Mevzuat
Bakanlar Kurulu Kararırın Tarihi : 19.7.1955, No: 4/5592 (1) (2) (3)
Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.7.1953, No: 6132
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 23.8.1955, No: 9085
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 3, Cildi: 36, S: 1985

(1) 10/11/1975 tarih ve 7/10752 sayılı Kararname ile bu tüzükte geçen "mütehassıs" deyimi "uzman" olarak değiştirilmiştir.
(2) Tüzükte geçen "Tarım Bakanlığı" deyimi, Bakanlar Kurulunun 21/2/1983 tarihli ve 83/6095 sayılı kararı ile "Tarım ve Orman Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.
(3) Bu Tüzükteki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile 15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih ve E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay İ. Bir. Kur. Kararına bakınız.

BÖLÜM :
I Umumi Hükümler ve Tarifler

Madde 1 - 6132 numaralı kanun hükümlerine göre yapılan bütün at yarışlarının tertip, tanzim ve idaresi bu Nizamname hükümleri dairesinde cereyan eder.

Madde 2 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Bu Tüzükte adı geçen deyimlerin ifade ettiği manalar aşağıda gösterilmiştir:

I YARlŞ OTORİTESİ; Yarış Otoritesi deyimi Tarım Bakanlığını ifade eder
II) TANINAN YARIŞ OTORİTESİ; İngiltere Jokey Klübü ve kendi memleketlerindeki at yarışlarının düzenlenme ve kontrolünden sorumlu ve yetkili milletlerarası kuralları göre İngiltere Jokey Klübü tarafından tanınmış yarış teşekkülleridir.
III) YÜKSEK KOMİSERLER HEYETİ; Yarış Otoritesinin, at yarışları ile ilgili olarak bu Tüzük hükümlerine göre verdiği görev ve yetkileri ifa eden mercidir.
IV) SOY KÜTÜĞÜ (STUD - BOOK - STAT - BUK); Yarış Otoritesince safkan yarış atlarının tescil edildiği kütüktür.
V) YARIŞ MÜESSESESİ; At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanunun 1 inci, 5 inci ve 6 ncı maddeleri hükümlerine göre yarış yapma yetkisini kullanan teşekkülü ifade eder.
VI) KAYIT BÜROSU; Yarış Müessesesi tarafından yarışlarla ilgili her türlü kayıt ve tescil işlerini yürütmek üzere kurulan bürodur.
VII) YARIŞ BÜLTENİ; Yarışlarla ilgili olarak en az haftada bir defa Yarış Müessesesi tarafından yayımı gereken bültendir.
VIII) YETİŞTİRİCİ; Atın doğumunda o atın anasına sahip bulunan kimsedir.
IX) (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
AT SAHİBİ; bir ata tamamen veya kısmen sahip bulunan kimsedir. Bir atı, belli süre için koşturmak üzere 1 kira ile tutan kimse de bu süre içinde at sahibi sayılır. Bu takdirde kiraya veren, bu süre için bu Tüzük yönünden at sahibi sayılmaz. Atı kira ile tutan at sahipleri ile vekillerin de at sahiplerinin taşıdıkları nitelikleri haiz olduklarını gösteren belgeleri taşımaları şarttır.
(Ek: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Bu belgeleri her yıl Aralık ayı içinde, değişiklik olmuşsa, en geç 15 gün içinde Yarış Müessesesine vize ettirmek mecburiyetindedirler.
X) (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
VEKİL; at sahibinin koşular ile ilgili haklarını kullanmak ve yükümlerini yerine getirmek üzere noterlikçe düzenlenmiş vekaletnameyi taşıyan kimsedir.
XI) (Değişik: 21/2/1983 - 83/6095 K.)
ANTRENÖR; yarış atlarının talim,terbiye, idman, bakım, beslenme ve koşulara ilişkin hizmetlerinin yapılmasıyla yükümlü ve sorumlu olan ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre antrenör lisansı taşıyan kişidir.
Antrenörler, genel, özel, yardımcı ve at sahibi antrenör olarak çalışırlar.
Antrenörlükte vekalet geçerli değildir.
XII) BİNİCİ; Jokey, jokey yamağı ve centilmen biniciyi kapsar.

a) JOKEY; Ücret mukabili koşularda ata binen kişilerdir. Bunların, usullerine göre verilmiş bir lisansa sahip olmaları gerektir.
b) (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
JOKEY YAMAĞI (APRANTİ); at sahipleri ya da antrenörlerine en az iki yıllık bir sözleşme ile bağlı olarak çalışan jokey adayıdır.
c) CENTİLMEN BİNİCİ; Jokeyliği meslek edinmiş, amatör binicidir.

XIII) (Değişik: 21/2/1983 - 83/6095 K.)
SEYİS; yarış atlarının bakım, beslenme, yarış alanına gidiş, dönüş ve gezinti işlerinde çalışan ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre seyis lisansı taşıyan kişidir.
Başarılı sicil almış ve en az 3 yıl seyislik yapmış olan seyisler, Lisans Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımak koşuluyla seyisbaşı olabilirler.
XIV) AT; At deyiminden at, kısrak, iğdiş, erkek ve dişi tay anlaşılır. İğdişler, manialı koşulardan başka koşulara iştirak edemezler.
XV) KOŞUYA İŞTİRAK ETMİŞ AT; Hareket hakeminin emrine girmiş attır. (Beyaz flamanın kaldırıldığı andan itibaren çıkış yerlerindeki her at o koşu için hakemin emrine girmiş sayılır.)
XVI) VOKOVER (WOLK OVER); Koşuya katılan birden fazla atın bulunmadığı koşudur.
XVII) DEDHİT (DEAD - HEAT = ATBAŞI BERABER); Bir koşuyu birden fazla atın başbaşa bitirmesi demektir.
XVIII) KOŞU; Önceden kaydı yapılmış atların çıkış (Start) ile varış (Muvasalat) arasındaki mesafeyi almalarıdır.
XIX) YARIŞ; Aynı yerde, aynı gün sürekli olarak yapılan bütün koşulardır.
XX) MİTİNG (MEETİNG); Aynı yerde gün araları ile devam eden yarışların tümüdür.
XXI) YARlŞ MEVSİMİ; Her takvim yılı için Yüksek Komiserler Heyetince tesbit edilen yarış dönemidir.
XXII) KOŞU TÜRÜ; Deyiminden vadeli, açık, muayyen ikramiyeli ve yekünlu koşular ile maçlar anlaşılır.
XXIII) VADELİ KOŞU; Koşunun özel şartlarında o koşunun icrasından belirli bir süre önce kaydının yapılması, taksit ve pişmancalık ödenmesi öngörülen ve taksit, kaydiye ve pişmancalıklar toplamının birincilik ikramiyesine eklendiği koşudur.
XXIV) AÇIK KOŞU; Taksit, kaydiye ve pişmancalıklar toplamının birincilik ikramiyesine eklendiği koşudur.
XXV) YEKÜNLU KOŞU; Koşuya katılan en az üç at sahibinin ödedikleri kaydiye, taksit ve pişmancalıkların birinci ata veya koşunun özel şartlarına göre plase atlara verildiği açık ve vadeli nitelikteki koşu veya maçlara denir.
İlave para veya başka mükafat konulması koşunun niteliğini değiştirmez.
XXVI) MAÇ; İki veya daha ziyade atın sahiplerinin muhtelif atları arasında yapılan ve şartları kendi aralarında tesbit edilen koşulardır.
XXVII) MUAYYEN İKRAMİYELİ KOŞU; At sahiplerinin, atlarını koşuya kayıt ettirmek için ödedikleri duhuliyelerin ikramiyeye eklenmediği meydin, handikap, satış, şartlı ve centilmen koşuları bu grupta yer alır.
XXVIII) MEYDİN (MAİDEN); Hayatında hiç koşu kazanmamış bir atı ifade eder. (51 inci maddenin son fıkrasındaki haller hariçtir.)
Yalnız bu atların girdiği koşuya meydin koşusu denir.
XXIX) (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
HANDİKAP KOŞUSU; bir yarıştaki atların kazanma şanslarını eşit kılmak için taşıyacakları farklı ağırlıkların handikaperler tarafından, gerekiyorsa, bilgisayaryardımı ile ayarlandığı ve düzenlendiği koşudur.
XXX) SERBEST HANDİKAP; Atların taşıyacakları sikletler ilan ve kabul edilinceye kadar kaydiye ve pişmancalık ödemek mükellefiyeti olmaksızın vazgeçilebilen handikaptır.
XXXI) MAHDUT HANDİKAP; Azami veya asgari yahut hem azami hem asgari sikletleri koşu şartında tesbit edilmiş handikaptır.
XXXII) SATIŞ KOŞUSU; Yalnız satılık atların iştirak edebileceği koşudur. Koşuda birinci gelen at, açık artırma, diğerleri kapalı zarf usulü ile satılır.
XXXIII) ŞARTLI KOŞU; Belirli dönmelerde kazanılan koşunun sayısı, değeri, ikramiye oranı ve tutarları gibi atların koşulara kayıt olma ve katılmalarının önceden sınıflandırıldığı koşudur.
XXXIV) YAŞA GÖRE SİKLET KOŞUSU; Atların koşularda taşıyacakları sikletlerin, yaş farklarına göre düzenlenmiş sabit siklet cetvellerine nazaran, tesbit edildiği koşudur.
XXXV) MANİALI KOŞU; (Steeplechase); Engelli At Yarışları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenip yapılan koşudur.
XXXVI) KAYDİYE; Bir atın koşuya kayıt edilebilmesi için ödenmesi gereken paradır. Serbest handikapta bu para, sikletlerin ilan ve kabulünden sonra, ödenir.
XXXVII) TAKSİT; Vadeli koşularda koşuya iştirak için kaydiyeden ayrı olarak belirli tarihlerde ödenmesi gereken paradır.
XXXVIII) (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
PİŞMANCALIK; (Forfe) koşunun şartlarına göre koşuya kaydedilen atın, sahibi tarafından koşuya sokulmaması veya koşudan çıkarılması hallerinde ödenmesi gereken paradır.
XXXIX) (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
ITTİLA; yarışlarla ilgili karar ve diğer hususların veya borçlular listesine kaydedilmesi gereken hallerin hipodrom veya yarış yerindeki ilan tablolarına asılması veya yarış bültenine yazılması yoluyla sağlanır.
Bu asılma veya yazılmayı müteakıp ıttıla hasıl olmuş sayılır. Asma ve indirme işlemleri tutanakla saptanır.
Ayrıca, birinci fıkrada sözü edilen hususlar yarış günleri hoparlörlerle duyurulur.
XXXX) DİSKALİFİYE; Diskalifiye deyiminden:

a) Bir atın muvakkat veya müebbed olarak yarışlara iştirakten menedilmesi veya iştirak ettiği koşudan hariç tutulması;
b) Bir şahsın muvakkat veya müebbed olarak yarışlarla ilgili yerlerde sanat icrasından veya yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili mahal ve tesislere girmekten yahut atlarını yarışa sokmaktan menedilmesi;
halleri anlaşılır.
(Tanınan yarış otoritelerince verilmiş diskalifiye kararları da bu Tüzük hükümlerine göre verilen diskalifiye kararlarının sonuçlarını doğurur)

XXXXI) BORÇLULAR LİSTESİ; Yarış müessesesi tarafından bir yarış mevsiminde en az iki defa ilan edilen ve kaydiye, taksit, pişmancalık, para cezası, yarışcılık ve atçılıkla ilgili her türlü ücretler, yardım paraları ve satış koşullarından doğan satış bedeli borçlularının isimlerini ve borçlarının cins ve miktarını gösteren listedir.
(Tanınan yarış otoritelerinin borçlular listelerinde yazılı bulunanlar, Türkiye borçlular listesinde kayıtlı olanlar gibi işlem görürler.)
XLII) (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ; koşunun şartlarına göre, kazanan atın yetiştiricisine verilen ödüldür. Atlara ödenen ikramiyelerin % 10 undan az % 20 sinden çok olamaz.
XLIII) (Ek: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
AHIRDAŞ (ECURİE); bir at sahibine ait olup, aynı koşuya iştirak ettirilen ve yarış müessesesi tarafından ahırdaş oldukları önceden ilan edilen atlara denir.


