TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI

GENEL MERKEZ
27.02.2007 (Son Güncelleme: 11.07.2008 17:08:49)

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

UYGULAMA ESASLARI

  

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar, Dayanak,

 Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilecek Kuruluşlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlara yetki verilmesi ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Üretici örgütleri/ziraat odaları, dernek/vakıflar, şirketler, serbest tarım danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde; görev, sorumluluk, izleme, değerlendirme, denetim görevleriyle ilgili usul ve esasları kapsar.

  

Dayanak

MADDE 3- (1) 5488 Sayılı Tarım Kanunu ile 08.09.2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu uygulama esaslarında geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Dernekler/vakıflar: Sivil toplum örgütlerinden, tarım danışmanı istihdam etmek suretiyle danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahipleri veya çiftçiler tarafından ilgili mevzuata göre kurulan tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,

c) Genel Müdürlük: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

ç) İl/ilçe müdürlüğü: Tarım il ve ilçe müdürlüklerini,

d) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan, sertifika sahibi kişileri, 

e) Şirket: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara ve çiftçilere tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesine dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde yetkilendirilen tüzel kişiliğe haiz tarımsal danışmanlık şirketlerini,

f) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesine dair yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri, 

g) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetleri,

ğ) Üretici örgütleri: Sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,

h) Yetki belgesi: Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuruluşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,

ı) Yönetici: Şirketlerde faaliyetlerin yürütülmesini sağlayan, Bakanlık teşkilatı yayım birimlerinde en az 2 yıl süre ile yöneticilik yapmış olan veya uzman tarım danışmanı kişiyi, bulunmaması durumunda tarım danışmanı veya teknisyen/tekniker tarım danışmanı kişiyi,

i) Yönetmelik: Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesine dair yönetmeliği,  

j) Ziraat odaları: İlgili Kanuna göre kurulmuş olan ve çiftçilerin üye oldukları meslek kuruluşlarını,

ifade eder.

 

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilecek kuruluşlar

MADDE 5- (1) Tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütleri, ziraat odaları ve bunların üst birlikleri,

(2) Tarım danışmanı istihdam eden dernekler ve vakıfları,

(3) Sözleşme karşılığında çiftçilere veya üretici örgütlerine tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve tarım danışmanı istihdam eden şirketler.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üretici Örgütlerine/Ziraat Odalarına

 Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri,

Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Usul ve Esaslar

 

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri

MADDE 6- (1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütlerine ve ziraat odalarına, Bakanlık tarafından yetki belgesi verilir.

(2) Yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.

a) Matbu başvuru dilekçesi, (EK: 1)

b) Tarım danışmanı istihdam etmek için, yetkili kurul kararı,

c) Tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir belge,

ç) Yetki belgesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. İl müdürlükleri evrakları inceleyerek uygun olanlara yetki belgesi verilmesi için Bakanlığa bir yazı ile bildirir.

 

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 7- (1) Üretici örgütü ve ziraat odası, tarımsal danışmanlık hizmeti vermek için yetkili kurul kararı almak zorundadır,

(2) Alınan karar, üretici örgütünün ve ziraat odasının bağlı bulunduğu üst birliğin bilgisine sunulur.

(3) Üretici örgütünün veya ziraat odasının başkanı, istihdam edilecek danışmanın işverenidir,

(4) İstihdam edecekleri tarım danışmanları ile taraflarca hazırlanan istihdam sözleşmesi imzalanır ve bu kişilere ilişkin bilgiler bulundukları ilin, il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.

(5) Üye olan her çiftçinin, tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen üyeler, danışmanlık hizmetlerinin gereklerini yerine getireceklerine dair yazılı bir belge imzalayarak sisteme dahil olurlar.

(6) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak için yazılı belge imzalayan çiftçiler, belgede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

 (7) Yönetim kurulu, tarımsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili bütün hususlardan sorumludur.

(8) Yazılı belge imzalayan üyelerin listesi bulunduğu ilin, il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Sisteme yeni dâhil olan çiftçilerin isimleri altı ayda bir il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.

(9) Kuruluş kanunlarında şirket kurabileceklerine dair hüküm olan üretici örgütleri, ziraat odaları ve bunların üst birlikleri, yönetmelik hükümlerine uygun olarak tarımsal danışmanlık şirketi kurabilirler.

(10) İstihdam edilecek danışmanların; işe başlama, işten çıkarılma ve sosyal hakları sözleşmelerinde belirlenir.

