50 SORUDA SORUMLU YÖNETİCİLİK

GENEL MERKEZ ( )
19.08.2004 (Son Güncelleme: 28.12.2012 16:36:58)

İÇİNDEKİLER

1- 560 Sayılı KHK` nin amacı nedir?
2 – Sorumlu yönetici kimdir görevleri nelerdir?
3- Hangi işyerlerinde hangi mesleklerdeki sorumlu yönetici istihdam edilir?
4-Hangi durumlarda sorumlu yönetici birden fazla işyerinde çalışabilir?
5- Sorumlu yöneticilerin çalıştıkları işyerlerinin özellikleri nelerdir?
6-Hangi gıda alt sektörlerinde hangi meslek grupları sorumlu yöneticilik yapabilir?
7--Sorumlu yönetici işe başlarken hangi işlemleri yaptırmalıdır?
8-Sorumlu yöneticinin hazırlayacağı evraklarla ilgili dikkat etmesi gereken diğer hususlar nelerdir?
9-Sorumlu yöneticinin işyeri sahibi ile birlikte yerine getirmek zorunda olduğu işyeri sorumlulukları nelerdir?
10- Sorumlu yönetici sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
11-Çalışma izni nasıl alınır?
12- Çalışma izni başvurusunda gerekli olan evraklar nelerdir?
13- Hangi işletmelere çalışma izni Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilir?
14-Kapasite raporları nereden alınır , nelere dikkat edilir?
15-Sağlık Bakanlığı tarafından verilen üretim izinleri nelerdir?
16- Su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri yönetmeliğine göre çalışma izni almak için gerekli evraklar nelerdir?
17- Sabit perakende su ürünleri satış yerlerinin teknik ve hijyenik şartları ne olmalıdır?
18 - Gıda sicil izni nereden nasıl alınır?
19- Gıda sicil başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?
20- Üretim izni başvurusu hangi rünler için kaç şekilde yapılır?
21-Ürün kodeksleri(tebliğleri) yayınlanmayan ürünler için üretim izin başvurusu nasıl yapılır?
22 -Ürün kodeksleri(tebliğleri) yayımlanmayan ürünler için başvuruda istenilen evraklar nelerdir?
23- Ürün kodeksleri (tebliğleri) yayınlanan ürünler için üretim izni nasıl alınır?
24- Ürün kodeksleri (tebliğleri) yayınlanan ürünler için üretim izni başvuru sırasında istenilen evraklar nelerdir?
25- Gıda maddeleri ve gıda maddeleri ile temasta bulunan ambalaj materyali üretim izni nasıl alınır, başvuru için gerekli evraklar nelerdir?
26-Gıda ile temasta bulunan ambalaj materyali üretim izin başvurusu sırasında istenilen evraklar nlerdir?
27- Sicil ve üretim izni başvurusu için gerekli belgeler hazırlanırken sorumlu yönetici ve işyeri yetkilisinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?
28-Ürün markaları ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
29-Marka tescil belgesi nereden alınır hangi özelliklere sahip olmalıdır?
30-Üretilecek ürünün yüzde bileşimi ne şekilde hazırlanmalıdır?
31 -Etiket örneği neye göre hazırlanmalıdır?
32- Etikette gıda maddesi ile ilgili besin ögesi başvurusu hangi durumda mecburidir?
33-Taahhütname düzenlenirken hangi hususlara dikkat edilmelidir?
34-Dikkat edilecek diğer hususlar nelerdir?
35- Sorumlu yöneticinin görev yetki ve sorumlulukları nelerdir?
36- Sorumlu yöneticinin işyerini denetlemesi?
37-Bakanlık tarafından yapılan kontrol ve denetimin esaları nedir?
38-Bakanlığın sicil / üretim denetimi sırasında sırasında istenilen bilgiler nelerdir? (Sorumlu yönetici denetimi)
39- Gıda üretim yerlerine ait denetimler hangi hususlarda yapılmaktadır?
40-Denetim sonuçları nasıl öğrenilir?
41- Denetim sonuçlarına itiraz hakkı varmıdır? Nasıl yapılır?
42- 4128 cezalar nedir nasıl hesaplanır?
43-Cezalar nedir? Nasıl uygulanır? Nasıl tahsil edilir?
44-Denetim sonucu uygulanan cezalara itiraz nasıl edilir?
45- İşveren sorumlu yönetici ilişkileri nasıl olmalıdır?
46-Sorumlu yönetici ücreti belirlenirken dikkat edilecek hususlar?
47-Ücretin ödeme şekli nasıl olmalıdır?
48- Ücreti ödenmeyen sorumlu yönetici ne yapmalıdır?
49-Sorumlu yöneticilerin sigortalılık durumları nasıl olmalıdır?
50- Sözleşmesi fesh edilen sorumlu yöneticinin izlemesi gereken yollar nelerdir?

EKLER

Ek-1- Gıda sicil ve üretim izni kapsamında sorumlu yöneticelerin çalışabilecekleri gıda alt sektörleri listesi

Ek 2 - Sorumlu yöneticinin meslek gruplarına göre çalışabileceği gıda alt sektörleri

Ek 3 - Sorumlu Yönetici Örnek Sözleşmesi

Ek 4 - İlgili Bakanlığın TKB sicil/ üretimdenetimi sırasında sırasında istenilen bilgiler

Ek 5- 2003 Yılında uygulanan para cezaları

Ek 6-560 Sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Ek 7- Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik ve Değişiklikler


1- 560 Sayılı KHK` nin amacı nedir?

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan ve 28 Haziran 1995 tarih ve 22327 S ayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname` nin amacı; gıda maddelerinin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işletme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle, halk sağlığını korumak üzere, gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler, mamul ve yarı mamul gıda maddeleri ile yan ürünlerinin özelliklerinin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi, denetiminin yapılması ve gıda maddeleri ile ilgili hizmetlere dair esas ve usulleri belirlemektir.

560 Sayılı KHK ile;

Mevzuatıların Avrupa birliği standartları ile uyumlu hale getirilmesi, hizmette bütünlüğün sağlanması, verimliliğin artırılması, gıda hizmetlerinin disiplin altına alınması, gıda maddeleri üreten işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi ve denetimlerinin yapılması, gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler, mamul ve yarı mamul gıda maddeleri ile yan ürünlerinin özelliklerinin tespit edilmesi, gıda maddelerinin teknik ve hijyenik şekilde üretilmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, depolanması, pazarlanması, halkın gereği gibi beslenmesinin sağlanması ve halk sağlığının korunması, üretici ve tüketici menfaatlerinin korunması gıda hizmetleri ile ilgili hizmetlere dair esas ve usullerin belirlenmesi de hedeflenmiştir.

2 – Sorumlu yönetici kimdir görevleri nelerdir?

Gıda ve gıda ambalajı üreten işletmelerde görev yapan gıda mevzuatına uygun üretim yapmakan işveren ile birlikte sorumlu olan olan kişidir.

İşletmenin hijyen ve sanitasyonunun devamlılığını,

Üretim alanı ile ilgili olarak üretilen ürünlerin 560 Sayılı KHK, Türk gıda kodeksi ile ilgili kanun yönetmelik, tebliğ gibi mevzuatlarda yer alan niteliklere uygun olarak üretilmesini,

İşletmede çalışan işçi ve diğer personelin sağlık kontrollerinin yapılması ve devamlılığını,

Işçilerin üretim konusundaki eğitimini,

Su hijyenini,

Gerekli kayıtların tutulmasını,

Haşerelere karşı mücadele edilmesini sağlar.

İşgüvenliğinin sağlanması konusunda işverene önerilerde bulunur.

3- Hangi işyerlerinde hangi mesleklerdeki sorumlu yönetici istihdam edilir?

5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret Borsaları Birliği Kanununa göre ticaret siciline kayıtlı, gıda maddesi üreten 60 Beygir Gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 15 ve üzerinde işçi çalıştıran veya hazır yemek üreten işyerleri veya her türlü gıda katkı karışımları üreten işyerlerinde üretimin nev`ine göre en az 4 yıllık lisans eğitimi almış gıda, ziraat, kimya mühendisleri, veteriner hekimleri, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişiler eğitim dallarına ve üretimin şekline göre istihdam edilir.

En az 4 yıllık lisans eğitimi almış Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları ve diyetisyenler hazır yemek üreten her bir işyeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler.

60 Beygir Gücünün üzerinde motor gücü bulunan gıda ambalajı üreten işyerlerinde petrol, endüstri, kimya mühendisleri veya kimyagerler sorumlu yönetici olarak istihdam edilir.

4-Hangi durumlarda sorumlu yönetici birden fazla işyerinde çalışabilir?

507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu hükümlerine göre, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı işyerleri ile 60 Beygir gücünün altında motor gücü bulunan ve 15 in altında eleman çalıştıran işyerleri; 4 yıllık lisans eğitimi almış gıda, ziraat, kimya mühendisleri, veteriner hekimleri, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişiler eğitim dallarına ve üretimin şekline göre azami 5 işyeri için tek sorumlu yönetici istihdam edebilecekleri gibi gıda bilimi konusunda eğitim görmüş tekniker ve teknisyen seviyesindeki elemanlar üretimin nevine göre en fazla iki işyerinden sorumlu olacak şekilde istihdam edilebilir.

60 Beygir Gücünün altında motor gücüne sahip, kimyasal ve ısıl işlem yapılmadan sadece fiziksel işlem uygulayarak kağıt ve karton kutu üretimi yapan gıda ambalajı üreten işyerlerinde petrol, endüstri, kimya mühendisleri veya kimyagerler belirtilen meslek gruplarına mensup kişiler azami 5 iş yerinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilir.

60 Beygir Gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 15 ve üzerinde işçi çalıştıran veya hazır yemek üreten işyerleri veya her türlü gıda katkı karışımları üreten işyerleri ile 60 Beygir Gücünün üzerinde motor gücü bulunan gıda ambalajı üreten işyerleri dışında kalan işyerlerinden ürettiği gıda maddesini yalnızca ürettiği mekanda satan işyerleri ile yılda en çok 3 ay faaliyet gösteren mevsimlik gıda maddesi üreten işyerlerinde sorumlu yöneticilik usta eğitim belgesine sahip kişiler tarafından yapılabilir.

5- Sorumlu yöneticilerin çalıştıkları işyerlerinin özellikleri nelerdir?

