ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PAMUK ARAŞTIRMA MERKEZİ YAPILARI YIKILAMAZ

ADANA ŞUBE ( )
10.11.2008 (Son Güncelleme: 10.11.2008 14:30:52)

Bugün saat 09.30'da Çukurova Üniversitesi Pamuk Araştırma Merkezi'nin yıkım kararı ile ilgili olarak iki ayrı basın açıklaması yapıldı. İlk açıklama TMMOB İKK Sekreterimiz Umut ÇELİK tarafından TMMOB bileşenleri adına okundu. İkinci basın açıklaması ÇÜ Öğretim Elemanları Derneği adına TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanımız Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL tarafından okundu.

BASINA VE KAMUOYUNA

Çukurova Üniversitesi Pamuk Araştırma Merkezi Yapıları Yıkılamaz

Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne yazdığı 31 Ekim 2008 tarihli yazısıyla, Pamuk Araştırma Merkezine ait yapıların 10 Kasım 2008 gününe kadar tahliye edilip yıkılması istenmektedir. Belirtilen tarihe kadar yıkılmaması durumunda saat 9.30 da 1966 tarihli 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi dayanak gösterilerek Güvenlik Kuvvetleri nezaretinde yıkılacağı belirtilmektedir.

Çukurova Üniversitesi Pamuk Araştırma ve Uygulama Merkezi, kuruluşundan bu yana 16 yıldır ülkemiz ve bölgemiz için önemli bir ürün olan pamukta bölgesel, ülkesel ve uluslar arası ölçekte yüksek nitelikli araştırmalar gerçekleştirmiştir. Merkez, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) pamuk çalışmaları ağı, Akdeniz Ülkeleri Bölgelerarası Pamuk Çalışma Grubunun Türkiye Koordinatörlüğünü yürütmektedir. Çok sayıda alanında önde gelen uluslararası araştırma kuruluşu ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmekte olan merkez, 2547 Sayılı Kanunun gösterdiği amaçlara ulaşmak için üniversitelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesinde Çukurova Üniversitesinin bir birimi olarak önemli katkılar sağlamıştır. Merkez geçtiğimiz aylarda 40 ülkenin üye olduğu Pamuk Araştırma Uluslar arası Ağının Koordinatörlüğü‘ne seçilmiştir. Merkezin yönetim binası, ileri pamuk analiz laboratuarı, depo ve garajdan oluşan yapıları, yapımı sırasında DPT teşviki, üniversite desteği ve izinleri alınarak yapılmış, bu gün yapılması halinde yaklaşık 2 milyon YTL gibi kamu kaynağına mal olacak yapılardır. Yukarıda özetlediğimiz nitelikli kamu hizmetlerini veren bu yapıları gecekondu olarak nitelendirmek büyük bir talihsizlik ve gaflettir. Gecekondu olarak nitelendirmek talihsizlik ve gaflet olması yanında kamuoyunu bilinçli bir yanıltma girişimidir. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa açıkça aykırı olarak 1. sınıf tarım toprağının rant uğruna talan edilmesi gerçeğini gizleme amacını taşımaktadır.

Şu anda üzerinde bulunduğumuz, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi 1115 ada 1 nolu parsele kayıtlı 102.208 m2 alan; Yüreğir Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi imar planları/plan tadilatları sonucunda Sağlık Bakanlığına tahsis edilmiş, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 15 Kasım 2006‘da 400 yataklı hastane otel, çarşı ve camiden oluşan sağlık kompleksi yapılmak üzere ihale edilmiştir. Hastane ve hastane ile ilişkilendirilen yapılar için düşünülen bu arazi, % 0-1 eğimli, düz, toprak derinliği 2 metrenin üzerinde, tefsiye ve drenaj gibi tarla içi geliştirme işlemleri eksiksiz yapılmış, kapalı ve açık sulama şebekesine sahip, yüksek verimli, Çukurova topraklarının karakteristik özelliklerini taşıyan, 40 yılı aşkın süredir tarımsal eğitim araştırma ve uygulama amacıyla kullanılmaktadır. Bu arazinin 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun tanımlamasına göre mutlak ve sulu tarım arazisidir ve tarım dışına çıkarılması mümkün değildir.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Aralık 2006 da, Yüreğir Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi imar planları/plan tadilatları işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Adana 2. Bölge İdare Mahkemesinde dava açmıştır. TOKİ 24 Ocak 2007 de hastane inşaatına başlamış, inşaat bu gün önemli bir aşamaya gelmiştir. Mahkeme 13 Haziran 2008 tarihinde, Yürütmenin durdurulması isteminde kısmen ret kısmen kabul kararı vermiştir. Rektörlük bu karara süresinde itiraz etmiş, temyiz süreci halen sürmektedir. İptale ilişkin istem ise henüz karara bağlanmamıştır.

