SANTRAL YASALARA AYKIRI-SAMSUN GAZETESİ-16 TEMMUZ 2020

SAMSUN ŞUBE ( )
10.08.2020 (Son Güncelleme: 11.08.2020 10:45:00)

Samsun Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Çobancı, Samsun`un Çarşamba İlçesi Eğercili Mahallesi`nde yapılan biyokütle enerji santralinin Çarşamba Ovası`na yapılmasına karşı çıktı.

ARAŞTIRMA YAPILMAMIŞ

Çobancı yaptığı basın açıklamasında, Çarşamba Ovası`nın yapılaşma,sanayi,enerji tesisleri,nüfus artışı nedeniyle tarım dışı kullanıma açılmak istendiğini belirterek, "Çarşamba Ovası ve civarında yatırım yapılması hususunu değerlendiren yatırımcı kuruluşlar yer seçimini yaparken; öncelikle koruma alanı olarak belirlenen alan dışında yer seçimi yapmaları gerekmektedir. Söz konusu BES`in yapımı aşamasında alternatif alan araştırması yapılmamıştır" dedi.

İSKAN DIŞI YER ALIYOR

Çarşamba Ovası` nın 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu` nun 14. maddesine göre Büyük Ova Koruma Alanı kapsamında yer alması nedeniyle santralin yapıldığı arazilerin kanuna aykırı olduğunu belirten Çobancı, "Biyokütle Enerji Santralinin civarı tamamen mutlak tarım arazisi olduğu gibi etrafı imar planlarında iskan dışı alan olarak yer almaktadır. Bu nedenle santralin yapılmasının planlandığı parsellerin köy yerleşik alanı içerisinde kalması nedeniyle 5403 sayılı kanun kapsamı dışında kaldığı gerekçesiyle "Tarım dışı kullanım izni alınmasına gerek bulunmamaktadır" görüşüne katılmak mümkün değildir. Çünkü İl İdare Kurulu`nun belirlediği köy yerleşik alanı mutlaka bir teknik inceleme raporuna tabi olmalı ve hazırlanan teknik raporda belirtilen köy yerleşik sahası sınırları 5043 sayılı kanuna aykırı olmamalıdır. Bu nedenle İl İdare Kurulu`nun belirlediği köy yerleşik alanı, Büyük Ova Koruma Kararına ve 5403 sayılı kanunun genel esaslarına aykırıdır" diye konuştu.

PLANLARA AYKIRI OLAMAZ

Çobancı açıklamasını şu şekilde sürdürdü:"Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kanununda görev ve sorumluluklarının belirlendiği 7. maddesinin (b) bendinde; "Çevre Düzeni Planı`na uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak,yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak Büyükşehir Belediyelerinin görevleri arasında yer almaktadır. Büyükşehir belediyelerinin yapacakları imar planlarının Çevre Düzeni Planlarına aykırı olamayacağı açıkça belirlenmiştir. Çevre düzeni planında dava konusu parseller tarım alanı olarak yer almaktadır.Çevre düzeni planında tarım alanı olarak belirlenen yerlerde 5403 sayılı kanunun ilgili maddelerinde belirtilen tarımsal yapılar haricinde bir tesis yapılması kanuna aykırı olacaktır" dedi.

Okunma Sayısı: 12