39. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU

GENEL MERKEZ ( )
10.10.2004 (Son Güncelleme: 10.07.2008 17:24:47)

39. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantımız 1-3 Ekim 2004 tarihlerinde, saat 9:30’da; TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Üyeleri; önceki dönem ODA Başkanlarımız, TMMOB Yönetim Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Üyelerimiz; Şube Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri (Saymanlar) ile çevre illerin Temsilcilerinin geniş katılımıyla Erzurum Palan Otel’de gerçekleştirildi.

39. Dönem II. Danışma Kurulu, eş zamanlı iki ayrı toplantı olarak yapıldı. ‘I. GRUP‘ Toplantısı‘na TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Üyeleri, önceki dönem ODA Başkanlarımız, TMMOB Yönetim Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Üyelerimiz, Şube Başkanları, ODA Avukatı katıldı ve toplantı 10:00-18.30 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplantıda: Genel Merkez‘in Çalışmaları ve 39. Dönem I. Danışma Kurulu Kararlarının İrdelenmesi; Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri, "1000 Tarım Gönüllüsü" konusunda TEDGEM Genel Müdür Yardımcısı İrfan DİLSİZ‘in sunumu ve değerlendirmeler; Gıda Mevzuatı ve Sorumlu Yöneticilik Uygulamaları, Özlük Haklarına İlişkin Çalışmalar, Ziraat Mühendislerinin Özel Hizmet Alanlarındaki Çalışmaları, Mesleki Denetim, Bilirkişilik Uygulamaları, ODA Örgütlenmesi, ODA-Üye İlişkileri, Öğrenci Konseyi Çalışmaları; Mevzuat (Tarım Sigortaları Yasa Tasarısı, Lisanslı Depoculuk Yasa Tasarısı), Mali İşler, TMAP, e-zmo Çalışmaları, Türkiye‘nin Gündemi ve Tarım Sektöründe yaşanan gelişmeler karşısında ODA‘mızın tavrı, tarımda güç birliği oluşturma çabaları görüşülen gündem maddeleriydi.

‘II. GRUP‘ Toplantısı‘na Genel Merkez II. Başkanı, Saymanı, Denetleme Kurulu Üyeleri, Şube Saymanları, ODA Muhasebecisi, TMAP Sorumlusu, ODA Bilgisayarcısı katıldı ve toplantı 10:00-16.30 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplantıda: ZMO Mali İşler Konuları; TMAP: Tarım Mühendisi Araştırma Projesi; e-ZMO Projesinin Kullanımı ve Üye Kayıtlarının Güncellenmesi görüşülen gündem maddeleriydi. Katılımcılar, 16,30‘dan sonra I. Grup çalışmalarına katıldılar.

39. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISINDA
ALINAN KARARLAR

1- "Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi"nde görevli Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanları‘yla İlgili Çalışmalar

 • "Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi" ile ilgili olarak Gaziantep Danışma Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda tüm ZMO örgütlülüğü, Projede görev alan meslektaşlarımıza moral, bilimsel, psikolojik, sosyolojik destek vermek amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Genel Merkez‘ce eğitim çalışması yapıldı. Şubelerce de eğitim çalışmaları tamamlandı yada yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere planlandı. Tüm ZMO örgütlülüğü, önümüzdeki dönemde de, Projede görevli arkadaşlarımızla ilişkilerini sürdürecek; düzenli toplantılar yaparak, özellikle kendi yörelerindeki tarımsal uygulamalar konusunda gerekli desteği sağlayacaklardır.
 • Şubeler, kendi yörelerinde danışmanların yaşamakta oldukları sorunları tespit ederek Ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze bildirecekler, konu Genel Merkezce yeniden incelenip, sorunlara dönük çözüm ömerileri oluşturulup ilgili mercilere sunulacaktır. Bu kapsamda Genel Merkez ODA örgütlülüğü anlayışıyla gerekli çalışmaları yürütecektir.

