TOPRAK KORUMA PROJELERİ HAKKINDA TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI NA YAZILAN YAZI-12/11/2006

GENEL MERKEZ ( )
13.07.2006 (Son Güncelleme: 12.07.2008 11:37:03)

T.C.TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

(Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)

Bilindiği üzere,  19 Temmuz 2005 gün, 25880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ve bu Kanun uyarınca 15 Aralık 2005 gün, 26024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği” nin 12 inci maddeleri uyarınca hazırlanacak toprak koruma projeleri, uzman bir ziraat mühendisi tarafından hazırlanıp valiliklerce onaylanacak ve uygulattırılacaktır.

24.1.1992 gün, 21121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” ün “Toprak Etüdleri” başlıklı 18 inci maddesi ve “Sulama, Drenaj ve Tarımsal Yapılar” başlıklı 19 uncu maddesi, bu alanda toprak, tarımsal yapılar ve sulama, kültürteknik ve tarım makineleri bölümü mezunu ziraat mühendislerini yetkili kılmaktadır.

Diğer yandan, Anayasa’mızın 135 inci maddesi anlamında kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Ziraat Mühendisleri ODASI, aşağıda sunulan mevzuattan da açıkça görüleceği üzere, kendisine üyeliği zorunlu bulunan özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine toprak koruma projesi eğitimi vermek üzere tek yetkili Anayasal kuruluştur.

4.2.1954 gün, 8625 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu” nun 33 üncü maddesi hükmü uyarınca;Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler”. 19.4.1983 günlü 66 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sözü edilen maddeye eklenen fıkra, “kamu kurumu ve kuruluşları il İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının meslek ve ihtisaslarıyla ilgili odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan, Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler” hükmünü taşımaktadır.

6.4.2005 gün, 25778 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin “Üyelik” başlıklı 7 inci maddesi;Oda’ya, Türkiye’deki üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin lisans programlarını bitirip, Ziraat Mühendisi veya Ziraat Yüksek Mühendisi diploması alanlar, Türkiye’deki fakülte ve yüksekokulların tarımsal nitelikli programlarını bitirerek Mühendislik diploması alanlar.. üye olabilirler” hükmüne sahiptir. Aynı Ana Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ise; “Bu Yönetmeliğin 7 inci maddesinde belirtilen mühendis ve yüksek mühendisler, mesleklerinde özel olarak çalışabilmek .. için Odaya kaydolmak ve üyeliklerini sürdürmek zorundadırlar hükmünü taşımaktadır.   

Bu noktada, sözü edilen yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında, özel sektör çalışanı olmak durumunda olan toprak koruma projesi hazırlayacak uzman ziraat mühendislerinin, Ziraat Mühendisleri ODASI’na üyelik zorunluluğu bulunduğu ortaya çıkmaktadır.

6.4.2005 gün, 25778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin “Oda’nın amaç ve Görevleri” başlıklı 6 ıncı maddesinin konu ile ilgili bentleri aşağıya çıkarılmıştır;

ı) Meslekle ilgili proje, taahhüt, müşavirlik, sorumlu yöneticilik ve danışmanlık işlerinde üyelere gerekli belgeleri vermek, onaylamak, bu konuda gereken hukuki, idari düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, bu amaçla gereken resmi girişimlerde bulunmak,

p) Ziraat mühendisliği öğrenimi yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak meslek elemanlarının eğitimleri konusunda öneri ve yardımlarda bulunmak, üyeler için hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulama,

r) Tarımsal çalışmalarla ilgili büro ve firmaların tanımı, tescili ve hizmet esaslarının belirlenmesi konularında izleme, denetim ve onaylama işlemlerini yapmak…

