TARIMSAL YAPILAR BİLGİ NOTU

GENEL MERKEZ ( )
04.07.2008 (Son Güncelleme: 04.07.2008 17:34:08)

7472 sayılı "Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun" ve "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük" hükümleri uyarınca, Ziraat Mühendislerinin tarımsal yapılarda etüd, plan, proje konularında yetkileri bulunmaktadır.

Bu çerçevede, "Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği" (RG 8.11.2005 gün, 25987 sayı) nin 6 ncı maddesinin (l) bendinde, Ziraat Mühendislerinin tek başına tasarlamaya, uygulamaya, kabule ve imzaya yetkili ve sorumlu olduğu uzmanlık alanları arasında tarımsal yapılar da sayılmaktadır.

TMMOB Mimarlar Odası, Ziraat Mühendislerinin bu alanda yetkilerinin bulunmadığını ileri sürerek, Yönetmeliğin (l) ve (s) bentleri ile Tüzüğümüzün 19 uncu maddesinin iptali için dava açmıştır. (Ek-1)

Danıştay 8 inci Dairesi, Mimarlar Odası‘nın yürütmenin durdurulması istemini 26.4.2006 tarihinde reddetmiş (Ek-2), ardından 27.11.2007 tarihinde davayı tümüyle reddetmiştir. (Ek-3)

Bu süreçte, ODA‘mız, 30.1.2008 tarihinde "Ziraat Mühendislerinin ve ZMO‘nun, Tarımsal Yapılardaki Etüd, Plan, Proje, Uygulama ve Kontrol Yetkileri Bir Kez Daha Tescillendi" başlıklı bir Basın Açıklaması yapmıştır. (Ek-4)

Ardından, 11.2.2008 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın ilgili birimlerine yazdığı yazı ile, konunun bir Genelge ile Bakanlık Teşkilatına duyurulmasını istemiş, aykırı Yönetmelik hükümlerinin de düzeltilmesini talep etmiştir. (Ek-5)

Bu kararlar sayesinde, meslektaşlarımız / üyelerimiz tarımsal yapılarla ilgili projelerdeki imza yetkilerini kullanabilmektedir.

Okunma Sayısı: 2329