2-Gıda Mevzuatı ve Sorumlu Yöneticilik Uygulamaları

 • Konuyla ilgili olarak Genel Merkez girişimleri sonunda, ODA‘mız, Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ile Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekletirilen toplantıda; gıda sanayinde sorumlu yöneticilik yapan ODA mensubu çalışanların ortak sorunların tespiti ve çzüm yolları bulunabilmesini sağlamak üzere iki ayrı komisyon oluşturulmuştur. Bunlar, sahada ortak uygulama yapabilmelerini teminen ve ortak eğitim programını kurgulayan Eğitim Komisyonu ile yaşanılan ortak sorunların tespiti ve çözüm yollarının ortaklaşa sağlamak üzere Protokol Komisyonu oluşturulmuştur. Protokol Komisyonunun çalışmaları sonunda, Gıda Sektöründe çalışan sorumlu yöneticilerin yetki, sorumluluk ve özlük haklarına ilişkin "Yönetmelik Taslağı", alt sektörlerde uygulanacak asgari ücretlerin tespit edilmiş olduğu ve her yıl enflasyon oranı ile refah payı dikkate alınarak yeniden tespit edilecek olan ücretleri karara bağlayacak olan Protokol Taslağı ile değinilen dört meslek grubu mensubu sorumlu yöneticiler için uygulanacak olan "Tip Sözleşme" metni oluşturulmuştur. Hazırlanmış olan metinler, Şubelerimize gönderilmiş, Ekim ayının sonuna kadar konuyla ilgili görüşleri istenmiştir. Şubelerimizden gelecek öneri ve katkılar dikkate alınarak konu sonuçlandırılmak üzere Genel Merkez tarafından çalışmalar yürütülecektir.
 • İnternet ortamında yayımlanan "50 Soruda Sorumlu Yöneticilik El Kitabı", 5179 sayılı Yasa ve oluşturulan Yönetmelikler çerçevesinde düzenlendi; yakın süreçte çıkacak Yönetmeliklerle birlikte değerlendirilip basılacak ve sorumlu yönetici meslektaşlarımıza dağıtılacaktır.
 • "Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Çalışma ve Sağlık Kontrol Yönetmeliği"nde yer alan ziraat mühendislerinin görev ve yetkilerine aykırı düzenlemeler için gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, süreç izlenmeye devam edilecektir.
 • "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" için yürütülen dava sürmekle birlikte, yeni süreçte davanın yürütülmesinde yeni yönelimler izlenmeye devam edilecektir.
 • 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK kapsamında, çıkarılmakta olan yönetmelikler konusunda, ilgili sürece ODA‘mız görüşleri doğrultusunda etkin katılım sağlanacaktır.
 • ‘Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Çalışma ve Sağlık Kontrol Yönetmeliği‘ için dava açıldı. Süreç İzlenmeye devam edilecektir.

3- "Ziraat Mühendislerinin Hizmet Alanlarındaki Çalışmaları İle İlgili Mesleki Denetim Uygulamaları ve Disiplin Hükümleri Hakkında Yönetmelik" Uygulamaları ile Kamu Dışı Özel Hizmet Alanlarında Çalışan Meslektaşlarımızın Sorunlarına Yönelik Çalışmalar:

