39. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU

GENEL MERKEZ ( )
30.04.2004 (Son Güncelleme: 10.07.2008 17:13:07)

TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI’nın 39. Dönem I. Danışma Kurulu Gaziantep’de gerçekleştirildi.

Önceki dönem ODA Başkanlarımız, Yönetim - Denetim - Onur Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu ve TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyelerimiz, Şube Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Yörede bulunan İl Temsilcileri ve İş yeri Temsilcilerimizin katılımıyla yapılan toplantıda, ODA‘mızın geçmiş 6 aylık çalışmaları değerlendirildi ve önümüzdeki 6 aylık çalışmaları planlandı.

 

Kararlar

1-560 Sayılı KHK ve Sorumlu Yöneticilik Uygulamaları

 • Sorumlu yöneticilerin deneyim ve bilgi düzeylerini artırmak amacıyla, eğitimlerine yönelik çalışmalara devam edilecektir. Bu bağlamda, Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz, kendi bölgelerinde bulunan gıda işletmelerinin çalışma alanlarını dikkate alarak, düzenlenmesini talep ettikleri mesleki eğitim çalışmalarını Genel Merkez‘e bildireceklerdir.
 • Şubelerimiz ile işbirliği içinde hazırlanan ve web sayfamızda yayımlanmakta olan "Sorumlu Yöneticil El Kitabı", 560 sayılı Yasa‘da yapılacak değişiklikler sonrası, bunlara uygun olarak revize edilecek ve basımına geçilecektir.
 • 560 sayılı KHK‘yi değiştiren yasa tasarısı üzerinde yapılan değişiklikler, ODA‘mızın Gıda Komisyonları vasıtasıyla sürekli değerlendirilecek, Şubelerimizce oluşturulan raporlar Genel Merkez‘e gönderilecek; Genel Merkez ilgili kurumlar ile işbirliği yaparak, konuyu kamuoyunun ve TBMM‘nin gündemine taşıyacaktır.
 • Şubelerimiz, denetçileri vasıtasıyla, sorumlu yönetici çalıştırmayan gıda işletmelerini saptayacak ve Tarım İl Müdürlükleri ile Genel Merkez‘e bildireceklerdir. Bu çalışmaların etkinliğinin sağlanması açısından, Şubelerimiz, kendi illerinde, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte "Tarım ve Gıda Platformu" oluşturacaklardır.
 • Sorumlu Yönetici olarak çalışan meslektaşlarımızın ücret düzeyleri, ücretlerinin ödenmesi, sigortalarının sağlanması konularında sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların çözümünde, ücretlerin oluşturulacak bir havuzda toplanarak ODA tarafından sorumlu yöneticilere dağıtımının sağlanması, böylelikle belgeye dayalı ücret ödeme düzeninin oturtulması, ODA‘mızın hazırladığı "örnek sözleşme" nin meslektaşlarımız tarafından yaygın kullanılmasının sağlanması, Tarım İl Müdürlüklerine teslim edilen sözleşmelerin bir nüshasının SSK‘ya gönderilmesini sağlanması, asgari ücret uygulamaları konusunda, Rekabet Kurulu ve TMMOB arasında süren dava sonuçları ve diğer meslek grupları ile iş paylaşımı olanakları da dikkate alınarak gerekli çalışmaların yapılması...
 • 27.01.2004 tarihli 25359 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", sözü edilen işletmelerde çalışacak meslek mensupları arasından, Görev ve Yetki Tüzüğümüz hükümlerine aykırı olarak zooteknistlerin çıkartılmasına yönelik bir düzenleme getirmiştir. Bu haksız düzenlemeye karşı gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir.

2-"Ziraat Mühendislerinin Hizmet Alanlarındaki Çalışmaları İle İlgili Mesleki Denetim Uygulamaları ve Disiplin Hükümleri Hakkında Yönetmelik" Uygulamaları:

