ZMO'NUN KURUMSAL DURUŞU

GENEL MERKEZ ( )
30.06.2008 (Son Güncelleme: 30.06.2008 19:45:51)

Odamızın Ülkemiz Tarımı ve tarımcısıyla ilgili taşıdığı öncelikler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

1980‘li yıllar genel olarak tarımın geriye gittiği yıllar olmakla birlikte, özellikle son üç yıldır sektörde adeta bir çöküş yaşanmaktadır.

Bu sürecin ortaya koyduğu en önemli gelişmeler şöyle başlıklandırılabilir;

 • Sektörün üretim gücünde önemli kırılmalar yaşanmaktadır. Destekleme siyasalarındaki değişim, etkin olmayan yapıyı daha da geriye götürmüş, başta hayvancılık olmak üzere hemen tüm ana alt sektörlerde üretim yapısı kırılmıştır.
 • Üretimde geriye gidiş ve imzalanılan uluslararası anlaşmaların sonucu olarak, 1990‘lı yılların ortalarından itibaren ülke, tarımsal dışsatımdan daha fazla tarımsal dışalım yapan bir ülke konumuna girmiştir.
 • Çiftçiler borç altında ezilmekte ve süreç içinde mülksüzleşmektedirler. Geleneksel üretim ilişkileri, taşeron - işçi konumuna doğru hızla evrilmektedir.
 • Yoksulluk, ülke kırsal yaşamının kendini yeniden üretme kapasitesini tehdit eder bir boyuta ulaşmıştır. Türkiye köylüsü, yaşamını sürdürebilmek için kendine özgü "beka stratejileri" oluşturmaktadır. Ancak bunun sürdürülebilir olmadığı ortadadır. Kırsaldan kopup kent varoşlarına yığılan insanlar, insan onuruna aykırı koşullarda ve kültür erozyonuna açık biçimde konumlanmaktadırlar.
 • Özelleştirme uygulamaları, üretim ve sosyolojik yapılar üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. "Kamu tekelinin kaldırılarak rekabet ve verimliliğin yükseltilmesi" meşruiyet temelinde gerçekleştirilen özelleştirmeler, özel tekeller doğurmuştur. Rekabetten uzak bir ortamda çalışan bu işletmelerin birçoğu küresel süreçte çokuluslu şirketlerin eline geçmiş, yerli sermaye taşeron konumuna gerilemiştir.
 • Tarımsal kamu yönetimi ulusal özünü önemli ölçüde yitirmiş, IMF ve Dünya Bankası politikalarının yürütücüsü konumuna dönüşmüştür.

Bu yapı içerisinde, Tüzüğünün kendisine yüklediği amaç ve görevler kapsamında, ZMO‘nun öncelikleri aşağıdaki gibidir;

Deşifrasyon

Ülke kamu yönetiminin, istikrar programları metinlerine sıkıştığı bir ortamda, niyet mektuplarında ve anlaşma metinlerinde yapılan belirlemeler yurttaş için yaşamsal bir önem taşımaktadır. Mali ortodoksi siyasaları çerçevesinde, istikrar programları kamusal harcamaları yeniden biçimlendirmektedir. Sürecin ana damarını ise, emekten sermayeye ve çevre ülkelerden merkez ülkelere olan kaynak transferi oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, demokratik kitle örgütlerinin birincil işlevi, süreci adeta bir şifre çözücü gibi deşifre etmektir. Olan biteni anlaşılabilir kılmak, sağlıklı tutum geliştirmenin ön koşuludur.

Tarım Siyasalarını Değerlendirip Ulusal Özün Altını Çizmek

Nüfusunun % 35‘i kırsalda yaşayan ve istihdamda en büyük payı tarım sektörünün oluşturduğu bir ülkede tarım siyasaları, salt sektörel olma boyutundan taşar. Bu çerçevede Türkiye‘de tarım siyasaları, üretim ve bölüşüm ilişkileri içerisinde kırsal yaşam - köylülük - yoksulluk sarmalında sosyoloji - ekonomi ve siyasetin etki alanında, etken ve edilgen yapıları bünyesinde taşımaktadır.

Bu bağlamda, bütünsel ve doğru siyasa analizleri, tarım için gerçekten zordur; bu niteliğiyle de önemli çarpıtma girişimlerine konu olmaktadır.

Bu durum, deşifrasyon işlevinin bir üst aşaması olarak ZMO‘nun öncelikleri arasına, "kamu yararı ilkesi ile uyarlı tarım siyasalarını belirleme - teşhis etme" görevini koymaktadır.

Güç Birliği Oluşturmak

Tarıma ve tarımcıya iç ve dış kaynaklı saldırıların yoğunlaştığı bir ortamda, tarım kesimi, düne oranla çok daha yüksek bir "ortak refleks" duyusuna gereksinim duymaktadır.

ZMO, bu çerçevede ve mümkün olan her fırsatta, tarımla ilgili kişi ve kuruluşları bir araya getirmeye ve ortak ses oluşturmaya çalışmaktadır. Bu çabanın başarılı sonuçlar verdiği kimi kuruluşlar aşağıya çıkartılmıştır;

 • Türkiye Ziraat Odaları Birliği
 • Ankara Bölge Veteriner Hekimleri Odası
 • Tarım-Orkam Sen
 • TARGEV
 • Köy-Koop
 • Holstein Sığır Yetiştiricileri Birliği
 • Adana Çiftçiler Birliği
 • Ege Çiftçiler Birliği
 • Türkiye Ziraatçılar Vakfı
 • Tarım-İş Sendikası
 • Öz Gıda İş Sendikası
 • Tek Gıda İş Sendikası
 • Tarım Gıda -Sen.
 • Tarım Ekonomisi Derneği
 • Türkiye Ziraatçılar Derneği
 • Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği

Tarımın ve Tarımcının Kazanımlarını Korumak ve Geliştirmek

Tarımın ve tarımcının kazanımlarını korumak ve geliştirmek, güç birliği halinde kolaylaştırılabilecek bir tavır olarak değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte ZMO, yukarıda sayılanlar yanında gerçekleştirdiği idari ve hukuksal girişimlerle, hem tarım ve hem de tarımcı yararına birçok olumlu karar alınmasını sağlamış, olumlu yargı kararları elde etmiştir.

ZMO‘nun bu çerçevede tarımın tüm yönleri için siyasa önerileri bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında, tarımsal kamu yönetimi için geliştirilen öneriler değerlendirilecektir.

Okunma Sayısı: 405