Anılan Ana Yönetmeliğin “Oda Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 32 inci maddesinin konuyu destekleyen hükümleri de şöyledir;

h) Bu Yönetmelik ve Odaca yürürlüğe konulan diğer Yönetmelikler çerçevesinde üyelere ve üyelerin bulunduğu büro, firma, işletme, işyeri ve benzeri kuruluşlara verilen her türlü belge ve yetkileri vermek, gerekli denetlemeleri yapmak, aykırı durumların saptanması halinde kısıtlayıcı veya duruma göre kısa veya uzun süreli olarak veya süresiz engelleyici kararlar almak, gerektiğinde yetki ve belgeleri iptal etmek,

i)Üyelerin gerek kamu kuruluşları ve gerekse özel kuruluş ve kişilerle olan mesleki ilişkilerinde uyulması zorunlu hukuki esasları belirlemek, bunlara uymayı sağlamak ve uygulanmasını kontrol etmek, mesleki hizmetler karşılığı  asgari ücretler ve çalışma koşullarını belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, üyelerin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı çalışmalar yapmak ve bu kapsamda üçüncü şahıslar ve kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak,

v) Danışmanlık hizmeti görmek, projeye dayalı inceleme ve araştırma çalışmaları yürütmek, bunlar için gerekli alt yapıyı oluşturmak, başka kurum ve kuruluşlar adına bedel karşılığı benzeri çalışmalar yapmak.

8.11.2005 gün, 25987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1 inci maddesi; ”.. uzmanlık alanı ve tanımı, yetkili üyeliğin tanımlanması, yetkili üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmaları, yaptıkları işler ile tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının belirlenmesi, belgelendirilmesi..”  yolunda bir içerik taşımaktadır. “Kapsam” başlıklı 2 inci madde ise; .. uzmanlık gerektiren hizmetler için yetkili üyelerin saptanması, eğitimi ve belgelendirilmesi” konularını ilgili Yönetmeliğin kapsamı içinde saymaktadır.

“Uzmanlık konularının belirlenmesi” başlıklı 5 inci madde hükmüne göre Oda; “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün belirlediği çalışma alanlarına uygun olarak ve bilimsel gelişmeleri değerlendirerek meslek uygulama alanlarını belirler. Uzmanlığın hangi disiplin ve konuları kapsayacağı ve belgelendirmenin ne tür koşullara dayandırılacağı, Oda tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur”. Aynı Yönetmeliğin 6 ıncı maddesi hükmüne göre, içlerinde (a) toprak etüd ve haritalama, (l) tarımsal yapılar, (p) çevre koruma, (u) sulama ve drenaj da bulunan ziraat mühendisliği uzmanlık alanlarında Oda, eğitim ve yetki belgesi verebilir.

Yönetmeliğin 8 inci maddesinde; (a) Oda tarafından belirlenen uzmanlık konularında belge alma koşullarını sağlayan üyelere ilgili uzmanlık konusunda belge verilir, (b)Belge alma koşulları her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere Oda tarafından belirlenir, (c) Belge sahibi, belgenin kullanımında Odanın alacağı karlara uymak zorundadır, (d) Belge ücretleri Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.. ” hükümleri bulunmaktadır.

9 uncu madde ise, (a) Uzmanlık konuları ile ilgili olarak verilecek meslek içi eğitimler ve sınavlar, Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) tarafından gerçekleştirilir, (c) Her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere eğitim ve sınav programları ile takvimi MİEM tarafından hazırlanır, (d)Eğitim ve sınavların kimler tarafından gerçekleştirileceği, sınavın yapılacağı yerler, eğitmenler ile sınav komisyonlarına ödenecek ücretler ve eğitimlere katılım ücreti Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, (e) Her eğitim ve sınava katılanların adı, soyadı, Oda sicil numarası, mesleği ve sınav sonuçlarını gösterir liste Oda arşivlerinde saklanır” hükümlerini içermektedir.

14.12.2005 gün, 26023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1 inci maddesi; ”.. serbest hizmet veren kişi ve kuruluşların mesleki denetim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirilerek, belgelendirilmesi ve kayıtlarının tutulması..” hükmünü taşımaktadır. Bu bağlamda sözü edilen Yönetmelik, “Serbest Ziraat Mühendisliği Hizmet Alanları” başlıklı 5 inci maddesinde, bir üstte ayrıntısıyla açıklanan Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği’nin 6 ıncı maddesinde sayılan uzmanlık alanlarına atıf yapmakta; serbest ziraat mühendisliği belgesi verilmesi, yenilenmesi ve iptali, büro tescil belgesi verilmesi gibi konularda Ziraat Mühendisleri ODASI’nı yetkili ve görevli kılmaktadır.   

Görüldüğü gibi yukarıda ayrıntısı ile açıklanan mevzuat, Ziraat Mühendisleri ODASI’nı, kendisine üyeliği zorunlu bulunan özel sektör çalışanı ziraat mühendislerine toprak koruma projesi eğitimi vermek üzere münhasıran yetkili saymaktadır.