(11) İstihdam edilen bir tarım danışmanı, Madde 17‘de belirtilen sayıda çiftçiye veya alana hizmet verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının ve alanın belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir tarım danışmanı daha istihdam edilmesi zorunludur.

(12) İstihdam edilen tarım danışmanları, sorumlu oldukları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır; çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara yönelik olarak hazırlar ve uygular.

 (13) Girdi satışı yapan üretici örgütü ve ziraat odası, satışta görevli teknik personel dışında tarım danışmanı istihdam etmek zorundadır. İstihdam edilen danışman girdi satışında görevlendirilemez.

(14) Danışmanlık hizmetleri ile ilgili çalışmalara ilişkin her türlü belge ve bilgi Bakanlığın veya Bakanlık tarafından yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurulur.

(15) Yazılı belge imzalayan her çiftçi için bir dosya hazırlanır. Bu dosyada çiftçinin sisteme dâhil olduğu tarihteki mevcut durumunu gösterir işletmesine ait bilgiler, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler ile işletmenin mevcut durumundaki yıllık değişimleri gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.

(16) Tarımsal danışmanlık şirketlerinden veya serbest tarım danışmanlarından hizmet satın alınması durumunda; tarımsal danışmanlık şirketleri ile imzalanacak sözleşme için (EK:2), serbest tarım danışmanları ile imzalanacak sözleşme için (EK:3)‘de örneği yer alan hizmet sözleşmesi esas alınır. Hizmet sözleşmesinde, ilin veya hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılabilir.   

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derneklere/Vakıflara

Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri

 Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Usul ve Esaslar

 

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri

MADDE 8- (1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarımsal danışmanlık derneklerine ve vakıflarına yetki belgesi verilir.

(2) Yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.

a) Matbu başvuru dilekçesi, (EK: 4)

b) Üye listeleri ve sadece tarımsal danışmanlık hizmeti vermek üzere kuruldukların gösteren tüzüklerinin onaylı örneği,

c) Tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir belge.

d) Yetki belgesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. İl müdürlükleri evrakları inceleyerek uygun olanlara yetki belgesi verilmesi için Bakanlığa bir yazı ile bildirir.

 

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 9- (1) Üyelerine sadece tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan dernekler ve vakıfların kuruluşları, tabi oldukları mevzuata göre yapılır ve tüzüklerinde danışmanlık hizmeti vermek üzere kuruldukları açık olarak belirtilir.

(2) İstihdam edilen bir tarım danışmanı, Madde 17‘de belirtilen sayıda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  çiftçiye veya alana hizmet verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının ve alanın belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir tarım danışmanı daha istihdam edilmesi zorunludur.

 (3) Tarım danışmanları, sorumlu oldukları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara yönelik olarak hazırlar ve uygular.

(4) İstihdam edecekleri tarım danışmanları ile taraflarca hazırlanan istihdam sözleşmesi imzalanır.

(5) Üye listeleri bulundukları ilin il/ilçe müdürlüklerine gönderilir. Yeni üye olan çiftçilerin isimleri altı ayda bir il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.

(6) Fahri üyelerinin dışındaki üyelerinin tamamının çiftçi olması zorunludur.

(7) Tarımsal danışmanlık dernek ve vakfının başkanı, danışmanın işverenidir.

(8) Başkan, sertifika sahibi olsa bile danışmanlık yapamaz.

(9) Üye olan çiftçiler, dernek tüzüğünde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(10) Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgiyi Bakanlığın veya Bakanlık tarafından yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurulur.

(11) İstihdam edilen tarım danışmanları, her çiftçi için bir dosya hazırlar. Bu dosyada çiftçinin sisteme dahil olduğu tarihteki mevcut durumunu gösterir işletmesine ait bilgiler, aldığı ücretli hizmetler, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler ile işletmenin mevcut durumundaki yıllık değişimleri gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şirketlere

Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri,

Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Usul ve Esaslar,

Şube Açmalarına İlişkin Esaslar

 

Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri

MADDE 10- (1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarımsal danışmanlık şirketlerine yetki belgesi verilir.

 (2) Yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.

a) Matbu başvuru dilekçesi, (EK: 5)

b) En az limited şirket olarak kurulduklarını ve faaliyet alanının tarımsal danışmanlık hizmeti olduğunu belgeleyen ticaret sicil gazetesi örneği ve fatura,

c) Adı, adresi, vergi numarası var ise logosuna ait belgeler,

ç) Kurucularına, ortaklarına ait kimlik ve diploma/çıkış belgesinin bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylı suretleri,

d) Yöneticinin, varsa tarım danışmanlığı sertifikasının bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti,

e) İstihdam edilen tarım danışmanlarının; diplomaları, danışmanlık sertifikaları, sözleşmeleri, sosyal güvenlik bildirgeleri, kimlik belgeleri ve ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin, bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylı suretleri,

f) Bakanlığa karşı şirketi temsil edecek kişinin, şirket adına imza atmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı imza sirküleri,

g) Tarımsal danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir belge,

h) Yetki belgesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. İl müdürlükleri evrakları inceleyerek noksansız olan dosyaları Bakanlığa gönderir.