 • 2002 yılında TARGEV‘in koordinasyonu ve ODA‘mız ile konuyla ilgili yetkin meslektaşlarımızın katılımıyla çalışması sonuçlandırılan, "Ziraat Mühendislerinin Kamu Dışı Hizmetleriyle İlgili Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik" Taslağının yeniden gündeme taşınması için, Yönetmelik Taslağı konusunda Şubelerimizin görüşlerinin Ekim ayının sonuna kadar Genel Merkeze gönderilmesi kararlaştırılmıştır.
 • "Zirai Mücadele İlaçlarının Toptan ve Perakende Satışı ve Depolanması Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde gerekli değişiklikler konusunda, Diyarbakır Şube Başkanlığı‘nın hazırladığı rapor ile "Pazar yerlerinin tüketici sağlığı, ürün giriş-çıkış kontrolü, atıkların durumu, esnaf denetimi, kent planları içindeki konumu, ziraat mühendisi istihdamı vb. alanlardaki işlevlerinin, verili yasal dayanaklar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine yönelik" İzmir Şube Başkanlığı‘nın hazırlayarak Danışma Kurulu‘na getirdiği raporlar, Şubeler tarafından değerlendirilerek, değerlendirme sonuçlarını görüşleriyle birlikte Kasım ayı sonuna kadar Genel Merkeze bildirecekler. Gelen değerlendirme ve görüşler dikkate alınarak Genel Merkezce gereği yapılmak üzere çalışmalar başlatılacaktır.
 • Ev, işyeri ve yerleşim merkezlerindeki hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda çalışabilecek meslek grupları içinde ziraat mühendislerinin de yer almasıyla ilgili olarak, İstanbul Şubemiz tarafından hazırlanan rapor, Genel Merkezce değerlendirilecek ve gereği yapılmak üzere çalışmalar başlatılacaktır.
 • Antalya Şubemiz, "Ustalık belgesi"ne yönelik olarak etkin çalışmıştır, TOBB Yasası‘nda yapılan değişiklik, sorunu ortadan kaldırmış görünmektedir. Önümüzdeki süreçte konu ile ilgili sorunun yinelenmesi halinde, ilgili Bakanlıklar hakkında dava açılması yoluna gidilecektir.
 • Tarım Makinaları alanındaki yetkilerimize ilişkin olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde yapılan, AİTM Yönetmeliği‘nin değiştirilmesine yönelik Genel Merkezce yapılan girişimler olumlu sonuç vermiştir. Konuyla ilgili çalışmalar aynı kararlılıkla sürdürülecektir.
 • Kamuda çalışan Ziraat Mühendislerinin arazi tazminatı konusunda Danışma Kuruluna bilgi verildi, görüş alış verişi yapıldı. Konuyla ilgili, Bakanlar Kurulu Kararının değişmesi gerektiği yönünde Bakanlığa muhatap bir yazı yazılması kararlaştırıldı. Konu TMMOB‘a taşınacaktır.
 • Döner Sermayeden alınan payların standardizasyonunun sağlanması gerekmektedir. Konuyla ilgili açılan dava ve ilk dava sonucu ilgili şube tarafından Genel Merkez‘e gönderilecektir. Genel Merkezce yapılacak inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır.
 • Metil bromil uygulaması yapacak Fumigatörlerin ayrılması sorun yaratmaktadır. Konu araştırılarak gerekli müdahaleler yapılacaktır.
 • Deri Mühendislerinin ODA‘mıza üye olmaları sağlanacaktır.
 • Ziraat Fakültesi Dekanlarının, Mühendislik Fakülteleri Dekanları Konseyinde temsil edilmelerini sağlamak üzere TMMOB nezdinde yapılan girişimlere sonuç alıncaya kadar devam edilmesi kararlaştırıldı.

4- Ziraat Mühendisliği Eğitim - İstihdam Sorunları

 • "Tarımcı Öğrenci Kurultayı"na ilişkin çalışmalar Genel Merkez ve bazı Şubelerce başlatıldı. Çalışmalar daha etkin bir şekilde hızlandırılacak ve Mayıs 1995 tarihinde Kurultay gerçekleştirilecektir.
 • Oda‘mıza kayıtlı öğrencilerin kimliklerine bandrol uygulaması başlatılacaktır.
 • Ziraat Fakülteleri, TÜBİTAK ve ilgili tüm tarafların işbirliğiyle, "Türkiye Tarımsal Eğitimi, Yapı ve Sorunlar, Çözüm Arayışları" konulu bir Çalıştay, 39. Çalışma Dönemi içerisinde gerçekleştirilecektir.