Mamül, yarımamül gıda, gıda katkı maddesi ve gıda ile temas eden ambalaj maddesi üreten işyerleri sorumlu yönetici istihdam etmek zorundadırlar. ( Bakınız Ek 1)

6-Hangi gıda alt sektörlerinde hangi meslek grupları sorumlu yöneticilik yapabilir?

Herbir Gıda Alt Sektörlerinde Sorumlu Yönetici Olarak İstihdam Edilecek Meslek Grupları Ek 2 te yer alan tabloda verilmiştir. (Bakınız EK 2)

7--Sorumlu yönetici işe başlarken hangi işlemleri yaptırmalıdır?

Sorumlu yönetici çalışacağı işletme yeni kurulan bir işletme ise çalışma izninin alınıp alınmadığını öğrenmelidir. Çalışma izni alınmamışsa sağlık müdürlüğüne müracaat ederek işlemleri takip etmelidir.

Üretim izninin alınıp alınmadığını öğrenmelidir.Üretim izni alınmamışsa Tarım İl Müdürlüğüne müracaat ederek işlemleri takip etmelidir.

Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi ; diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge (meslek kuruluşu olanlardan) dosyada bulunmalıdır.

Sorumlu yöneticiler meslek odasına kayıtlı olmak ve bunu belgelendirmek zorundadırlar.

( Meslek Kuruluşu olmayanlar hariç) Meslek odasından alınmış olunan kimlik belgeleri kayıt belgesi yerine kabul edilmemektedir.

İşyeri ile sorumlu yönetici arasındaki sözleşme noter onaylı , sözleşme süreleri ,çalışma saatleri ve sorumlu yöneticinin Türk Gıda Kodeksine uygun üretimden sorumlu olacağına dair ifade mutlaka sözleşmede yer almalıdır.

Sorumlu Yöneticilik Belgesinin işyerinde görülebilecek bir yerde bulundurulması esastır.

Eğer sorumlu yönetici işyeri sahibi ise , noter sözleşmesine gerek olmayıp, ticaret sicil gazetesi ibraz edilmelidir.

8-Sorumlu yöneticinin hazırlayacağı evraklarla ilgili dikkat etmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Yönetmelik hükümlerine göre ; müracaat tarihleri esas alınarak yatırılan; gıda ve ambalaj sicil ücreti makbuzunun aslı veya firma tarafından tasdikli fotokopisi dosyada yer almalıdır.

İşyerinde üretilen yada üretilecek ürünler veya ürün gruplarının adı firmanın antetli kağıdına , imzalı ve kaşeli olarak yazılmalıdır.

Üretilecek tüm ürünler için üretim izni alınacağına dair taahhütnameye, damga pulu yapıştırılmış olmalıdır.

Sicil alan işyerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri , markaları Tarım ve Köyişleri Bakanlığına tescil ettirerek izin almak zorundadırlar.

9-Sorumlu Yöneticinin işyeri sahibi ile birlikte yerine getirmek zorunda olduğu işyeri sorumlulukları nelerdir?

İşyeri yetkilisi ve/veya sorumlu yöneticisi aşağıdaki hususları yerine getirmekle sorumludur:

a) Gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında Gıda Kodeksinde yer alan Gıda Hijyenine uygun hijyenik kuralları sağlamak zorundadır.

b) Gıda üretim zincirinde gıda güvenirliğini sağlamak ve gıda kontrol sistemlerini geliştirmek amacıyla öncelikle yüksek risk grubunda olan et, süt ve su ürünleri üreten işyerleri başta olmak üzere diğer gıda üreten işyerleri, aşağıdaki prensipleri periyodik olarak üretimin her aşamasında yerine getirir:

1-Ürünle ilgili spesifik bilgi ve deneyime sahip bir kontrol grubu oluşturulmalıdır.

2-Ürünün tam ve doğru bir tanımı yapılmalıdır.

3-Gıdanın planlanan tüketim şekli ve tüketicileri tanımlanmalıdır.

4-Kontrol grubu tarafından bir akış şeması yapılmalıdır.

5-Akış şemasının tüm basamakları ve süreleri kontrol grubu tarafından işlemlerle karşılaştırılmalı ve gerektiğinde akış şemasına ilaveler yapılmalıdır.

6-Gıda üretiminin tüm basamaklarında; yetiştirme ve hasattan başlayarak işleme, imalat, depolama, dağıtım ve tüketim noktasına ulaşıncaya kadar olabilecek tehlikeler belirlenmeli ve bu tehlikelere karşı etkili olabilecek tedbirler saptanmalıdır.

7-Muhtemel tehlikeyi engellemek veya en aza indirmek için üretim zincirinde "kritik kontrol noktaları" belirlenmelidir.

8-Kritik kontrol noktalarına ait kritik limitler tespit edilmelidir.

9-Kritik kontrol noktalarının belirlenen program doğrultusunda denetlenmesi için izleme sistemi oluşturulmalıdır.

10-İzleme sisteminde belirli bir kontrol noktasında istenmeyen bir durum gözlendiği zaman etkin düzeltici önlemler alınmalıdır.

11-Kontrol sisteminin etkili bir biçimde çalıştığı, ilave testler ve işlemlerle desteklenmelidir.

12-Tüm bu aşamalarla ilgili kayıtların ve uygulanan işlemlerin yer aldığı bir dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.

c) Gıda maddelerini denetlemek üzere işyerine gelen gıda kontrolörlerine, denetim esnasında yardımcı olmak zorundadır.

d) İşyerinin kapatılması veya sahip değiştirmesi halinde en geç 30 gün içerisinde bu durumu İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

e) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğu kontrol etmek ve temizlik ve dezenfeksiyonun Bakanlık Laboratuvarları ile Bakanlık tarafından yetkilendirilen özel gıda kontrol laboratuvarlarında analiz edilmek üzere numuneler almak zorundadır.

f) Kontrol ve analiz sonuçlarını en az iki yıl saklamalı ve oda sıcaklığında muhafaza edilemeyen ürünlere ait kayıtları ürünün son kullanma tarihinden itibaren en az iki ay muhafaza etmelidir.

g) Laboratuvar incelemeleri veya diğer bilgiler ciddi bir sağlık riski varlığını belirtiyor ise Bakanlığa bilgi vermek zorundadır.

h) Üretilen ürünle ilgili olarak insan sağlığına yönelik bir tehlike söz konusu olduğunda; teknolojik olarak benzer şartlarda üretilmiş ve muhtemelen aynı riski taşıyan ürünün pazardan çekilmesinin sağlanması ve bu ürünün imha edilmesi, insan tüketimi dışında kullanılması veya güvenilir olacak şekilde yeniden işlenmesine karar vermek üzere Bakanlığın kontrol ve gözetimi altına alınmasını sağlamak zorundadır.

i) Mevcut çalışanlarına yönelik hijyenik üretim bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla sorumlu yönetici tarafından üretim yapısına uygun, hijyen kuralları ile ilgili yılda en az 2 defa eğitim programı düzenlemek zorundadır.

j) Bu maddenin uygulanışı ile ilgili ayrıntılı kurallar gerektiğinde Bakanlıkça belirlenir."

10- Sorumlu yönetici sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Sözleşmede, işletmede üretilen ürünlerin, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği`ne uygunluğundan işveren ve sorumlu yöneticilerin müşterek sorumlu oldukları ifade edilmelidir. Sözleşmede süre belirtilmeli ve en az bir yıllık olmalıdır. Ayrıca birden fazla işletmede sorumlu yönetici olarak çalışacakların haftanın hangi gününde hangi saatlerde işletmede bulunacağı açık olarak belirtilmelidir. 60 BG üzerindeki işletmelerde ise hafta içi her gün mesai saatlerinde gibi bir bilgi sözleşmede yer almalıdır. ( Bakınız Ek –3)

11-Çalışma izni nasıl alınır?

560 Sayılı KHK` ye göre gıda ve gıda maddesi üretim yerleri çalışma izni almadan faaliyette bulunamazlar.

Gıda maddeleri üreten işyeri kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu işyerleri imalata geçmeden önce Sağlık Bakanlığı`na müracaat ederek işyerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartlara göre çalışma izni almak ve Sağlık Bakanlığının düzenleyeceği gıda işyerleri siciline kaydolmak zorundadır.

Tüm et kesim yerleri (kanatlı dahil) mezbahalar ve entegre et tesislerinin kuruluş ve çalışma izni Sağlık Bakanlığı`ndan uygun görüş alınarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nca verilir.

Ancak Sağlık Bakanlığının Yönetmeliğine göre ; 10 Temmuz 1996 tarihinden önce işyeri açma ruhsatı veya gayri sıhhi müessese ruhsatı alanların belgeleri çalışma izni yerine kabul edilmektedir.

Gıda ile temasta bulunan materyal ve ambalaj maddeleri üreten işyerlerinin Belediye veya Sağlık Bakanlığından almış oldukları işyeri açma çalışma ruhsatı veya Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı geçerli olmaktadır.

12- Çalışma izni başvurusunda gerekli olan evraklar nelerdir?

1-Dilekçe,

2-Noter onaylı sorumlu yönetici sözleşmesi ve diploma örneği,

3-İş akış şeması ve kullanılan malzeme, alet ve ekipman hakkında bilgi,

4-Personel sayısı ve niteliği hakkında bilgi,

5-Faaliyet konusu ve ürün /ürünlerin gruplandırılması,

6- Kapasite Raporu,

7-Noter onaylı Gayrı Sıhhi Müessese ruhsatı fotokopisi.

13- Hangi işletmelere çalışma izni Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilir?

Tüm et kesim yerleri (kanatlı dahil) mezbahalar ve entegre et tesislerinin kuruluş ve çalışma izni Sağlık Bakanlığı`ndan uygun görüş alınarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nca verilir.

Et ve et ürünleri tesisleri ile ilgili işlemler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 560 sayılı KHK gereğince hazırlanarak 19.08.1996 tarih ve 22732 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Kanatlı, Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülür.

Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerine ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu`na bağlı olarak yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliği`nin 25. maddesi gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan SÜHD/2002/17 sayılı Genelge hükümleri çerçevesinde yürütülür.

14-Kapasite raporları nereden alınır , nelere dikkat edilir?

