DANIŞTAY, TARIM ALANLARININ KORUNMASI YÖNETMELİĞİNİN KİMİ HÜKÜMLERİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU - 13.04.2004

GENEL MERKEZ
13.04.2004 (Son Güncelleme: 08.07.2008 16:24:57)

“DANIŞTAY, TARIM ALANLARININ KORUNMASI YÖNETMELİĞİNİN
KİMİ HÜKÜMLERİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU”

Danıştay Onuncu Dairesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 13.6.2003 gün, 25137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe sokulan ve ODA’mız tarafından kimi hükümlerinin iptali ve öncelikle yürütmelerinin durdurulması istemi ile dava konusu edilen “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik” için ara kararını verdi ve Yönetmeliğin önemli hükümlerinin yürütmesini durdurdu.

Tarım arazilerinin korunması amacını taşımasına karşın, içerdiği hükümlerle tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasına yol açan sözkonusu Yönetmelik, daha evvel iki kez ODA’mızca iptal ettirilmişti. Aradan geçen süre ve elde edilen yürütmenin durdurulması kararı, idarenin ve ODA’mızın tutumunun değişmediğini gösteriyor...

Yargı kararı ders verici niteliktedir :

”Mutlak tarım arazilerinin korunması amacına uygun olarak, istisnaları değerlendirme konusunda İl Müdürlüklerine değerlendirme yetkisi verilmesi, davalı İdare’ye Anayasa ve Yasa ile verilen görevin amaç ve kapsamı ile bağdaşmamaktadır”, (yapılan düzenlemede) “kamu yararı ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır”.

“Tarım dışı maksatla arazi kullanmak için yapılan izin taleplerine konu arazinin doğal durumunun tahrip edilmesine herhangi bir istisna getirilmeden her ne sebeple olursa olsun tahrip edilen bu arazilerin tarım dışı amaçla kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemede kamu yararına, yukarıda belirtilen yasal düzenlemelere ve yönetmeliğin amacına uygunluk bulunmamaktadır”.

Yürütmesi durdurulan hükümlerde beş Sayın Mahkeme üyesinin oybirliği, reddedilen hükümlerde ise iki Sayın üyenin karşı oyu bulunmaktadır.

Yürütmenin durdurulması kararları sonrasında;

• İstisnaları değerlendirme konusunda yerel baskılarla karşı karşıya bulunan Tarım İl Müdürlükleri bu durumdan kurtulmakta, tarım alanları yerel güç odaklarının rant çerçevelerinin dışına çıkarılmaktadır..

• Araziyi önce tahrip etmek suretiyle tarım dışına çıkarma “yöntemleri”, sona ermiştir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yukarıda belirtilen yargı kararlarına uyarlı düzenlemeleri derhal yaparak, tarım alanlarını koruma görevini yerine getirmelidir.

Anayasal ve yasal hükümler, doğal kaynaklarımız ve ulusal varlıklarımız için bir koruma şemsiyesi sağlamakta; iktisadi – siyasi rantlar uğruna, kamu yararına aykırı kullanımları yasaklamaktadır.

TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI, bu yasal çerçeveye dayanarak, tarım alanlarının amacına uygun kullanılmasına yönelik haklı istemlerimizin tümünün sonuna kadar takipçisi olacaktır.

Tarım arazileri yitirildiğinde yeniden kazanılması olanaksız olan ulusal varlığımızdır. Alternatif alanlar dururken, nitelikli tarım topraklarının, günlük – geçici çıkarlar için yapılaşmasına izin vermeyeceğiz !..

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Gökhan GÜNAYDIN
Başkan
(Yönetim Kurulu adına)

NOT : Konu ile detaylı bilgi, ODA’mızın internet sitesinde (www.zmo.org.tr)
“Hukuki Çalışmalarımız” başlığı altında bulunabilir.

Okunma Sayısı: 1680