TARIMSAL PROJELERDEKİ İMZA/ONAY YETKİLERİMİZ

GENEL MERKEZ ( )
04.07.2008 (Son Güncelleme: 04.07.2008 17:43:05)

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde "Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliğleri", "Makine, Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliğleri" uyarınca TEDGEM Genel Müdürlüğü ve T.C Ziraat Bankası tarafından desteklenen projelerde, üyelerimizin hak ve yetkilerinin korunması önemli bir çalışma alanını oluşturmaktadır.

İlgili mevzuat uyarınca,

•1-       Projeleri, ancak serbest çalışan ve ZMO‘na üye olan mühendisler yapabilir.

•2-       Projeler, uzmanlık alanları uyarınca yetki sahibi olan Ziraat Mühendisleri tarafından yapılabilir.

•3-       Projeler, ZMO‘ca düzenlenen SMM, TB ve BTB‘ne sahip Ziraat Mühendislerince yapılabilir.

•4-       Hazırlanan Projelerin ZMO‘ca incelenmesi, onaylanması ve mühürlenmesi zorunludur.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği‘nin TÜGEM Genel Müdürlüğü‘ne yazdığı 10.1.2007 gün, 111 sayılı yazıda, tüm bu söylenilenleri doğrulayan hukuki mütalaa verilmektedir. (Ek-1)

Bu yasal duruma rağmen TEDGEM Genel Müdürlüğü‘nün tüm Tarım İl Müdürlükleri‘ne bir genelge ile konuyu talimatlamaması üzerine, 28-29 Mart 2007 tarihlerinde ODA‘mızda bazı Şube Başkanlıklarımızın da katıldığı mevzuat komisyonunda konu ele alınmış ve tüm Tarım İl Müdürlüklerine Valilikler aracılığıyla bir yazı yazılmasına karar verilmiş, anılan yazı 9.4.2007 günü Valiliklere gönderilmiştir. (Ek-2)

Aynı tarihte bütün Şube ve İl Temsilciliklerine gönderilen yazıda da yasal durum açıklandıktan sonra, aşağıdaki belirlemeler yapılmıştır. (Ek-3)

•1-        Belirtilen koşulları taşımayan projelerin kabul edilmemesi için il bazında gerekli girişimlerde bulunulması,

•2-        Hazırlanan projelerin onaylanması için Şubeler / İl Temsilcilikleri‘ne başvuran projeler öncelikle yukarıda belirtilen koşullar uyarınca incelenerek, proje sahibinden proje tutarının binde ikisi oranında onay ücreti alınacak ve proje onay geliri olarak muhasebeleştirilecektir.

•3-        Proje onaylanmasında, aşağıda gösterilen formata tıpa tıp uyan lastik mühür yaptırılacak ve kullanılacaktır.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ...... Şubesi‘nin ...... Sicil nolu üyesi ...... Mühendisi ...... tarafından hazırlanan ......‘a ait ...... projesi uygun görülerek ...... / ....../200...... tarihinde onaylanmıştır.

TMMOB

Ziraat Mühendisleri Odası

...... Şubesi

 

 

 

 

 

 

Bu duruma rağmen, proje imza/onay koşulları sınırlı sayıda Tarım İl Müdürlüğünde uygulanmakta, geriye kalanlarda hukuk ve bilim dışı uygulamalar devam etmektedir.

Konu ile ilgili T.C. Ziraat Bankası‘nın dayanaksız uygulamalarında görece iyileşmeler görülmekle birlikte, Meslek ve Oda haklarımız açısından sorun varlığını sürdürmektedir.

Önümüzdeki dönemde, TKB TEDGEM ve T.C. Ziraat Bankası nezdinde girişimlerimiz sürdürülecek, sonuç alınamaması durumunda yargı yoluna başvurulacaktır.

Okunma Sayısı: 1720