Bu itibarla Ziraat Mühendisleri Odası, geçerli mevzuat uyarınca 12 – 21 Nisan 2006 tarihleri arasında, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği içerisinde 10 günlük bir Toprak Koruma Projesi Eğitimi vermiş ve Eğitim sonunda yapılan sınavı başarı ile tamamlayan, ekte isimleri ve iletişim bilgileri yer alan üyelerine (Ek – 1), yine ekte bir örneği sunulan Yetki Belgesi’ ve Yetki Belgesi Eki’ni (Ek – 2) vermiştir. 

Buna karşılık, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü”, 1 – 5 Mayıs 2006 tarihlerinde bir eğitim yapmış, 24 – 28 Temmuz 2006 tarihlerinde ise bir Eğitim daha yapacağını duyurmuştur.

Şunu açıklıkla ifade etmek isteriz ki, sözü edilen Genel Müdürlüğün, Toprak Koruma Projesi eğitimi vermeye yönelik bir görevi ve dolayısıyla bir hakkı bulunmamaktadır.

9.8.1991 gün, 20955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 441 sayılı, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin ne Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın görevlerini sayan 2 inci maddesinde; ne de Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün görevlerini sayan 9 uncu maddesinde,  serbest çalışan ziraat mühendislerine paralı eğitim vererek kendilerini herhangi bir alanda yetkilendirebileceklerine dair görev hükmü bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, Bakanlığın toprak koruma eğitimi açması, buna yönelik para toplaması, sertifika ya da yetki belgesi adı altında belge vermesi işlemlerinin tümü, yasal dayanaktan yoksundur.

Bu durum, idari işlemin temel unsurlarından olan “yetki” nin yokluğu nedeniyle yapılan idari işlemi sakatlamakta ve sözü edilen eğitim kurslarına katılarak sertifika alan eğitim alanların belgelerini de geçersiz kılmaktadır.   

Bakanlık Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün  “toprak koruma projesi eğitimi ve sonrasında sertifika vermesi” konusunda yaptığı idari işlemi, yetkisizlik dışında sakatlayan başka unsurlar da bulunmaktadır.

Bu bağlamda,

1 – Yukarıda geçerli mevzuat hükümleriyle açıklandığı üzere, özel sektörde çalışarak toprak koruma projesi yapacak ziraat mühendislerinin, ODA’ya üye olmaları zorunludur. Buna karşılık, sözü edilen Genel Müdürlük Eğitim Programı’na katılım koşulları arasında ODA Üyeliği’ni saymamıştır. Bu bağlamda, ODA’mızca yapılan incelemelerde, Bakanlığın sertifika verdiği 39 ziraat mühendisinden 12’sinin ODA üyesi olmadığı saptanmıştır.

2 -  Yine yukarıda ifade edildiği üzere, 24.1.1992 gün, 21121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” ün “Toprak Etüdleri” başlıklı 18 inci maddesi ve “Sulama, Drenaj ve Tarımsal Yapılar” başlıklı 19 uncu maddesi uyarınca; toprak koruma projeleri ancak toprak, tarımsal yapılar ve sulama, kültürteknik ve tarım makineleri bölümü mezunu ziraat mühendisleri tarafından yapılabilir, diğer bölüm mezunu ziraat mühendisleri bu alanda yetkili değillerdir.

Buna karşılık Bakanlığın, uygun olmayan bölümlerden mezun ziraat mühendislerine de sertifika verdiği saptanmıştır. Bu konuda verilebilecek örnek, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi bölümünden 19.. yılında mezun olan ..................... a ilişkindir. Sözü edilen meslektaşımız, 24.1.1992 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yetki Tüzüğü’nün geçici 1 inci maddesindeki hükmü de (Bu Tüzük’ün yürürlüğe girdiği tarihten önce diploma aldıkları lisans dalları dışındaki konularda mesleki faaliyette bulunmuş olan ziraat mühendislerinin, durumlarını belgelemeleri koşuluyla bu alandaki yetkileri kullanma hakları saklıdır) karşılamamasına  rağmen, Bakanlık’tan sertifika almıştır. Üyemiz bulunmayan ve yukarıda isimleri yazılı ziraat mühendisi için de benzer bir durumun söz konusu olabileceği düşünülmektedir.   