 

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 11- (1) Şirketin ana sözleşmesinde, tarımsal danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduğu belirtilir.

(2) Şirket kuruluşunda, il sınırları esastır ve her danışmanlık şirketi kurulduğu ilde bulunan çiftçilere hizmet verir. Ancak diğer il ve ilçelerde de şube açılabilir. Açılan şubelerde yürütülen tüm faaliyetlerden danışmanlık şirketi sorumludur. Şube açılması veya kapatılması durumunda bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bilgi verilir.

(3) Bakanlık teşkilatı yayım birimlerinde en az 2 yıl süre ile yöneticilik yapmış olan veya uzman tarım danışmanı, bulunmaması durumunda tarım danışmanı ya da teknisyen/tekniker tarım danışmanı kişiler yönetici olarak görevlendirilir. Bu kişiler yöneticilik görevleri devam ettiği sürece fiilen danışmanlık görevi yapamazlar.

(4) Hizmet verecekleri çiftçilerle imzalanacak sözleşmelerde (EK: 6) ve/veya çiftçi örgütleri ile imzalanacak sözleşmelerde (EK:2)‘de örneği yer alan hizmet sözleşmesi esas alınır. Hizmet sözleşmesinde; ilin veya hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılabilir.     

(5) Sözleşme imzalanan çiftçi/çiftçi örgütlerinin listesi bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni sözleşme imzalayan çiftçi/çiftçi örgütleri varsa isimleri altı ayda bir il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.

(6) İstihdam edeceği tarım danışmanları ile taraflarca hazırlanan istihdam sözleşmesi imzalanır.

(7) İstihdam edilen danışmanların listesi ve bu listedeki değişiklikler bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.

(8)  Farklı bölümlerden mezun ve sertifikaya sahip,  biri uzman tarım danışmanı olmak üzere en az 3 (üç) tarım danışmanı istihdam edilmesi zorunludur.

(9) Şirketlerde görev yapan tarım danışmanları, Bakanlığın görev alanına giren konularda kontrol veya denetim yetkisi veren sertifikaya sahip olsalar bile tarımsal danışmanlık hizmeti ile birlikte söz konusu görevleri yürütemezler.

(10) İstihdam edilen bir tarım danışmanı, Madde 17‘de belirtilen sayıda çiftçiye veya alana hizmet verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının ve alanın belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir tarım danışmanı daha istihdam edilmesi zorunludur. Şirketlerde görev yapan bütün danışmanlar, uzmanlık konularında şirketin sözleşme imzaladığı çiftçilerin tümüne hizmet vermekle sorumludur.

(11) İstihdam edilen tarım danışmanları, sorumlu oldukları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır, çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara yönelik olarak hazırlar ve uygular.

(12) Danışmanlık hizmetlerini yürütecek büro ve teknik personel yeterliliğine sahip olmalıdır. Bürolar, danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesine olanak sağlayacak şekilde tefriş edilmeli, her türlü iletişim imkanı bulunmalı, gerekli alet ve eğitim malzemeleri ile donatılmış olmalıdır. Bürolarda dışarıdan tanınmasını sağlayacak şekilde bir tabela bulunması zorunludur. Bürolarda mesleki faaliyetlerinin dışında her hangi bir faaliyet yürütülmesi yasaktır.

(13) İstihdam edilen danışmanların işe başlama, işten çıkarılma ve sosyal hakları sözleşmelerinde belirlenir.

(14) Üretici örgütleri ile hizmet sözleşmesi imzaladıklarında, üretici örgütünün faaliyet alanına giren konuda sertifika sahibi tarım danışmanı istihdam etmek zorundadır.

(15) Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgiyi Bakanlığın veya Bakanlık tarafından yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurmakla yükümlüdür.

(16) Sözleşme imzalanan her çiftçi için bir dosya hazırlanır. Bu dosyada; çiftçinin sözleşme tarihinde işletmesine ait mevcut durumu, aldığı ücretli hizmetler, sözleşme ücretlerinin ödenme durumu, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, işletmenin mevcut durumundaki yıllık değişimleri gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.