Kapasite raporunun, gida üretim yeri sahibi 507 sayili esnaf ve sanatkarlar kanunu kapsaminda ise kayitli olduğu dernek tarafindan,

• Üretim yeri sahibi gerçek veya tüzel kişi 5590 sayili kanun kapsaminda ise, mensup olduklari oda;

a) Ticaret ve sanayi odalari,

b) Ticaret odalari,

c) Sanayi odalari,

d) Deniz ticaret odalari,

e) Ticaret borsalari,

f) Türkiye ticaret sanayi deniz ticaret odalari ve borsalar birliği tarafindan düzenlenmesi,

• Geçerlilik süresinin dolmamiş olmasi,

• İşyeri adi, adresi ve faaliyet konusunun açikça belirtilmesi ve bu bilgilerin gayri sihhi müessese ruhsatinda belirtilen bilgiler ile paralellik göstermesi gerekmektedir.

15-Sağlık Bakanlığı tarafından verilen üretim izinleri nelerdir?

Kaynak ve maden sularının üretimi, uygun şekilde ambalajlanması ve suların satış esaslarını belirlemek Sağlık Bakanlığı`nın iznine tabidir.

16- Su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri yönetmeliğine göre çalışma izni almak için gerekli evraklar nelerdir?

Su ürünleri hali kurmak üzere kuruluş izin belgesi alan belediyeler , gerçek ve tüzel kişiler Çalışma İzni alabilmek için kuruluş izin belgesi ve aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili Valiliğe müracaat etmek zorundadırlar.

1- İşletme müdürü ve su ürünleri kalitesinden sorumlu yönetici ile yapılmış noter onaylı çalışma sözleşmeleri.

2- Yönetmelikte öngörülen Hakem Kurulunun oluşturulduğuna dair belge.

3- Devamlı olarak 50 veya 50 kişiden fazla işçi çalıştırılması durumunda,noter onaylı tabip ve yardımcı sağlık personeli sözleşmesi .

4- 1475 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesi gereğince alınan işletme belgesi .

5-Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair İtfaiye Müdürlüğünden alınan belge.

6- Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası Planı.

7-Bakanlıkça belirlenmiş olan standartlara uygunluğu gösterir su, buz analiz raporları ve su planı .

8-Gerektiğinde bunların dışında Bakanlıkça ihtiyaç duyulabilecek ilave bilgi ve belgeler .

Yukarıda belirtilen belgeler Tarım İl Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğünün iştiraki ile incelenir ve bir değerlendirme raporu ile birlikte Tarım İl Müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça su ürünleri halinde , bu Yönetmelikte yer alan asgari fiziksel,altyapı şartları ve diğer hususlar açısından gerekli inceleme yapılır. Belgelerin tetkiki ve Bakanlık yetkililerin yerinde yaptığı inceleme sonucunda,eksik ve aksaklıklar görülmesi halinde bunlar tamamlatılır,uygun bulunanlara Çalışma izni verilir.

17-Sabit perakende su ürünleri satış yerlerinin teknik ve hijyenik şartları ne olmalıdır?

Su ürünleri; alış veriş merkezleri, balık satış amaçlı dükkanlar gibi sabit perakende satış yerleri ile semt pazarları gibi belirli zamanlarda kurulan sabit olmayan perakende satış yerleri dışında doğrudan tüketiciye satılamaz. Seyyar satış araçları kullanılarak perakende satış yapılamaz.

Sabit perakende satış yerleri aşağıdaki teknik ve hijyen şartlarını taşımalıdır.

a) Duvarlar su geçirmeyen, pürüzsüz, kolaylıkla temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalı ve sürekli temiz tutulmalıdır.

b) Satış yerinde, uygun havalandırma sağlanmalı ve bu yer, gün ışığın eşdeğer bir şekilde aydınlatılmalıdır. Aydınlatma su ürününün doğal rengini değiştirmeyecek özellikte olmalıdır.

c) Tuvaletler ürünlerin satışa sunulduğu, sergilendiği, ambalajlandığı alanlara doğrudan açılmayacak şekilde yapılmış olmalı ve bu yerlerde, lavabo, sıcak/soğuk su tertibatına sahip elle kumanda edilmeyen musluk, sıvı sabun ve tek kullanımlık kağıt havlu bulunmalıdır.

d) Perakende satış yerlerinde mutlak suretle soğuk muhafaza odaları bulunmalı ürünler, sergi ve satış zamanları dışında bu odalarda muhafaza edilmelidir.

e) Kullanılan alet ve ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılabileceği yerler tesis edilmiş olmalı ve uygun temizlik maddeleri ile dezenfekte edilmelidir. Dezenfektan maddeleri, ürünü etkilemeyecek şekilde, ayrı bir bölümde, kapalı ve kilitli olarak muhafaza edilmelidir.

f) Perakende satış yerlerinde ürünler yarı kapalı, soğutmalı dolaplarda 0øC ile +4 øC arasında, nemli ortamlarda sergilenmeli ve satışa sunulmalıdır.

g) Sergileme, ambalaj ve benzeri amaçlar için hiçbir şekilde ahşap malzemeler kullanılmamalıdır.

h) Kullanılan tüm alet ve ekipman sağlığa uygun, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir, pürüzsüz, paslanmayan ve kontaminasyona yol açmayan malzemeden yapılmış olmalıdır.

i) Satış sonrası ürünün ambalajlandığı malzemeler, Bakanlıktan üretim izni almış ambalaj materyallerinden yapılmış olmalıdır.

j) Su ürünleri satış öncesi, müşteri isteğine bağlı olarak, kafa ve iç organların ayrılması gibi işlemlere tabii tutulacaksa, bu gibi işlemler ayrı bir bölümde hijyenik şartlarda yapılmalı, paslanmaz ve dezenfekte edilebilir materyalden yapılmış, sıhhi tesisata sahip çalışma tezgahı bulunmalıdır. Bu tezgahlar sıvı atıkların kapalı sistemle tahliyesine imkan verebilecek şekildezemin drenaj/tahliye kanalları ile bağlantılı olmalıdır. Ürünler bu tip

işlemlerden hemen sonra temiz içme suyu ile yıkanmalıdır. İç organlar ve insan sağlığı için tehlike arz edebilecek kısımlar insan tüketimine sunulacak ürünlerden ayrılmalı, üstü kapalı, sızdırmaz, paslanmaz, kolay temizlenebilir çöp toplama kaplarında bekletilmeli ve günlük olarak satış yerlerinden uzaklaştırılmalıdır. Bu kaplar her zaman iyice temizlenmeli, gerektiğinde dezenfekte edilmeli ve kontaminasyon riski için kaynak teşkil etmemelidirler.

k) Satış yerlerinde kullanılan su ve buz, içme ve kullanma suyukriterlerine haiz olmalıdır.

l) Perakende satış yerlerinde alıcıların kolayca görebileceği şekilde açıklayıcı bilgilerin ve tazelik kriterlerinin belirtileceği tablolarbulundurulmalıdır.

m) Sergilenen veya satışa sunulan su ürünlerinde, ürünün adını ve fiyatını belirten bir etiket bulunmalıdır.

n) Çalışan personelin resmi bir kurumdan alınmış sağlık raporu olmalıdır. Bu personelin periyodik sağlık kontrolleri 3 ayda bir yapılarak sağlık karnelerine işlenmelidir. Bu uygulamalardan işyeri sahibi/yöneticisisorumludur.

o) Tüm çalışanlar genel hijyen kurallarına uygun giyinmiş olmalı ve kişisel hijyen kurallarına uymalıdır.

p) Satış yerinde haşereler, kemirgenler ve diğer zararlılar sistematik olarak yok edilmeli ve bunlara karşı koruma sağlayan uygun teçhizat bulunmalıdır.

q) Satış yerinde akvaryum canlıları dışında, su ürünü ve insanlarla temas edebilecek hayvan bulundurulmamalıdır.

r) Çalışma esnasında, çevre ve insan sağlığına zarar verecek uygulamalardan kaçınılmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

s) Oluşan atık ve artıkların hijyenik şartlara uygun bir şekilde çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanmalıdır.

u) İlk yardım malzemesi bulundurulmalıdır.

v) Yıllık perakende satış miktarları 10 ton ve üzerinde olan satış yerlerinde, su ürünleri, gıda ve veterinerlik konularının herhangi birinde en az dört yıllık yüksek öğrenim veren fakültelerden veya bu konularda eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş bir teknik eleman çalıştırılması zorunludur.

18- Gıda sicil izni nereden nasıl alınır?

Gıda maddesi üreten işyerleri, Bakanlığın düzenleyeceği gıda siciline kaydolmak ve sicil numarası almak üzere Bakanlığa başvurmak zorundadırlar.

Bu amaçla işyerleri;

Gıda sicil başvurusu için gerekli belgeleri 3 nüsha halinde hazırlar ve iki nüshasını İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa ibraz eder. Diğer nüsha gerektiğinde yetkililere sunulmak üzere işyerinde muhafaza edilir. İllerdeki ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve küçük sanatkar odaları ile diğer meslek kuruluşları üyelerini gıda siciline kaydettirmekle yükümlüdür. Gıda sicili için Bakanlıkça belirlenen yer ve hesaba belirlenen ücreti yatırır ve buna dair banka makbuzunu dosya ile birlikte Bakanlığa ibraz eder. Başvuru dosyası, Bakanlıkta konu uzmanlarından teşekkül edecek komisyon tarafından incelemeye alınır. İnceleme sonucu uygun bulunan işyeri gıda sicil kütüğüne kaydedilir ve gıda sicil numarası verilir. Gıda sicil numarası verilen işyerlerinde sadece Bakanlık tarafından üretim izin belgesi verilen maddeler üretilir.

19- Gıda sicil başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

1-Dilekçe.

2-İşyeri Çalışma izin belgesi,

3-Kapasite Raporu.

4-Sorumlu Yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna kayıt belgesi (meslek kuruluşu olanlardan).

5- Gıda sicili ile ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi.

6-İşyerinde üretilen yada üretilecek ürünler veya ürün gruplarının adı.

7-Üretilecek tüm ürünler için üretim izni alınacağına dair taahhütname.

20- Üretim izni başvurusu hangi rünler için kaç şekilde yapılır?

Gıdalarin Üretimi, Tüketimi, Denetlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten işyerleri, üretime başlamadan önce, imal edecekleri bileşimleri birbirinden farklı her ürünü Bakanlığa tescil ettirerek izin almak zorundadırlar.

