LOJİSTİK KÖYDE HUKUK HİÇE SAYILIYOR-17 HAZİRAN 2020

SAMSUN ŞUBE ( )
17.06.2020 (Son Güncelleme: 18.06.2020 11:13:15)

LOJİSTİK KÖYDE HUKUK HİÇE SAYILIYOR

BASINA VE KAMUOYUNA

Tekkeköy İlçesi Aşağıçinik Mahallesi Sınırları İçerisinde, ilave imar planı yapılmak üzere 127,8549 hektar yüzölçümlü birinci sınıf tarım arazisi üzerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Tekkeköy Belediyesi ve Merkez Organize Sanayi Bölgesi`nin ortaklığında“Samsun Lojistik Köy Projesi” yapımına 2014 yılında başlanılmıştır.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak “Samsun Lojistik Köy Proje” alanının birinci sınıf tarım arazisi olması nedeniyle başlattığımız hukuk mücadelesi sonucunda; Danıştay 10.Dairesi 2015 /5600 Sayılı Kararıyla "… 5403 sayılı Kanun’un temel amacının toprağın korunması olduğu, ve bu Kanun’un 13.maddesi kapsamında verilen tarım dışı kullanım izinlerinin de öncelikle, arazilerin tarımsal niteliği, daha düşük olan başka alternatif alanların bulunup bulunmaması açısından değerlendirilmesi dikkate alındığında, Toprak Koruma Kurulunca, yapılması planlana Lojistik Köy Projesi için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen beş farklı alternatif alan için bu arazilerin tarımsal niteliğine ve bu yönüyle öncelik sırasını belirlemek amacıyla mahallinde bir tespit yapılmadığı gibi, Mahkemece de bu hususta bir araştırma ile mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmaksızın, anılan idareler tarafından yapılan tespitler doğrultusunda, master planda sunulan 5 farklı alanın öncelikle konumu (karayolu, havayolu ve demiryoluna ulaşım mesafeleri), mülkiyet durumu, değeri ve kamuya olan maliyeti, coğrafi özellikleri (tarımsal niteliği, arazi eğimi), lojistik merkezi açısından avantajları ve dezavantajları açısından değerlendirilmesi suretiyle davanın reddine karar verdiği görüldüğü belirtilerek, bu durumda yapılması planlanan “Lojistik Köy Projesi” için belirlenen arazilerin tarımsal niteliğinin tespiti ve söz konusu yatırım için Samsun civarında tarımsal niteliği daha düşük olan başkaca alanların bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla …" yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı yerel mahkemeye oy birliği ile geri göndermiştir.

Danıştay Onuncu Dairesinin bozma gerekçesinde belirtilen hususlar doğrultusunda Samsun 1.İdare Mahkemesi 2017/707 Esas Nolu dosya kapsamında bilirkişi heyeti atayarak 30.10.2018 günü mahallinde keşif yapılması kararı almıştır. Bilirkişi raporunda özetle tarımsal niteliği bakımından Lojistik Köyün yapımı devam eden yerin haricinde, tarımsal niteliği daha düşük olan ve Lojistik Köy yapımına uygun alternatif sahanın olduğunu tespit etmiştir.   Samsun ili,Tekkeköy ilçesi, AşağıçinikMahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Lojistik Köy Projesi için seçilen 127,8549hektar yüzölçümlü arazinin tarım dışı amaçla kullanılmasının uygunbulunmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı,açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline18/01/2019 tarihinde (Esas No: 2018/707 Karar No:2019/55 ) oybirliği ile karar vermiştir. Yerel mahkemenin vermiş olduğu iptal kararı Danıştay’da temyiz aşamasındadır.

Değerli Basın Mensupları ve Samsun Kamuoyu

Hukuk mücadelemiz devam etmekte olup, süreç Odamızın sonuna kadar takibinde olacaktır.

Samsun Lojistik Köy Projesi İnşaatını yürüten ve takip eden çevreler sormak istiyoruz

- Danıştay 10.Dairesinin 15/09/2015 tarihli ve 2015/2203 Esas Sayılı Kararı İle Yürütmesinin Durdurulması kararı yerine getirilmiş midir?

- Danıştay 10.Dairesinin 15/09/2015 tarihli ve 2015/2203 Esas Sayılı yürütmeyi durdurma Kararı Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne, Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ve Tekkeköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne tebliğ edilmesine rağmen Lojistik Köy İnşaatı hangi gerekçeler ile devam etmiştir?, kimler yargı kararlarını uygulamamıştır?, yargı kararını uygulamayan kamu görevlileri hakkında yasal işlem yapılmış mıdır?

- Çarşamba Ovası Büyük Ova Koruma alanı içerisinde yer alan birinci sınıf tarım arazisi hangi gerekçeler ile Lojistik Köy Proje alanı olarak ranta kurban edilmek istenmektedir.?

 Lojistik Köy ile ilgili hukuki süreç devam ederken, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Gelemen Lojistik Köyü-Tekkeköy Lojistik Köyü Demiryolu İnşaatının başlamış olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Söz konusu demir yolu inşaatı yukarıda hukuki süreci özetlenen Lojistik Köyün bağlantısını sağlamaktalar. Demiryolu projesi incelendiğinde hattın Çarşamba Ovası Büyük Ova Koruma alanı içerisinde kaldığı görülmektedir. Demiryolu hattının geçtiği yerlerin bir kısmı mutlak tarım arazisi niteliğindedir. Projenin geçtiği güzergahta 5403 sayılı Kanun’un 13.ve 14. Maddelerine göre tarım dışı amaçlı kullanım izinleri bulunmamaktadır.

-Lojistik Köy mahkeme süreçleri devam ederken, Çarşamba Ovası Büyük Ova Koruma alanı içerisinde yer alan ve birinci sınıf tarım arazilerden geçmekte olan Gelemen Lojistik Köyü-Tekkeköy Lojistik Köyü Demiryolu İnşaatıTCDD Genel Müdürlüğü tarafından hangi gerekçeler ile başlatılmıştır ve bu yetkiyi kimlerden almıştır?

Gücünü üyelerinden ve yasalardan alan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak; Tekkeköy`de yapılan Mobil Santral, Terme İlçesinde yapılan OVM Doğalgaz Santralinde olduğu gibi, Çarşamba İlçesinde yapımına devam edilen Biyokütle Enerji Santrali ve Samsun Lojistik Köy Projesi ile nitelikli Tarım alanlarının amacı dışında kullanılmasına ve rant çevrelerine kurban edilmesine izin vermeyeceğiz, mücadelemiz devam edecektir.

Samsun Kamuoyuna saygıyla duyurulur.17.06.2020

Hasan ÇOBANCI

Şube Başkanı

Okunma Sayısı: 271
Fotoğraf Galerisi