TRABZON İLİ 1. PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İPTAL EDİLDİ

GENEL MERKEZ ( )
14.01.2022 (Son Güncelleme: 17.01.2022 12:19:00)

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

14 Ocak 2022

 

TRABZON İLİ 1. PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İPTAL EDİLDİ

 

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2020 tarih ve 459 sayılı kararı ile onaylanan 1. Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali amacıyla ODA’mız tarafından açılan davada Yargı iptal kararı verdi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak açtığımız iptal davasında, özetle; 1. Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının; Anayasa’nın 44, 45 ve 166. Maddelerine, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na, 3194 sayılı İmar Kanunu’na ve diğer mevzuata aykırı olduğu, dava konusu plana karşı yaptıkları itirazın reddine karar verildiği, planlama alt bölgeleri Nazım İmar Planı notlarının 7.2.5.3 ve 7.2.5.4 maddelerinin 5403 sayılı kanunun 1, 2, 8 ve 13 maddelerine aykırı olduğu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni olmadan tarım arazilerinin belirlenen kriterlerin haricinde ifraz edilemeyeceği, satılamayacağı, tarım dışı amaçla kullanılamayacağı, köy yerleşik alanı belirlenmesi gibi kırsal yerleşim alanının belirlenmesinde de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görüşünün alınması gerektiği, Karadeniz bölgesinin tarımsal ve doğal arazi kaynaklarının sınırlı olduğu, dağınık bir yerleşme olması nedeniyle köy yerleşik alanının çok büyük bir alanı kapsadığı ve tüm tarım alanının içine alabildiği, plansız alanlarda %40’a varan yapılaşma koşullarının bulunması nedeniyle tarım dışı kullanımın önün açıldığı ve binlerce hektar tarımsal üretim alanının tarım dışına çıkarıldığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek dava konusu işlemin iptali istenilmiştir.

T.C. Trabzon İdare Mahkemesi, 2020/1048 Esas No, 2021/1449 Karar No’lu dosya hakkında dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar vermiştir. Kararın gerekçesi ise şöyledir: Planlama alanı içerisinde yer alan tarım alanlarının tamamı için 7.2.5.3 ve 7.2.5.4. nolu plan notu hükümlerinin uygulanacak olmasının planlama ilkeleri açısından doğru bir yaklaşım olmadığı, söz konusu plan notlarına İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşünün alınmasına yönelik ibare eklenmesinin; böylesine büyük alanda bulunun tarım arazilerini de ilgilendiren alanda yapılan planın amacına uygun olacağı, bu sebeplerle Kırsal Yerleşim Alanlarında yapılacak uygulamalarda ilgili kamu kurumunun görüşlerinin alınmasına dair hükmün bulunmamasının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına, dolayısıyla hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak taleplerimiz; merkezi ve yerel yönetimin Mahkeme kararına uyması, tarım alanlarının amacı dışında kullanılmaması, geçersiz imar planına dayanılarak yeni izinler verilmemesi, dava süreci içerisinde kaçak yapılaşmaya göz yumulmamasıdır. Hazırlanacak yeni Plan/lar ise; hukuka, mevzuata, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Baki Remzi SUİÇMEZ

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 145
Fotoğraf Galerisi