‘TARIM ARAZİLERİNDE HUKUKA KARŞI İŞLEMLER DURDURULSUN’ - CUMHURİYET TARIM/HAYVANCILIK

GENEL MERKEZ
13.06.2006 (Son Güncelleme: 14.06.2006 21:12:14)

TEMA, ZMO ve Bursa Barosu’nun ortak açıklaması:

BURSA (Cumhuriyet) – TEMA Vakfı, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve Bursa Barosu, Orhangazi’de kurulu Cargill fabrikası ile ilgili yaptıkları ortak açıklamada, “toplumun geleceğinin en önemli güvencesi olan ülke toprak kaynaklarının amaç dışı kullanımlarla talan edilmesi girişimlerine karşı durduklarını” bildirdiler.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın, Bursa Barosu Başkanı Asude Şenol ve TEMA Vakfı Danışmanı Mahir Gürbüz’ün imzasını taşıyan ortak açıklamada; Başbakanlık’tan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na Nisan ayında gönderilen bir yazıda, Cargill firmasının Bursa’da gerçekleştirdiği yatırıma ilişkin olarak, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun; “Toprak kurullarıyla ilgili maddesinde tanımlanan yetkinin tarım ürünü işleyen sanayiler için kullanılmaması, sivil toplum kuruluşlarının yanlış uygulamalar karşısındaki hukuksal gücünün engellenmesi ve Geçici Madde 1 ile izinsiz yatırımlar için getirilen af süresinin uzatılması” yönünde değiştirilmesinin istendiği dile getirildi. Açıklamada, şöyle denildi:

“Bursa İli Orhangazi İlçesinde bulunan ve Cargill Firmasının 212.240 metrekare alanda ‘mısır işleme tesisi’ kurduğu arazi, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarımsal niteliği korunacak alan” olarak ilan edilmiştir. 26.10.1995 tarihinde yapılan 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planında ise bu arazilerde “ileri teknolojili salça tesisleri, un fabrikası ve yem fabrikası gibi tesislerin kurulmasına” olanak tanınmıştır. Cargill Firması tarafından bu plana dayanılarak ‘Tarımsal niteliği korunacak alanda’ mısır işleme tesisi kurulmuştur.

Cargill Firmasının yatırımına olanak sağlayan ikinci plan Danıştay 6. Dairesinin 26.11.2002 tarih ve E:2002/4839.K:2002/5652 kararıyla iptal edilmiş ve bu karar İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca onaylanmıştır. Plan yargı tarafından iptal edildiğinden, Cargill Firması yatırımının hukuksal dayanağı da ortadan kalkmıştır.

Danıştay’ın bu kesin kararına rağmen, söz konusu yatırıma hukuksallık kazandırmak amacıyla; 4737 sayılı Özel Endüstri Bölgeleri Kanununda 22.6.2004 tarihli ve 5195 sayılı  Kanunla gerçekleştirilen değişiklikteki ‘kurulduğu dönemde geçerli olan imar planları uyarınca gerekli izinleri alarak faaliyete geçmiş, mülkiyeti yatırımcılara ait alanların mülk sahibi gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu ve Bakanlığın uygun görmesi üzerine, kurulun değerlendirmesinin ardından  Bakanlar Kurulu kararı ile özel endüstri bölgesi olarak ilan edilebileceği’ hükmü kullanılmıştır. Bu hükmün tanıdığı yeni olanakla yabancı firmanın yatırım yaptığı arazi Bakanlar Kurulunun 5.7.2005 tarih ve 2005/8944 sayılı kararıyla “Özel Endüstri Bölgesi” ilan edilmiştir.

Bu karar üzerine açılan yeni dava sonucunda; ‘kurulduğu dönemde geçerli olan imar planları ifadesinin idari yargı yerince hukuka aykırılığı saptanarak iptal edilmiş planları kapsamadığı, geçerli sayılan planların hukuka uygun planlar olmadığı ve esasen hukuka aykırılığı belirlenmiş imar planlarının geçerli sayılması yolunda yargı kararlarını etkisiz kılacak yasal düzenlemelerin de yapılamayacağı’ gerekçeleriyle, Danıştay 10. Dairesi tarafından 8.2.2006 tarihinde Cargill Firmasının yatırım yapmasına olanak sağlayan Bakanlar Kurulu Kararının yürütülmesinin durdurulması kararı verilmiştir.

Başbakanlık tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığına gönderilen yazı ile hukuka aykırı gerçekleştirildiği yargı organınca defalarca karara bağlanan yabancı firma yatırımının sürdürülmesi için, yeni bir hukuksal gerekçe oluşturulmaya ve bu amaçla Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu değiştirilmeye çalışılmaktadır. Anayasanın 44 ve 45’nci maddeleriyle ülke toprağını korumakla ödevli kılınan devletin en üst organının, toprağı talan ettiği yargı kararıyla belgelenen bir yabancı yatırımın sürmesi amacı ile bu firmanın da katıldığı toplantılarda çözüm arama çabası içine girmesi, ulusal egemenlik ilkesi bakımından da kanımızca ürkütücü ve ibret vericidir.

Anayasanın 6’ncı maddesinde dile getirilen ‘Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.’ temel ilkesine rağmen, devletin yabancı bir kuruluşun yararı için ve o kuruluşla birlikte hukuk dışı çözüm araması çabası, kanımızca açık bir Anayasa ihlali girişimidir. T.C. Başbakanlığı böylece bir yabancı firmanın ofisi anlamına gelecek biçimde kullanılamaz ve yabancı firmalara verimli arazileri pazarlayan bir konuma düşürülemez.

Bu amaçla bir sayın milletvekili tarafından verilen ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ‘izin alınmadan tarım dışı kullanımlara açılmış yatırımlar için bir af niteliği taşıyan’ Geçici 1’nci maddesindeki sürenin uzatılmasını öngören Kanun teklifinin, ilgili Komisyondaki görüşmelerine katılmayan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tutumunu, Başbakanlık talimatının bu Bakanlığımızca da benimsenmediği biçiminde anlamak istiyoruz.

Bu ülkede ulusal kaynaklarımızın korunmasını toplumsal bir  görev sayan yurtsever yetkililerin, görevlilerin ve siyaset insanlarının, her koşulda var olacağına içtenlikle inanıyoruz.”

Okunma Sayısı: 496
 

Yorumlar

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir.
e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.