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından ODA’mıza yazılan 8.6.2006 gün, 2282 sayılı yazıda, “yetişmiş eleman yetersizliğinden kaynaklı sorunların yaşanmaması Toprak Koruma Projesi Hazırlama eğitimine davet edilecek meslektaşlarımız içerisinde alan farkı gözetilmeden bu eğitimi almalarının ve Toprak Koruma Projesi hazırlama işlerinde yeterlilik kazanmalarının sağlanması ile mümkündür” denilerek, Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük’te bu yolda değişiklik yapılması istenilmektedir.

Bilim ve teknolojinin uzmanlık alanları ayrımında gelişiminin başdöndürücü bir hıza ulaştığı günümüzde, 25’in üzerindeki Ziraat Fakültesi’nden 20’sinin yılda 3 bine yakın mezun verdiği düşünüldüğünde; yetişmiş eleman yetersizliğinden söz edilerek toprak, tarımsal yapılar ve sulama, kültürteknik ve tarım makineleri bölümü mezunu ziraat mühendislerinin bulunamamasının ima edilmesinin, açıklanabilir bir tarafı yoktur. Bu durum olsa olsa, ilgili idarenin kamu yararı ilkesini göz ardı ederek uzman olmayan ziraat mühendislerini beş günlük yetersiz eğitimden geçirip alana göndermesi istemini yansıtmaktadır.

Görüldüğü üzere, görevsiz ve dolayısıyla yetkisiz olduğu alanda toprak koruma eğitimi açan, yasal zorunluluk olan ODA üyeliği ve uygun bölüm koşulunu birlikte taşımayanlara sertifika veren Bakanlık işlemi, idari işlemlerin unsurları açısından sakattır, sertifika alan meslektaşlarımızın sertifikaları geçerli değildir.

Bu duruma karşın, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü” nün, 24 – 28 Temmuz 2006 tarihlerinde yeni bir toprak koruma eğitimi açacağı ve bu kez eğitim sonrasında sertifika yerine yetki belgesi vereceği, Bakanlık  duyurmuştur.

Bununla da kalınmamış, Valiliklere yazılan 21 Haziran 2006 gün, 2339 sayılı talimatta, talimat ekine idarece beş günlük eğitim verilen kişilerin listesi konularak, bu alanda yetkili olan ODA’mızdan 10 günlük eğitim alan uzman üyelerimizin yetki belgeleri yok sayılmaya çalışılmaktadır.

ODA’mız, sözü edilen uygulamaların yürütücüsü olan Genel Müdürlük’le, hukuki zeminde görev ve yetkiler alanında ortaya çıkarılan karmaşayı aşmak için iletişim kurmaya çalışmış, şeffaflığın ve açıklığın egemen olması gereken kamu yönetimi anlayışının tam tersine bir durum ile karşılaşmıştır.

Bu tutuma karşın ODA’mız, beraber çalışma durumunda bulunan kurumlar arasında karşılıklı görev ve yetki ayrımına saygı duyan sağlıklı bir iletişim kurulmasının önemine ve yararına olan inancıyla, son kez idareye başvurarak;

1 – 24 – 28 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Toprak Koruma Projesi eğitiminin iptal edilmesi,

2 – Ortaya çıkacak mağduriyetlerin önlenebilmesi bakımından, 1 – 5 Mayıs 2006 tarihlerinde idarece yapılan eğitimden sertifika alan kişilerin durumunu görüşmek üzere İdare ile Bakanlık arasında acil bir toplantının düzenlenmesi

konularında talepte bulunulmasını kararlaştırmıştır.  

Bu talebin uygun görülmemesi halinde ODA’mız, yasal yetkilerini ve üyelerinin kazanılmış haklarını korumak; yetkisiz organlarca yapılan sakat idari işlemlerin iptali için yargıya başvurmak kararlılığı içerisindedir.

Bilgi ve gereğini dilerim.

Saygılarımla,

 

Gökhan GÜNAYDIN

Başkan

Ek : İlgili mevzuatın ilgili hükümlerini içerir bilgi notu (3 sayfa)

 

BİLGİ NOTU : İLGİLİ MEVZUAT, İLGİLİ HÜKÜMLER

1 –ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN, ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NA ÜYELİK ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR;

4.2.1954 gün, 8625 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu” nun 33 üncü maddesi hükmü; Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler”. 19.4.1983 günlü 66 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sözü edilen maddeye eklenen fıkra, “kamu kurumu ve kuruluşları il İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının meslek ve ihtisaslarıyla ilgili odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan, Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler”.

