TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK EĞİTİMİ DÜZENLEME YETKİSİ VERİLMESİNE VE SERTİFİKA EĞİTİMLERİNE DAİR UYGULAMA ESASLARI’NA İLİŞKİN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
24.11.2006 (Son Güncelleme: 09.07.2008 17:46:42)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK EĞİTİMİ DÜZENLEME YETKİSİ VERİLMESİNE VE SERTİFİKA EĞİTİMLERİNE DAİR UYGULAMA ESASLARI‘NA İLİŞKİN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ
ODASI GÖRÜŞÜ


Giriş :

TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI, 1954 yılında kurulmuş bulunan, Anayasa‘mızın
135 inci maddesi hükümleri uyarınca kamu kurumu niteliğinde bir meslek
kuruluşudur.

Ziraat mühendisi, Su ürünleri mühendisi, Balıkçılık teknoloji mühendisi ve
Tütün teknoloji mühendislerinin üye olabildiği ODA‘mızın, halen sözü edilen
meslek disiplinlerinden 39 bin üyesi bulunmaktadır.


Özel sektör çalışanı mühendislerin üyeliğinin zorunlu olmasına karşın, kamu
çalışanı mühendislerin üyeliği isteğe bağlıdır.


Ziraat Mühendisleri ODASI‘nın ZMO) organizasyon yapısı, Genel Merkez yanında
26 ilde Şube Başkanlığı (5 ya da 7 kişilik Yönetim Kurulları ile yönetilir) ve
geriye kalan tüm illerde il temsilciliklerinden oluşmaktadır.


ODA‘mızın yasal dayanaklarını oluşturan mevzuat ise, aşağıdaki gibi
sayılabilir;


7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun (Resmi Gazete Gün:
13.5.1960, Sayı: 10504), Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin
Tüzük (Resmi Gazete Gün: 24.1.1992, Sayı: 21121), Ziraat Mühendisleri Odası Ana
Yönetmeliği (Resmi Gazete Gün: 06.4.2005, Sayı: 25778), Ziraat Mühendislerinin
Hizmet Alanlarındaki Çalışmalarıyla İlgili Mesleki Denetim Uygulamaları ve
Disiplin Hükümleri Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Gün: 24.7.2002, Sayı:
24825), Ziraat Mühendisleri Odası Tarım Alet ve Makineleri Projelendirme Yetki
Belgesi Yönetmeliği (Resmi Gazete Gün: 11.8.2005, Sayı: 25903), Ziraat
Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği
(Resmi Gazete Gün: 08.11.2005, Sayı: 25987), Ziraat Mühendisleri Odası Serbest
Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliği (Resmi Gazete
Gün: 14.12.2005, Sayı: 26023)


Yukarıda sayılan mevzuat hükümlerinin sağladığı yasal dayanak uyarınca,
ZMO‘nun 40 ıncı Dönem Genel Kurul‘unda (11 – 13 Mart 2006) Ziraat Mühendisleri
ODASI Meslek İçi Eğitim Merkezi Yönergesi kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş,
hemen ardından Ziraat Mühendisleri ODASI Meslek İçi Eğitim Merkezi (ZMO-MİEM)
kurulmuştur.


ZMO-MİEM aracılığıyla, ODA‘mız Genel Merkez, Şubeler ve İl
temsilciliklerinde, Eurepgap, HACCP, ISO, Toprak Koruma Projesi alanlarında
meslek içi eğitimler yapılmış ve bin‘in üzerindeki üyemiz – meslektaşımız ve
diğer meslek gruplarından mühendisler eğitilmiş ve
sertifikalandırılmışlardırlar.


ODA‘mız, bu faaliyetleri kapsamında Eurepgap sistemine akredite olmuş ve
kurumsal üyeliğini sağlamıştır. Eğitim programlarında, hem üniversitelerde
ilgili alanda uzmanlık sahibi öğretim üyeleri hem de mesleki alanda birikim ve
deneyim sahibi uzman meslektaşlarımızla birlikte çalışılmaktadır. Yeni
başlayacak olan "Tarım Alet ve Makinelerinin İmal Tadil ve Montajı Yetki
Belgesi" eğitimleri ise, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ODA‘mız arasında
imzalanan Protokol hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir. ODA‘mız bu eğitimi
de, üç ziraat fakültesinin (Ankara-Ege ve Çukurova) öğretim üyelerinin katkısı
ile uygulamaya sokmaktadır.


Uygulama Esaslarına İlişkin Değerlendirme :


Tarım Kanunu‘nun 9 uncu maddesi ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık
Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan
""Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi Düzenleme Yetkisi Verilmesine ve
Sertifika Eğitimlerine Dair Uygulama Esasları" ODA‘mızca incelenmiştir.


