BAOB DÖNEM SÖZCÜLÜĞÜ "BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YALNIZ DEĞİLDİR" BASIN AÇIKLAMASI

BURSA ŞUBE ( )
05.02.2021 (Son Güncelleme: 08.02.2021 11:18:36)

Bursa akademik meslek odaları, Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yaşananlara ilişkin 05 Şubat 2021 tarihinde Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Özgürlük ve Demokrasi Meydanı`nda‘Boğaziçi Üniversitesi Yalnız Değildir’ basın açıklaması düzenledi.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)`ne bağlı akademik meslek odalarının temsilcilerinin, üyelerinin ve demokratik kitle örgütlerinin destek verdiği basın açıklamasını TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanımız ve BAOB Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu okudu.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YALNIZ DEĞİLDİR

Bilindiği gibi ülkemizde üniversitelerin özerkliğine müdahale edilerek, liyakat önemsenmeden ve kurumların özgünlükleri dikkate alınmadan antidemokratik biçimde Cumhurbaşkanlığı tarafından rektör atamaları yapılmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde atama yolu ile üniversite dışından rektör atanması, başta üniversitenin öğrencileri ve öğretim üyeleri olmak üzere Boğaziçi Üniversitesi’ne aidiyet hisseden tüm kamuoyu tarafından haklı bir tepkiye neden olmuştur. Akademisyenlerden öğrencilere, çalışanlardan mezunlara kadar Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin tümünün parçası olduğu haklı protestolara haksız, hukuksuz ve anayasaya aykırı bir biçimde şiddet uygulanarak müdahale edilmiş ve öğrenciler gözaltına alınmıştır. Tek istekleri demokratik ve özerk bir üniversite olan ve rektörlerin seçimle belirlenmesini talep eden öğrencilere terörist yaftası vurulmuş, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadıkları ileri sürülmüştür. İddianın aksine Rektörlük önündeki gösteri ve protesto nedeniyle gözaltına alınan 51 kişinin de Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu anlaşılmıştır. “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 34. maddesinde “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” şeklinde vücut bulan anayasal hakkın hukuki dayanak olmadan kısıtlanmasının ve akabinde kolluk tarafından yine herhangi yasal bir dayanak olmaksızın keyfi şekilde talimatlar verilip ardından gözaltına alma işlemlerinin yapılmasının, demokratik hukuk devleti olgusunun işlediği ve yerleştiği ülkelerde asla yeri yoktur.

HAKSIZ HUKUKSUZ YERE GÖZALTI

İfade özgürlüğü ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili olarak AİHS’nin 10. ve 11. maddelerinin uygulanmasına ilişkin AİHM’nin birçok içtihadında; her kanun dışı durumun toplantı ve gösteri özgürlüğüne müdahale gerekçesi olamayacağı ve bu müdahaleyi haklı göstermeyeceği, toplantı düzenleme özgürlüğünün demokratik toplumlarda korunması gereken temel haklardan olduğu; bir toplumu toplum yapan değerlerden olduğu ve bu nedenle de bu hakkı sınırlamaya yönelik müdahalelerin çok dar yorumlanması gerektiği; bu tür toplantılarda gerekli hoşgörünün gösterilmesi, toplanma özgürlüğü ve bu özgürlük çerçevesinde düşüncelerini ifade etme hakkının,  demokratik toplumun temel özelliklerini teşkil ettiği; şiddete teşvik ya da demokratik ilkelerin reddi dışında –bazı görüşler ya da kullanılan ifadeler resmi mercilerin gözünde ne kadar sarsıcı ve kabul edilemez görünebilse de– koruyucu tedbir niteliğinde olan radikal önlemlerin toplanma ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik olarak kullanılmasının demokrasiye zarar vermekte olduğu; hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik toplumlarda barışçıl yöntemlerle toplanma özgürlüğünün uygulanmasının önemi vurgulanmıştır. 04.02.2021 günü Bursa’da anayasa ve yukarıda sözü edilen AİHS’ne dayanan izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını kullanan 17 yurttaşımız haksız ve hukuksuz yere gözaltına alınmışlardır. Bizler aşağıda imzası bulunan Akademik Meslek Odaları Boğaziçi Üniversitesi’nde verilen haklı mücadelenin yanında olduğumuzu belirtirken üniversitelerin çok hızlı bir biçimde kendi yöneticilerini seçebilecekleri demokratik ve özerk bir yapıya kavuşturulmaları, gerek idari gerekse de akademik yönden şeffaf ve hesap verebilir olmaları talebimizi bir kez daha yineliyoruz.

Bursa Barosu

Bursa Diş Hekimleri Odası

Bursa Eczacı Odası

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Bursa Tabip Odası

Bursa Veteriner Hekimler Odası

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Meteoroloji Odası Bursa Temsilciliği

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

Okunma Sayısı: 59
Fotoğraf Galerisi