6.4.2005 gün, 25778 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin “Üyelik” başlıklı 7 inci maddesi hükmü; Oda’ya, Türkiye’deki üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin lisans programlarını bitirip, Ziraat Mühendisi veya Ziraat Yüksek Mühendisi diploması alanlar, Türkiye’deki fakülte ve yüksekokulların tarımsal nitelikli programlarını bitirerek Mühendislik diploması alanlar.. üye olabilirler” hükmüne sahiptir. Aynı Ana Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ise; “Bu Yönetmeliğin 7 inci maddesinde belirtilen mühendis ve yüksek mühendisler, mesleklerinde özel olarak çalışabilmek .. için Odaya kaydolmak ve üyeliklerini sürdürmek zorundadırlar”

2 –TOPRAK KORUMA PROJESİ YAPABİLECEK UZMAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ YETKİ TÜZÜĞÜNDE TANIMLANMIŞTIR;

24.1.1992 gün, 21121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” ün “Toprak Etüdleri” başlıklı 18 inci maddesi hükmü; Toprak etüdü ve haritalanması, toprak ve su analizleri, toprak verimliliği, tuzlu ve alkali toprak ıslahı, toprak ve su muhafazası, arazi toplulaştırması işleri toprak bilimi alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri tarafından yapılır” 

Aynı Tüzüğün “Sulama, Drenaj ve Tarımsal Yapılar” başlıklı 19 uncu maddesi hükmü; Tarımsal yapılar ve sulama alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri, sulama suyu ve hayvan içmesuyu sağlamak için yapılacak göletler, drenaj, toprak erozyonunu önleyici toprak ve su muhafaza edici tesisler, tarımsal yapılarla ilgili araştırma, etüd, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapmaya yetkilidirler.

Sulama tesislerinde, suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla grup yolları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri, arazi ıslahı, toplulaştırması, dağıtımı ve benzeri toprak ve su kullanımını geliştirme projeleri, toprak ve su bitki ilişkileri etüdleri, fizibilite, planlama, projelendirme uygulama ve kontrolünde tarımsal yapılar ve sulama alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri çalıştırılır.

Ziraat fakültelerinde tarımsal yapılar ve sulama konusundaki öğrenimini kültürteknik, toprak ve tarım makineleri bölümünde görmüş ziraat mühendisleri de yukarıda sayılan hizmetleri yapmaya yetkilidir.”  

3 – ZiRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, ÜYELERİNE EĞİTİM VERME KONUSUNDA TEK YETKİLİ MERCİİDİR;

6.4.2005 gün, 25778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin “Oda’nın amaç ve Görevleri” başlıklı 6 ıncı maddesinin konu ile ilgili bentleri aşağıya çıkarılmıştır;

ı) Meslekle ilgili proje, taahhüt, müşavirlik, sorumlu yöneticilik ve danışmanlık işlerinde üyelere gerekli belgeleri vermek, onaylamak, bu konuda gereken hukuki, idari düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, bu amaçla gereken resmi girişimlerde bulunmak,

p) Ziraat mühendisliği öğrenimi yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak meslek elemanlarının eğitimleri konusunda öneri ve yardımlarda bulunmak, üyeler için hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulama,

r) Tarımsal çalışmalarla ilgili büro ve firmaların tanımı, tescili ve hizmet esaslarının belirlenmesi konularında izleme, denetim ve onaylama işlemlerini yapmak…

Anılan Ana Yönetmeliğin “Oda Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 32 inci maddesinin konuyu destekleyen hükümleri de şöyledir;

h) Bu Yönetmelik ve Odaca yürürlüğe konulan diğer Yönetmelikler çerçevesinde üyelere ve üyelerin bulunduğu büro, firma, işletme, işyeri ve benzeri kuruluşlara verilen her türlü belge ve yetkileri vermek, gerekli denetlemeleri yapmak, aykırı durumların saptanması halinde kısıtlayıcı veya duruma göre kısa veya uzun süreli olarak veya süresiz engelleyici kararlar almak, gerektiğinde yetki ve belgeleri iptal etmek,

i)Üyelerin gerek kamu kuruluşları ve gerekse özel kuruluş ve kişilerle olan mesleki ilişkilerinde uyulması zorunlu hukuki esasları belirlemek, bunlara uymayı sağlamak ve uygulanmasını kontrol etmek, mesleki hizmetler karşılığı  asgari ücretler ve çalışma koşullarını belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, üyelerin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı çalışmalar yapmak ve bu kapsamda üçüncü şahıslar ve kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak,

v) Danışmanlık hizmeti görmek, projeye dayalı inceleme ve araştırma çalışmaları yürütmek, bunlar için gerekli alt yapıyı oluşturmak, başka kurum ve kuruluşlar adına bedel karşılığı benzeri çalışmalar yapmak.

4 – ZiRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI UZMANLIK ALANLARINI BELİRLEME VE BELGE VERME KONUSUNDA DA TEK YETKİLİ MERCİİDİR;

8.11.2005 gün, 25987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1 inci maddesi; ”.. uzmanlık alanı ve tanımı, yetkili üyeliğin tanımlanması, yetkili üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmaları, yaptıkları işler ile tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının belirlenmesi, belgelendirilmesi..”  yolunda bir içerik taşımaktadır. “Kapsam” başlıklı 2 inci madde ise; .. uzmanlık gerektiren hizmetler için yetkili üyelerin saptanması, eğitimi ve belgelendirilmesi” konularını ilgili Yönetmeliğin kapsamı içinde saymaktadır.

“Uzmanlık konularının belirlenmesi” başlıklı 5 inci madde hükmüne göre Oda; “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün belirlediği çalışma alanlarına uygun olarak ve bilimsel gelişmeleri değerlendirerek meslek uygulama alanlarını belirler. Uzmanlığın hangi disiplin ve konuları kapsayacağı ve belgelendirmenin ne tür koşullara dayandırılacağı, Oda tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur”. Aynı Yönetmeliğin 6 ıncı maddesi hükmüne göre, içlerinde (a) toprak etüd ve haritalama, (l) tarımsal yapılar, (p) çevre koruma, (u) sulama ve drenaj da bulunan ziraat mühendisliği uzmanlık alanlarında Oda, eğitim ve yetki belgesi verebilir.

Yönetmeliğin 8 inci maddesinde; “(a) Oda tarafından belirlenen uzmanlık konularında belge alma koşullarını sağlayan üyelere ilgili uzmanlık konusunda belge verilir, (b)Belge alma koşulları her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere Oda tarafından belirlenir, (c) Belge sahibi, belgenin kullanımında Odanın alacağı karlara uymak zorundadır, (d) Belge ücretleri Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.. ” hükümleri bulunmaktadır.

9 uncu madde ise, “(a) Uzmanlık konuları ile ilgili olarak verilecek meslek içi eğitimler ve sınavlar, Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) tarafından gerçekleştirilir, (c) Her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere eğitim ve sınav programları ile takvimi MİEM tarafından hazırlanır, (d)Eğitim ve sınavların kimler tarafından gerçekleştirileceği, sınavın yapılacağı yerler, eğitmenler ile sınav komisyonlarına ödenecek ücretler ve eğitimlere katılım ücreti Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, (e) Her eğitim ve sınava katılanların adı, soyadı, Oda sicil numarası, mesleği ve sınav sonuçlarını gösterir liste Oda arşivlerinde saklanır” hükümlerini içermektedir.

14.12.2005 gün, 26023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1 inci maddesi; ”.. serbest hizmet veren kişi ve kuruluşların mesleki denetim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirilerek, belgelendirilmesi ve kayıtlarının tutulması..” hükmünü taşımaktadır. Bu bağlamda sözü edilen Yönetmelik, “Serbest Ziraat Mühendisliği Hizmet Alanları” başlıklı 5 inci maddesinde, bir üstte ayrıntısıyla açıklanan Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği’nin 6 ıncı maddesinde sayılan uzmanlık alanlarına atıf yapmakta; serbest ziraat mühendisliği belgesi verilmesi, yenilenmesi ve iptali, büro tescil belgesi verilmesi gibi konularda Ziraat Mühendisleri ODASI’nı yetkili ve görevli kılmaktadır.   

Okunma Sayısı: 12449
 

Yorumlar

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir.
e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.