Mevzuat
Kanun Numarası        : 682
Kabul Tarihi          : 2/12/1925
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/12/1925 Sayı : 244
Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt : 7 Sayfa : 116

Madde 1 - Ziraat Vekaletinin hariçten iştira ve tedarik edeceği veya vekalete merbut mekatip ve müessesatı ziraiyede yetiştirdiği her nevi köklü ve köksüz aşılı ve aşısız asma çubuklariyle müsmir ve gayri müsmir bilcümle eşçar ve nebatat ve istihsal olunan tohumlar, ziraat ve bağ ve bahçe tesis etmek isteyenlere meccanen tevzi olunur. Şu kadarki talipler tesis edecekleri bağ ve bahçe mahallerini şeraiti fenniyeye tevfikan ihzar eylediklerini mahalli ziraat memurlarına irae ve isbata mecburdurlar.

Madde 2 - Devlet uhdesinde bulunupta Ziraat Vekaletine merbut müessesatı ziraiyeye lüzumu olduğu Ziraat Vekaletince taayyün eden arazi bila bedel vekaleti mezküreye veya idarei hususiyelere terk ve tahsis olunur.

Madde 3 - Ziraat Vekaletine merbut darülharirlerden istihsal edilen ipek böceği tohumları erbabı ihtiyaca meccanen tevzi olunur. Erbabı ihtiyacı ziraat odaları tayin, oda bulunmıyan mahallerde belediye heyetleri takdir eder.

Madde 4 - İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 5 - İşbu kanunun icrasına Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur.