39. DÖNEM GENEL KURULU

GENEL MERKEZ ( )
30.06.2008 (Son Güncelleme: 30.06.2008 17:48:19)

TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI’nın 39. Dönem Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu
Gökhan GÜNAYDIN : Başkan
Dr.Turhan TUNCER : 2.Başkan
Fatih TAŞDÖĞEN : Yazman Üye
Hamdi ARPA : Sayman Üye
Medar KALKAN : Üye
Özden GÜNGÖR : Üye
Şule YILDIRIM : Üye

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Burhan ALICI
Dr. Galip ÖZTÜRK
Selda ÜNAL
Burhan HARMANKAŞI
Mehtap ERCAN
Kadriye KALINBACAK
Dr. Servet KEFİ

Denetleme Kurulu Asıl Üyeler
Gülay SUBAŞI
Emin Argun BARAN
Bülent TORUNBALCI

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Cemil ERTUĞRUL
Hikmet AKKAYA
Mehmet BAYHAN

Onur Kurulu Asıl Üyeler
Özkan GÖKSEL
Zehra EYİCİL
Kenan ATAGÜN
İbrahim YALIN
Ali YÜZGEÇ

Onur Kurulu Yedek Üyeler
Nihat ÖZEN
Zeki MUTLU
Osman ERCAN
Ferit CİNER
Zeki UZUNTAŞ

TMMOB Yönetim Kurulu Adayları
Baki Remzi SUİÇMEZ
Kamil BAYRAM
Ahmet ŞEREN

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayı
Şevket AKDEMİR

TMMOB Denetleme Kurulu Adayı
Yılmaz OKTAY

 

Sonuç Bildirgesi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası kuruluşunun 50. yılında kapitalist, emperyalist sistemin küreselleşme adı altında dayattığı politikalar kıskacında yok edilmeye çalışılan ülke tarımı hakkında ulusu uyarmak, tarım sektöründe uygulanan politikaların yanlışlarını ortaya koymak ve bunlara alternatif geliştirme görevini yurtseverlik bilinciyle yerine getirmektedir.

Dünya kapitalizmini yeniden şekillendirmeye çalışan; emperyalist ABD, IMF, Dünya Bankası ve onların yerli işbirlikçilerinin emek düşmanı politikaları, öngörülen direktifleri ve yapısal uyum programı gereği " TARIM REFORMU" başlığı altında dayatılan ve istikrar önlemleri olarak hızla gerçekleştirilen bir takım yasal ve yönetsel düzenlemeler ulusal çıkarlarımıza aykırıdır, ülke ekonomisini ve tarımını hızla yıkıma doğru sürüklemektedir.

Günümüzde Türkiye‘ de tarım ürünleri dış ticaret dengesi ülkemiz aleyhine gelişmektedir ve Türkiye artık net bir tarım ürünleri ithalatçısı durumuna gelmiştir.

Bunun bir diğer ifadesi ülkemiz insanını artık yabancılar besliyor demektir.

Bunun ülkemiz açısından, stratejik, sosyolojik ve ekonomik tahribatlarını başta Türk çiftçisi olmak üzere bütün halkımız hissetmektedir.

Başta tarım sektörü olmak üzere, ekonominin tüm sektörlerinde sermaye, yabancı sermaye lehine hareket etmekte, şirketlerdeki yabancı sermaye oranları artmakta ve şirketler el ve isim değiştirmektedir.

Ülkemizi (ÇUŞ) Çok Uluslu Şirketlerin Pazar alanı olmaktan çıkaracak ulusal düzenlemeler hızla gerçekleştirilmelidir.

Uygulanan politikalar karşısında, sorumluluk içerisinde çağdaş, laik ve demokratik bilinçle özgür ve bağımsız tavırlar geliştirilmelidir.

Bu kapsamda;

  • Nişasta Bazlı Şeker kotası %15‘ten, AB ülkelerinde olduğu gibi % 2‘lik düzeye indirilmelidir.
  • Cargill v.b. Çok Uluslu Şirketlere ülke yönetimi üzerinde söz hakkı verilmemelidir.
  • Tekel, TMO, Ziraat Bankası, TİGEM gibi elimizde kalan Tarımsal KİT‘lerin tasfiyesine, yabancı Çok Uluslu Şirketlere peşkeş çekilmesine, ulusal sanayimizin ve tarımımızın yok edilmesine seyirci kalınmamalıdır.

Yine dış baskılarla GATS denilen " Hizmet Tarifeleri Genel Anlaşması"na imza atılarak, kamu hizmetlerini küresel ticarete açacak adım atılmıştır.

Vatandaş kimliğini, müşteri kimliğine dönüştüren, Sosyal Devlet anlayışını, Tüccar Devlet anlayışına çeviren ve Ulusal Devlet‘i Federal Devlet‘e çevirecek olan "Kamu Yönetimi Temel Kanunu" TBMM‘de görüşülmektedir.

Ziraat Mühendisleri Odası; Devletin Anayasal görevi olan ve Kamusal uğraş alanı olarak ifade edilen tarım hizmetlerinden çekilmesi anlamına da gelen bu yasaya şiddetle karşıdır.

Ulusumuzun birliğini sağlayan kaynaşma mekanizmaları için açık bir tehdit olan bu yasa aynı zamanda, kamu çalışanlarının iş güvencesini yok ederek, öngörülen esnek istihdam ve sözleşmeli personel uygulamaları ile Uzak Doğu ülkelerinde olduğu gibi iş güvencesiz, ucuz iş gücü yaratmaya yönelik bir modeldir.

Uygulanan bu politikalar, neticesinde ortaya çıkan meslek sorunlarımızın en önemlilerinden biriside Ziraat Mühendislerinin yaşadıkları istihdam sorunlarıdır.

Bugün ülkemizdeki Ziraat Mühendislerinin %25‘i nin işsiz durumda olduğu ve bu rakamın her gün yükseldiği tahmin edilmektedir.

Meslektaşlarımızın bu sorunlarının çözümünde yeni politikalar oluşturulmalı, 560 sayılı yasa ve bağlı yönetmeliklerinde değişiklik yapılarak, Ziraat Mühendislerinin içerisinde yer alacağı "Yeminli Serbest Gıda Denetim Müşavirlikleri" kurulması için girişimde bulunulmalıdır.

Mustafa Kemal Atatürk, daha o günkü şartlarda; "Hangi istiklal vardır ki, yabancıların nasihatlarıyla, yabancıların planlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir." tespitini yapmıştır.

Bu bağlamda;

Ulusal ekonomiyi ve tarımı yıkıma sürükleyen IMF ve Dünya Bankası eksenli politikaların geriletilmesine ve tasfiyesine yönelik çalışmalar hızlandırılmalı, "Ulusal Bir Tarım Politikası" belirlenerek, uygulamaya koyulmalıdır.

Rant ve Borç ekonomisinden, hızla Üretim ve Tasarruf ekonomisine dönülmelidir.

1900‘lü yıllarda küresel güçlerin boyunduruğunu "Kurtuluş Savaşı" ile kıran Türk insanının onurlu ve güzel geleceğini, ulusal çıkarlarımıza dayalı politikalar belirleyip, uygulayarak ülke tarımını ve ekonomisini yıkımdan kurtaracağına inancımız sonsuzdur.

Bu kapsamda Ziraat Mühendisleri Odamız, kuruluşundan bu güne kadar, 50 yıldır sürdürdüğü mücadelesini aynı azim ve kararlılıkta devam ettirecektir. 21/02/2004

Saygılarımızla

 

Okunma Sayısı: 593
Fotoğraf Galerisi