Biz TMMOB‘ye bağlı Meslek Örgütleri ve Demokratik Kitle Örgütleri olarak; yargı süreci henüz tamamlanmadan, Yüreğir Belediyesi‘nin Pamuk Araştırma Merkezi yapılarını otel, çarşı gibi rant tesislerinin yapımı için aldığı yıkım kararını hukuka ve kamu vicdanına saygı bakımından etik bulmuyoruz.

  • Yıkım kararı, Üniversitenin ve Pamuk Araştırma merkezinin bugüne kadar verdiği nitelikli kamu hizmetlerini, verilemez hale getireceği için
  • Hastaneye değil, tarımsal araştırma, eğitim ve uygulama hizmetlerinin verildiği, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununca, 1. sınıf mutlak ve sulu tarım arazisi olduğu için yapılaşmanın mümkün olmadığı bir arazinin kuruluş yeri olarak seçilmesine karşı olduğumuz için
  • Hastane inşaatının önemli bir aşamaya geldiği halde, otel, çarşı gibi tesisler için Merkez binalarının yıkılarak arazi açmanın hiçbir kamu yararı olmadığı, yalnızca rant yaratmak amacı güttüğü için
  • Yapımı süren hastane binası dahil, merkezin binalarının yıkarak yerine otel çarşı gibi rant tesislerinin kuruluş yeri olarak derin alüviyal arazilere yapılması depremsellik açısından büyük riskler taşıdığı, bilim ve şehircilik ilkelerine açıkça aykırı olduğu için
  • Bugünkü karar ve uygulamalarda hiçbir söz hakkı ve rolü olmayan, ancak gıda güvencesi hakkı, sağlıklı ve yeşil bir çevrede yaşama hakkı bulunan gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuz ve borcumuz için
  • Üniversitenin tüzel ve manevi kişiliğine yapılmış saygısız bir girişim olarak değerlendirdiğimiz için

Üniversitenin tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmasına ve Pamuk Araştırma Merkezi Yapılarının yıkılmasına karşı çıkıyor ve kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

  

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Adana Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası Adana Şubesi

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şubesi

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şubesi

Çukurova Öğretim Elemanları Derneği

  

  ------------------------------------------------------------------------------------------

ÇUKUROVA ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ

BASIN BİLDİRİSİ

Çukurova Üniversitesi mülkiyetindeki ve halen Tarım İl müdürlüğü tarafından kullanılan 1124 ada 9 parselde kayıtlı taşınmaza karşılık  35 yıl önce  Tarım İl Müdürlüğü‘ne ait  1115 ada 1 parsel,  Çukurova topraklarının tüm baskın özelliklerini  temsil etmesi, % 0-1 eğimli, 2 metreden fazla derinliği olması, sulanabilir 1. Sınıf  çok değerli tarım arazisi niteliği taşıması   nedeniyle  Çukurova Üniversitesinin kullanımına verilmişti.  Anılan alan  Dünya Gıda ve Tarım Örgütüne bağlı Akdeniz Ülkeleri  Pamuk Çalıştayı‘nın ülkesel koordinatörlüğü görevini yapmakta; aynı zamanda   bu çalıştayın pamuk ıslahı ve biyoteknolojisi grup başkanlığını yürüten, Çukurova Üniversitesinin  Pamuk Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından, pamuk ıslahı ve biyoteknoloji ile pamuk ve pamukla ekim nöbetine giren bitkileri üretim tekniklerinin araştırıldığı, ulusal ve uluslararası projelerin yürütüldüğü alan olması açısından da son derece önem taşımaktadır.

