EN SON TASARI HANGİSİ? - CUMHURİYET TARIM/HAYVANCILIK

GENEL MERKEZ
13.06.2006 (Son Güncelleme: 14.06.2006 20:39:40)

Tarım Bakanlığı’nda “reorganizasyon”:

Gökhan GÜNAYDIN
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı

Cumhuriyet Gazetesi’nin 9 Mayıs 2006 tarihli “Tarım ve Hayvancılık” ekinde, “Tarım Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı”na ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarımızı sıralamıştık… Esasa ilişkin görüşlerimizin yanında, Bakanlığın, 21 Şubat 2006 tarihinde görüşe sunduğu 4 adet Tasarı hakkında 22 Şubat’ta toplantı yapıp, 28 Şubat’a kadar yazılı görüşleri istemesinin “Göstermelik bir danışma sürecine” işaret ettiğini belirtmiş idik.

Meğer beterin beteri varmış. Bakanlık, o günden sonra “dışarıya” bir sır perdesi gerdi ve kendi içinde “çalıştı”… Sonuçta ortaya çıkan tablo şudur: Daha önce 3 farklı yasa tasarısına konu edilen düzenleme, önemli ölçüde değiştirilerek 1 adet yasa taslağına indirgenmiş durumdadır. Üstelik, diğerlerinden tümüyle farklı olan bu yeni “düzenleme”, 39 bin ziraat mühendisi, su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi ve tütün teknolojisi mühendisinin örgütlü olduğu Ziraat Mühendisleri ODASI da dahil olmak üzere kimseye bilgi verilmeden, Başbakanlığa sevk edilmiş durumda…

Bu uzunca sayılabilecek “giriş”, aşağıdaki tümceyi açıklamaya yöneliktir aslında. Olağan olan, herhangi bir Kurumun, kendisine gönderilen bir yasa tasarısı üzerinde görüş bildirmesidir. Bu olmayınca, en uygun sözcük “EDİNME” oluyor…

Bu doğrultuda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde hazırlanan, “Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” EDİNİLMİŞ ve incelenmiştir.

Buna göre, sözü edilen Taslak, Bakanlığın ana hizmet birimlerini; “a) Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, b) Gıda ve Veteriner Hizmetleri Genel Müdürlüğü, c) Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, ç) Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü, d) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü” olarak saymaktadır.

Taslak incelendiğinde, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü’nün yalnızca bitkisel üretimden ibaret görüldüğü; buna karşılık Gıda ve Veteriner Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasına hayvansal üretim, ıslah, yetiştirme, bakım, besleme, hayvancılık işletmeciliği gibi birçok hususun yerleştirildiği görülmektedir.

Bu yaklaşım, dilbilimi ve tarım bilimi açısından önemli sorunlar içermektedir.

Öncelikle belirtilmelidir ki, tarım ve ziraat, eşanlamlı iki sözcüktür. Bu bağlamda, Bakanlığın adının “Tarım ve Gıda Bakanlığı” olarak belirlerken, Genel Müdürlüklerden birinin adının “Ziraat İşleri” olarak seçilmesi, dilbilimi açısından doğru değildir.

Aslında yukarıda belirtilen tarım ve ziraat sözcüklerinin seçimleri, “tarımı bitkisel ve hayvansal üretimin tümünü kapsayan bir üst kavram, ziraatı ise yalnızca bitkisel üretimden ibaret bir olgu” olarak görmek isteyen yaklaşımı ifade etmektedir.

Oysa tarım, “bitkisel üretim” ve “hayvansal üretim” olmak üzere iki temel üretim dalından oluşur. Bu iki temel tarımsal üretim dalı arasındaki tek ayrım, kullandıkları materyalin birinde bitki, birinde hayvan oluşudur.

Nitekim Büyük Tarım Sözlüğü’nde tarım; “bitki ve hayvan ürünlerinin, teknolojik koşullar altında ve en ekonomik yollardan elde edilmesi ve pazarlanması faaliyetleri” olarak tanımlanmaktadır. (Madran, Nurettin, Hacettepe Kitapçılık, Ankara, 1984, s.1130)

Bu bilimsel gerçek, yasalarca da benimsenmiştir. Bu doğrultuda; 

25 Nisan 2006 gün, 26149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 3 üncü madde (ı) bendinde tarım; “doğal kaynakları uygun girdilerle birlikte kullanarak yapılan her türlü üretim, yetiştirme, işleme ve pazarlama faaliyetleri” olarak tanımlanmaktadır.  

Aynı doğrultuda olmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 47 inci maddesinde, yıllık istihsal değeri; .. her ziraat biriminden bir yılda elde edileceği hesaplanan mahsul değerinin işletmede veya işletmelerde mevcut ziraat birimi sayıları ile çarpılması suretiyle bulunacak değerlerin toplamıdır” olarak tanımlandıktan sonra, zirai kazancın belirlenmesinde esas olan ziraat birimleri; “(a) Tarla, bağ ve sebze ziraati ile ormancılıkta dönüm, b) ölçü olarak ağaç kabul edilenlerde ürün verecek hale gelmiş ağaç sayısı, c) hayvancılıkta hayvan sayısı” olarak ifade edilmektedir.

Görüldüğü üzere, dilbilimsel ve tarım bilimi açısından bitkisel ve hayvansal üretim, tarımın alt sektörleri konumundadırlar ve onun ayrılmaz bir parçasıdırlar.

Buna karşılık, sözü edilen 3 tasarı birleştirilmesiyle önemli oranda değiştirilen ve kurumların görüşüne açılmadan Başbakanlığa sevk edilen yeni tasarı taslağı, bu gerçeği görmezden gelmekte, tarımın giderek ağırlaşan sorunları bir yanda dururken, adeta “yangından mal kaçırma” anlayışı içinde, meslek taassubunun karanlık yollarına düşmektedir.

Tarım Orman Su Ürünleri Eğitim Konseyi’nin Isparta’da yapılan toplantısında, tüm Ziraat Fakülteleri dekanları, sözü edilen düzenlemenin bilim dışı yönelimini oybirliği ile imzaladıkları metin ile teyit etmişlerdir.

Ziraat Mühendisleri Odası’na kayıtlı 39 bin mühendis, Nevşehir’de yapılan Danışma Kurulu’nda karar bağlanan eylem planını, adım adım yürürlüğe koymaya; tarım sektörü ve mesleği koruma ve kollamaya kararlıdır.

Bu eylem planının ilk halkası olarak 11 Mayıs 2006 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanı’nı ziyaret ederek duyarlılığımızı aktardır. Dileğimiz, Bakanlığın, disiplinler arası hassas ayrıma özen göstererek tasarıyı geri çekmesi ve gerçek anlamda katılımcı süreçlerde bakanlığın yapılandırılmasını sağlamasıdır.

Okunma Sayısı: 2357
 

Yorumlar

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir.
e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.