Ürün kodeksleri(tebliğleri) yayınlanmayan ürünler için,

Ürün kodeksleri(tebliğleri) yayınlanmayan ürünler için,

Gıda maddeleri ve gıda maddeleri ile temasta bulunan ambalaj materyali üretimi için ayrı ayrı belirlenmiştir.

21-Ürün kodeksleri(tebliğleri) yayınlanmayan ürünler için üretim izin başvurusu nasıl yapılır?

Gıda Kodeksinde yer almayan ürünler için işyeri yetkilisi ve/veya sorumlu yöneticisi imal edecekleri ürünlerin bileşiminde bulunan maddeler için gerekli bilgi ve belgeleri e üç nüsha dosya halinde hazırlar. İki nüshasını (d) bendinde belirtilen ücretin ödendiğine dair makbuz ile birlikte İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa teslim eder. Diğer nüsha gerektiğinde yetkililere sunulmak üzere işyerinde muhafaza edilir.

Başvuru dosyası, Bakanlık tarafından incelemeye alınır. İnceleme esnasında, Bakanlık gıda kontrolörlerinden oluşturulan bir ekip ürünü, üretime uygunluk açısından Gıda Kodeksine göre kontrol etmek üzere mahalline gönderilir.

İşyeri yetkilisi ve/veya sorumlu yöneticisi, ön üretim izni alınan ürünlerin üretimine başlandığında konuyu Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça yapılan denetimde üründen numune alınır ve laboratuara sevk edilir. Ürünün muayene ve analizleri sonucunda düzenlenen raporun başvuru belgelerine uygun olması halinde ürün için üretim izin belgesi verilir.

İşyeri yetkilisi ve/veya sorumlu yöneticisi, ürünlerin bileşimi değiştiğinde tekrar Bakanlığa baş vurur. Ancak Gıda Kodeksinde yer alan ve üretim izni alınmış ürünlerdeki bileşim değişikliğinin veya kullanılan katkı maddeleri ile aromaların Gıda Kodeksindeki esas ve sınırlar içinde kalması, aynı ürünün, aynı işyeri tarafından, aynı zamanda birden fazla marka veya ad ile üretilmesine yol açmaması koşuluyla değişik ad veya marka altında piyasaya arz edilmesi yeniden başvuru yapılmasını gerektirmez. Bu hallerde bakanlığa bilgi verilir.

Üretim izin belgesi için başvuracak işyerleri, Kararnamenin 5. maddesi gereğince yatırılması gereken ücreti, Bakanlıkça duyurulacak yer ve hesaba yatırarak makbuzunu başvuru dosyasına eklerler. Bakanlıkça üretim izin belgesi verilmeyen ürünler piyasaya arz edilmez.

İşyeri yetkilisi ve/veya sorumlu yöneticisi, ürettikleri ürünlere ilişkin üretim miktarlarını altışar aylık dönemler itibariyle İl Müdürlükleri kanalıyla Bakanlığa gizlilik içinde bildirmek zorundadır.

Gıda Bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak Bakanlıkça yapılan düzenlemeler gereği ve/veya işyerinin Bakanlığa ibraz ettiği bileşim formüllerine ve hijyenik şartlara uygun olarak ürünü imal etmemesi halinde geçerlilik süresine bakılmaksızın daha önce alınan üretim izin belgeleri Bakanlıkça iptal edilir.

Bakanlıkça verilen üretim izin belgelerinin geçerlilik süreleri 10 yıl olup, bu sürenin sonunda işyerleri, üretim izin belgelerinin yenilenmesi için Bakanlığa başvurur.

22 -Ürün kodeksleri(tebliğleri) yayımlanmayan ürünler için başvuruda istenilen evraklar nelerdir?

1-Dilekçe.

2-Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek

kuruluşuna kayıt belgesi (meslek kuruluşu olanlardan).

3- Marka tescil belgesi.

4- Ürünlerle ile ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi.

5- Üretilecek ürünün yüzde bileşimi .

6- Türk Gıda Kodeksine uygun ( 16 Kasım 1997 tarih ve 23172 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanan )

hammadde,katkı, aroma ve yardımcı maddeler ile TKB` dan üretim izni almış ambalaj materyali

kullanarak Türk Gıda Kodeksine uygun üretim yapacağına dair taahhütname ..(ithal ise kontrol belgesi ve gümrük giriş beyannamesi).

7-Üretim teknolojisi, üretim akış şeması.

8- Türk Gıda Kodeksine uygun etiket örneği.

9- Etikette gıda maddesi ile ilgili besin ögesi tablosu (özel beslenme amaçlı ürünlerde zorunlu, diğerlerinde isteğe bağlı).

23- Ürün kodeksleri (tebliğleri) yayınlanan ürünler için üretim izni nasıl alınır?

Gıda Kodeksinde yer alan ürünler için işyeri yetkilisi ve/veya sorumlu yöneticisi, imal edecekleri ürünlerin bileşiminde bulunan maddeler için üretim izin başvurusu için gerekli evraklar ile birlikte üç nüsha dosya halinde hazırlar ve iki nüshasını (d) bendinde belirtilen ücretin ödendiğine dair makbuz ile birlikte İl Müdürlüğü kanalı ile Bakanlığa teslim eder. Diğer nüsha gerektiğinde yetkililere sunulmak üzere işyerinde muhafaza edilir.

Başvuru dosyasının Bakanlıkça incelenmesi sırasında gerektiğinde, Bakanlık gıda kontrolörlerinden oluşturulan bir ekip ürünü, üretime uygunluk açısından Gıda Kodeksine göre kontrol etmek üzere mahalline gönderilir. Ancak, aynı işyerindeki aynı ürün gruplarında, Bakanlıkça daha önce yapılan kontrol ve denetim, mahallinde yeniden tekrarlanmayabilir. Bakanlıkça yapılan inceleme sonuçlarının uygun olması halinde üretim izin belgesi verilir.

24- Ürün kodeksleri (tebliğleri) yayınlanan ürünler için üretim izni başvuru sırasında istenilen evraklar nelerdir?

1-Dilekçe.

2-Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek

kuruluşuna kayıt belgesi (meslek kuruluşu olanlardan).

3- Marka tescil belgesi.

4- Ürünlerle ile ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi.

5- Üretilecek ürünün yüzde bileşimi .

6-Türk Gıda Kodeksine uygun etiket örneği .

7-Türk Gıda Kodeksine uygun üretim yapacağına ve TKB` dan üretim izni alınan ambalaj materyali kullanacağına dair taahhütname .( ithal ise kontrol belgesi ve gümrük giriş beyannamesi)

25- Gıda maddeleri ve gıda maddeleri ile temasta bulunan ambalaj materyali üretim izni nasıl alınır, başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

Gıda ile temasta kullanılacak madde ve gıda ambalajı için üretim izin başvurusunu ; gerekli bilgi ve belgelerle birlikte üç nüsha dosya halinde hazırlar ve iki nüshasını (d) bendinde belirtilen ücretin ödendiğine dair makbuz ile birlikte İl Müdürlüğü kanalı ile Bakanlığa teslim eder. Diğer nüsha gerektiğinde yetkililere sunulmak üzere işyerinde muhafaza edilir.

Başvuru dosyasının Bakanlıkça incelenmesi sırasında gerektiğinde, Bakanlık gıda kontrolörlerinden oluşturulan bir ekip ürünü, üretime uygunluk açısından Gıda Kodeksine göre kontrol etmek üzere mahalline gönderilir. Ancak, aynı işyerindeki aynı ürün gruplarında, Bakanlıkça daha önce yapılan kontrol ve denetim, mahallinde yeniden tekrarlanmayabilir. Bakanlıkça yapılan inceleme sonuçlarının uygun olması halinde üretim izin belgesi verilir.

26-Gıda ile temasta bulunan ambalaj materyali üretim izin başvurusu sırasında istenilen evraklar nlerdir?

1-Dilekçe.

2-Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek

kuruluşuna kayıt belgesi (meslek kuruluşu olanlardan).

3- Marka tescil belgesi.

4- Ürünlerle ile ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi.

5-Gayri sıhhi müessese ruhsatı.

6-Üretim teknolojisi, üretim akış şeması .

7-Üretilecek maddenin hangi gıda ( kuru-sıvı gıda )ile temasta kullanılacağına dair bilgi.

8-Hammaddenin ticari ve kimyasal adı

9-Katkı maddesi kullanılacak ise kullanım amacı ve % miktarı

10-Boyarmadde uygulaması yapılacaksa kullanılan boyaların ticari ve kimyasal adı ile uluslar arası

indeks numarası,ayrıca masterback boyada yüzde miktar ve taşıyıcısı.

11- TKB da üretim izni alan firmalardan hammadde alacağına dair taahhütname (ithal ise kontrol

belgesi ve gümrük giriş beyannamesi)

12- Migrasyon ve ağır metaller yönünden , Türk Gıda Kodeksinde yer alan limitlere uygun üretim yapacağına dair taahhütname.

27- Sicil ve üretim izni başvurusu için gerekli belgeler hazırlanırken sorumlu yönetici ve işyeri yetkilisinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Öncelikle çalışma izni alınmalıdır. ( 28 Haziran 1995 ten sonra faaliyete geçen işletmelerden çalışma izin belgesi veya Sağlık Bakanlığından alınan Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatına ilaaveten gıda işyeri sicil numarası da istenmektedir).

Sadece kesim yapan depolama ve diğer işlemleri yapmayan mezbahalarda sicil işlemi yapılmamaktadır.

Soğuk hava depoları sadece gıda siciline kayıt olmalıdır.

Sicil izin ve tescil işlemleri sadece faaliyet konusundaa yer alan ürünler için yaptırılmalıdır.

Hamyağ işletmeleri, salamurahaneler ve değirmenler mübadele yapıyor ise gıda siciline kaydolup üretim izni almalıdır.

Sicil, izin vetescil almış işletmeler baaşka bir geçek veya tüzel kişiliğe devredildiğinde, satıldığında veya kiraya verildiğinde ve bu nedenle unvan değiştirdiğinde sertifikasyonun aslı Bakanlık tarafından alınacak ve iptal edilmektedir.

Gıda ile temasta bulunan materyal ve ambalaj maddesi üreten işyerlerinin işyeri açma, çalışma ruhsatı veya gayri sıhhi müessese ruhsatına sahip olması gerekmektedir.

Kapasite raporunun onaylı ve geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

Sorumlu yöneticinin ilgili mevzuatlara uygun olarak atanması gerekmektedir.