Madde 3 - Her hangi bir muameleyi icra için verilen müddetin son günü, resmi tatil gününe tesadüf ettiği takdirde, bu müddet tatili takip eden iş gününün hitamında sona erer. Ancak muamele, sözü geçen tatil günü icra edilecek bir koşuya mütaallik ise bu müddet, tatil gününden bir evvelki iş gününün hitamında sona erer.

BÖLÜM : II
Komiserler Heyetlerinin Teşekkül Sureti, Vazife ve Salahiyetleri

Madde 4 - (Değişik: 21/11/1960 - 5/560 K.)
Yüksek Komiserler Heyeti Tarım Bakanı tarafından seçilecek 8 kişi ile, Tarım Bakanlığı Veteriner İşleri Umum Müdüründen teşekkül eder, Tarım Bakanı, Heyet üyelerinden birisine başkanlık görevini verir.Veteriner İşleri Umum Müdürü aynı zamanda Heyetin Genel Sekreterlik vazifesini ifa eder.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreter, bunun da bulunmadığı zamanlarda soyadı alfabe sırasına göre ilk gelen üye, Heyete başkanlık eder.

Heyet mürettep adedinin en az üçte ikisiyle toplanır. Kararlar mevcudun oybirliği veya çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu kazanmış sayılır.

Heyetin Başkan, Genel Sekreter ve üyeleri bu sıfatla yarışlara mütaallik olarak fiilen başka hiçbir görev deruhte edemiyecekleri gibi yine bu sıfatla Tüzükte yazılı görev ve yetkilerin dışında herhangi bir müdahale, rey ve mütalaada bulunamazlar.

Madde 5 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
Yüksek Komiserler Heyeti üç yıl için seçilir. Üyeliklerden birinin boşalması halinde yeni seçilen üye geriye kalan süreyi tamamlar.

Bir yarış mevsiminde özürsüz olarak beş toplantıya katılmıyanlar çekilmiş sayılırlar.

Madde 6 - (Değişik: 29/8/1962 - 6/868 K.) (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Yüksek Komiserler Kurulunu meydana getiren üyelerin Yarış Otoritesince tespit edilen ödenekleri her ayın sonunda ödenir.

Yüksek Komiserler Heyetini teşkil edenlerin harcırahları yarış müessesesi mensuplarına ödenen en yüksek miktar üzerinden hesaplanır.

Ödenek ve harcırahlar yarış gelirinden verilir.

Madde 7 - Yüksek Komiserler Heyetinin emrinde,Heyetçe tesbit edilecek sayıda elemandan müteşekkil olmak üzere bir büro bulunur. Büronun ve burada çalışanların ücret ve masrafları, yarış gelirinden ödenir. Büro personelini, Heyet tayin ve tavzif eder.

Madde 8 - Yüksek Komiserler Heyetinin vazife ve selahiyetleri şunlardır:

a) (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Her miting için komiserleri, yardımcı komiser ve teknik müşavirleri, hakemleri, handikaperleri, doping muayene heyeti uzmanlarından şüpheli maddeleri almakla görevli olanları, saha veterinerlerini ve gerektiğinde yardımcılarını atamak,
b) Bu Nizamnamenin lisansa tabi tuttuğu şahıslara lisans vermek ve icabında verilen bir lisansı iptal etmek;
c) Koşu sahalarını, kantarları, start makinalarını muayene ve kontrol etmek ve kullanılmalarına izin vermek ve icabında bu izinleri iptal etmek;
d) Müşterek bahis yekünlarından 6132 sayılı kanunun 3 üncü maddesi gereğince kesilecek muayyen yüzdeyi zaman zaman tesbit etmek;
e) Koşulara iştirak edecek atların gruplandırılmasına ve bu grupların birinden diğerine intikaline mütaallik esas ve şartları tesbit etmek;
f) At sahiplerinin, antrenörlerin, binicilerin ve seyislerin sicillerinin ve yarış atlarının koşulardaki durumlarına ait kayıtların yarış müessesesince tutulmasını temin ve bunların birer nüshasını muhafaza etmek;
g) Bu Nizamname hükümlerine göre itirazı kabil kararlara yapılacak itirazları tetkik ederek karara bağlamak;
h) Bin lirayı aşan para cezaları ile altı haftayı aşan muvakkat veya müebbet men cezalarını vermek;
i) Komiserler Heyetince verilecek cezalara karşı yapılacak itirazları tetkik ederek karara bağlamak;
j) (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Yarış programlarını incelemek ve karara bağlamak ve koşuların bölünme esas ve şartlarını tesbit etmek;
k) Yarış işlerinde vazifelendirilen kimselere bu Nizamnamede yazılı cezaları vermek; (Komiserler bu hüküm haricindedir.)
l) Jokey Kaza Yardım Sandığını idare etmek;
m) Her sene yarış mevsimini tesbit etmek;
n) (Ek: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
Herhangi bir mitingi iptal etmek, kısmen veya tamamen ertelemek veya gününü ve yerini değiştirmek,
o) (Ek: 10/11/1975 - 7/10752 K. Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
At yarışları ile ilgili tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, yarışlarla ilgili diğer konuları incelemek ve karara bağlamak.
(Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
a, c, d, e, j, k, l, m, n ve o bendlerinde yazılı kararlar Yarış Otoritesinin onayı ile kesinleşir. Diğer bendlerdeki işlem ve kararlar kesindir.

Madde 9 - Yüksek Komiserler Heyeti, yukarki maddeye göre yapılacak itirazları 15 gün zarfında tetkik etmek ve karara bağlamak mecburiyetindedir.

Madde 10 - (Değişik: birinci fıkra: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Komiserler Kurulu üç kişiden oluşur. Bunlar, ilk toplantılarında bir başkan ve bir başkan vekili seçerler ve durumu bir zabıtla belirtirler. Komiserler Kurulunda, ayrıca üç yardımcı komiser ve iki teknik müşavir bulunur.

(Değişik: 17/6/1961 - 5/1344 K.)
Görevine gelmeyen Komiserlerin yerlerini münavebe ile yardımcı Komiserler alırlar. Karar ekseriyetle verilir.

Madde 11 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Komiser, yardımcı komiser ve teknik müşavirlere, görev yaptıkları her yarış günü için, Yüksek Komiserler Kurulunca tespit edilecek miktarda ücret verilir. Yardımcı komiserler, yarışa ait teknik ve idari işlerde, Komiserler Kurulunca verilecek görevleri, komiser yetkisiyle görürler. Teknik Müşavirler Komiserler Kuruluna yardımcı olarak görev yaparlar.

Madde 12 - Komiserler Heyetinin vazife ve salahiyetleri şunlardır:

I - İhtiyaç görülen hallerde komiserlik bürosunu kurmak;
II - Yarış günü hadis olan gayrikabili içtinap vaziyetler dolayısiyle koşu veya yarışın icrasına imkan bulunmaması hallerinde koşu veya yarışı tehir veya iptal etmek;
III - Yarışların icrasiyle alakalı her türlü tertip ve tedbirleri tesbit ve bunların yarış müessesesince ifasını temin etmek;
IV - Vazifeli bulundukları yarış yerleri, hipodrum ve yarışlarla ilgili mahal ve tesislerden:

a) Bu Nizamname hükümleri dairesinde veya tanınan bir yarış otoritesince yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili mahal ve tesislere girmekten menedilmiş kimseleri (Cezaları müddetince),
b Borçlular listesinde isimleri yazılı kimseleri (Borçlarını ödeyinceye kadar),
c) Koşuların veyahut koşu yerlerinin ve tesislerinin sükün ve nizamını ihlal eden veya koşuların dürüstlüğünü bozabilecek harekette bulunan kimseleri, Çıkarmak;

V - Bu Nizamname hükümleri dairesinde veya tanınan yarış otoritelerince yarışlarla ilgili yerlerde sanat icrasından ve atların yarışlara iştirakinden menlerine mütaallik olarak verilmiş cezaların icaplarına aykırı hareketleri önlemek;
VI - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
İhtar; 1.000,- liraya kadar para Cezası (1.000,- lira dahil) altı haftaya kadar (altı hafta dahil) yarışlara iştirakten ve yarışlarla ilgili yerlerde sanat icrasından men cezaları vermek ve derhal uygulamak; yetkilerini aşan cezaları gerektiren olayları Yüksek Komiserler Heyetine bildirmek,
VII - Yarış atlarının ve yarışlarla ilgili kimselerin ve şüpheli gördükleri şahısların hal ve hareketlerini takip etmek ve yarışların dürüstlüğünü ihlale matuf fiil ve muamelelere mani olmak;
VIII- Yarış veya yarış yerlerine mütaallik hususların halli için gerekli tetkikat ve tahkikatı yapmak ve icabında alakalıları davet ve ifadelerine müracaat etmek;
IX - Yarışlara mütaallik her türlü kararları, yarış yerlerinde ikinci maddenin 39 uncu bendinde yazılı usule ilaveten uygun gördükleri şekilde ilan etmek;
X - Diskalifiye edilmesini icabettirebilecek kanaat tahassülü halinde, bir atı karardan önce koşuya iştirak ettirmemek veya koşuya iştirak etmiş ise kazandıkları derecelerin haklarından faydalanmalarını neticeye kadar tehir etmek;
XI - İcabında yarış atlarını muayene etmek veya ettirmek,
XlI - Yarış yerlerinin inzıbatına memur emniyet mensuplarına vazife görecekleri yerleri göstermek;
XIII - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Müşterek bahislerin yönetiminde görülecek aksaklık ve düzensizlikleri gidermek ve startlarda sağlıklı giriş ve çıkış yapmayan yada istikrarsız koşan atları, yeterince eğitilinceye kadar,müşterek bahis dışı koşturmak,
XIV - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Koşu neticelerini onaylamak, gerektiğinde varış sırasını değiştirmek;
XV - Bu Nizamnamede yazılı hallerde startların hükümsüzlüğüne karar vermek;
XVI - Koşuların programda tesbit edilmiş başlama zamanlarını icabında tehir etmek.
Komiserler Heyetinin yukarıda VI ve X uncu bentlerde yazılı husustan gayrı işlere ait kararlarına itiraz edilemez.
XVII - (Ek: 21/11/1960 - 5/560 K);Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Yetkilerini aşan cezaları gerektiren olaylarla yetkilerine giren olaylarda, geçici tedbir olarak, bunları işleyenlerin yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili yerlere girmelerini, sanatlarını icra etmelerini ve yarışlara katılmalarını yasaklamak, yarış ikramiyelerine el koymak.

