GIDA ALANINDAKİ YETKİLERİMİZLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

GENEL MERKEZ ( )
04.07.2008 (Son Güncelleme: 07.07.2008 15:34:16)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 5179 sayılı Yasa‘nın ilgili Yönetmeliğinde değişiklik yaparak, ustaların sorumlu yönetici olarak çalışabilmelerine olanak sağladı.

Kısa sürede açılan kurslarla, çok sayıda usta belge alarak, meslektaşlarımızın / üyelerimizin çalışma alanlarını kısıtladı.

Bunun üzerine ODA‘mız, 24.2.2006 gün ve 26090 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik"in 29 uncu maddesinin (a) ve (c) fıkralarının iptali için dava açmıştır. (Ek-1)

Danıştay 10 uncu Dairesi, ilgili Yönetmeliğin uygulamasının durdurulmasına, 17.8.2006 tarihinde oyçokluğuyla karar vermiştir. (Ek-2)

ODA‘mız, 10 Ekim 2006 tarihinde "Danıştay, Ustaların Sorumlu Yöneticilik Yapmalarına İlişkin Uygulamanın Yürütmesini Durdurdu" başlıklı bir basın açıklaması yapmıştır. (Ek-3)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ziraat mühendislerinin lehine olan bu mahkeme kararına karşı itiraz etmiş, ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 23.11.2006 tarihinde bu itirazı da reddetmiştir. (Ek-4)

Bu arada, TKB, tüm Tarım İl Müdürlüklerine gönderdiği 11.10.2006 gün, 8143 sayılı yazı ile, 14.10.2006 tarihinden sonra sorumlu yönetici usta eğitim kursu düzenlenemeyeceğini talimatlamıştır. (Ek-5)

Böylece üyelerimizin sorumlu yönetici olarak çalışması önüne, TKB tarafından ısrarla çıkarılan bir engel kaldırılmıştır.

Ancak ilgili alanda Ziraat-Gıda-Kimya Mühendisleri Odaları tarafından yürütülen etkin çalışmalara rağmen, üyelerimizin asgari ücret / sosyal güvenlik başta olmak üzere sorunları devam etmektedir.

Bu konuda, ibretlik bir örneği bilgilerinize sunmakta yarar görüyoruz. ODA‘mızın 11.9.2007 günlü yazısı ile sorumlu yöneticilerin sosyal güvenlik sorunlarının çözülmesi yolundaki bir önerimiz TKB KKGM‘ne sunulmuştur. (Ek-6)

Buna karşılık Bakanlığın 16.10.2007 günlü yazısıyla, "Bağkur ve SSK‘nın bu alanda yetkili olduğu" cevabı verilmiş, önerinin özü ile ilgilenilmemiş, başka bir deyişle TKB, yaşanan sorunların çözümüne yönelik bir eylemlilik içinde olmayacağını beyan etmiştir. (Ek-7)

Gıda alanında Yenimahalle Belediyesi‘ne yazılan 3.2.2007 günlü yazımıza (Ek-8), Bakanlığın aksine olumlu bir yanıt verilmiştir. (Ek-9)

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (Ek-10) ve Çevre ve Orman Bakanlığı‘na  (Ek-11) yazılan yazılar da ekte sunulmaktadır.

Tüm bu çabalara rağmen, "Veterinerlik, Gıda ve Yem Kanunu" taslağında sorumlu yöneticiliğin yalnızca AB‘ne akredite kuruluşlarla sınırlandırılıyor olması, sorumlu yöneticilerimizin istihdamına ve gıda alanında halk sağlığı çalışmalarına ilişkin yeni sorunların habercisi niteliğindedir. Konu ile ilgili çalışmalarımızı, "Oda Görüşleri" bölümünde bulabilirsiniz.

Okunma Sayısı: 2680