Sorumlu yönetici ile yapılan iş akdinin noter onaylı olması , çalışma saatlerinin , sözleşme süresinin ve Türk gıda kodeksine uygun üretim yapılacağının sözleşmede yer alması gerekmektedir.

Sorumlu yöneticilerin ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgeye sahip olması gerekmektedir. Kimlik belgesi oda kayıt belgesi olarak kabul edilmemektedir.

Sicil ve üretim izni ücretlerinin , T.C Ziraat Bankası Ankara Akay şubesi Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 283716 nolu sicil ve üretim izni hesabına yatırılması gerekmektedir..

Dekont asıllarını veya aslı gibidir onayli fotokopisinin müracaat dosyasında bulunması gerekmektedir.

28-Ürün markaları ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Marka tescil belgesinin Türk Patent Enstitüsü Müdürlüğünden alınması gerekmektedir.

Markanın işyerine ait olmasına, emtia listesine ve süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

Marka devrinini mutlaka Türk Patent Enstitüsünden yaptırılması gerekmektedir.

Ürünlerin yüzde bileşimlerde her bir bileşenin ayrı ayrı belirtilerek toplamının yüze tamamlanacak şekilde olması gerekmektedir.

Etiket örneklerinin Türk Gıda Kodeksine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Özel beslenme amaçlı veya bileşiminde farklılık yapıldığı beyan edilen bir ürün üretiliyorsa etikete besin öğeleri tablosunun konulması ve bunun analiz raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Kullanılan ambalaj materyalinin üretim izinli olmasina gerekmektedir.

Verilen taahhütnamelere damga pulu yapıştırılmalıdır.

Müracaat dosyasında bulunan tüm evrakların imzali ve kaşeli olması gerekmektedir.

29-Marka tescil belgesi nereden alınır hangi özelliklere sahip olmalıdır?

Türk Patent Enstitüsü Müdürlüğünden alınan marka tescil belgeleri, ürün grubu emtia listesinde yer almış, işyeri adına ait ve süresi dolmamış olmalıdır.

Devir işlemlerinin resmi olarak patent Enstitü Müdürlüğünden yapılmış olması gerekmektedir.

Marka tescili almak üzere Patent Enstitü Müdürlüğüne müracaat eden firmalardan müracaat ettiğine dair başvuru belgesinin bir nüshası ile işletme tarafından taahhütname verildiğinde marka tescil belgesi yerine kabul edilmektedir.

30-Üretilecek ürünün yüzde bileşimi ne şekilde hazırlanmalıdır?

Her bir ingridyenin(bileşenin) miktarı ayrı, ayrı belirtilecek ve toplamı yüze tamamlanmalıdır.

31 -Etiket örneği neye göre hazırlanmalıdır?

Türk Kodeksi Yönetmeliği ve ürün kodeksinin etiketleme ve işaretleme bölümünde yer alan esaslara uygun olarak hazırlanmış olacaktır.

32- Etikette gıda maddesi ile ilgili besin ögesi başvurusu hangi durumda mecburidir?

Beslenme yönünden etiketlenme özel beslenme amaçlı gıdaların ve bileşiminde farklılık yapıldığı beyan edilen gıdaların etiketlenmesinde mecburi olup, diğer gıda maddelerinde ihtiyaridir. Besin öğeleri tablosu yer alacaksa Türk Gıda Kodeksine uygun olmalı ve analiz raporu ile belgelenmelidir.

33-Taahhütname düzenlenirken hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Türk Gıda Kodeksine uygun hammadde, katkı, aroma ve yardımcı maddeler ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığından üretim izni almış ambalaj materyali kullanarak Türk Gıda Kodeksine uygun üretim yapacağına dair taahhütname hazırlanmalıdır.

İthal edilmiş ise kontrol belgesi ve gümrük giriş beyanname belgesi ibraz edilecektir.

34-Dikkat edilecek diğer hususlar nelerdir?

Üretim akışı şematize edilecek ve üretim teknolojisi kısaca belirtilmelidir.

Sadece ihracat amaçlı faaliyet gösteren işyerlerinin buna ait taahhütname vererek gıda siciline kayıt olmaları yeterli olacak, ancak istek üzerine üretim izni de alabileceklerdir.

Birden fazla iş yerinde aynı il sınırları içerisinde olmak kaydı ile sorumlu yöneticilik yapan kişilerin hangi işletmelerde ve hangi günlerde çalıştığı noter onaylı sözleşmede yer almalıdır.

Devlet memuru olarak herhangi bir kurum veya kuruluş da görev yapan, kendi adına işyeri bulunan kişiler gıda işyerlerinde sorumlu yönetici olarak görev yapamazlar.

Taahhütnameler damga pulsuz olarak kabul edilemez.

Müracaat dosyasında bulunan her bir evrak kesinlikle imzala ve kaşeli olmalıdır.

Hastaneler ve yemek fabrikaları yüzde bileşim yerine üretimde kullandıkları ingrediyenlerin listesini ( katkı maddelerinin miktarları yüzde olarak ) vermelidir.

Fason üretimlerde, üretimi yapan ile yaptıran arasında sorumlulukları ve süreyi belirten noter onaylı fason sözleşme yapılmalıdır.

Ham yağ işletmeleri, mezbahalar, soğuk hava depoları, değirmenler ( mübadele konusu yapmayan firmalar hariç ) salamurhaneler ( mübadele konusu yapmayan firmalar hariç ) sadece gıda siciline kayıt olmalıdır.

İşyerlerinin kendi adlarına ait satış yerleri dahi olsa bu işletmeler kendi yerlerinde üretip kendi yerlerinde satış yapanlar kapsamında değerlendirilmeyecektir.

35- Sorumlu yöneticinin görev yetki ve sorumlulukları nelerdir?

İşletmede yapılan üretim çalışmalarının insan sağlığı ve ilgili mevzuat yönünden sakınca oluşturmayacak bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu çerçevede sorumlu yöneticinin başlıca görevleri;

İşletmede hijyen zinciri oluşturmak,

İşletmede kalite zinciri oluşturmak

İşletme ve laboratuvar arasında eşgüdüm oluşturmak,

Yetkili denetim ve kontrol görevlilerine gereken kolaylığı sağlamak,

Denetim ve kontrol sonuçlarını değerlendirip, gereken önlemleri almak şeklinde özetlenebilir.

36- Sorumlu yöneticinin işyerini denetlemesinde neler yapılır?

Sorumlu yönetici Ek 4 te verilen sicil, üretim izni ve denetim formunda yer alan hususların yerine getirilmesini sağlamak veya sağlatmak durumundadır.

37-Bakanlık tarafından yapılan kontrol ve denetimin esaları nedir?

Denetim, gıda kontrolörleri tarafından; Gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında, işlemeyle ilgili olarak kullanılan alet, ekipman, makine ve taşıma araçları, Gıda maddelerinin üretimi ve hazırlanmasında kullanılan hammadde, yardımcı madde ve katkı, aroma ile diğer teknolojik yardımcılar, Yarı mamuller, Mamuller, Gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemeler ile temizleme ve bakım ürünleri, Gıda maddelerinin perakende satış noktaları hariç dağıtım safhaları, İşleme ve muhafaza teknikleri, Gıda maddelerinin etiketleme, taşıma ve depolanması, konularında yapılır.

Denetim, gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında veya uygun görülen aşama ve/veya aşamalarında denetim programına uygun olarak yılda en az iki kez; ayrıca gerekli görüldüğü zamanlarda veya şüphe ve şikayet üzerine yapılır. Denetimden önceden uyarı yapılmaksızın gerçekleştirilir.

38- İlgili Bakanlığın TKB sicil/ üretim denetimi sırasında sırasında istenilen bilgiler nelerdir? (Sorumlu yönetici denetimi)

Sorumlu yönetici veya işyeri denetim sırasında EK- 4 de yer alan sorulara evet cevabı vermek durumundadır.

39- Gıda üretim yerlerine ait denetimler hangi hususlarda yapılmaktadır?

İşletme çevresi, işletme içi, hammadde, teknik donanım, alet ve ekipman personel, paketleme ve depolama, genel temizlik hususlarında yapılmaktadır.

40-Denetim sonuçları nasıl öğrenilir?

Değerlendirme sonuçları olumlu yada olumsuz bulunduğunda sonuç işyerine bildirilir. İşyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticisi denetim sonuçlarının olumlu olması halinde, bu durumun kendilerine bildirilme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahit numuneyi alabilir veya aldırabilir.

41- Denetim sonuçlarına itiraz hakkı varmıdır? Nasıl yapılır?

İşyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticisinin denetim sonuçlarına, kendilerine tebliğden itibaren azami 15 gün içerisinde itiraz hakkı mevcuttur. Raf ömrü 15 günden az olan ürünlerde işyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticinin ürünün raf ömrü süresince itiraz hakkı mevcuttur. Denetim sonuçlarına itiraz edildiğinde, şahit numunenin Bakanlığın görevlendirdiği diğer yetkili laboratuar da muayene ve analizi yaptırılır. Bu sonuçlar kesin olup, verilecek karara esas teşkil eder. İtiraz durumunda, şahit numunenin analiz ücreti işyerince ilgili laboratuara ödenir.

42- 4128 cezalar nedir nasıl hesaplanır?

560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan cezai hükümlerin uygulanmasına ilişki tablo Ek 5 te verilmiştir.

43-Cezalar nedir? Nasıl uygulanır? Nasıl tahsil edilir?

