BASIN AÇIKLAMASI:YALOVA ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ARAZİSİNİN MEVCUT YARGI KARARLARINI HİÇE SAYARAK MİLLET BAHÇESİ PROJESİYLE YOK EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ.

GENEL MERKEZ ( )
04.06.2020 (Son Güncelleme: 04.06.2020 07:04:35)

Asırlık çınar ağacının köşke değen bir dalını kestirmemek için Atatürk’ün raylarla köşkü ileriye taşıttığı tarihi “Yürüyen Köşk” ün de içinde bulunduğu ve ilk adı ile “Millet Çiftliği” olan ve şu an “Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü” tarafından amacına uygun kullanılan Yalova’da ulusumuza emanet arazilerin, bugünlerde siyasi iktidarın rant amaçlı “Millet Bahçesi” projesi ile yok edilmesine izin vermeyeceğiz.

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

4 HAZİRAN 2020

 

YALOVA ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ARAZİSİNİN MEVCUT YARGI KARARLARINI HİÇE SAYARAK

MİLLET BAHÇESİ PROJESİYLE YOK EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ.

Yalova İli Merkez İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne tahsisli olan ve halen Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü’nce kullanılan, 1474 ada 12 parselde bulunan, 113.4 dekar büyüklüğünde mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz üzerinde, kamuoyundan gizli kamu kurumları arasındaki yazışmalar sonucu, 20.05.2020 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı ile mutlak korunması gereken alanda TOKİ tarafından “Millet Bahçesi” yapılması için tahsis değişikliği gerçekleştirilmiştir.

Son sözümüzü en baştan söyleyelim.

Asırlık çınar ağacının köşke değen bir dalını kestirmemek için Atatürk’ün raylarla köşkü ileriye taşıttığı tarihi “Yürüyen Köşk” ün de içinde bulunduğu ve ilk adı ile “Millet Çiftliği” olan ve şu an “Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü” tarafından amacına uygun kullanılan Yalova’da ulusumuza emanet arazilerin, bugünlerde siyasi iktidarın rant amaçlı “Millet Bahçesi” projesi ile yok edilmesine izin vermeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

“Millet Çiftliği” ile “Millet Bahçesi” arasındaki ayrımın yurttaşlarımızla bilinmesi için ayrıntılara girelim, ayrıntılar önemlidir. Millet Çiftliği’nin neden bugün Millet Bahçesi olmaması gerektiğini ayrıntılı olarak siz yurttaşlarımız ile paylaşmak istiyoruz.

Kurucu liderimiz ve Ulusal önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bölge ve ülke tarımının gelişmesi, yetiştiricilikte modern tekniklerin kullanımı ve çiftçilerin bu tekniklerle tanışması amacıyla Türkiye’nin çeşitli yerlerinde araziler satın alınarak çiftlikler oluşturmuş, Ankara’da “Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)” dışında, 1929 yılında Yalova’da “Millet Çiftliği” ve “Baltacı Çiftliği” olmak üzere iki adet çiftlik kurmuştur.

Bu çiftlikler, 11.06.1937 tarihinde bizzat kendilerince yazılan “Vasiyet Mektubu”nda yer alan “Çiftliklerin yerine göre arazi ıslah ve tanzim etmek, muhitlerini güzelleştirmek, halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler, hilesiz ve nefis gıda maddeleri temin  etmek, bazı yerlerde ihtikarla fiili ve muvaffakiyetli mücadelede bulunmak gibi hizmetleri de bulunmak zikre şayadır. Bünyelerinde  metanetine ve muvafaffakiyetlerinin temelini teşkil eden geniş çalışma  ve ticari esaslar dahilinde idare edildiği takdirde tecrübelerini müspet iş sahasından alan müesseselerin ziraat  usullerini düzeltme istihsalatı artırma ve  köyleri kalkındırma yolunda devletçe alınan  ve alınacak olan tedbirlerin hüsnü intihap ve iktisabına birer amil ve mesnet olacaklarına kani bulunuyorum ve bu kanaatle tasarrufumdaki bu çiftlikleri bütün tesisat, hayvanat ve demirbaşları ile beraber hazineye hediye ediyorum.” ifadeleri ile Türkiye Cumhuriyeti hazinesine bağışlanmıştır.