5-Bilirkişilik Uygulamaları

 • Bir önceki Danışma Kurulu‘nda alınan karar soğrultusunda, ODA %10 paylarının eksiksiz ödenmesinin sağlanması için, tüm örgütümüzün çabalarını artırmasıyla olumlu sonuçlar alınmıştır. Bir kısım bilirkişiler ödemelerini yapmışlardır. %10 Oda payı ödemeyenlere, yazı yazılarak, 1 ay içinde ODA hesabına ödeme yapmaları istenilmiş olup, ödeme yapmayanlar için icra işlemleri yürütülmeye devam edilecektir.
 • İstanbul‘da ve Kırşehir‘de, ODA bilirkişi listesinde olmadığı halde hakimler tarafından kamulaştırma ve el atma davalarına götürülerek bilirkişilik yapanlar tespit edildi; hakimler hakkında şikayet dilekçeleri yazıldı. "Soruşturmaya yer yoktur" kararlarına karşılık davalar açıldı. Davalar takip edilerek gerekli müdahaleler yapılmaya devam edilecektir.

6- ODA Örgütlülüğü Üye İlişkileri

 • 2005 yılı aidatlarının artırılmamasına, aidatların 2004 yılında olduğu gibi 4.000.000-TL olarak alınmasına karar verildi.
 • Üye aidatlarının etkin toplanmasına yönelik "Mail order" sistemi kurulmuş olup, bu sistem ile gerçekleştirilecek aidat toplama uygulaması etkin olarak yürütülecek; sisteme girmemekte ve aidat ödememekte direnen üyelere karşı, Tüzük hükümleri uygulanacaktır. Yeni kayıtlar esnasında, geriye dönük olarak tahsil edilecek olan 200.000.000-TL en fazla 8 taksitte alınabilecektir. Aidat borçları 12 taksit yapılarak tahsil edilecektir. Tahsilatlar web‘te yayınlanacaktır. 15 Mart 2005 tarihine kadar sistem uygulamaya geçmiş olacaktır.
 • Web üzerinden ödeme (SSL) uygulamasıyla ilgili Genel Merkezce başlatılan çalışmalar sonuçlandırılacaktır.
 • İsteğe bağlı sigortalı olma koşulları araştırılarak, şubelerde istihdam edilen personellerin bu kapsamda sigortalılıklarının mümkün olup omadığı değerlendirilecektir.

7-Tarım Mühendisliği Araştırma Projesi (TMAP)

 • AÜSBF Kamu Yönetimi Araştırma-Uygulama Merkezi ile işbirliği içinde başlatılan "Tarım Mühendisliği Araştırma Projesi" kapsamında "anket formu" hazırlandı ve formlarının doldurulma biçimine ilişkin olarak, 27-30 Mayıs 2004 tarihleri arasında tüm Şubelerimize eğitim verildi. TMAP Soru Formu hazırlandı, ODA örgütlülüğüne görüşe gönderildi; gelen katkı ve eleştiriler doğrultusunda TMAP Formuna son şekli verildi. Uygun örneklem öntemleri çerçevesinde, her ilimizde form dolduracak üyelerimiz belirlendi. Önümüzdeki süreçte, tüm örgütümüzün etkin katılımı ile formların doldurulması tamamlanacak, esnek sorgulama yöntemi ile değerlendirilmesi ve sonuçların yayımlanması işlemi gerçekleştirilecektir.
 • Bazı Ziraat Fakültelerinden (Ege Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi) veri toplanması işlemi sürmektedir çalışma hızlandırılarak hatta Fakültelere teknik destek sağlanarak kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

8- e-ZMO

 • e-zmo Projesine yönelik olarak, gerçekleştirilen eğitim çalışması sonunda, Şubelerimizin "e-zmo"nun sağladığı olanakları kullanma durumlarında önemli yükselmeler kaydedildi. Birçok Şubemiz, kendi faaliyetlerini ODA web sayfasına yüklemektedirler, çalışma tüm şubelerimizde etkin hale getirilecektir.

Okunma Sayısı: 1231
Fotoğraf Galerisi