Bu Kanuna uymayanlara uygulanacak cezai hükümler aşağıda belirtilmiştir.

a) 4 üncü maddede yer alan çalışma izni alınmadan gıda maddeleri üreten işyerlerini faaliyete geçiren gerçek veya tüzel kişiler çalışma izni alana kadar faaliyetten men edilerek yüzelli milyon lira para cezası ile cezalandırılır ve çalışma izni alındıktan sonra faaliyetine müsaade edilir.

b) 5 inci maddede belirtilen tescil ve izin işlerini yaptırmadan üretime geçen gerçek veya tüzel kişiler yirmi milyon lira para cezası ile cezalandırılır, bunlara tescil ve izin işlemleri yapıldıktan sonra üretim izni verilir.

c) 6 ncı maddeye göre istihdamı mecburi olan sorumlu yöneticileri istihdam etmeden imalatta bulunan, gıda maddeleri üreten işyerleri faaliyetten men edilerek sahiplerine yirmi milyon lira para cezası verilir. Otuz günlük süre içinde sorumlu yönetici görevlendirildiği takdirde işyerlerinin faaliyetine müsaade edilir.

d) 7 nci maddede belirtilen gıda kodeksine uygun faaliyet göstermeyen gerçek veya tüzel kişilere yüz milyon lira, suçun bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde iki yüz milyon lira para cezası verilir.

e) 8 inci maddede belirtilen laboratuvar kuruluş izni almadan faaliyete geçen laboratuvarlar faaliyetten men edilir ve bu izni almadan laboratuvarları faaliyete geçiren gerçek veya tüzelkişilere otuz milyon lira para cezası verilir.

f) 10 uncu madde gereğince çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden gerçek ve tüzelkişilere yirmi milyon liradan iki yüz milyon liraya kadar ağır para cezası verilir.

g) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasakları ihlal eden gerçek veya tüzelkişilere on milyon liradan beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezası verilir ve mahkemece malların müsaderesine hükmolunur. Suçun tekerrürü halinde cezalar iki katı artırılarak uygulanır. Ancak bu durumda para cezası elli milyon liradan aşağı olamaz.

h) 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen şartlara uymayan işyerleri bu şartları yerine getirinceye kadar kapa tılıp mühürlenir. Ancak, mühür fekki halinde bu fiili işleyenlere yüz milyon liradan beş yüz milyon liraya kadar ağır para cezası, 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir. Suçun tekerrürü halinde para ve hapis cezaları iki kat artırılır.

i) 13 üncü maddede belirtilen izni almayan gerçek ve tüzelkişilere yüzelli milyon lira, suçun 1 yıl içinde tekrarı halinde iki yüz elli milyon lira para cezası verilir.

j) 14 üncü maddedeki hükümlere aykırı hareket eden gerçek ve tüzelkişilere elli milyon lira para cezası verilir.

k) 15 inci maddedeki yasaklara uymayan gerçek veya tüzel kişilere ikiyüz milyon lira, suçun 1 yıl içerisinde tekrarı halinde üçyüz milyon lira para cezası verilir.

l) 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi hilafına hareket eden işyeri bu şartları yerine getirinceye kadar kapatılıp, mühürlenerek bunlara yüz milyon liradan beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. Suçun tekerrürü halinde ise cezası iki kat artırılır.

m) 18 inci maddede yer alan kanatlı dahil tüm kesim yerleri mezbahalar ve entegre et tesislerini Tarım ve Köyişleri Bakanlığından kuruluş ve çalışma izni almadan faaliyete geçiren gerçek ve tüzelkişiler seksen milyon lira para cezası ile cezalandırılır ve kuruluş ve çalışma izni alıncaya kadar faaliyetleri durdurulur.

n) 18 inci madde gereğince çıkarılan yönetmelik kapsamında kuruluş ve çalışma izni almış olan kanatlı dahil kesim yerleri mezbahalar ve entegre et tesislerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılan kontrollerde, yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen yerlerin sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler yirmi milyon lira para cezası ile cezalandırılır ve bu durum giderilinceye kadar faaliyetleri durdurulur. Bu yerlerin faaliyete geçmesini müteakip bir yıl içerisinde faaliyetlerinin tekrar yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması durumunda para cezası 2 katına çıkarılarak sorumlu yöneticinin görevine son verilebilir ve iki değişik tesiste yukarıda belirtilen nedenle işine son verilen sorumlu yöneticilere üçüncü kez bu nitelikte bir iş verilmez.

o) 18 inci madde gereğince çıkarılan yönetmelikler uyarınca sorumlu yönetici, istihdamı zorunlu bulunan tesislerde sorumlu yönetici ve yeterli sayıda muayene veteriner hekimi istihdam etmeyenlerin faaliyetleri belirtilen elemanların istihdamı sağlanıncaya kadar durdurulur ve bu yerleri faaliyette bulunduran gerçek ve tüzelkişeler elli milyon lira para cezası ile cezalandırılır.

p) 18 inci maddede belirtilen yerlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatınca yapılmak istenilen kontrolleri engelleyenler seksen milyon lira para cezası ile cezalandırılır.

r) Bu Kanuna göre yapılacak denetimleri engelleyenlere seksen milyon lira para cezası verilir.

Bu Kanunun 18/A maddesinde yer alan para cezaları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve bu bakanlıkların il müdürlüklerince verilir, bu cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

44-Denetim sonucu uygulanan cezalara itiraz nasıl edilir?

Bu husus 4128 sayılı Kanunla Ek 7.11.1995 tarih ve 22456 sayılı Resmi Gazete`de Cezalar ve İtirazlar başlığı altında düzenlenmiştir. Uygulanan cezalar idari para cezası olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Mal Müdürlüklerince tahsil edilir.

İşyeri sahibi veya yöneticisi para cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilen para cezasına karşı yetkili idare mahkemesine dava açma hakkına sahiptir,

Ancak dava açılmış olması verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz,

Bu nedenle, işyeri sahibi veya yöneticisi verilen para cezasını kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödemek zorundadır.

Yetkili idare mahkemesinin işyerine uygulanan idari para cezasının yürütmesini durdurması veya iptal etmesi halinde, işyeri sahibi veya yöneticisi mahkeme kararının tasdikli bir nüshası ve para cezasının ödendiğine dair belgenin aslı ile birlikte il sağlık müdürlüğüne başvurur,

İbraz edilen mahkeme kararı ve para cezasının ödendiğine dair belge, il sağlık müdürlüğünce ekinde daha önceki belgelerin gönderildiği yazı ilgi tutularak ilgili vergi dairesine gönderilir.

Verilen para cezasının iadesine yönelik işlemler, tahsil işlemini yapan vergi dairesince yürütülür.

45- İşveren sorumlu yönetici ilişkileri nasıl olmalıdır?

Sorumlu yöneticiler, Bu Kanun Hükmünde Kararname ve yönetmeliklerde belirtilen esas ve usullerin yerine getirilmesinden işverenle birlikte sorumludur.

Sorumlu Yönetici görev aldığı işletmede madde 5`de belirtilen hizmetlerin düzenli yürütülmesinden TMMOB Ziraat mühendisleri Oda`sına, işverenle birlikte olmak üzere ilgili bakanlıklara karşı sorumludur.

İşveren, Sorumlu Yönetici tarafından uygun görülmeyen mamulün satışının yapılmasından, Sorumlu Yöneticinin görevini yerine getirirken her türlü araç-gereç isteklerinin karşılanmasından, ürünlerin pazarlama aşamasında alıcıların zarara uğradığını iddia ederek açacakları davalar ile doğabilecek maddi ve manevi tazminatlardan sorumludur.

46-Sorumlu yönetici ücreti belirlenirken dikkat edilecek hususlar?

Toplam ücret asgari ücretin altında kalmamalıdır.

47-Ücretin ödeme şekli nasıl olmalıdır? Sözleşme

Sorumlu yönetici çalıştıran işletmeler sorumlu yönetici ücretini her ayın en geç beşinci gününe kadar sözleşmede belirtilen banka hesabına yatırmalıdır.Aylık ücretin bir ay yatırılmaması halinde sorumlu yönetici bunu gerekçe göstererek sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir. (Bakınız Ek 3)

48- Ücreti ödenmeyen sorumlu yönetici ne yapmalıdır?

Aylık ücretin bir ay yatırılmaması halinde sorumlu yönetici bunu gerekçe göstererek sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir ve bu durumda sözleşme süresi boyunca ödenecek ücretler muaceliyet kespeder. Sorumlu yönetici icra organları aracılığı ile alacaklarının takibini yapar.

49-Sorumlu yöneticilerin sigortalılık durumları nasıl olmalıdır?

Sorumlu Yönetici tek bir işyerinde sorumlu yönetici olarak çalışıyor ise sigarta nın tamamaı o işveren tarafından yapılır.

60 beygir gücünün altındaki ve/ veya 15 kişiden az işçi çalıştıran işletmelerin her biri tarafından sorumlu yönetici için her ay için en az 6 gün sigorta primi ödenir.

50 – Sözleşmesi fesh edilen sorumlu yöneticinin izlemesi gereken yollar nelerdir?

Taraflar karşılıklı olarak anlaştıkları takdirde sözleşmeyi süresinden önce fesh edebilirler.

Sözleşmenin fesh edilmesi halinde durum, işverence Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve/veya İlçe Müdürlüğüne bildirilir. Sorumlu yönetici ise TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası`na ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve/veya İlçe Müdürlüğüne sorumlu yöneticilikten ayrıldığını gösterir belgeyi en kısa süre içinde göndermelidir.

Ek- 1

Gıda sicil ve üretim izni kapsamında bulunan işyerleri listesi

 1. Mevsimlik Süt Ve Süt Ürünleri Işleyen Işyerleri
 2. Dondurma Üreten Işyerleri Fabrikasyon Hariç
 3. Yağhaneler Ve Yağ Dolum Yerleri
 4. Tuz Işleme Yerleri
 5. Hububat Ve Bakliyat Unları Işleyen Işyerleri
 6. Ekmek Ve Ekmek Çeşitleri Üreten Işyerleri
 7. Unlu Mamuller Üreten Işyerleri (Yufka, Bazlama, Sade Pide, Simit, Kadayif, Manti Vb.)
 8. Bulgur Üreten Işyerleri
 9. Hububat Ve Bakliyat Üreten Ve Ambalajlayan Işyerleri
 10. Şeker Leme Üreten Işyerleri (Fabrikasyon Hariç)
 11. Pasta, Börek, Hamur Ve Süt Tatlilari Gibi Her Türlü Pastacilik Ürünlerini Üreten Işyerleri
 12. Şeker Ve Şekerleme Üreten Işyerleri
 13. Tahin, Pekmez Üretem Ve Mbalajlayan Işyerleri. Ürünleri Üreten Işyerleri
 14. Hazir Yemek Üreten Işyerleri
 15. Salamura Üreten İşyerleri
 16. Doğal Ve Fabrikasyon Olarak Kurutulmuş Gida, Kuruyemiş Ve Kuru Meyve Işleyen Ve Paketleyen Işyerleri ( Entegre Findik, Hariç),
 17. Bitkisel Çay Işleyen Işyerleri
 18. Zeytinyağı Işleyen Işyerleri
 19. Siyah Çaay Işleyen Işyerleri
 20. Dondurulmuş Meyve Sebze Üreten Işyerleri
 21. Sıvı Bitkisel Yağlar

