ÜYELERİMİZİN GIDA ÜRETEN İŞYERLERİNDEKİ YETKİSİNE İLİŞKİN OLARAK YENİMAHALLE BELEDİYESİ’NE YAZILAN YAZI

GENEL MERKEZ ( )
21.02.2007 (Son Güncelleme: 21.02.2007 12:04:03)

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI‘NA

Yenimahalle / ANKARA

03.02.2007 /  360

 

Gıda üreten işyerleriyle ilgili olarak Başkanlığınızca yapılan işlemler için istenilen evraklar arasında " Gıda Mühendisi Belgesi" nin de yer aldığı, ODA‘mıza ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; 05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, gıda ve gıdalarla temas eden madde ve malzemelerin üretim ve denetimleriyle ilgili yetkiyi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘na vermiştir.

Adı geçen Bakanlık, bu yetkiye dayanarak gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin çalışma, gıda sicil ve üretim izinleri ile buralarda sorumlu yönetici olarak çalıştırılması zorunlu olan meslek dallarıyla ilgili esasları belirleyen bir Yönetmeliği yürürlüğe koymuştur.

27.08.2004 tarih ve 25566 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu Maddesinin (a) bendinde, kimlerin Sorumlu Yöneticilik yapabilecekleri ve 7/A no‘lu Ekinde de, hangi gıda ürünlerinin üretildiği işyerlerinde hangi meslek mensuplarının Sorumlu Yönetici olarak çalışmaya yetkili oldukları açıkça gösterilmiştir. Yönetmeliğin; 29 uncu Maddesinin (a) bendi ile 7/A ekinde yer alan 24 ürün grubunun tamamında hem Ziraat Mühendisleri, hem de Gıda Mühendisleri "Sorumlu Yöneticilik" bakımından eşit olarak yetkilendirilmişlerdir.

Diğer taraftan, 13.05.1960 tarih ve 10504 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun‘un 2 nci Maddesi, ".... toprak, su, gıda, yem .... işletmeleri kurmaya ve idare etmeye veya bunların mesul müdürlüğünü ifade salahiyetlidirler." ifadesi ile Ziraat Mühendislerinin "Gıda" konusunda "Üretim", "Kontrol", "Muayene", "Ekspertiz" işlerini yapabileceklerini hükme bağlamıştır.

Ayrıca, bu Kanuna bağlı olarak; 18.12.1991 tarih ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 24.01.1992 tarih ve 21121 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün" 24 üncü Maddesi de, gıda ile ilgili öğrenim görmüş Ziraat Mühendislerinin , ".... Gıda maddelerinin üretimi, işlenmesi, muhafazası, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ...." konularında yetkili olduklarını hüküm altına almıştır.

Yukarıda sayılan bütün bu hukuksal dayanak göz önünde bulundurulduğunda; gıda üreten işyerlerinde Gıda Mühendisleri kadar Ziraat Mühendislerinin de yetkili oldukları anlaşılmaktadır. Belediyeniz tarafından yapılan işlemlerde bunun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili gerekli işlemlerinin yapılmasını ve konu ile ilgili görüşünüzün ODA‘mıza bildirilmesini dilerim.

Saygılarımla

 

Ural ERSOY

Genel Sekreter

Okunma Sayısı: 5181