Madde 13 - Yarış otoritesince tavzif edilenlerle Yüksek Komiserler ve komiserler müstesna olmak üzere diğer vazifeliler ancak vazifeleriyle alakalı mahal ve tesislere girebilirler. Yarış otoritesince tavzif edilenlerle Yüksek Komiserler ve komiserler; yarış otoritesinin tesbit edeceği şekilde rozet taşırlar.

BÖLÜM: III
Yarış Hizmetleriyle Alakalı Diğer Resmi Vazifeliler

Madde 14 - Yarış hizmetleri ile alakalı diğer resmi vazifeliler şunlardır:

a) Hakemler (Muvasalat, tartı, hareket, ring, yan, eğerleme, pist muayene hakemleri);
b) Handikaperler;
c) Saha veterineri;
d) Doping muayene heyeti mütehassısları;
e) Yukarda yazılı vazifelilerin yardımcıları.

Madde 15 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Varış hakemi, atların koşuyu bitiriş sıralarını, bitirmeye aralıklarını, koşunun derecesini tespit etmek ve sonucu ilan etmekle birlikte hemen ve yazılı olarak tartı hakemine bildirmekle görevlidir. Bitirme aralıklarında ölçü; at boyu, boyun, baş ve burundur. Beş boydan sonraki aralıklar, uzak deyimi ile belirtilir. 

Varış hakemi, atlar varış çizgisini geçtiklerinde varış kulesinde bulunmak zorundadır.

Varış hakemi, kararını, varsa ve gerek görüyorsa, fotofinişi inceledikten sonra bildirir.

Varış hakeminin kararları kesindir. Ancak, Tüzükte, itiraz edilebileceği belirtilen kararları, Komiserler Kurulunca değiştirilebilir. 

Hipodromlarda kurulu kapalı devre video televizyonun yarışlarda kullanılmasına ait esaslar yönetmelikte gösterilir.

Madde 16 - Tartı hakeminin vazifeleri şunlardır:

a) Bu Nizamname hükümlerine göre koşulara iştirak edecek veya etmiş binicileri tartmak ve icabında bunların lisanslarını tetkik etmek ve tartıya gelmeyenlerin derhal Komiserler Heyetine bildirmek;
b) Atların start numaralarını kura ile tayin etmek ve bunların sıra ve start numaralarını ve binicilerinin isimlerini ihtiva eden listeyi zamanında hazırlayarak hareket hakemine ve ilan tablosu memuruna vermek;
c) Hareket hakeminin emrine girmeyen atları hareket hakeminden haber alır almaz derhal Komiserler Heyetine ve yarış müessesesine bildirmek ve koşu neticelerini muvasalat hakeminin yazılı iş'arı üzerine Komiserler Heyetine ve Komiserler Heyetinin tasdikinden sonra yarış müessesesine bildirmek;
d) Herhangi bir atın, programda gösterilen sıkletinde değişiklik yapılması halinde bu değişikliğin ilan tablosunda gösterilmesini temin etmek;
e) Her yarış gününün hitamında programlarda yazılı olan ve koşularda taşınan sıkletleri ve varsa bunlar arasındaki farkları atların numaralarını ve binicilerin isimlerini ihtiva eden tartı fişlerini kayıt bürosuna vermek;
f) Her koşuyu mütaakıp tartı neticelerini, varsa şikayet ve protestoları derhal Komiserler Heyetine bildirmek, formaların renklerini kontrol etmek;
g) (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.) Borsaların ve jokey kıyafetlerinin programa uygun olup olmadığını incelemek ve satış koşullarını yönetmek,

Madde 17 - Hareket hakemi; atları koşuya başlatmak ve başlamanın sıhhatine hükmetmek selahiyetine haiz kimsedir.

Başlıca vazifeleri şunlardır:

a) Atların hareket yerine binili ve kenterle getirilmelerini, bunların mümkün olduğu kadar düz bir hat üzerinde start makinasına makul bir mesafede iken çıkışlarını temin etmek, muntazam ve kazasız bir start için gerekli diğer tedbirleri almak ve lüzumlu emirleri vermek;
b) Atların start numaralarını ve binicilerin isimlerini okuyarak sıraya dizmek (Atların çokluğu halinde sıranın birden fazla olması caizdir.) ve beyaz flamanın kaldırılmasını emretmek; (Beyaz flama kaldırılınca atlar hareket hakeminin emrine girmiş addolunur.)
c) (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.) Huysuz atların start numarasına isabet eden yerlerini, diğer at ve binicilerin koşuyu kazanmak şanslarını aksatmıyacak ve bunlar için tehlike teşkil etmiyecek şekilde değiştirmek veya müteakıp sıraya almak; (Koşuya birden fazla at iştirak ettiren at sahibi istediği takdirde, atlarına ait start numaralarına ilişkin yerlerin değiştirilmesi caizdir.)
d) İcabında huysuz bir atın startta yedekte tutulmasına müsaade etmek veya emir vermek ve startı geciktirmesi halinde huysuz bir atı beklemeden hareket emrini vermek;
e) Start makinasının bulunmaması veya bir arızaya uğraması hallerinde koşunun başlamasını bayrakla temin etmek; (Bayrakla verilen startlarda atlar hareket hattına adi yürüyüşle yaklaştırılır ve start yürüyüş halinde verilir.)
f) Koşuya başlamayan veya emri altına girmeyen atları, süratle tartı hakemine bildirmek;
g) Sıhhatli bir çıkışın yapılmamış olduğuna kanaat getirdiği hallerde çıkışı hükümsüz saymak ve kırmızı geri çağırma flaması ile atları döndürmek ve yeniden çıkışın yapılmasını temin etmek;
h) Startın gecikmesine sebebiyet veren veya her hangi bir yolsuz harekette flamanın binicileri, cezalandırmak üzere Komiserler Heyetine bildirmek.

Madde 18 - Ring hakemi, ring mahallinin inzıbat ve intizamından, koşuya iştirak edecek atların ve binicilerin vaktinde ringe getirilmelerinden ve vaktinde piste çıkarılmalarından kıyafet, forma ve teçhizatlarının bu Nizamname hükümlerine uygun olmasını teminden mesul kimsedir.

Başlıca vazifeleri şunlardır:

a) Huysuz atların zamanından evvel piste çıkarılmasına veya yedekte götürülmesine müsaade etmek;
b) Koşuya iştirak edecek atların ringe getirilmeden veya binili olmaksızın piste sevkedilmelerine mani olmak;
c) Ringin inzıbat ve intızamını bozan veya yarış dürüstlüğünü ve koşuların hüsnü surette cereyanını haleldar edebilecek hareketlerde bulunan koşu ve koşu atları ile alakalı kimseleri cezalandırılmak üzere Komiserler Heyetine bildirmek;
d) Diskalifiye edilmiş atların ve şahısların mevcudiyeti halinde bunları Komiserler Heyetine haber vermek;

Madde 19 - Yan hakemleri, koşu pistinde yer alarak koşuların dürüst bir şekilde cereyan edip etmediğini tetkik ve tesbit etmek ve koşu dürüstlüğüne aykırı hareketleri Komiserler Heyetine bildirmekle mükellef kimselerdir.

Madde 20 - Eğerleme hakemi; eğerleme mahallinin inzıbat ve intizamından ve atların ringe zamanında sevklerinden mesul olan kimsedir.

Madde 21 - (Değişik: 17/2/1968 - 6/9622 K.)
Handikaper; handikap koşularında atların taşıyacakları ağırlıkları 2 nci maddede yazılı handikap tarifine göre tespit etmekle görevli kimsedir.

Handikaper tarafından tespit ve ilan edilen sikletlere itiraz edilemez ve bu sikletler ile bunlara ait liste hiçbir suretle değiştirilemez. Ancak, sikletlerin ilanından sonra ve handikap koşullarının yapılmasından önce diğer koşullara iştirak edipte birincilik kazanan atların sikletine, handikaper tarafından 1 kiloya kadar ilave siklet verilebilir. İlave edilecek sikletin en geç handikap koşusunun yapılacağı günün saat 9 una kadar tespit ve ilan edilmesi şarttır.

Usulü dairesinde kaydı yapılmış olupta adı veya taşıyacağı siklet handikap listesine her nasılsa girmemiş atlar, komiserler heyetinin izniyle listeye alınabilir.

Handikaperin veya yardımcısının görev aldıkları yarışlarda bizzat hazır bulunmaları gereklidir.

Madde 22 - Saha veterinerinin vazifeleri şunlardır:

a) Ringde koşuya iştirak edecek atların seriri muayenelerini yapmak;
b) Koşuların dürüstlüğü bakımından şüpheli gördüğü durumları Komiserler Heyetine bildirmek;
c) Ani vakalarda ilk sıhhi tedbirleri almak.

Madde 23 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.) (Değişik birinci fıkra: 21/2/1983 - 83/6095 K.)
Komiserler Kurulunun gerekli görmesi üzerine, 165 inci maddeye göre şüpheli maddeleri almaya Doping Muayene Kurulu uzmanları yetkilidir. Alınan şüpheli maddelerin ilk tahlili, Yarış Otoritesine bağlı bir laboratuvarda Doping Muayene Heyeti Uzmanları tarafından yapılır.

İlk tahlil sonucu müsbet çıktığı takdirde son tahlili altı uzman kişiden oluşan bir heyet tarafından yapılır. Bunların üçü ilk tahlili yapan Doping Muayene Heyeti Uzmanları olup, diğer üçü bu konuya ilgili uzmanlar arasından Yarış Otoritesince seçilir.