Ek-2- Sorumlu yöneticinin meslek gruplarına göre çalışabileceği gıda alt sektörleri

Sorumlu yöneticinin meslek gruplarına göre çalışabileceği gıda alt sektörleri
ET ÜRÜNLERİ Vet. Hek. – Gıda Müh. + Zir. Müh. (Gıda + Zootekni) + Kimyager
SÜT ÜRÜNLERİ Zir. Müh (Süt + Gıda + Zootekni) + Gıda Müh. + Kim. Müh. + Kimyager
MEYVE-SEBZE İŞLEME Gıda Müh + Zir. Müh. (Gıda + Süt + Bahçe Bitkileri) + Kim. Müh. + Kimyager
BİTKİSEL ÇAY+ÇAY+TUZ Gıda Müh. + Zir. Müh. (Gıda) + Kim. Müh. + Kimyager + Bu meslek gruplarından temin edilemediği takdirde Ziraat Fakültesi`nin diğer bölümleri
SU ÜRÜNLERİ Su Ürn. Müh. + Vet. Hek. + Gıda Müh. + Zir. Müh. (Gıda + Zootekni)+ Kimya Müh. + Kimyager
UNLU ÜRÜNLER Gıda Müh. + Zir. Müh. (Gıda + Süt) + Kimya Müh. + Kimyager + Bu meslek gruplarından temin edilemediği takdirde Ziraat Fakültesi`nin diğer bölümleri
UN-BULGUR FABRİKALARI-EKMEK FIRINLARI (30-60 BG) Zir. Müh. (Gıda) + Gıda Müh. + Kimya Müh. + Kimyager + Bu meslek gruplarından temin edilemediği takdirde Ziraat Fakültesi`nin diğer bölümleri
BİTKİSEL YAĞ VE MARGARİN Gıda Müh. + Zir. Müh. (Gıda + Süt + Bahçe Bitkileri (ham yağ)) + Kimya Müh. + Kimyager + Dolum tesisleri için bu meslek gruplarından temin edilemediği takdirde Zir. Fak. diğer bölümleri.
ŞEKERLİ ÜRÜNLER Gıda Müh. + Zir. Müh. (Gıda + Süt + Bahçe Bitkileri (şeker fab. ve paketleme)) + Kimya Müh + Kimyager
ALKOLLÜ İÇKİLER Gıda Müh. + Zir. Müh. (Gıda) + Kimya Müh. + Kimyager
GAZLI/GAZSIZ ALKOLSÜZ İÇECEKLER Gıda Müh. + Zir. Müh. (Süt + Gıda) + Kimya Müh. + Kimyager
BAHARATLAR Zir. Müh. (Bahçe Bit. + Gıda) + Kimya Müh. + Kimyager + Gıda Müh. + Bu meslek gruplarından temin edilemediği takdirde Zir. Fak. diğer bölümleri
KURUYEMİŞ VE ÇEREZLER Zir. Müh. (Gıda) + Gıda Müh. + Kimya Müh. + Kimyager + Bu meslek gruplarından temin edilemediği takdirde Zir. Fak. diğer bölümleri
AROMALAR VE KATKI MADDELERİ Zir. Müh. (Gıda + Süt) + Gıda Müh. + Kimya Müh. + Kimyager
HAZIR YEMEK Zir. Müh. (Gıda + Süt) + Gıda Müh. + Kimya Müh. + Kimyager + Vet. Hek. +Bu meslek gruplarından temin edilemediği takdirde Diyetisyen
MAYA-SİRKE-SALAMURA ÜRÜNLER Zir. Müh. (Bahçe Bit. + Gıda + Süt) + Gıda Müh. + Kimya Müh. + Kimyager + Biyolog
HUBUBAT BAKLİYAT- KURUTULMUŞ GIDA Zir. Müh. (Gıda) + Gıda Müh. + Kimya Müh. + Kimyager + Bu meslek gruplarından temin edilemediği takdirde Zir. Fak. diğer bölümleri
BEBEK MAMALARI Zir. Müh. (Gıda + Süt) + Gıda Müh.
AMBALAJ Gıda Müh. + Makine Müh. + Petrol Müh. + Endüstri Müh. + Zir. Müh. (Gıda + Makine + Süt) + Kimya Müh. + Kimyager

EK -3 ÖRNEK SORUMLU YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Bu sözleşme bir taraftan .............................................................................................. (İşveren olarak anılacaktır) diğer taraftan .................................................................................... (Sorumlu Yönetici olarak anılacaktır) arasında yapılan Sorumlu Yöneticilik antlaşmasının şartlarını belirler.

Madde 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu İşveren`e ait .......................................... İli ........................................ İlçesi sınırları içinde bulunan .......................................................................................................

........................................................................ işletmede Sorumlu Yönetici olarak görev alacak .............................................................................................. in görev, yetki, sorumluluk ve özlük hakları ile İşveren`in sorumluluklarını kapsar.

Madde 3- TARAFLAR

İşveren :..............................................................................................

İşyeri :..............................................................................................

Tel :.......................................................

Fax :.......................................................

Sorumlu Yönetici :..............................................................................................

Mezun Olduğu Okul :..............................................................................................

Diploma No :......................................................

Lisans No :......................................................

Bağlı Olduğu Oda No :.......................................................

İkametgah Adresi :..............................................................................................

:..............................................................................................

 

:..............................................................................................

Madde 4- YASAL DAYANAK

4128 Sayılı Kanunla adı geçen kararnameyi değiştiren 560 Sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK, Türk Gıda Kodeksi ile ilgili kanun, tüzük yönetmelik, tebliğ ve talimatlar.

Madde 5- SORUMLU YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ

Sorumlu yönetici aşağıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde işveren ile birlikte müştereken sorumludur.

5.1. İşletmenin hijyen ve sanitasyonunun devamlılığının sağlanması,

5.2. Uğraş konusu gıda mamullerinin sağlıklı ve 560 sayılı KHK, Türk Gıda Kodeksi ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve talimatlardaki niteliklere uygun olmasını temin etmek,

5.3. İşletmede çalışan işçi ve diğer personelin sağlık kontrollerinin yapılmasını ve devamlılığını sağlamak ve izlemek,

5.4. İşçilerin üretim konusunda eğitimini sağlamak,

5.5. Haşere ve Kemirici mücadelesini sağlamak,

5.6. Su Hijyenini sağlamak,

5.7. Gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,

5.8. İş güvenliğinin sağlanması konusunda İşverene önerilerde bulunmak.

Madde 6- SORUMLU YÖNETİCİNİN YETKİLERİ

Sorumlu Yönetici madde 5`de belirtilen görevlerin yapımında ve aksatılmadan yürütülmesinde gerekli her türlü araç-gereç imkanı İşveren`den ve/veya sorumlusundan istemeye, hizmetle ilgili bu isteklerinin yerine getirilmediği takdirde durumu ilgili bakanlıklara ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Oda`sına bildirmeye yetkilidir.

Madde 7- SORUMLU YÖNETİCİNİN SORUMLULUKLARI

Sorumlu Yönetici görev aldığı işletmede madde 5`de belirtilen hizmetlerin düzenli yürütülmesinden TMMOB Ziraat mühendisleri Oda`sına, işverenle birlikte olmak üzere ilgili bakanlıklara karşı sorumludur.

Madde 8- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI

İşveren, Sorumlu Yönetici tarafından uygun görülmeyen mamulün satışının yapılmasından, Sorumlu Yöneticinin görevini yerine getirirken her türlü araç-gereç isteklerinin karşılanmasından, ürünlerin pazarlama aşamasında alıcıların zarara uğradığını iddia ederek açacakları davalar ile doğabilecek maddi ve manevi tazminatlardan sorumludur.

Madde 9 – SORUMLU YÖNETİCİNİN ÖZLÜK HAKLARI

9.1. 60 beygir gücünün altındaki veya 15 kişiden az işçi çalıştıran işletmeler sorumlu yöneticiye, sigorta, vergi vb kesintiler dışında 100 000 000 TL aylık net ücret ödeyeceklerdir.

9.2. Adı geçen işletmeler, sorumlu yönetici ücretini her ayın en geç beşinci gününe kadar ..................Bankası, ...........Şubesi,...............hesabına yatırılacaktır.

9.3. Aylık ücretin bir ay yatırılmaması halinde sorumlu yönetici bunu gerekçe göstererek sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir ve bu durumda sözleşme süresi boyunca ödenecek ücretler muaceliyet kespeder. Sorumlu yönetici icra organları aracılığı ile alacaklarının takibini yapar.

9.4. Sorumlu Yönetici resmi tatiller dışında .................. günü o yörede uygulanan mesai saatleri içinde çalışacaktır.

9.5. Taraflar çalışma süresinin tümün de 4857 Sayılı İş Kanunu ile 608 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili maddelerine uymak zorundadır.

9.6. 60 beygir gücünün altındaki ve/ veya 15 kişiden az işçi çalıştıran işletmeler sorumlu yönetici için her ay için en az 6 gün sigorta primi ödeyecektir.

9.7. Sorumlu yöneticiler, 4758 Sayılı Yasa gereğince yıllık izin kullanırlar. Yasa gereği hakedilen izin çalışılan işyeri adedine uygun olarak kullanılır. Sorumlu yönetici izinli olduğu günleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il/ilçe müdürlükleri ve Ziraat Mühendisleri Odası`na yazılı olarak bildirir.

Madde 10 – SORUMLU YÖNETİCİ`NİN ATANMASI

Sorumlu Yöneticinin atanması, TMMOB Ziraat Mühendisleri Oda`sı Genel Merkezinden alınacak Sorumlu Yöneticilik belgesi üzerinden noter onaylı sözleşme ile yapılır.

Sorumlu Yöneticilik Belgesinin işyerinde görülebilecek bir yerde bulundurulması esastır.

Madde 11 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu sözleşme süresi imza tarihinden itibaren 1(bir) yıldır. Sözleşme süresinin bitim tarihinden en az bir ay önce tarafların noter ilamı ile sözleşmeyi sona erdireceklerini bildirmemeleri halinde bir yıl uzar bu durumda sorumlu yönetici ücreti TÜFE oranından az olmamak üzere arttırılır.

