Mevzuat

Madde 1- Bu Karar’da geçen;

a) Form 1 : Çiftçilere satılan kimyevi gübrelere ait faturaların satıcı tarafından yapılan icmali.
b) Form 3 : Çiftçilere satılan kimyevi gübrelere ait faturaların Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından yapılan icmali.
c) Form 4/B : Çiftçilere satılan kimyevi gübrelere ait faturaların firma merkezinin bulunduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından yapılan icmali,

ifade eder.

Madde 2- 18/11/1997 tarihli ve 97/10244 sayılı Kararnamenin eki Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelerin Yurt İçinden ve Yurt Dışından Tedariki, Dağıtımı ve Desteklenmesi Hakkında Karar yürürlük tarihi olan 27/11/1997 tarihi ile, 21/1/2000 tarihli ve 2000/93 sayılı Kararnamenin eki Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelerin Yurt İçinden ve Yurt Dışından Tedariki, Dağıtımı ve Desteklenmesi Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına ilişkin Karar’a dayanılarak çıkarılan 2000/2 sayılı Genelgenin yürürlüğe girdiği 1/4/2000 tarihi arasındaki mahsuplaşma işlemleri; üretici kuruluşların, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin, Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin, S.S.Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatiflerinin, çay üreticilerince kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatif ve Birliklerinin ve bunların alt birimlerinin ve dağıtıcı kuruluşların bu döneme ait ellerinde bulunan, usulüne uygun olarak düzenlenen, ilgili Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanmış (imza ve mühürlü) Form-1 belgeleri esas alınarak yapılır.

Madde 3- Bu Karar’ın 2 inci maddesinde sözü edilen mahsuplaşma işlemleri, aşağıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde gerçekleştirilir.

a) Üretici kuruluşlar, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, S.S.Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri, çay üreticilerince kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatif ve Birlikleri ve bunların alt birimleri ve dağıtıcı kuruluşlar; 27/11/1997 ile 1/4/2000 tarihleri arasında 97/10244 sayılı Kararname ve bu Kararnameye dayalı olarak çıkarılan genelge ve tebliğlere istinaden çiftçiye satmış oldukları kimyevi gübrelere ait, usulüne uygun olarak tanzim edilen ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerince onaylanmış ellerinde bulunan Form-1’lerin ve/veya eki faturaların imzalı ve mühürlü belgelerine dayanarak bu Karar’ın ekinde yer alan EK-1 belgesini düzenlerler. Düzenlenen EK-1 belgesini merkezlerinin bulunduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğüne bir yazı ekinde ibraz ederler.
b) Firma merkezinin bulunduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri, yukarıda belirtilen tarihler arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerince düzenlenerek kendilerine gönderilen çiftçi satışlarına ilişkin Form-3 belgelerine göre düzenlenmiş, Form 4/B belgelerinin kuruluş bazında icmalini Ek-1 belgesine göre düzenlerler.
c) Firma merkezinin bulunduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü başkanlığında, firma merkezinin bulunduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri ile kuruluş temsilcilerinden oluşturulacak komisyon marifetiyle kuruluşlar tarafından düzenlenen EK-1 belgeleri ile firma merkezinin bulunduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından Form 4/B belgelerine dayanarak düzenlenen EK-1 belgeleri karşılaştırılarak bu Karar ekinde yer alan EK-2 belgesi düzenlenir. EK-2 belgelerinin düzenlenmesi 30/9/2001 tarihine kadar sonuçlandırılarak bir yazı ekinde Hazine Müsteşarlığı’na firma merkezinin bulunduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerince gönderilir.
d) EK-2 belgesinde tespit edilen kuruluş lehine doğan farklar yılı bütçesinde yer alan ilgili harcama kaleminden ödenmek üzere, firma merkezinin bulunduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş.ne, bilgi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’na gönderilir.

Hazine lehine doğan farklar ise, tespit edildiği ayı takip eden ayın ilk haftasında kuruluşlar tarafından nakden Hazine Müsteşarlığı hesaplarına aktarılmak üzere, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığı adına yatırılır.

Belirtilen sürede ödenmeyen tutar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ilgili kuruluşlardan tahsil edilir.

Bu madde kapsamında 27/11/1997 ile 1/4/2000 tarihleri arasındaki dönem için gerçekleştirilecek olan, mahsuplaşma işlemlerinin geçmişe yönelik olması nedeniyle, yapılacak ödemelerdeki gecikmeden dolayı Hazine Müsteşarlığı tarafından aylık %5 faiz ödenmez.