Uzmanların ücretleri, Yarış Otoritesince saptanacak miktarlar üzerinden yarış gelirlerinden ödenir.

Madde 24 - Bu Nizamname hükümlerine göre vazifelendirilen kimselerin aynı günde birden fazla vazife görmeleri caiz değildir.

Esas vazifelinin bulunmaması halinde o iş yardımcısı tarafından görülür.

Yardımcının da bulunmaması halinde bir yarış gününe munhasır olmak üzere Komiserler Heyetinin uygun göreceği kimse o işle vazifelendirilebilir. Handikaperler bu hükümden müstesnadır.

Vazifelilere verilecek ücret, Yüksek Komiserler Heyetince tesbit edilir. Bu ücretler ve başka yerlerde vazifelendirilmeleri halinde zaruri masraflar, yarış gelirinden ödenir.

Vazifeliler hakkındaki her türlü şikayetler, Komiserler Heyetine, komiserler hakkındaki şikayetler Yüksek Komiserler Heyetine yazılı olarak yapılır.

Komiserlerin, tartı hareket ve muvasalat hakemlerinin, handikaper ve saha veterinerinin adları günlük resmi yarış programında yazılır.

Madde 25 - Hipodrom ve koşu pistlerinin tanzimi, maksada elverişli şekilde bulundurulması ve sahanın ölçme ve işaretleme ve sağlık işleri ile hipodrom idaresi vazifeli ve bunlardan dolayı Komiserler Heyetine karşı mesuldür. Hipodromların hususiyetlerine göre mali ve inzıbati idaresine ve yarış müessesesinin murakabesine ait hususat yarış otoritesince hazırlanacak talimatnamelerde belirtilir.

BÖLÜM: IV
Koşuların Sureti İcrasına Ait Hükümler

Madde 26 - (Değişik: 21/2/1983 - 83/6095 K.)
Yüksek Komiserler Kurulunca her yıl saptanan yarış takvimi esaslarına göre, yıllık yarış programlarını hazırlamak üzere 5 kişiden oluşan bir Program Kurulu kurulur. Kurulun 2 üyesi, Yarış Müessesesince önerilen 4 kişi arasından 3 üyesi, kendi üyeleri arasından Yüksek Komiserler Kurulunca seçilir. Kurul, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan seçer. Kurulca hazırlanan yarış programlarının en geç Kasım ayı sonuna kadar Yarış Otoritesine gönderilmesi gerekir.

(Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Yarış programları, Yüksek Komiserler Kurulunca incelenip karara bağlanır ve Yarış Otoritesinin onayı ile kesinleşir. Kesinleşmiş yarış programlarının aynen uygulanması mecburidir. Ancak, zorlayıcı sebeplerle ve aynı metodla herhangi bir miting iptal edilebilir, kısmen ya da tamamen ertelenebilir ya da gün ve yeri değiştirilebilir ve ek koşullar yapılabilir.

Madde 27 -

I) Koşularda mesafe 800 metreden aşağı olamaz.
II) Bir at aynı günde birden fazla koşuya iştirak edemez.
III) Munhasıran iki yaşında İngiliz veya üç yaşında Arap tayları ile yapılan koşullarda ve jokey yamaklarına mahsus koşularda mahmuz takma müsaadesi verilemez. Diğer koşularda ancak tartı hakeminin müsaadesi ile mahmuz takılabilir.
IV) Atların koşulara nizami yarış teçhizatı ile iştirak ettirilmesi mecburidir.
V) Nalları mahmuzlu (Kum pistleri hariç), tırnaklı veya, alaturka olan atlarla ön ayakları nalsız atlar koşulara iştirak edemez.
VI) (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Kamçılar düz olacak, uzunluğu 70 cm. yi geçmeyecektir. Koşularda birden çok kamçı kullanılamaz.

Madde 28 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Miting programlarının düzenlenmesinde, her miting için en az iki koşu, münhasıran jokey yamaklarının binmesine tahsis olunur.

Madde 29 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
Bir atın handikap koşullarına kaydedilebilmesi için en az üç koşuya katılmış veya bir koşu kazanmış olması şarttır.

Madde 30) - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
Jokey yamakları, yamaklık süresinde ikramiyesi her yıl programında saptanan ikramiyeden fazla olan açık ve vadeli koşular dışındaki koşularda saptanmış ağırlıklara nazaran, atlara, aşağıda yazılı şartlar ve oranlar içinde noksan ağırlıkla binerler:

a) 1 - 15 koşu kazanıncaya kadar 4 kilogram,
b) 16 - 30 koşu kazanıncaya kadar 3 kilogram,
c) 31 - 50 koşu kazanıncaya kadar 2 kilogram,
d) 50 den fazla koşu kazanmış olan yamaklar için ağırlık indirimi yapılmaz, bunlar jokey olmak hakkını kazanırlar. Başvurmalarında hemen jokey lisansı alabilirler.

Jokey yamakları bağlı oldukları at sahibine ait bulunan veya bağlı bulundukları antrenörün idman ettirdiği atlardan başka bir ata bindikleri takdirde kilo haklarının yarısından faydalanırlar.

Koşunun şartında aksine bir hüküm yoksa, jokey yamaklarına tanınan ağırlık indirimi hakkı kendi sınıflarına özgü koşularda gözönünde tutulmaz. 23 yaşını dolduran jokey yamakları ağırlık indirimi haklarını kaybederler.

Madde 31 - Yarış atının yaşı; doğduğu senenin Ocak ayının birinci gününden itibaren hesap olunur.

Madde 32 - İki yaşından aşağı İngiliz, üç yaşından aşağı Arap atları, hiç bir koşuya iştirak ettirilemez.

Madde 33 - Hiç bir yarış atı, isimsiz olarak koşuya iştirak ettirilemez. Yarış atlarının ismi, sahibinin yarış otoritesine yazılı müracaatı üzerine kendi arzusuna göre verilir. Ancak talep edilen ismin başka bir at için daha evvel tescil edilmemiş olması ve meşhur bir ata ait bulunmaması şarttır. Bununla beraber bu kabil isimlerin sonlarını bir numara ilave edilmek suretiyle başka atlar için tescil caizdir.

Aynı isim, iki at sahibi tarafından aynı zamanda talep edilirse ismin hangisinin atına ait olacağını yarış otoritesinin ilgili dairesi kur'a ile tayin eder.

Türkiye haricinde isimleri tescil ettirilmiş olarak memlekete gelen atlar için, Türkiye'de aynı isimle tescil edilmiş at bulunduğu takdirde, sonuna bir numara ilave edilerek aynı isim tescil ve muhafaza edilebilir.

Memlekette tescil edilmiş bir atın ismi değiştirilemez.

Madde 34 - Aşağıda yazılı hallerde hiç bir at koşulara kayıt edilemez ve koşturulamaz. Kayıt edilmiş ise kayıt hükümsüz sayılır:

I) At diskalifiye edilmiş ise ve ceza devam ediyorsa;
II) At diskalifiye edilmiş şahısların mülkiyetinde, kirası altında veya ortaklığında ise veya atın herhangi bir muvaffakiyetinde diskalifiye edilmiş bir şahsın menfaat ve münasebeti varsa (Cezanın devam müddetince);
III) At diskalifiye edilmiş bir şahsın mülkiyetinde, emri altında veya idaresinde bulunan ahırlarda barındırılıyorsa veya idman etmede ve bakımında diskalifiye edilmiş bir antrenör, binici veya seyisin alakası varsa (Cezasının devamı müddetince);
IV) Borçlular listesinde ismi mevcut kimselerin mülkiyetinde, ortaklığında veya kirası yahut idmanı altında bulunuyorsa (Borç ödeninceye kadar);
V) Pediğrisi sahte ise yahut kendisine ait değil ise veya iptal olunmuş ise tahrifat yapıldığı veya pediğrisinin hilafı hakikat beyana müstenit elde edildiği anlaşılırsa;
VI) İdmanı, sahibi veya antrenörü tarafından deruhte edilmemiş ise;
VII) Hakkında henüz diskalifiye kararı verilmemiş olmakla beraber daha evvelki bir koşuda hileye alet edilmiş ise.

Madde 35 - 34 üncü maddede yazılı haller bir tahkik mevzuu yapıldığı ve vukuu hakkında karineler mevcut bulunduğu takdirde at, koşuya iştirakten komiserler heyetince muvakkat bir tedbir olarak menedilebilir.

Madde 36 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Safkan koşulara yalnız aşağıdaki ırklara mensup ve Türkiye At Soy Kütüğünde kayıtlı atlar katılabilir:

A)
I - Türkiye'de doğmuş ya da doğduğu yıl içinde anası ile birlikte yabancı ülkelerden getirilmiş safkan İngiliz atları;
II - Yabancı ülkelerden getirilen safkan İngiliz atları.

B)
I - Türkiye'de doğmuş safkan Arap atları;
II - Yabancı ülkelerden getirilen safkan Arap atları.


Madde 37 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
Atların koşulara kaydı, sahibinin veya vekilinin yahut antrenörünün yazılı başvurması üzerine kayıt bürosunca yapılır.

At kiralanmış ise noterlikçe düzenlenmiş kira sözleşmesinin de önceden yarış müessesesine verilmesi şarttır.

Kira süresi bir yıldan az olamaz.

İvedili hallerde başvurma bildiriminde yer alan hususları kapsamak şartıyla kayıt için telgrafla da başvurabilir.

Ancak telgrafın kayıt bürosuna kayıt süresinin bitiminden önce gelmesi şarttır.

Kayıt için diğer hipodromlara da başvurulabilir. Kayıt bürosunun yeri ve kayıt tarih ve süreleri yarış müessesesince belirtilir ve duyurulur.

Kayıt süresinin bitiminden sonra kayıtlarda hiç bir ek ve değişiklik yapılamaz.

Madde 38 - İki veya üç yaşındaki İngiliz atlarına mahsus koşulara; koşunun şeraitinde aksi zikredilmedikçe munhasıran 36 ncı maddenin (A) fıkrasının bir ve ikinci bentlerinde tarif edilen safkan İngiliz atları iştirak edebilirler.

Ancak Gazi ve Ankara koşularına aynı fıkranın III üncü bendinde yazılı atların iştirak edebilmeleri şartı hiç bir suretle konulamaz.

İki ve daha yukarı, üç ve daha yukarı ve dört ve daha yukarı safkan İngiliz atlarına mahsus karışık yaşlı koşulara 36 ncı maddenin (A) fıkrasında tasrih edilen bütün safkan İngiliz atları iştirak edebilirler.

Reisicumhur kupasına 36 ncı maddenin (A) fıkrasının ancak I ve II nci bentlerinde tarif edilen safkan İngiliz atları iştirak edebilirler.