 • Konu ile ilgili olarak, 4 Nisan 2004 tarihinde Mersin‘de yapılan Bölge Toplantısı sonuçlarının yaşama geçi-rilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 • ODA‘mız, 24.07.2002 gün, 24825 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Ziraat Mühendislerinin Hizmet Alanlarındaki Çalışmalarıyla İlgili Mesleki Denetim Uygulamaları ve Disiplin Hükümleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereği, ziraat mühendislerinin özel hizmet alanlarındaki faaliyetlerinin kamu yararına ve meslek etiğine uygunluğunu denetçileri eliyle denetlemekte, ticari rekabetin doğurabileceği olumsuz gelişmelerin önüne geçebilmek için "mesai saati uygulaması" yürütmekte, aykırı davranışlarda yaptırım uygulamaktadır. Bu alanda, Şubeler arasında etkin ve ortak uygulama gerekliliği bulunmaktadır. Ayrıca, Tarım Bakanlığı‘nın yürüttüğü denetim faaliyetleri ile ODA‘mız denetçilerinin faaliyetlerinin koordine edilmesi, denetimin etkinliğini artıracak ve kamu yükünü hafifletecektir.
 • Denetçilerin tuttukları tutanakların tekleştirilmesi konusunda, Genel Merkez tarafından bir belirleme yapılacaktır.
 • Zirai ilaç ve tohum satışlarında görev alan meslektaşlarımızın Ticaret Odalarına kaydolmaları zorunluluğu bulunmamaktdır. Bu konuda zorlamaların olması durumunda, Genel Merkeze bilgi verilecektir.
 • "Zirai Mücadele İlaçlarının Toptan ve Perakende Satışı ve Depolanması Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde gerekli değişiklikler konusunda, Diyarbakır Şube Başkanlığı bir rapor hazırlayarak Genel Merkez‘e gönderecektir.
 • Pazar yerlerinin tüketici sağlığı, ürün giriş-çıkış kontrolü, atıkların durumu, esnaf denetimi, kent planları içindeki konumu, ziraat mühendisi istihdamı vb. alanlardaki işlevlerinin, verili yasal dayanaklar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine yönelik bir rapor, İzmir Şube Başkanlığı tarafından hazırlanarak Genel Merkez‘e gönderilecektir.
 • Ev, işyeri ve yerleşim merkezlerindeki hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda yetkili olan Sağlık Bakanlığı, bu alanda çalışabilecek meslek gruplarını sıralarken, doktordan hemşireye kadar bir çok meslek grubuna yetki sağlamıştır. Oysa alan, tamamen mesleğimize özgülenmesi gereken bir alandır. Konuyla ilgili olarak, İstanbul Şubemiz tarafından bir rapor hazırlanarak Genel Merkeze ulaştırılacaktır.
 • Serbest meslek yapmak isteyen meslektaşlarımız, bazı illerde ustalık belgesi almaya zorlanmaktadırlar. Bilime ve akla aykırı bu uygulamanın, yurt çapında çözüme kavuşturulması için, Genel Merkez, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunacaktır.
 • Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri satış yerlerindeki meslektaşlarımız birden fazla satış yerinde sorumlu yönetici olarak görevlendirilmektedir. Konu Genel Merkez tarafından TKB nezdinde görüşülecektir.

3-Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri, "1000 Tarım Gönüllüsü" Uygulamalarının Değerlendirilmesi

 • "Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi" hazırlanırken, ODA‘mız gereken sorumluluğu göstermiş ve Proje aşamasında gerekli uyarıları yapmıştır. ODA‘mızın dikkate alınmayan uyarıları, Proje‘de görev alan üyelerimizi zor durumda bırakmaktadır. Bu aşamada, Projenin başarısız olması, meslektaşlarımnızın başarısızlığı gibi algılanabilecektir. Bu bağlamda, tüm ZMO örgütlülüğü, Projede görev alan meslektaşlarımıza moral, bilimsel, psikolojik, sosyolojik destek verecektir. Şubelerimiz, Projede görevli arkadaşlarımızla düzenli toplantılar yaparak, özellikle kendi yörelerindeki tarımsal uygulamalar konusunda gerekli desteği sağlayacaklardır. Bir sonraki Danışma Kurulu Toplantısı‘nda, bu alanda yapılan çalışmalar değerlendirelecektir.

4-Ziraat Mühendisliği Eğitim - İstihdam Sorunları

 • Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası reformu sonrasında, kurgulanmaya çalışılan "Tarımsal Danışmanlık" sisteminin Türkiye‘de de organize edilebilmesi için, Genel Merkez, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunacaktır.
 • 2004 yılı Ocak Ayı‘nda yapılan "Tarım ve Mühendislik" Sempozyumu‘ nun ardından, "YÖK Tarım-Orman ve Su Ürünleri Konseyi", Ziraat Fakülteleri, TÜBİTAK ve ilgili tüm tarafların işbirliğiyle, "Türkiye Tarımsal Eğitimi, Yapı ve Sorunlar, Çözüm Arayışları" konulu bir Çalıştay, 39. Çalışma Dönemi içerisinde gerçekleştirilecektir.
 • Sorunlarını bilen ve mesleğine sahip çıkan bir genç üye yapısının kurulabilmesi için, yine 39. Çalışma Dönemi içerisinde, "Tarımcı Öğrenci Kurultayı" gerçekleştirilecektir. Buna yönelik hazırlıkların organize edilmesi anlamında, ilinde Ziraat Fakültesi bulunan tüm Şubelerimiz, bir sonraki Danışma Kurulu‘na kadar ZMO Öğrenci Konseyini oluşturacaklardır.

