GENEL MERKEZ ( )
09.12.2022 (Son Güncelleme: 09.12.2022 17:10:19)

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU “SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”İN 1. MADDESİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1. Maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

19.03.2022 tarih 31428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. ve 2. maddelerinin yürütmesinin durdurulması istemiyle TMMOB tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı Danıştay’da dava açılmıştı.

Danıştay 6. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na yapılan itiraz üzerine Kurul sulak alan koruma bölgelerinden olan sürdürülebilir kullanım bölgelerinde altyapı projeleri yapılmasına imkan tanıyan 1. maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

TMMOB tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na sunulan itiraz dilekçesinde dava konusu Yönetmelik değişikliklerinin mevcut Yönetmelikte yer alan diğer maddelere aykırı düzenlemeler getirdiği, sürdürülebilir kullanım bölgesi tanımına aykırı olarak bu alanda yapılabilecek faaliyetlerin genişlettiği, ekosistemin tahribata uğrayacağı, düzenlemelerin hukuki belirsizlik içerdiği, yapılaşma yasağı olan koruma bölgeleri de dahil olmak üzere, tüm sulak alanların turizm ve rekreasyon faaliyetlerine açılmasına neden olacağı ve ekolojik tahribata yol açacağı, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Ramsar Sözleşmesi başta olmak üzere diğer üst hukuk normlarına da aykırılık taşıdığı dile getirildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da yaptığı değerlendirmede “dava konusu düzenlemede yer alan ‘altyapı projeleri’ ifadesinin neleri kapsadığının ve zorunluluk halinin ortaya konulmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, yukarıda yer verilen açıklamalar ışığında, düzenlemenin hukuki öngörülebilirlik ve belirlilik ilkesine aykırılık taşıdığı, takdir yetkisinin keyfi uygulamalara yol açabilecek şekilde kullanılmasına imkan sağlayacağı ve sürdürülebilir kullanım alanlarının ekolojik yapısının bozulmasına neden olacak uygulamalara yol açabileceği, bu durumun da koruma ilke ve esaslarıyla bağdaşmadığı, uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açacağı sonucuna varılmaktadır.” ifadelerine yer vererek, TMMOB tarafından yapılan itirazı kabul ederek dava konusu yönetmeliğin 1. maddesi yönünden yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Okunma Sayısı: 127
Fotoğraf Galerisi