Madde 39 - (Değişik: 28/12/1955 - 4/6404 K.)
Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da tertip edilen safkan arap atı yarışlarına 36 ncı maddenin (B) fıkrasında yazılı atlar iştirak edebilirler.

Madde 40 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Kayıt sırasında atın anası, babası, sahibi, antrenörü, seyisinin adları ile birlikte lisans numaraları, atın doğum tarihi, ırkı, taşıyacağı yarış rengi ve kazancı belirtilir. Kayıt Bürosu istediği takdirde, safkanlarda pedigrinin, yarımkanlarda menşe şahadetnamesinin gösterilmesi mecburidir.

Madde 41 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
Handikap ağırlıkları kayıtların kapanmasından en geç 48 saat içerisinde duyurulur.

Madde 42 - Koşu kayıtlarına mütaallik beyannamelerin muhtevasından beyannameyi imzalayan kimse mesuldür.

Madde 43 - (Değişik:10/11/1975 - 7/10752 K.)
Her at sahibinin yarışlarda kullanacağı renk ve şekilleri, yarış müessesesine tescil ettirmesi ve gerekli masrafı ödemesi zorunludur. Aksi halde koşulara iştirak edilemez. Bir at sahibi namına tescil edilmiş olan bu renk ve şekiller 5 yıldan önce değiştirilemez ve başkaları tarafından kullanılamaz. Aynı yarış renkleri üzerine birden fazla at sahibi hak iddia ederse bu renklerin kime ait olacağı komiserler heyetince kur'a ile saptanır. Kayıt bürosu birbirine karışabilecek renk ve şekilleri tescil etmez.

Madde 44 - (Değişik birinci fıkra: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Kaydiye, taksit ve pişmancalıklar, alındı karşılığında, Kayıt Bürosuna ödenir. Kaydiyelerin kayıt sırasında ve vadeli koşu taksitlerinin taksit gününde ödenmeleri mecburidir.

Ancak kaydın telgrafla yapılması halinde, kaydiyeler, koşu gününe kadar ödenebilir. Vadeli koşu taksitlerinin gününde ödenmemesi halinde kayıt silinir.

Ancak, 15 gün içinde müracaat edilip ödenmeyen taksit tutarlarının 5 katını yada son taksit gününe kadar bütün taksit tutarlarının 5 katını ödemek şartı ile kayıt devam eder. Vadeli koşularda son kaydın diğer koşularda kayıtların yapıldığı sırada her at için Jokey Kaza Yardım Sandığı hesabına 20 lira yardım parası ödenir.

(Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
İptal edilen koşular dışında kaydiye, taksit, pişmancalık ve yardım paraları geri verilmez. (1)

(1) 10/11/1975 tarih ve 7/10752 sayılı Kararnamenin birinci maddesinde bu maddenin değiştirildiği belirtilmiş ise de, eski ve yeni hükümlerin incelenmesinden sadece birinci fıkranın değiştirilmiş ve iki fıkra halinde düzenlenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Maddenin son fıkrasının uygulanmasında bu hususun gözönünde bulundurulması ve ikinci fıkra deyimi ile metnin son şeklindeki üçüncü fıkranın kastedildiğinin anlaşılması gerekmektedir.

Madde 45 - Vadeli koşularda atlarını koşuya sokmaktan vazgeçenler keyfiyeti kayıt bürosuna yazılı olarak bildirmedikçe mütebaki taksitleri ödemek mecburiyetindedirler.

Vazgeçenin vazgeçtiğini bildirdiği tarihe kadar tahakkuk eden taksit bedelleri pişmancalık addolunur.

Madde 46 - Vadeli koşulara kayıtlı atların satılmaları veya kiralanmaları halinde bu kayıttan doğan taahhütlerde atların yeni sahip veya kiracılarına intikal eder.

Satış ve kiralama tarihinden evvel ödenmemiş bulunan veya bu tarihten itibaren tahakkuk edecek olan pişmancalıklarla taksitlerin ödenmesinden satın alan veya kiralayan mesüldür.

Madde 47 - Borçlular listesinin yarış müessesesi tarafından yılda en az iki defa olmak üzere Haziran ve Eylül aylarının sonlarında ilanı mecburidir.

Borçlular listesinde ismi bulunan at, satış veya kiralama suretiyle sahip değiştirirse, yeni sahibi veya kiralayan tarafından bu atla alakalı borçların tamamı ödendiği takdirde bu ata ait yarışa iştirak memnuiyeti kalkar. Borcu ödedeyen kimse bu parayı esas borçludan alamadığı takdirde esas borçlunun adını kendisine borçlu gösterilmek suretiyle borçlular listesine ilan ettirebilir. Bu suretle listeye giren hakkındaki eski memnuiyetler avdet eder.

İlan edilen barçlar, kayıt bürosuna tediye olunmadıkça borçlunun ve atın ismi listeden çıkarılmayıp mütaakıp listelerde tekrarlanır.

Madde 48 - Jokey yamaklarının imtiyazlı bulunduğu koşular hariç hiç bir kuşuda 40 kilodan aşağı sıklet taşınamaz.

Madde 49 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
Handikap ve centilmenlik koşuları dışındaki koşularda atların taşıyacağı ağırlıklar bu Tüzüğe bağlı (1) ve (2) sayılı çizelgelerde gösterilmiştir.

Ancak bu çizelgelerde gösterilen ağırlıklar gerektiğinde Yüksek Komiserler Heyetinin önerisi üzerine Yarış Otoritesinin onayı ile değiştirilebilir.

Madde 50 - Koşu şartlarına göre yapılacak sıklet ilavelerinde, atın muayyen devrelerdeki kazancı veya muayyen koşuların birinciliği veya kazanılan koşu aded ve ikramiyeleri gibi esaslar nazara alınır.

Madde 51 - (Değişik birinci fıkra: 21/2/1983 - 83/6095 K.)
Bir atın kazancı, kazandığı ikramiyelerin toplamıdır.

Bu meblağa kupa kıymeti, kaydiye, taksit ve pişmancalık yekünları dahil değildir. Centilmen koşuları ile jokey yamaklarına mahsus koşulardaki kazançlar hiç bir sıklet zammına esas olamaz.

Ded-hit hallerinde, atın hissesine düşen net kazancı hesaba alınır. Ancak ded-hit yapılan yarışlar ismen sıklet zammına esas teşkil ediyorsa ded-hit ile birinci olarak bitiren bütün atlar, koşuyu münferiden kazanmış gibi zamma tabi tutulurlar.

Arap atlarının Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve yarış otoritesince tesbit edilecek sair yerler koşularındaki her türlü kazançları, memleketin diğer yerlerinde icra edilen yarışlarda nazarı itibara alınır. Memleketin diğer yerlerindeki yarışlarda Arap atlarının elde ettikleri koşu kazançları, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve yarış otoritesince tesbit edilecek sair yerler yarışlarındaki koşularda hiç bir suretle nazari itibara alınmaz.

Madde 52 - Ecnebi memleketlerde kazanılan koşuların kıymeti, kazanıldığı sene içinde Türkiye'deki resmi rayice göre Türk parası olarak hesaplanır

Madde 53 - Kısraklar, aygırlarla beraber koştukları takdirde bir buçuk kilo noksan ağırlık taşırlar.

Madde 54 - Ellinci maddede yazılı esaslara göre mütaaddit sıklet zamlarına tabi tutulması lazımgelen bir at, o koşu şartlarında hususi bir sarahat olmadıkça bu zamların yekünuna değil, en ağırına tabi tutulur.

Madde 55 - (Değişik: 18/10/1961 - 5/1801 K.)
Satış koşuları hariç diğer bütün koşularda bir atın taşıyacağı nizami sıklete nazaran herhangi bir fazlalık veya eksiklik olduğu takdirde atın antrenörü keyfiyeti beyan etmek ve tashih ettirmekle mükelleftir.

Resmi koşu programında sıklet bakımından vukubulacak hatalı kayıt antrenörü bu mesuliyetten kurtaramaz.

Madde 56 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Jokey yamağı ayrıcalıklarına göre eksik taşınacak ağırlıkların, 59 uncu madde gereğince yapılacak tebligat sırasında, belirtilmesi zorunludur. Buna uyulmazsa ata jokey yamağı bindirilemez.

Madde 57 - Hiç bir at, bir veya daha fazla koşuda geçildiğinden dolayı sıklet tenzilatına tabi tutulamıyacağı gibi taşıması lazımgelen fazla sıkletten de affedilemez.

Hiç koşu kazanmamış veya muayyen bir zaman zarfında koşu kazanmamış veya muayyen bir ikramiye veya muayyen mesafede koşu kazanmamış atlara, girecekleri koşu şartları dahilinde sıklet tenzilatı tanınması caizdir.

Madde 58 - Tartı odasına, Komiserler Heyetince hususi müsaade verilmiş şahıslardan ve tartısı icra edilen koşuya kayıtlı at sahipleri, sahiplerin vekilleri, antrenörleri, binicileri ve seyislerinden başka kimse giremez.

Madde 59 - (Değişik: 17/2/1968 - 6/9622 K.)
Koşulara kayıtlı atların, koşulara iştirak edip etmiyeceğini bildirme süresi, kayıt bürosunca kayıtların bitiminde ilan edilir. Bu bildirme süresi, yarış günü saat 9 dan sonra ve bu saatten geriye doğru hesaplanacak 72 saatlik bir süreden önce olamaz.

Koşuya kayıtlı atın sahibi, sahibinin vekili veya antrenörü, atın o koşuya iştirak edip etmiyeceğini, atın binicisinin adını ve ata gözlük takılıp takılmıyacağını yazılı ve imzalı olarak kayıt bürosuna bildirmek zorundadır. Bu bildirme zorunluluğu yerine getirilmediği takdirde, at koşuya iştirak ettirilmez.

Koşulara girecek atların start numaraları, bildirme süresinden 15 dakika sonra tartı hakemlerinden birinin önünde çekilir. Bu çekilişte, koşuya Kayıtlı atların sahipleri, sahiplerinin vekilleri veya antrenörleri bulunabilir. Tartı hakemlerinden birinin belli saatte bulunmaması halinde, kayıt bürosunca bir tutanak düzenlenerek start numaraları çekilir. Start numaraları çekildikten sonra, koşulara iştirak edecek atların programdaki numaraları, start numaraları ve binicilerin adları tabloda ilan edilir.

Koşuya iştirak edeceği bildirilen bir atın hastalık veya arıza sebepleri ile koşudan çekilmesi, ancak, saha veterinerinin raporu üzerine, komiserler heyetinin vereceği karar ile mümkündür.

Atın koşudan çekilmesi veya 65 inci madde gereğince binicinin değiştirilmesi halleri de tabloda ilan edilir.