5-ODA Örgütlülüğü Üye İlişkileri

 • Şube yeterlik sayısının 300‘e indirilmesine yönelik Tüzük değişikliği 39. Dönem Genel Kurul‘unda gerçekleştirildi. Eskişehir, Çanakkale, Muğla İl Temsilcilikleri, Şube‘ye dönüştürüldü. Yeni şubelerimize çalışmalarında destek verilecek ve örgütlülüğümüzün daha da güçlenmesi için yürütülen çalışmalar aynı kararlılıkla sürdürülecektir.
 • Üye kayıtlarının güncellenmesi ve aidat borçlarının tahsili konusunda yapılan çalışmaların daha da etkinleşti-rilmesi, mevcut finansal yapımızın profesyonel görevli çalıştırma konusundaki Tüzük hükmünün değiştirilmesine olanak tanımadığı, ilk giriş ve aidat ödentilerinin tahsilinde, eşitlik ilkesine aykırı uygulamaların yapılamayacağına karar verildi.
 • Genel Merkez‘de kurulan Çalışma Komisyonları, Şubelerimizde de kurularak, giderek artan çalışma yükünün paylaşılması amaçlanmaktadır. Şubelerimiz, Komisyonlarının üretecekleri raporları Genel Merkez‘e göndererek, sektör ile ilgili tüm kapsamın ele alınmasını sağlayacaklardır.

6-Bilirkişilik Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar

 • Bilirkişilik uygulamaları konusunda çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla, ODA‘mız web sayfasında, etki-leşimli bir "BİLİRKİŞİ UYGULAMALARI" yapısı kurularak, Genel Merkez Bilirkişi Komisyonu‘nun, iletilen soruları yanıtlaması sağlanacaktır.
 • Mahkemelerin liste dışı bilirkişi götürmeleri durumunda, gerekli işlemlerin Genel Merkez tarafından yapılabilmesi için, eş dosyaların mutlaka Genel Merkeze gönderilmesi gerekmektedir.
 • ODA %10 paylarının eksiksiz ödenmesinin sağlanması için, tüm örgütümüzün çabalarını artırması yararlı olacaktır.

7-Tarım Mühendisliği Araştırma Projesi (TMAP)

 • AÜSBF Kamu Yönetimi Araştırma-Uygulama Merkezi ile işbirliği içinde bir "Tarım Mühendisliği Araştırma Projesi" başlatılmıştır. Sözkonusu Proje kapsamında, bir anket formu hazırlanarak, ODA örgütümüz ile işbirliği içinde Proje yürütülecektir. Anket formlarının doldurulma biçimine ilişkin olarak, tüm Şubelerimize eğitim verilecektir.
 • İllerinde Ziraat Fakültesi bulunan Şube Başkanlıkları, fakülteden mezun olmuş tüm ziraat mühendislerinin temel bilgilerinin bilgisayar ortamında Genel Merkez‘e gönderilmesi konusunda, Fakülte Dekanlıkları bazında gerekli çalışmaları yapacaklardır.

8- e - ZMO

 • Şubelerimizin, fotoğrafları da dahil olmak üzere üyelerinin bilgilerine ulaşmalarının sağlanması ve üye kayıtlarımızın bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi için, Genel Merkez tarafından tamamlanan e-zmo Projesine yönelik olarak, Şubelerimiz dört gruba ayrılarak eğitim çalışması yapılacaktır. Eğitim çalışması kapsamında, temel bilgisayar ve internet eğitimleri sonrasında, Şubelerin kendi faaliyetlerini ODA web sayfasına yüklemeleri konusunda da bilgi verilecektir.

9-Tarım Sektörü ile İlgili Yasal Düzenlemelerin İzlenmesi, Kamuoyunun ve Karar Vericilerin Bilgilendirilmesi

 • "Kamu Yönetimi reformu" ve etkileri konusunda ODA‘mız etkin çalışmalar yürütmüştür.
 • Önümüzdeki dönemde de, Tarım Yasa Tasarısı; Tarım Sigortaları Yasa Tasarısı; Mera Yasa Tasarısı; Toprak Yasa Tasarısı; Üretici Birlikleri Yasa Tasarısı konularında gerekli çalışmalar sürdürülecektir. Şube Komisyonları, ilgili alanlarda üretecekleri raporları Genel Merkez‘e göndererek, çalışmalara katkı sağlayacaklardır.

10- Türkiye‘nin Gündemi ve Tarım Sektöründe Yaşanan Gelişmeler Karşısında ODA‘mızın Tavrı

 • Ziraat Mühendisleri ODASI, yarım asırlık geçmişe sahip bir demokratik kitle örgütü olma bilinci ile, yalnızca tarım sektörüne ilişkin değil, Türkiye‘nin siyasi ve ekonomik gündemini de yakından izleyecek ve gelişmeler karşısında aktif bir tutum takınacaktır.
 • Bu çerçevede, yapılacak basın açıklamaları yanında, katılınacak TV ve Radyo Programları, yer alınacak yazılı basın organları yoluyla, bilginin halkla paylaşılması sağlanacaktır.
 • Şubelerimiz ve İl temsilciliklerimiz, kendi illeri çerçevesinde, benzer çalışmalar gerçekleştireceklerdir.

Okunma Sayısı: 750
Fotoğraf Galerisi