 

Şube açmalarına ilişkin esaslar

MADDE 12- (1) Şirketler, çalışmalarını aksatmamak ve hizmetlerinin kalitesini düşürmemek koşuluyla faaliyette bulunmak üzere izin aldıkları il dışında da aynı amaçla başka il ve ilçelerde şube açabilirler.

(2) Bir ilde şube açabilmek için şirketin şube açacağı ilin il müdürlüğüne başvurulur. Başvuru sırasında;

a) Yetki belgesinin noter onaylı sureti,

b) Şube yöneticisinin danışmanlık sertifikası sureti,

c) Şubede istihdam edilecek danışmanların sertifika suretleri,

ç) Şubenin adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri,

d) Şubenin büro ve teknik malzeme donanımına ilişkin bilgileri içeren bir dosya sunulur.

(3) İl müdürlüğü gerekli incelemeyi yaptıktan sonra şubenin açılışına onay vermek üzere yapılacak incelemeye ait raporun da yer aldığı dosyayı Bakanlığa gönderir.

(4) Şubeler, çalışmalarında yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Şubelerin yapacakları iş ve işlemlerden şirket birinci derecede sorumludur.

(5) Şube yöneticisinin, şubenin açılacağı il/ilçede ikamet etmesi ve tarım danışmanı sertifikasına sahip olması zorunludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Serbest Tarım Danışmanlarına

Tarım Danışmanlığı Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri,

Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Usul ve Esaslar,

Büro Açmalarına İlişkin Esaslar

 

Tarım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri

MADDE 13- (1) Serbest tarım danışmanlığı yapabilmek için ayrıca tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmez. Bu kişilerin sertifikaları tarımsal danışmanlık yetki belgesi yerine geçer.

(2) Serbest tarım danışmanlığı yapacak kişiler aşağıdaki belgeleri bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne bir dosya içerisinde verir.

a)  Matbu başvuru dilekçesi, (EK: 7)

b) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil belgesi ve fatura,

c) Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış belge,

ç) Yönetmelik kapsamında alınmış tarımsal danışmanlık sertifikasının bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış sureti,

d) İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin, bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış sureti,

e) Danışmanlık bürosunun adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri,

f) Danışmana ait noter onaylı imza sirküleri.

 (3) İl müdürlüğü gerekli incelemeyi yaptıktan sonra düzenleyeceği raporun da yer aldığı dosyayı şubenin açılışına onay vermek üzere Bakanlığa gönderir.

 

Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 14- (1) Sözleşme karşılığı çiftçilere veya çiftçi örgütlerine tarımsal danışmanlık hizmeti verecek olan danışmanlar aşağıdaki esaslar dâhilinde çalışır.

a)  En az geçici tarım danışmanı sertifikası sahibi olmaları zorunludur.  

b) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecekleri çiftçilerle imzalayacakları sözleşmede (EK: 8) veya çiftçi örgütleri ile imzalayacakları sözleşmede (EK: 3)‘de örneği yer alan hizmet sözleşmeleri esas alınır. Hizmet sözleşmesinde; ilin veya hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılabilir. Bir tarım danışmanı, Madde 17‘de belirtilen sayıda çiftçiye veya alana hizmet verebilir.

c) Sözleşme imzaladıkları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır. Çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara yönelik olarak hazırlar ve uygular.

ç) Sözleşme imzaladıkları çiftçi/çiftçi örgütlerinin listesini bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne gönderir. Yeni sözleşme imzalayan çiftçilerin/çiftçi örgütlerinin isimleri üç ayda bir il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.

d) Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgiyi Bakanlığın veya Bakanlık tarafından yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurmakla yükümlüdür.

e) Sözleşme imzaladığı her çiftçi için bir dosya hazırlar. Bu dosyada çiftçinin sözleşme tarihinde işletmesine ait mevcut durumu, aldığı ücretli hizmetler, sözleşme ücretlerinin ödenme durumu, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, işletmenin mevcut durumundaki yıllık değişimleri gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.

 

Büro açmalarına ilişkin esaslar

MADDE 15- (1) Serbest tarım danışmanları, mesleki faaliyetlerini açacakları bürolarda sürdürür.

(2) Bir tarım danışmanı sadece bir büro açabilir.

(3) Bürolarda mesleki faaliyetlerinin dışında herhangi bir faaliyet yürütmeleri yasaktır.

(4) Bürolarda dışarıdan tanınmayı sağlayacak şekilde bir tabela bulunması zorunludur.