Koşuya iştirak edecek atın sahibi, sahibinin vekili veya antrenörü, her koşunun başlamasından önce verilen çan işareti üzerine, gerekli tartıyı yaptırmak zorundadır. Tartıdan sonra o koşuya iştirak edecek atların programdaki numaraları, start numaraları ve binicilerinin adları tabloda ayrıca ilan edilir.

Madde 60 - Bir koşuya iştirak edecek olan atların binicileri, tartı hakemi tarafından o koşunun başlamasından en geç 15 dakika evvel tartılmış bulunurlar.

Her binici, koşuda atının taşıyacağı sıkleti daha evvelden tanzim etmeğe mecburdur.

Madde 61 - Koşularda, binicinin sıkleti fazla olması dolayısiyle bir ata programda yazılı ağırlıktan en çok iki kilogram fazla sıklet taşıtılabilir. Binicinin, bu durumu, koşunun tartısı başlamadan önce tartı hakemine bildirmesi mecburidir.

Madde 62 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Koşuya iştirak edecek bir atın eyeri, martingalı, gözlük ve göğüslüğü o atın binicisinin sıkletine dahildir. Binicinin kamçısı, atın gelir, başlık ve bandajları sıklete dahil değildir.

Madde 63 - Koşulara girecek her atın programdaki numarasını taşıyan bir haşa bezinin usulü dairesinde ve numarası vazıhan görülecek şekilde eğerinin altına konması mecburidir.

Her binici, koşu esnasında kullandığı haşa bezini, koşudan sonra ve tartıyı mütaakıp, tartı hakemine teslime mecburdur.

Madde 64 - Bir koşu için tartılan her binici, tartı hakeminin müsaadesi olmadan soyunma odasından çıkamıyacağı gibi o koşuda bindiği atın sahibi, sahibin vekili, antrenörü, vazifeli memur ve komiserlerden başka hiçbir kimse ile temas edemez.

Madde 65 - Muayyen bir ata bineceği tabloda ilan edilmiş binicinin değiştirilmesi caiz değildir. Ancak binicinin start hakeminin emrine girmeden evvel, koşuya iştirakine mani olacak bir kaza veya hastalığa maruz kaldığı saha tabibince tesbit edilirse, onun bineceği ata başkasının binmesine Komiserler Heyeti müsaade edebilir. Bu halin, koşunun tehirini mucip olmaması şarttır.

(Ek: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Bunun dışında belgelenmek şartiyla zorunlu sebeplerle, belli saatte tartı yerine gelmeyen jokeyin değiştirilmesine Komiserler Kurulunca izin verilebilir. Kurul, yarışların dürüstlükle yürümesini sağlamak maksadıyla gerekiyorsa, koşudan önce jokeyi ata binmekten yasaklar.

Madde 66 - (Değişik birinci fıkra: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Koşunun başlamasına en geç 10 dakika kala koşuya girecek atların ve binicilerinin ringe gelmeleri mecburidir.

Resmi programdaki koşu zamanına kadar ringe getirilmeyen atlar beklenmez; start yerine hareket edilir. Bu şekilde geciken atlar hareket hakeminin emrine girmemiş addolunur.

Start mahalline vasıl olan her binici derhal start numarasına göre yerini alır. Start numarası bir olan at, koşu sol yandan koşulan hipodromlarda, start hattının sol tarafını, sağ yandan koşulan hipodromlarda, start hattının sağ tarafını işgal eder.

Mütaakıp numaralar, buna nazaran yerlerini alırlar.

Madde 67 - Her koşunun startı, hareket hakemi tarafında icra edilir. Koşulara iştirak edecek bütün atlar, start zamanında start yerinde hazır bulunmaya mecburdur.

Madde 68 - Hareket hakeminin emrine girmiş olan atların hiç biri koşudan çekilemez. Startları, start hattının önünde yanlış mesafede veya yanlış sıkletlerde icra edilmiş koşuların startı hükümsüz sayılarak tekrar icra edilir.

Birinci starta iştirak etmiş atların sahiplerinden arzu edenler, Komiserler Heyetinin müsaadesi ile birinci starta iştirak etmiş atlarını ikinci defa starta iştirak ettirmekten sarfınazar edebilirler. Bu gibi atlar, start hakeminin emrine girmemiş addolunur.

Startı hükümsüz sayılmış bir koşu aynı günkü koşuların sonunda tekrarlanır.

Buna imkan bulunmayan hallerde o koşu Komiserler Heyetinin kararı ile lağvedilir.

Madde 69 - Koşuya giren her at, o koşuyu kazanmak gaye ve gayreti ile koşturulur.

Koşu esnasında koşu sahasının takibi şarttır. Saha haricine çıkan at, o koşu için koşu harici sayılır. Ancak koşu bitmeden önce, sahayı terkettiği noktadan tekrar girmek suretiyle muayyen mesafeyi ikmal ederse koşu harici sayılmaz.

Madde 70 - Koşuya birden fazla iştirak edecek at olmadığı hallerde, bu atın tekmil mesafeyi koşmasına lüzum olmayıp binilmiş olarak hakem kulesinin önünden geçmesi, koşuya iştirak etmiş ve kazanmış olması için kafidir.

Madde 71 - Dedhit hallerinde, dedhit yapan atlar tekrar koşturulmaz. Birincilik için dedhit yapan atların hepsi birinci addedilir. (51 nci maddenin üçüncü fıkrası hükmü mahfuzdur.)

Madde 72 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Birincilik için tedhit yapan atların sayısı iki ise, birincilik ile ikincilik ikramiyeleri toplamı, bu iki at arasında yarıyarıya taksim edilir. Üçüncülük ikramiyesi, koşuyu bunların arkasında bitiren ata verilir.

Birincilik için ikiden fazla at dedhit yaparsa, koşunun birincilik, ikincilik ve üçüncülük ikramiyeleri toplamı bunlar arasında eşit olarak taksim edilir.

Koşuların ikincilik ve üçüncülüklerinde dedhit olduğu zaman ikramiyeler aynı esasa göre taksim edilir.

Madde 73 - Bir koşuda derece alan atlardan herhangi biri koşu harici addolunur veya diskalifiye edilirse bunun derecesini ve ikramiyesini ondan sonra gelen at alır.

Madde 74 - Dedhit hallerinde, kupa ve buna mümasil taksimi kabil olmayan ikramiyelerin tevziinde bir anlaşmazlık çıktığı takdirde komiserler heyeti, bu ihtilafı icabında kur'a ile hallederek at sahiplerinin birbirlerine ödemeleri lazımgelen meblağı tayin eder.

Madde 75 - Dedhit ile neticelenen maçlar, yapılmamış addolunur. Bu Nizamnamenin 26 ncı maddesine aykırı olarak yapılan yarışlar hukümsüz sayılır.

Madde 76 - Koşuda ikramiye derecelerinden birini kazanan atların binicileri ile Komiserler Heyetinin tartılmasına lüzum gördüğü bütün biniciler, koşuyu mütaakıp binili olarak tartı dairesinin önüne kadar gelmek ve tartıya dahil bütün malzemeleriyle birlikte tartılmak üzere tartı hakemine müracaat etmek mecburiyetindedirler. Koşu esnasında vukua gelmiş bir kaza yüzünden tartılması icabeden bir binicinin, tartı dairesinin önüne kadar binili olarak gelmesine imkan olmadığı hallerde binici, yürüyerek tartı dairesine gelir veya taşınarak getirilir.

Uğradığı kaza dolayısiyle tartıya getirilmesinde sıhhi ve fenni mahzur bulunan binicilerin koşudan sonraki tartılmalarından Komiserler Heyeti sarfınazar edebilir.

Madde 77 - (Değişik : 10/11/1975 - 7/10752 K.)
Binicilerin yarış öncesi ve yarış sonrası tartılarının aynı olması şarttır.

Ancak 450 gramı geçmeyen eksiklik ve fazlalıklar kabul olunur.

Madde 78 - (Değişik : 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Yarışın tamamlanmasından başlayarak beş dakika içinde şikayet olmadığı ve tartı 77 nci madde hükmüne uygun sonuç verdiği takdirde,tartı hakeminin tebligatı üzerine,Komiserler Kurulu,hakem kulesine,yarışın sonucunun kesinleştiğini belirten mavi ışığın yakılmasını ya da mavi bayrağın çekilmesini emreder.

Şikayet yapılmışsa ya da 77 nci madde hükmüne aykırı sonuç alınmışsa,kesin karara varılıncaya kadar sarı ışık yakılır ya da sarı bayrak çekilir.

Mavi ışık yandıktan ya da mavi bayrak çekildikten sonra ilan tablosundaki yarış sonuçları üzerinde değişiklik yapılamaz.

Madde 79 - Kupa vesair mükafatlar; vadeli koşularda kaydiye,taksit ve pişmancalıkların yekünu ve açık koşularda kaydiyeler mecmuu,birinci gelen atın ikramiyesine ilave edilir.

Madde 80 - (Değişik : 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Vadeli koşunun ikramiye toplamı 100.000 liradan aşağı olamaz.

Madde 81 - (Değişik : 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Koşunun özel şartlarında aksine hüküm yoksa, her koşu türü için yarış programlarında ayrılan birincilik ikramiyesinin tamamı birinciye verilir. İkincilik ikramiyesi bunun % 40'ı, üçüncülük ikramiyesi % 20'si, dördüncülük ikramiyesi % 10'u dur.

Birincilik ikramiyesi,ikramiye toplamının %50 sinden az olamaz.

Vadeli ya da açık koşularda yetiştiricilik primi verileceği yazılıysa,o koşulara ayrılan ikramiye toplamından bu prim indirildikten sonra kalan,birinci fıkrada yazılı olduğu şekilde dağıtılır.

Koşu kazanan at sahiplerinin ikramiye ve ödüllerinin ödenme metodu Yarış Otoritesince bir yönetmelikte düzenlenir.

Madde 82 - (Değişik : 7/8/1981 - 8/3419 K.)
Muayyen ikramiyeli ya da açık koşularda at başına alınacak kaydiye,o koşunun ikramiye toplamının % 2 sinden çok olamaz.

Madde 83 - Bir koşuda Vok-Over yapıldığı takdirde,o koşuyu kazanana verilmek üzere ilan edilmiş olan ikramiye,mükafat, kupa ve hediyeler. Vok-Over yapan ata verilir.

Madde 84 - Bir koşuya şeraiti haiz hiç bir atın iştirak edemediği hallerde, o koşu iptal edilir.

Madde 85 - (Değişik : 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Satış koşularına katılan bütün atlar satılıktır. Satışları, bir komiserin denetimi altında tartı hakemi yöntir. Bu koşularda at sahibi, kendi atının satışına dolaylı da olsa katılamaz. Satış koşusuna katılacak atların koşu saatinden en az yarım saat önce bandajsız ve tozluksuz olarak ikinci ringe getirilmeleri ve koşu başlayıncaya kadar ringde bulundurulmaları mecburidir.