Madde 4- 27/11/1997 ile 1/4/2000 tarihleri arasında mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde, sisteme dahil olan ve halen faaliyetlerini sürdüren üretici ve dağıtıcı kuruluşlar, bu Karar’ın yayımından itibaren bir hafta içerisinde EK-1 belgelerini teslim edeceklerini taahhüt eden ön başvurularını, firma merkezinin bulunduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerine yapmak zorundadırlar.

Madde 5- Yurt içinde pazarlanan her türlü kimyevi gübrenin, Türk Standartlarına uygunluğunun piyasa denetimi, standardı olmayan kimyevi gübrelerin normlarının belirlenmesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

Madde 6- 1/10/2001 tarihinden sonra kimyevi gübre üretimi ve ithalatı yapan kişi ve kuruluşlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca belirlenecek esaslar dahilinde tedarik, satış ve stok miktarlarını belirten örnek cetvelleri; istatistiki çalışmalarda kullanılmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na göndermekle yükümlüdürler. Bu cetvellerin tanzimine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca belirlenir.

Madde 7- 97/10244 sayılı Kararnamenin eki Karar’ın değişik 5 inci maddesinin (b) bendinin 2 ve 3 üncü alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri Birliği ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bizzat ithalat yoluyla veya desteklemesiz olarak üretici kuruluşlardan, 4 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen kişi ve kuruluşlar ile yurt dışında gübre üreten fabrikaların yurt içi ve yurt dışı temsilcilikleri veya şubelerinden kimyevi gübre tedarik ederek pazarlayabilirler.”

“3- 4 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen kişi ve kuruluşlar; bizzat ithalat yoluyla veya desteklemesiz olarak üretici kuruluşlar ile yurt dışında gübre üreten fabrikaların yurt içi ve yurt dışı temsilcilikleri veya şubelerinden kimyevi gübre tedarik ederek pazarlayabilirler.”

Madde 8- Aynı Karar’ın değişik 11 inci maddesinin son fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

“Tarımsal amaçlı olarak ithal edilen kimyevi gübrelerin, ihtiyaç duyulması halinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünün izni alınmak kaydıyla, İthalat Uygunluk Belgesinde ithal amacı değiştirilebilir.”

Madde 9- Bu Karar’a ilişkin olarak, gerektiğinde, usul ve esasları belirlemeye Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı yetkilidir. Bu Karar’ın 5, 6 ve 8 inci maddeleriyle ilgili usul ve esasları belirlemeye Tarım ve Köyişleri Bakanı yetkilidir.

Madde 10- 18/11/1997 tarihli ve 97/10244 sayılı Kararnamenin eki Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelerin Yurt İçinden ve Yurt Dışından Tedariki, Dağıtımı ve Desteklenmesi Hakkında Karar ek ve değişiklikleri ile birlikte 1/10/2001 tarihi geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde – 97/102444 sayılı Kararnameye istinaden yapılmış olan işlemlerin tasfiyesi, 31/3/2002 tarihine kadar söz konusu Kararname ve bu Kararnameye istinaden çıkarılmış olan genelgelerin hükümlerine uygun olarak aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Üretici kuruluşlara son olarak 2001 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin avans ödemesi Temmuz 2001 ayında yapılmış olup, 2001 yılının son çeyreğine ilişkin avans ödemesi yapılmaz. Üretici kuruluşlarca en geç 30/9/2001 (bu tarih dahil) tarihine kadar bayilerine sevk ettikleri gübrelere ait kesin mahsuplaşma işlemlerinde, söz konusu avans ödemelerine ilişkin olarak 31/12/2001 (bu tarih dahil) tarihine kadar çiftçiye yapılacak satışlara ait faturalar esas alınır.
b) Üretici kuruluşlar dışındaki kuruluşların avans mahiyetindeki destekleme ödemeleri ise, bu kuruluşların bayilerine en geç 30/9/2001 (bu tarih dahil) tarihine kadar sevk ettikleri gübrelere ilişkin olarak yapılır. Mahsuplaşma işlemlerinde, söz konusu avans mahiyetindeki destekleme ödemelerine ilişkin olarak çiftçiye 31/12/2001 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılacak satışlara ait faturalar esas alınır.

Yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin olarak mahsuplaşma işlemlerinde, kesinlikle, kuruluşların bayilerine 30/9/2001 tarihinden sonra yapılan gübre sevkleri ile 31/12/2001 tarihinden sonra çiftçiye kesilen faturalar dikkate alınmaz.

Söz konusu mahsuplaşma işlemleriyle ilgili olarak yapılması gerekli olan ödemeler; 2001 yılı bütçesinde yer alan ödeneğin yetmemesi halinde, 2002 yılı bütçesi ilgili harcama kaleminden yapılır.

Madde 11- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12- Bu Karar’ı Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür. Ancak, bu Karar’ın 5, 6 ve 8 inci maddeleri hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EKLER