DSİ İHALELERİNE ÜYELERİMİZİN KATILMASI HAKKINDA YAZDIĞIMIZ YAZI

GENEL MERKEZ ( )
05.02.2007 (Son Güncelleme: 05.02.2007 16:41:21)

 12/07/2006/4267

  

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‘NE

İsmet İnönü Bulvarı                     Yücetepe / ANKARA   

18/12/1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükte bulunan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün ve bu Tüzüğün hukuki dayanağını teşkil eden 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun‘un ilgili maddelerine göre; tarımsal yapıların keşif, plan, proje, uygulama ve kontrolleriyle ilgili işlemlerde ziraat mühendisleri yetkilidir.

Özellikle, Yetki Tüzüğünün " Sulama, Drenaj ve Tarımsal Yapılar" başlıklı 19 uncu maddesindeki " Tarımsal yapılar ve sulama alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri, sulama suyu ve hayvan içmesuyu sağlamak için yapılacak göletler, drenaj, toprak erozyonunu önleyici toprak ve su muhafaza edici tesisler, tarımsal yapılarla ilgili araştırma, etüd, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapmaya yetkilidirler." hüküm, öngörülen özelliklere sahip üyelerimizin yetki alanlarını çok net bir şekilde belirlemiştir.

Diğer taraftan, aynı Tüzüğün Geçici 1. Maddesi "Bu Tüzük‘ün yürürlüğe girdiği tarihten önce diploma aldıkları lisans dalları dışındaki konularda mesleki faaliyette bulunmuş olan ziraat mühendislerinin, durumlarını belgelemeleri koşuluyla bu alandaki yetkileri kullanma hakları saklıdır. Bu belgeler görev yaptıkları kamu kuruluşları veya bağlı bulundukları meslek kuruluşları tarafından verilir." şeklinde bir hüküm içermektedir. Durumu bu maddeye uyan üyelerimiz de, Tüzüğün 19 uncu maddesinde belirtilen çalışma alanlarında yetkilidirler.

Üyelerimizden ODA‘mıza gönderilen bilgilerden; Genel Müdürlüğünüz ve Bölge Müdürlüklerinizce yapılan ve Tüzüğün 19 uncu maddesi kapsamındaki işlere ait ihalelere Ziraat Mühendislerinin, şartnamelerin "Anahtar Personel Listesi" ve " Çalıştırılması Taahhüt Edilen Personel Listesin de" yer verilmedikleri nedeniyle kabul edilmedikleri anlaşılmaktadır.

Bu haksız uygulamanın önlenmesi bakımından, sulama, drenaj, gölet, toprak ve su koruma ve kullanımını geliştirme tesisleri gibi yapım işleri konusunda Genel Müdürlüğünüzce açılan ihalelere, ziraat mühendislerinin de katılmaları hakkının, 7472 sayılı Kanun ve buna bağlı Yetki Tüzüğünde yer alan hükümler dikkate alınarak tanınmasını, şartnamelerin buna göre hazırlanmasını ve konu ile ilgili görüşünüzün ODA‘mıza bildirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını dilerim.

Saygılarımla

 

Ural ERSOY

Genel Sekreter

 

EKİ: 1 İhale İlanı (2 Sayfa)

Okunma Sayısı: 4891