Madde 86 - Koşudan evvelki satışlar, aşağıda yazılı şekilde kapalı zarf usulüyle yapılır.

Tartı dairesinde tartı hakeminin yanında kapağı mühürlü ve içine zarf atılabilecek şekilde yapılmış bir kutu bulundurulur.

Satışa girecek kimseler, istedikleri atın adını ve o atın resmi programdaki satış fiyatı ile o koşunun birincilik ikramiyesi yekünundan aşağı olmamak üzere teklif ettikleri bedeli ve kendi sarih hüviyet ve adreslerini bir kağıda yazarak kapalı zarf içinde kutuya atarlar.

Koşunun başlamasına yarım saat kala, kutunun zarf atmağa mahsus yeri tartı hakemi tarafından kapatılarak mühürlenir ve zarf atılmasına müsaade edilmez.

Koşunun başlamasına 15 dakika kala kutu, tartı hakemi tarafından açılır. Atlar en yüksek fiyatı teklif etmiş olana satılır. Bir ata birden fazla kimseler aynı fiyatı teklif etmiş iseler, satış kur'a ile tayin edilir. Koşudan önce satılan atlar, satış koşusuna ve o gün için kayıtlı bulundukları diğer koşulara giremezler. Bu yüzden koşuya girecek at kalmadığı takdirde koşu iptal edilir.

(Ek: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Hiçbir kimse kapalı zarf usulü ile yapılan satış koşusuna kayıtlı atlardan birden fazlasına talip olamaz.

Madde 87 - (Değişik birinci fıkra: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Satış koşusunda ikramiyeli dereceleri alan veya dedhit yapan atlar aşağıda yazılı şekilde açık artırma ile satılır.

Artırma, koşu neticesi katileştikten sonra başlar ve yapılan teklifler tellal tarafından ilan edilir. Teklif ve rağbet kesildikten sonra tellalın üç defa bağırmasını mütaakıp at, resmi programdaki yazılı bedeli bulmuş olmak şartı ile en fazla verene satılır.

Madde 88 - (Değişik birinci fıkra: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Satışlara katılmak isteyenlerin, almak istedikleri atın yarış programında yazılı satış bedelinin % 20'si tutarındaki teminatı kapalı zarf yoluyla yapılacak satışlarda zarfların açılmasından 5 dakika öncesine kadar, açık artırmayla yapılacak satışlarda ise artırmanın başlamasından önce, alındı karşılığında, tartı hakemine yatırımları mecburidir.

(Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Doping muayenesine tabi tutulan atın satış bedeli Yarış Müessesesince emanet hesabına alınır. Tahlil neticesi müsbet çıkmadığı takdirde, bu bedel derhal satıcıya verilir. Aksi halde alıcı teminatı geri alarak atı satın almaktan vazgeçebilir.

(Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
İsteklinin almaktan vazgeçmesi halinde, teminat parası, Kızılay Derneğine verilir.

Madde 89 - Kapalı zarf usulünde, en yüksek bedeli teklif etmiş olanın satın almadan vazgeçmesi halinde, satış tekrarlanmaz. Ancak vazgeçenin teklif ettiği fiyata en yakın fiyatı vermiş olana, kabulü halinde, satış yapılır. Bunlar mütaaddit ise aralarında kur'a çekilir.

Açık artırma usulünde, aynı halin vukuunda talip varsa artırma tekrar edilebilir.

Madde 90 - Kapalı zarf usuliyle yapılan satışta, at bedelinin yarışın başlamasına beş dakika kalıncaya kadar ödenmesi veya at sahibinin kabul edeceği bir teminata bağlanması şarttır. Aksi halde, atı satın alan satın almaktan vazgeçmiş sayılır ve 88 inci maddenin son ve 89 uncu maddenin 1 inci fıkralarına göre muamele yapılır. Satışın tahakkuku mümkün olmazsa, at koşuya iştirak ettirilir.

Madde 91 - Açık artırma usuliyle yapılan satışta, satıştan itibaren yarım saat zarfında, at bedelinin ödenmesi veya sahibinin kabul edeceği bir teminata bağlanması şarttır. Aksi halde, atı satın alan, satın almaktan vazgeçmiş sayılır ve 88 inci maddenin son fıkrasiyle 89 uncu maddenin son fıkrası hükümlerine göre muamele yapılır.

Madde 92 - Bir at, kapalı zarf usulünde, resmi programdaki satış fiyatı ile koşunun birincilik ikramiyesi yekünunden ve açık artırma usulünde, resmi programdaki satış fiyatından fazlaya satıldığı takdirde, aradaki fark Kızılay Cemiyetine verilir.

BÖLÜM: V
Antrenör, Centilmen Binici, Jokey ve Jokey Yamakları

Madde 93 - (Değişik: 21/2/1983 - 83/6095 K.)
Antrenörlük yapabilmek için antrenör lisansına sahip olmak zorunludur.

Bu lisans, genel, özel, yardımcı ve at sahibi antrenör olarak ayrı meslek kademelerinde geçerli olmak üzere verilir. Jokey lisansı bulunanlara, Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşımak koşuluyla antrenör lisanslarından biri verilebilir.

Ancak, antrenörlük ve Jokeylik birlikte yapılamaz. Antrenör lisansları verildikleri yarış dönemine ilişkin takvim yılı için geçerlidir.

Komiserler Kuruluncu kabul edilecek özrü nedeniyle barış yerinde bulunamayacak antrenör,bu hizmeti yürütmek üzere,biçim ve koşulları Yönetmelikte belirtilecek bir belgeyle bir yardımcı antrenöre yetki verebilir.Bu durum,disiplin cezaları yönünden, yetkiyi veren antrenörün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 94 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
Her antrenör, yarış mevsimi başlamadan önce o yıl için idman ettireceği atların birer listesini sahipleriyle yaptıkları noterlikçe onaylanmış antrenörlük sözleşmelerinin birer örneğini Yarış Otoritesiyle yarış müessesesine vermek ve bu bildirimden sonra meydana gelecek değişiklikleri bu mercilere derhal yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu işlemi tamamlamayan antrenörün idman ettirdiği atlar, koşulara kaydolunamaz. Acele hallerde bu bildirimler Yarış Otoritesi ve yarış müessesesine gönderilmek üzere mahalli hipodrom idarelerine de yapılabilir.

Lisansı iptal edilen antrenör, diskalifiye edilmiş sayılır. Hiç bir antrenör, önceden çalıştığı yerden bonservis getirmeyen ve lisansı bulunmayan seyisi çalıştıramaz. Anlaşmalarında hüküm bulunmayan hallerde at sahipleri, atların kazançlarından atlarını idman ettiren antrenörlere % 10 dan, bakım yapan seyislere de % 5 ten aşağı olmamak üzere prim verirler.

Madde 95 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Atının antrenörlüğünü kendisi yapmak isteyen at sahibi Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre antrenör lisansı almak, atını kendisi çalıştırmayan at sahibi bir antrenör tutmak, durumu ve değişiklikleri Yarış Otoritesine ve Yarış Müessesesine bildirmek zorundadır.

Bu işlemi tamamlattırmamış olan at sahibinin atı koşulara kaydedilemez. Uzun vadeli koşuların kayıt işleminde bu hüküm koşunun yapılacağı yıl içinde uygulanır.

Antrenöürlük yapmakta olan at sahipleri, antrenörlerin bütün sorumluluklarını taşırlar.

Olağanüstü hallerde ve zorlayıcı nedenlerle Yarış Otoritesine ve Yarış Müessesesine yapılamayan tebligatlar yarışın yapılacağı hipodrom idarelerine de yapılabilir..

Antrenörün elde olmayan sebeplerle yarış yerinde bulunmaması halinde, Komiserler Kurulunun izni ile at sahipleri o gün için antrenörlük hizmetini görebilirler.

Madde 96 - Bir kimsenin centilmen binicilere mahsus koşularda ata binebilmesi için Yüksek Komiserler Heyetinden veya tanınan bir yarış otoritesinden müsaade almış olması, jokeyliği meslek ittihaz etmemiş ve jokey lisansı almamış bulunması şarttır.

Centilmen binicinin, reşit olmaması halinde, velisi veya vasisinin yazılı muvafakatı lazımdır. Centilmen binicinin yukarda yazılı şartları haiz olması halinde dahi bir jüri tarafından yapılacak imtihan neticesine göre Yüksek Komiserler Heyeti, müsaadenin verilip verilmemesinde muhtardır.

Centilmen biniciler, bir koşuda, ancak bir at sahibinin atına binme vadinde bulunabilirler.

Madde 97 - Lisansı haiz olmıyan hiç bir kimse koşularda jokey olarak ata binemez. Jokey lisansları, bir yarış mevsimi için muteberdir. Jokeylere lisans, yarış atı sahibi olmamaları kaydı ile verilir.

Madde 98 - Jokeylerle at sahipleri veya antrenörleri arasında tam ve kısmi olmak üzere iki türlü anlaşma yapılabilir.

Tam anlaşma, muayyen bir zaman zarfındaki bütün yarışlara şamil olur.

Kısmi anlaşma, ancak muayyen ve münferit koşulara münhasırdır.

Tam anlaşması olan jokey, anlaşma devresi içinde, kısmi anlaşmalar veya anlaşmasız binişler için tam anlaşma ile bağlandığı kimseden yazılı muvafakat almak mecburiyetindedir.

Tam anlaşma ile bağlanılmış bir devre için başka bir tam anlaşma yapılamaz.

Jokeyin tam anlaşma ile bağlı bulunduğu kimsenin sahibi bulunduğu veya idman ettiği atların katıldığı koşuda alakalısı yazılı müsaade verse dahi, anlaşmasız olarak başka ata binmesi yasaktır.

Bu madde hükmüne aykırı anlaşma ve taahhütler hükümsüzdür.

Madde 99 - Jokeyler ve jokey yamakları, bindikleri atlar hariç, herhangi bir koşuda hiç bir suretle müşterek bahse iştirak edemezler.

Madde 100 - (Değişik birinci fıkra: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Jokeylerle at sahipleri veya antrenörler arasında yapılan tam anlaşmaların noterlikçe onaylanmış bulunması, kısmi anlaşmaların ise, yazılı olması ve her iki anlaşmanın da Yarış Otoritesine tescil ettirilmesi şarttır.

Mukavelelerden mütevellit anlaşmazlıklar, Komiserler Heyetince karara bağlanır. Vaziyet, mukavelenin feshini icabettiriyorsa, buna ancak Yüksek Komiserler Heyeti salahiyetlidir.