(5) Bürolar; tarım danışmanlığı mesleğinin yürütülmesine olanak sağlayacak şekilde tefriş edilmiş, gerekli alet ve eğitim malzemeleri ile  donatılmış olmalıdır. 

 

  

  

  

  

ALTINCI BÖLÜM

Tarımsal Yayım/Danışmanlık Hizmeti Verecek Kişi ve Kuruluşların Faaliyetleri

Hizmet Verilecek Çiftçi Sayıları ve Alanları

 

Tarımsal yayım/danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların faaliyetleri

MADDE 16- (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, çiftçilerle imzaladıkları sözleşme kapsamında yapacakları tarımsal danışmanlık çalışmalarına ilişkin yıllık program hazırlar.

(2) Program hazırlamada öncelikle çiftçilerin mevcut durumlarını ortaya koyan bir çalışma yapılır. Bu amaçla, mevcut durum tespit formu (EK:9) kullanılır. Bu formlar her çiftçi için ayrı doldurulur. Çiftçi kayıtları en az formdaki bilgiler olmak üzere ayrıca bilgisayar ortamında tutulabilir.

 (3) Sözleşme imzalanan çiftçi/çiftçi grubunun tarımsal üretimde karşılaşmış oldukları problemler ve bu problemleri ortaya çıkaran nedenler belirlenir. Bu amaçla problem analizi çalışması yapılır.

(4) Yapılan bu çalışmaya uygun olarak, tarımsal üretim dalları bazında tespit edilen sorunlar bir öncelik sıralamasına tabii tutularak, belirlenen problemlerden hangilerinin çözüleceğine, bu problemi ortaya çıkaran nedenlerin hangilerinden başlanacağına karar verilir.

(5) Bu çalışmalar sırasında tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, ilin ve çiftçilerin tarımsal sorunları hakkında il/ilçe müdürlüğü ile işbirliği yaparlar.

 (6) Bunun sonucunda, sözleşme kapsamında yapılacak faaliyetlerin konu ve içerikleri belirlenir.

(7) Şirketler, üretici örgütleri, ziraat odaları ve serbest tarım danışmanları, belirtilen esaslara uygun olarak; yıllık programların hazırlanmasından ve istenen zamanda bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmesinden sorumludur,

(8) Hazırlanan yıllık programlar, tarımsal danışmanlık şirketlerinde programı hazırlayan danışman ve şirket yöneticisi tarafından, üretici örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık derneklerinde/vakıflarında programı hazırlayan danışman ve işveren tarafından,  serbest tarım danışmanlarının kendileri tarafından imzalanır.

(9) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar; yıllık programda yer alan ve ay içerisinde yapacakları faaliyetleri ile bireysel işletme ziyaretlerini kapsayan aylık faaliyet programlarını hazırlar. Hazırlanan aylık faaliyet programını, sözleşme imzaladığı çiftçilerine katılmalarını sağlamak üzere duyururlar.  

10) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, 6 (altı) aylık dönemler halinde bulundukları ilin il/ilçe müdürlüklerine faaliyet gerçekleşme raporlarını gönderirler.

(11) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, her yılın sonunda hazırlayacakları bir önceki yıla ait yıllık değerlendirme raporunu bulundukları ilin il/ilçe müdürlüklerine gönderirler.

(12) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar; program hazırlanması, faaliyet gerçekleşmelerinin bildirilmesi ve izlenmesinde Bakanlık tarafından hazırlanacak formları kullanırlar.

 (13) İzleme/değerlendirme sisteminde; tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların faaliyetleri, belirli dönemlerde bulundukları ilin il/ilçe müdürlüğü uzmanları tarafından izlenir.

(14) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek bütün kişi ve kuruluşların faaliyetleri en az yılda bir defa olmak üzere bulundukları ilin il/ilçe müdürlüğü uzmanları tarafından değerlendirilir.

 

Hizmet verilecek çiftçi sayısı ve alanlar

MADDE 17- (1)  Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlarda bir tarım danışmanı tarla bitkileri ve meyvecilikte en fazla 5.000 dekar, seracılıkta en fazla 500 dekar, büyükbaş hayvancılıkta en fazla 1.000 baş, küçükbaş hayvancılıkta en fazla 10.000 baş işletme büyüklüğüne hizmet verebilir. Ancak bir tarım danışmanının hizmet verebileceği maksimum çiftçi sayısı 120 yi geçemez.

                                 

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu usul ve esasları Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü yürütür.

 

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanının onayından sonra yürürlüğe girer.

 

Okunma Sayısı: 33195