Madde 12 – FESİH

12.1. Taraflar karşılıklı olarak anlaştıkları takdirde sözleşmeyi süresinden önce fesh edebilirler.

12.2. Sözleşmenin tek yanlı feshinde taraflar bir ay önceden yazılı bildirimde bulunacaklardır. Bu durumda Sorumlu Yöneticiye bir aylık bildirim süresi içinde peşin ödenen aylık ücret işveren tarafından geriye istenemez.

12.3. Sözleşmenin fesh edilmesi halinde durum, işverence Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve/veya İlçe Müdürlüğüne bildirilir. Sorumlu yönetici ise TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası`na ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve/veya İlçe Müdürlüğüne sorumlu yöneticilikten ayrıldığını gösterir belgeyi gönderir.

Madde 13 – BAĞIMLILIK

Sorumlu Yönetici yukarıda 5,6 ve 7. Maddede belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken doğrudan işverene bağlıdır.

Madde 14 - İHTİLAFLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hallinde..........................................

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

EK –4 SİCİL/ÜRETİM İZNİ DENETİM FORMU

Gıda Maddeleri Üreten İşyeri ( ) Gıda İle Temasta Bulunan Materyal Üreten İşyeri ( )

Ürün/Ürün Grubu : ............................

İŞYERİ HAKKINDA BİLGİLER

Adı : ..........................................................................................................................

Adresi : .....................................................................................................................

İşyeri Sicil Numarası : .................................................................................................

Sahibi : ......................................................................................................................

Sorumlu Yönetici : .....................................................................................................

Tel-Faks : .................................................................................................................

G.S. M. Ruhsatı : Var ( .... ) Yok ( .... ) Gıda İşyeri Sicil No: Var ( .... ) Yok ( .... )

Çalışma İzin Belgesi : Var ( .... ) Yok ( .... )

TARİH :

1- ÇEVRE : EVET HAYIR
1- İşyeri koruma altına alınmış mı? ( tel örgü,duvar....vb.)  (  .....  )  (  .....  )
2- İşyerinde katı,sıvı ve gaz atıklar için gerekli önlemler alınmış mı?  ( .....   )  (  .....  )

 

2- BİNA : EVET HAYIR
1- Üretim alanı yeterli büyüklükte mi? (  ..... ) (  ..... )
2- Zemin su geçirmez,yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte malzeme ile kaplı mı?  ( .....  )  ( .....  )
3- Zeminde yeterli kapasitede ve uygun yapıda su toplama kanalları var mı?  ( .....  )  ( .....  )
4- Zeminde su toplama kanallarına doğru meyil var mı?  ( .....  )  ( .....   )
5- Bina içindeki duvar temizliğe ve dezenfeksiyona uygun malzeme ile kapalı mı?  ( ..... )  (  .....  )
6- Zemin,duvarlar ve tavan temiz mi?  ( .....  )  ( .....   )
7- Kapı ve pencerelerde sinek,böcek vb. zararlıların girişini engelleyecek tedbirler alınmış mı?  (  ..... )  ( .....   )
8- İşyerinin üretim yapan bölümlerinin dışarıya acılan kapılarda dezenfektanlı paspaslar var mı?  (  ..... )  (  .....  )
9- İşyerinde kullanılan su ; içme suyu niteliğinde mi?  ( .....  )  (  .....  )
10-Kullanma suyu için su kesilmelerine karşı 24 saat kapasiteli yedek su deposu var mı?  ( .....  )  ( .....   )
11-İşyerinde havalandırma yeterli mi?  ( .....  )  ( .....   )
12-Gıda ile temasta bulunan materyal üreten işyerlerinde ekstruder, enjeksiyon baskı makin asında oluşan, zararlı hayayı emecek havalandırma sistemi var mı?  ( .....  )  ( .....   )
13-Havalandırma,duman,koku,is ve buharlaşmaya engel olacak,ısıyı muhafaza edecek,toz kir ve haşere girişini önleyecek şekilde düzenlenmiş mi?  ( .....  )  (  .....  )
14- Aydınlatma gün ışığına eşdeğer bir şekilde düzenlenmiş mi?  (  ..... )  ( .....   )
15- Ampuller muhafaza içinde mi?  ( .....  )  (  .....  )
16- Bina içinde yeteri sayıda ve ağızları kapalı çöp bidonları var mı?  ( .....  ) ( .....   )
17- İşyerinde bina ve ekipman temizliğini kontrol eden sorumlu var mı?  ( .....  ) (  .....  )
18- İşyerinde böcek, kemirgen mücadelesi uygun şekilde yapılıyor mu?.  (  ..... ) ( .....   )
19- Tavan yüksekliği üretilen ürün ve alet ekipmana göre uygun mu?  ( .....  ) (  .....  )
20- İşletme alanındaki sıcaklık üretilen ürüne göre uygun mu ?. (  ..... .  (  .....  )

 

 

3- ALET – EKİPMAN : EVET HAYIR
1- İşyerinde kullanılan tüm alet ve ekipmanlar teknik donanımlar,asit,alkali, tuz,buhar ve benzerlerine karşı dayanıklı mı?  (  ..... ) (  ..... )
2- Kullanılan makine,alet ve ekipmanlar temizlik ve dezenfeksiyona uygun mu?  ( .....  ) (  ..... )
3- Kullanılan makine,alet ve ekipmanlar temiz mi?  ( .....  ) ( .....  )
4- Kullanılan makine,alet ve ekipmanlar temizlik,ve bakımı engellenmeyecek şekilde mi yerleştirilmiş?  (  ..... )  ( .....  )
5- Kullanılan makine,alt ve ekipmanların işleme alanına yerleştirilmesi üretilen ürüne ve üretim akış şemasına uygun mu?  (  ..... )  (  ..... )
6- Gıda ile temas eden materyal uygun mu?  ( .....  )  ( .....  )

 

4- PERSONEL: EVET HAYIR
1- Çalışan personelin sağlık kontrol raporları var mı?  (  ..... ) (  ..... )
2- Üretim alanında çalışan personelin takıları çıkarılmış mı?  (  ..... ) ( .....  )
3- Tam otomatik olmayan ambalajlama ünitelerinde çalışan personelin uygun ağız maskesi,başlık ve eldivenleri var mı?  ( .....  ) ( .....  )
4- Çalışan personel kişisel bakım kurallarına uyuyor mu?  ( .....  )  ( .....  )
5- işyerinde dışarıdan gelenler için özel giysiler var mı?  (  ..... )  ( .....  )
6- Çalışan personelin başlık,temiz iş elbisesi,eldiveni,ayak giysisi var mı?  ( .....  )  (  ..... )

 

5-PERSONEL BÖLÜMÜ : EVET HAYIR
1- İşyerinde erkek ve kadınlar için ayrı bölümler halinde ve uygun sayıda tuvalet,duş,soyunma odaları var mı? (  ..... ) ( .....  )
2- Tuvaletler üretim alanı dışında mı? (  ..... ) ( .....  )
3- Tuvalet ve el yıkama yerinde devamlı sıcak ve soğuk su ve sıvı sabun, el kurutma cihazı veya havlu var mı? ( .....  ) ( .....  )
4- Tuvalet önünde dezenfektanlı paspas var mı? ( .....  ) ( .....  )
5- Soyunma odalarında personel adedi kadar elbise dolabı var mı? ( .....  ) (  ..... )
6- İşyerinde işçilerin dinlenme,yemek yeme, çay, sigara içme vb. ihtiyaçlarını gidereceği yeteri büyüklükte bölüm var mı? ( ) ( .....  )

 

6- LABORATUVAR :  EVET HAYIR
1- Laboratuar diğer ürünlerden tam bölme ile ayrılmış mı? ( .....  ) ( .....  )
2- Laboratuar da yeteri kadar raf ve dolap mevcut mu? ( .....  ) ( .....  )
3- Laboratuar da devamlı sıcak ve soğuk su sağlayan tesisat var mı? ( .....  ) (  ..... )
4- Laboratuar da çalışanların özel kıyafetleri var mı? ( .....  ) (  ..... )

 

7- DEPOLAR : EVET HAYIR
1- İşyerinde hammadde ve mamul madde depoları birbirinden ayrı bölümler halinde mi?  (  ..... )  (  ..... )
2- Depolar işletme kapasitesine uygun büyüklükte mi?  (  ..... )  (  ..... )
3- Depolarda ham ve mamul maddelerin özelliklerine göre sıcaklık ve rutubet kontrolleri yapılıyor mu?  ( .....  )  ( .....  )
4- Hammadde ve katkı maddeleri orijinal ambalajlarında ve uygun şekilde depo ediliyor mu?  ( ..... )  (  ..... )
5- Depolarda tahta ızgaralar mevcut mu?  ( .....  )  (  ..... )
6- Ambalaj maddeleri kontaminasyona yol açmayacak şekilde ambalajlı ve etkili olarak muhafaza ediliyor mu?  ( .....  )  ( .....  )
7- Gıda ile temasta kullanılacak materyal üreten işyerlerinde beyan edilmiş bulunan ham maddelerin ve katkı maddelerin dışında,çapaklı,defolu toplanmış,değirmen mahsulü granül ürün gibi başka maddeler üretimde kullanılıyor mu?  ( ..... )  (  ..... )
8- Gıda ile temasta kullanılacak materyal üreten işyerlerinde konsantre, masterbach ve baskı boyaları ile çözücüler orijinal ambalajlarında ve kapalı durumda depolanıyor mu?  ( .....  )  ( .....  )
9- Dezenfektan ve temizlik malzemeleri ayrı bir bölümde depolanıyor mu?  ( .....  )  ( ..... )

 

8- İŞYERLERİ İLEİLGİLİ ÖZEL ŞARTLAR VE DÜŞÜNCELER :

9- S O N U Ç :

İşyeri; teknik ve hijyenik şartlar açısından üretim izni istenen ürünlerin

üretimine uygun mu ?.......................................................................................( ).......( )

4128 Sayılı Kanun ile değişik 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 31.05.1998 tarih ve 233358 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan değişik 16.11.1997 tarih ve 23172 mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve 09.06.1998 tarihli ve 23367 Sayılı Resmi Gazete` de yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine dair Yönetmenlik gereği yapılan kontrolde tespit edilen hususlar yukarıda çıkartılmıştır. Formun bir sureti işyeri sahibine bırakılmıştır.

Okunma Sayısı: 37153