Sonsuza dek Türk Milletine bağışlanan Yalova Millet Çiftliği, 1938 yılında 3308 sayılı yasa ile günümüzdeki adı TİGEM olan “Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu”na devredilmiş, 1950 yılında 5433 sayılı yasa ile “Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü”, 1952 yılında “Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü” bünyesine katılmıştır. Arazi üzerinde 9 Mart 1961 tarihinde kurulan “Yalova Bahçe Kültürleri Bölge Araştırma Enstitüsü”, 1986 yılında “Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü” adını alarak halen Tarım ve Orman Bakanlığı’na doğrudan bağlı 11 Merkez Araştırma Enstitüsünden biri olarak çalışmalarına devam etmektedir. Kuruluşundan itibaren birçok yeniliklere imza atan Enstitü’de, günümüze değin toplam 3.704 çeşit, tip ve takson gen kaynaklarında muhafaza edilirken, toplam 114 yeni çeşit geliştirilerek üretime kazandırılmıştır. Tam da ülkeyi yönetenlerce “biyoçeşitliliğimizi koruyacağız, yerli tohum, milli tarım” söylemleri arasında bu başarının aksine kararların alınmasını ironik ve de yanlış bulmaktayız.

Tıpkı Ankara’daki AOÇ arazisi gibi, Yalova’daki Millet Çiftliği arazisi de Atatürk’ün vasiyetine rağmen farklı dönemlerde siyasal iktidarlarca çarpık kentleşme ve rant amaçlı işlemlerle çeşitli kamu kurum, kuruluşları ve yatırımları ile özel sektöre tahsis edilerek giderek azalmıştır. Bu talan bugün de devam ettirilmek istenmektedir.

Yalova özelinde geçmişte yargıya taşınan tahsisler ve bu tahsisleri iptal eden yargı kararlarının bilinmesi, özellikle “hukuk devleti” ilkesinin yok sayılarak “kişisel tercihler” ile ülkemizin nasıl hoyratça ve yanlış yönetildiğinin ortaya konulması açısından yaşamsal önemdedir.

Bugünlerde tahsis değişikliği yapılan söz konusu alanın 1989 yılında revizyon imar planı ile sağlık, spor, eğitim ve kamu tesisi şeklinde farklı kullanımlara açılmak istenmesi üzerine konu yargıya taşınmış, Danıştay 6. Dairesi E:1998/1120, K:1989/2086 sayılı kararıyla söz konusu arazinin Araştırma Enstitüsü’nde kalmasının “kamu yararı”na uygun olduğuna karar vermiştir. Bugün aynı yerde “Millet Bahçesi” yapma girişimi emsal nitelikte olan Danıştay’ın verdiği yargı kararını hiçe saymaktır, bu işlem Anayasaya aykırıdır ve suçtur.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü kullanımındaki mülkiyeti Hazineye ait olan toplam 1.750,55m2 alanın Adalet Bakanlığı Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahsisine dair 13.06.2014 tarihli ve 607 sayılı Defterdarlık Makamı onaylı tahsisin ve bu tahsise ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olurunun iptaline ve öncelikle dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi talebiyle dava açan Oda’mız, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin E:2015/843 K:2015/1074 sayılı ve Danıştay 10. Dairesi’nin E:2016/1704 K:2017/1521 kararı ile iptal kararı verilmesini sağlamıştır.

Oda’mız, Yalova Atatürk Tarım İşletmesi (TİGEM)’nin özelleştirilerek tasfiye edilmesine karşı da dava açmıştır. Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu kararına karşı açılan davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi, 25.05.2006 ve 2005-1080 Esas no’lu kararıyla, tarım topraklarının önemi konusunda siyasi iktidarlara ders vererek toprağı korumanın bir ulusun onuru olduğunu vurgulamış, idarenin tasfiye yerine, Anayasa hükümleri uyarınca “toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek” için gerekli önlemleri alması gerektiğini bildirmiştir.

Dünya’da yaşanan salgın nedeniyle tarım sektörünün ne kadar stratejik bir sektör olduğunun tekrar anlaşılmaya başlandığı günümüzde, ülkemizde böyle vahim bir karar alınmış olmasını kabul etmiyor ve tarihe tarihi bir ihanet olarak değerlendiriyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nı tarihi mirasa ve kurucu liderimizin vasiyetine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu yanlıştan ivedilikle geri dönülmesini istiyoruz.

Yargı yolu dahil haklı toplumsal mücadelemizi kayıtsız şartsız toplumumuzun tüm duyarlı kesimleriyle birlikte yürüteceğimizi bildiriyoruz.

Ve bu konuda son sözümüzü yineliyoruz.

Asırlık çınar ağacının köşke değen bir dalını kestirmemek için Atatürk’ün raylarla köşkü ileriye taşıttığı tarihi “Yürüyen Köşk” ün de içinde bulunduğu ve ilk adı ile “Millet Çiftliği” olan ve şu an “Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü” tarafından amacına uygun kullanılan Yalova’da ulusumuza emanet arazilerin, bugünlerde siyasi iktidarın rant amaçlı “Millet Bahçesi” projesi ile yok edilmesine izin vermeyeceğiz.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Baki Remzi SUİÇMEZ

TMMOB ZMO Yönetim Kurulu Başkanı

(Yönetim Kurulu Adına)

Okunma Sayısı: 1212
Fotoğraf Galerisi