İmar ve İskan Bakanlığı tarafından 09.05.1968 tarihinde onaylanan ilk imar planında   "Yeşil Alan", 16.01.1974 tarihinde  aynı bakanlık tarından onaylanan ikinci İmar Planı‘nda  "Ziraat Fakültesi Alanı",  Adana Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 01.08 1996 tarih ve 224 sayılı kararı ile kesinleşen III. Etap Revizyon İmar Planı‘nda "Üniversite Kampus Alanı"  olarak onaylanmış söz konusu alanda   Adana Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 14.03 2005 tarih ve 205 sayılı kararı ile   "Eğitim Kampus Alanı, Anaokulu, İlköğretim, lise, Meslek Lisesi ve Spor alanları vb" olarak  1"/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği yapılmıştır.   Bu alan üzerinde Adana Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin  13.09.2006 tarih ve  192 sayılı son aldığı karar ile  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından   "400 yataklı Hastane, Otel, Çarşı, Dini Tesis Alanı"  oluşturulmasına yönelik  İmar Planlarında değişiklik yapılmıştır.

2005 yılına kadar tarımsal nitelik taşıması ve üniversitenin tarımsal amaçla kullanması nedeniyle Üniversite alanı olarak  tescillenmiş olan söz konusu alan  2005 yılında yapılan İmar Planları değişikliği ile  kullanım amacı  değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile Toprağın doğal ve yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini  engelleyerek korunması ve geliştirilmesi   amaçlanarak yürürlüğe konulan   5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu göz ardı edilmiştir.  Bu kanuna göre  tarım   arazisi vasfından çıkartılan   araziler ilgili kuruluşlarca başvuru sahibinin isteği doğrultusunda   vasfını değiştirir hükmüne göre    yapılan İmar Planı değişikliklerinin hiçbir aşamasında  ilgili kuruluştan  alanın tarımsal niteliğine ilişkin görüş alınmamıştır.

Yapılan İmar Planı değişikliğinin amacı ve kapsamı, üniversite alanının bütünlüğünün bozulması, 5043 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa aykırılığı, uluslararası önem taşıyan Pamuk Araştırma Merkezinin bilimsel faaliyetlerinin durma noktasına gelmesi  göz önüne alınarak  Çukurova Üniversitesi tarafından  Adana 2. İdare Mahkemesinde kararın iptaline ve yürütmenin durdurulması istemi ile  dava açılmıştır.  Ancak dava süreci tamamlanmadan ihalesi yapılan  hastane binası  inşaatı başlatılmıştır. 

Otel ve alışveriş merkezi inşaatı için yine mahkeme süreci tamamlanmadan söz konusu alanda  bulunan Pamuk Araştırma Merkezinin kullanımında bulunan   2 katlı yönetim binası, laboratuar, ışıklı pamuk tasnif odası su toplama ve sulama havuzu sundurma ve park yerleri için   Adana İli Yüreğir İlçe Belediyesi 23.10.2008 tarih ve 10199/15 sayılı oluru ile 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. Maddesi gereğince yıkım kararı almış  ve  10 Kasım 2008 pazartesi günü saat 9.30‘da   Güvenlik Kuvvetleri nezdinde  yıkılacağını  31.10.2008 tarih ve 10438/15 sayılı yazısı ile   bildirmiştir.

Kamu hizmetinde  kullanılan ve yapımı devlet bütçesinden karşılanan Pamuk Araştırma Merkez ünitelerinin gecekondu kapsamında değerlendirilmesi ve yıkım kararının alınması telafisi  güç zararlara neden olacaktır. 

Merkezde yürütülen çalışmaların durması yanında çok ciddi kaynak israfına da yol açacak bu kararı kınıyor iptali için ilgili kurumları duyarlı olmaya davet ediyoruz.

 Çukurova  Öğretim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 2592
Fotoğraf Galerisi