Mevzuat

R.Gazete Tarih ve Sayısı : 18 Mart 1993 Tarih 21528 (Mükerrer)

Karar Sayısı : 93/4190

Madde 1- Verimi, kalitesi ve ekonomik değeri yüksek, hastalık ve zararlılara dayanıklı, iç ve dış Pazar taleplerine uygun, ihracata yönelik ürün çeşitleri üretiminin artırılabilmesi için, ihtiyaca uygun kalitede ve yeterli miktarda tohumluk taleplerinin yurt içinden karşılanamaması, halinde ekli listede gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Kontrol Belgesi verilen ve aynı Bakanlıkça uygun görülecek tohumluk fide, fidan ile tohum bakterisi (İnoculant), gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu’ndan muaftır.

Madde 2- 23.12.1988 tarih ve 88/13638 sayılı Kararnamenin eki kararlardan “Tohumluk, Fide, Fidan ve Tohum Bakterisinin (İnoculant) Gümrük Vergisi ile ithalde alınan Diğer Vergi, Resim ve Harçlardan Muaf Olarak İthal Edilmesine Dair Karar” kısmı yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yürütür.