Öncelikle belirtmek isteriz ki, ODA‘mız üyesi olmak zorunluluğu bulunan,
serbest çalışan Ziraat mühendisi, Su ürünleri mühendisi, Balıkçılık teknoloji
mühendisi ve Tütün teknoloji mühendislerine yönelik eğitim ve sertifikasyon
hizmetlerinde, yukarıda sayılan mevzuat hükümleri uyarınca, ODA‘mız tek yetkili
olan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.


Bu bağlamda, Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında, Ziraat Mühendisleri
ODASI‘na, tüm Şubeler ve İl Temsilcilikleri için de geçerli olacak şekilde,
"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi Düzenleme Yetkisi" verilmesi ve sayılan
meslek disiplinlerinde serbest çalışanlara yönelik başka hiçbir kişi – kuruluş
tarafından eğitim verilmeyeceğinin kayıt altına alınması, bu alanda ortaya
çıkabilecek sorunları baştan giderici bir etkide bulunacaktır.


Diğer eğitim etkinliklerimizde olduğu gibi, ZMO Genel Merkezi‘nin kapasitesi
Şubeler ve İl Temsilcilikleri‘ne de taşınmakta olduğundan, sözü edilen birimlere
yönelik özel bir "Ön İnceleme Raporu" düzenlenmesinin gerekli olmadığı
düşünülmektedir. Zira belirlenecek eğitici profili, örneğin Ziraat
Fakültelerinin bulunmadığı illerde bu illere taşınmak suretiyle, nitelik düzeyi
yüksek bir programın gerçekleştirilmesi söz konusu olmaktadır.


ZMO‘nun çoğu biriminde eğitim salonları ve eğitim araçları açısından eksiksiz
bir donanım bulunmakla birlikte, bu tip eksikliklerin bulunduğu görece geri
kalmış illerde varolan diğer kurum ve kuruluşların olanaklarından yararlanmak
suretiyle, bu açığın kapatılması önünde bir engel bulunmamaktadır.


Ayrıca, 2 inci Bölüm 5 inci maddede, yemekhane, misafirhane, idari odaları ve
uygulama alanlarından hangilerinin bulunduğu ve kaç kursiyer için yeterli olduğu
böylece kurumun öğrenci kapasitesinin ne olabileceği ayrıntılı bir şekilde
açıklanabileceği belirtilmektedir. Bunlardan yemekhane ve misafirhane şartı
aranmamalıdır. Zira 7 inci Bölüm 25 inci maddede eğitime katılanların eğitim,
yemek ve yatak ücretleri kendileri tarafından karşılanır denilmektedir. Kent
merkezlerinde barınma ve yemek gereksinimlerinin giderilmesinde
yararlanılabilecek otel – misafirhane ve lokanta organizasyonlarının yetkili
kuruluş tarafından yapılması, bu alanda yeterli bir koşul olarak kabul
edilmelidir.


2 inci Bölüm 8 inci madde "Eğiticiler ve Nitelikleri" başlığını taşımaktadır.
Bu maddede eğitimlerde Üniversite Öğretim üyesi ve Bakanlıkça eğitici belgesi
verilmiş elemanların görev alabileceği belirtilmektedir. Eğitim – Öğretimin ve
araştırmaların yoğun olduğu dönemlerde eğitici sıkıntısı yaşanabilir. Bu nedenle
emekli öğretim üyeleri ve bu konularda kendilerini yetiştirmiş
meslektaşlarımızdan da yararlanılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.


3 üncü Bölüm Madde 9‘da eğitim koordinasyon komitesinin kararlarının genel
müdürlük onayı ile kesinleşeceği ifade edilmektedir. Kararların onaya gerek
kalmadan oy çokluğu ile alınmasının, katılımcı yönetim anlayışına daha uygun bir
tutum olacağı açıktır.


5 inci Bölümde sertifika eğitimi konularının sadece kişisel gelişim ve yayım
metodları ile sınırlı olduğu görülmektedir. Bu konuların yanı sıra iyi tarım
uygulamaları, entegre ürün üretimi, entegre mücadele ve eurepgap sistami gibi
tarımsal yayım ve danışmanlıkta öne çıkan konuların da eğitim kapsamına
alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.


18 inci maddede, sınav başarı notu olarak 70 puan alt sınırı getirilmektedir.
Oysa aynı alt sınır, Uygulama Esasları‘nın dayanağı olan Yönetmelikte 60 puan
olarak belirlenmiştir. Genel düzenleyici işlemler hiyerarşisinde, Uygulama
Esasları‘nın Yönetmelik hükümlerine aykırı olamayacağı gerçeğinden hareketle,
başarı notunun 60 olarak belirlenmesinde yarar görülmektedir.


Uygulamanın üreticilerimize, meslektaşlarımıza ve sektörümüze yararlar
sağlaması umuduyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


Gökhan GÜNAYDIN

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı

(Yönetim Kurulu adına)

Okunma Sayısı: 5041