TOPRAK KORUMA PROJESİ EĞİTİMİ BİLGİ NOTU

GENEL MERKEZ ( )
04.07.2008 (Son Güncelleme: 04.07.2008 17:27:04)

5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" ve ilgili Yönetmeliklerin yayımlanmasından sonra, illerde kurulacak Toprak Koruma Kurullarına önemli görev ve sorumluluklar yüklenmiş, bunun yanında özel sektörde çalışan uzman ziraat mühendislerine de Toprak Koruma Projesi yapma yetkisi tanınmıştır.

ODA‘mız, bu çerçevede, öncelikle 81 ilde kurulan Toprak Koruma Kurullarında görev yapacak ODA temsilcileri ve bazı illerin TEMA temsilcilerine gerekli eğitimleri vermiştir. Kamusal nitelikli bu görevini tamamlamasının ardından, ODA‘mız özel sektörde çalışan ve "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük"te tanımlanan uzman ziraat mühendislerine yönelik, teori ve pratik eğitimin birleştirildiği 10 günlük eğitim çalışmalarına, Meslek İçi Eğitim Merkezi bünyesinde başlamıştır. ODA‘mızca bugüne kadar 12-21 Nisan 2006, 22-27 Ocak 2007, 29 Ocak-3 Şubat 2007 ve 12-16 Şubat 2007 tarihleri arasında 4 ayrı Toprak Koruma Projesi Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim ve toplantıların haberleri ile eğitime katılarak belge alan kursiyerlerin listesi Ek-1‘de verilmektedir.

Ancak kendi personeline yönelik Toprak Koruma Kurulu eğitimi vermeye gerek görmeyen Bakanlık,  ODA‘mızın düzenlediği eğitimin küçük ölçekli bir benzeri niteliğinde, 5 günlük Toprak Koruma Proje Eğitimlerine başlamış, yetkili olmadığı alanda yaptığı eğitimlere başvuruda, gerekli uzmanlık alanlarını da aramamıştır.

ODA‘mız Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘na gönderdiği 11.07.2006 ve 4237 sayılı yazı ile bu hukuk dışı girişimden vazgeçilmesi gerektiğini bildirmiştir. (Ek-2)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 20.07.2006 tarih ve 2756 sayılı cevap yazısında, Bakanlığın Ziraat Mühendisleri Odası‘nın eğitim düzenlemesini engelleyici bir çalışma yapmadığını, ODA‘nın bu konudaki çalışmalarına destek verdiğini belirtmiştir. (Ek-3)

ODA‘mız konuyla ilgili olarak 21 Temmuz 2006 tarihinde "Tarım Bakanlığı, Serbest Çalışan Ziraat Mühendislerine Toprak Koruma Eğitimi Veremez!" başlıklı bir basın açıklaması da yapmıştır. (Ek-4)

Ancak tüm ikazlarımıza rağmen yetkisi bulunmadığı alanda eğitim verme ısrarını sürdüren Tarım ve Köyişleri Bakanlığı işlemine karşı, yürütmenin durdurulması istemini de kapsayan iptal davası açılmıştır. (Ek-5)

Danıştay 8 inci Dairesi, 4.12.2006 tarihinde Bakanlığın Toprak Koruma Proje Eğitimi vermesi işleminin yürütmesini durdurmuş, 3.12.2007 tarihinde de işlemi tümüyle iptal etmiştir. (Ek-6)

ODA‘mız konuyla ilgili olarak 9 Şubat 2008 tarihinde "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Özel Sektörde Çalışan Ziraat Mühendislerine Toprak Koruma Projesi Eğitimi Veremez!" başlıklı bir basın açıklaması yapmıştır. (Ek-7)

Ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘na gönderdiğimiz 11.2.2008 tarih ve 313 sayılı yazı ile de Danıştay kararının hukuki sonuçlarını ileterek, bundan sonra izlenecek uygulamalar hakkında bilgi istedik. (Ek-8)

Okunma Sayısı: 3072