Madde 101 - Anlaşması olmıyan bir jokey, bir koşuda birden fazla kimseye, ata binme vadinde bulunamaz. Bu hüküm hilafına birden fazla kimseye vaadde bulunursa, Komiserler Heyeti, hangi ata bineceğini tayin eder.

Madde 102 - (Değişik birinci fıkra: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Anlaşması olmayan jokeylere bindikleri atlar için verilecek binme ücreti, her yıl Yüksek Komiserler Kurulunca tesbit edilir. Derece alan atların jokeyleri, ayrıca, kazanılan ikramiyenin % 10'unu alırlar.

(Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
Jokey ücretleri hesaplanırken kaydiye, taksit ve pişmancalık paraları ve varsa ayni mükafatların değeri hesaba katılmaz.

Madde 103 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
Yarışın, atbaşı bitmesi halinde jokeyin binicilik ücreti, bindiği at için ödenen ikramiye tutarı üzerinden hesap edilir. Ata binmek için yolculuk yapmak zorunda kalan anlaşmasız jokeye atın sahibi tarafından taşıt aracı ücretleri ve yönetmelikle saptanan miktarlar üzerinden tazminat ödenir. Bu sırada jokey, başkalarına ait atlara da binerse, bu ücretler, o atların sahipleri tarafından ortaklaşa ödenir. Anlaşması olmayan jokeylerin, atın kazancına ilişkin binme ücretleri, atın koşuya katılıp katılmayacağının bildirilmesi sırasında atın sahibi veya vekilinin jokey ile birlikte ve imzalı olarak yapacakları bildirimdeki esasa göre ikramiyeden kesilerek yarış müessesesi tarafından jokeye ödenir. Anlaşması olmayan jokeylerin binme ücretleri en geç on gün içinde tamamen ödenir.

Madde 104 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Jokeyler ile seyislere, hizmetleri ile ilgili olarak yapılacak her türlü ödemeler, makbuz karşılığında yapılır. Makbuzlarda verilen paranın miktarı, ödeme sebebi ve tarihi gösterilir.

Bu makbuzların gerektiğinde ilgililere ibrazı mecburidir.

Madde 105 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Jokey ve jokey yamakları, her yarış günün sona ermesinden başlayarak iki gün içinde, o yarış günü bindikleri her at için kayıt bürosuna, Jokey Kaza Yardım Sandığına gelir kaydedilmek üzere, 20 lira yardım parası ödemek zorundadırlar. Aksi halde bu para bunların binme ücretinden kesilir.

Madde 106 - (Değişik: 19.11.1965 - 6/5490 K.) (Değişik birinci fıkra: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Jokey yamağı olabilmek için, en az iki yıl süreli, yazılı bir sözleşme ile at sahibine veya antrenöre bağlanmış olmak ve bu sözleşmeyi Yarış Otoritesine tescil ettirip lisans almak zorunludur.

Sözleşme süresi dolmadan mücbir veya makbul bir sebebe veya tarafların karşılıklı muvafakatine dayanmaksızın işinden ayrılan jokey yamaklarının lisansları, geri kalan sözleşme süresine 0münhasır olmak üzere Yüksek Komiserler Heyetince iptal edilir.

Sözleşme süresi dolmadan mücbir veya makbul bir sebebe veya tarafların karşılıklı muvafakatine dayanmaksızın jokey yamağını işinden çıkaran at sahibi veya antrenör, geri kalan sözleşme süresine ait olan ücretleri ödemek zorundadır.

Madde 107 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Jokey yamaklarının sözleşme yaptıkları at sahibinin sahibi bulunduğu yada antrenörün idman ettiği atlardan başka bir ata binebilmeleri için, bunlardan yazılı izin almaları ve bunu 59 uncu madde gereğince yapılacak tebligat sırasında göstermeleri gerekir. Jokey yamaklarının kilo ayrıcalıklarından yararlanabilmeleri, bu mükellefiyetin yerine getirilmesine bağlıdır.

Madde 108 - Jokey yamakları, bağlı bulundukları at sahibine ait olan veya bağlı bulundukları antrenörün idmanı altında bulunan atların iştirak ettiği koşularda, alakalıların muvafakati olsa dahi başka at sahiplerinin atlarına binemezler.

At sahibi veya antrenörler, koşuya kayıt ettirecekleri atlara jokey yamağı bindirecekleri hallerde bu hususu jokey yamağının ismini ve kilo imtiyazını tasrih ederek kayıt esnasında beyan etmeğe mecburdurlar.

Madde 109 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Binicilerin yarış kıyafeti; ipek vb. kumaştan yapılmış önü tek sıra düğmeli, yakası kapalı, uzun kollu forma, beyaz ince keten, ipek vb. kumaştan yapılmış kilot, goncu sarı siyah yarış çizmesi, uzun siperlikli ipek vb. kumaştan yapılmış kep, düz beyaz ipek vb. kumaştan yapılmış eşarp ve koruyucu başlıktır.

Bu kıyafeti taşımayan ya da kıyafete gerekli itinayı göstermeyenler koşulara giremezler.

Aynı at sahibinin bir kaç atı aynı koşuya katılıyorsa, Jokeylerden yalnız biri eşarp takar ve hangi atı şanslı ise bu durumu koşudan önce tartı hakemine bildirir; o atın jokeyi, ayrıca bir bent takar.

BÖLÜM: VI
Şikayet ve İtirazlar

Madde 110 - Koşulara mütaallik şikayet ve itirazlar, o koşuya iştirak eden atların sahipleri veya sahiplerinin vekilleri,veya antrenörleri,veya binicileri veya seysleri tarafından yapılabilir.

(Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Şikayet ve itirazların yazılı olması,aşağıdaki maddede gösterilen süre içinde tartı hakemine 100 lira depozite ile birlikte verilmesi gerekir.

Yarış hizmetleriyle alakalı resmi vazifelilerin şikayet ve itirazları depozito kaydına tabi değildir.

Madde 111 - Koşulara mütaallik şikayet ve itirazlar ancak aşağıda yazılı müddetler zarfında yapılabiilr.

I -
A) Atların taşıyacağı ağırlıklara mütaallik şikayet ve itirazlar,birinci tartının sonuna kadar;
B) Atların taşıdığı ağırlıklara mütaallik şikayet ve itirazlar,ikinci tartının sonuna kadar;

II -
A) Koşulacak mesafeye mütaallik şikayet ve itirazlar, birinci tartının sonuna kadar;
B) Koşulan mesafeye mütaallik şikayet ve itirazlar, ikinci tartının sonuna kadar;

III - Kayıtlara, haşa numaralarına, forma renklerine, ringe uğramadan piste çıkmaya, binicilerin tartılara gelmediklerine mütedair şikayet ve itirazlar, koşudan evvel ve ikinci tartının sonuna kadar;
IV - Atların, at sahiplerinin, antrenörlerinin, binicilerinin vasıflarına mütaallik şikayet ve itirazlar, koşudan evvel ve ikramiyeler ödeninceye kadar; (Doping muayenesine ait hükümler mahfuzdur.)
V -

A) Binici tarafından koşuda yarış dürüstlüğünü ihlal edecek herhangi bir harekette bulunulduğuna;
B) Bir atın koşu esnasında çarpmak, sıkıştırmak veya önünü kesmek suretiyle diğer at veya atların koşuyu kazanma imkanlarını ihlal ettiğine;
C) Bir atın, koşuyu muayyen mesafeden noksan koştuğuna;
D) Binicinin tartılara gelmediğine, tartıya gelirken usulsüz hareket ettiğine yahut ikinci tartıda ağırlığının eksik çıktığına;
Mütedair şikayet ve itirazlar, koşunun bitmesinden itibaren beş dakika zarfında; (Bu beş dakikalık devrede bu bentte yazılı olanlar dışındaki şikayetler dinlenmez.)

VI - Tartı hakeminin karar ve muamelelerine mütaallik şikayet ve itirazlar, derhal;
VII - Bu maddede tasrih edilmeyen hususlara mütaallik şikayetler taallük ettiği koşunun ikramiyesi ödeninceye kadar;
VIII - Alacaklara, hilafı hakikat veya yanlış beyanlara mütaallik şikayet ve itirazlar, mütaakıp yarış mevsiminin sonuna kadar; (Yarış mevsimine dahil olmıyan zamanlarda, şikayet ve itiraz kabul edilmez.)

Madde 112 - Borçlular listesine girebilecek bir alacak sahibinin müracaatı halinde; Komiserler Heyeti, bu müracaatı haklı bulursa keyfiyeti yarış müessesesine bildirir. Yarış müessesesi, borçlunun adını listeye geçirmeden önce borcun onbeş gün zarfında ödenmesi hususunu ilan tablosuna yazmak suretiyle ihtar eder. Borç onbeş gün zarfında ödenmediği veya bu müddet zarfında itiraz edilipte Komiserler Heyetince varit görülmediği takdirde, borçlunun adı, ilk çıkacak listeye dercolunur. Bu madde hükümlerine göre yapılacak muamelelere itiraz olunabilir.

Madde 113 - Yapılan şikayet ve itirazlar, Komiserler Heyetinin muvafakati olmadan geri alınamaz.

İtiraz ve şikayetler tahakkuk etmediği takdirde depozito, Jokey Kaza Yardım Sandığına irat kaydolunur. İtiraz ve şikayet varit görüldüğü veya Komiserler Heyetinin muvafakatiyle geri alındığı takdirde iade edilir.

Madde 114 - Kanun ve nizamname hükümlerine aykırı hadise ve muamelelere şikayet ve itiraz edilmemiş olsa bile alakalı hakem veya Komiserler Heyeti re'sen işe elkoymağa mecburdurlar.

Madde 115 - Şikayet ve itirazların taallük ettiği koşularda kazanılan ikramiye, kupa vesaire, şikayet ve itirazlar neticelendirilinceye kadar verilmez.

Madde 116 - Bir şikayet ve itirazın tetkiki veya herhangi bir tahkikatın icrası, masrafı icabettirdiği hallerde, masrafların kimler tarafından, ne müddet zarfında ve ne nispetlerde ödeneceği Komiserler Heyeti tarafından kesin olarak tayin edilir.

Madde 117 - Bir atın kayıt muamelesiyle alakalı şikayet ve itirazlar üzerine koşudan evvel gerekli tashihat yapılabilmiş ise atın o koşuya girmesine müsaade edilir. Ancak bu hal, cezaya mütaallik hükümlerin tatbikına mani olamaz.

BÖLÜM: VII
Cezalar

Madde 118 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Binicinin kusur ya da kastından ileri gelen bir nedenle start gecikmişse, biniciye 800 liradan 600 liraya kadar para cezası verilir.

Startın gecikmesi, atın huysuzluğundan ya da idmansızlığından ileri geliyorsa, antrenörüne, 500 liradan 1000 liraya kadar para cezası verilir; at startı alışmış hale gelinceye kadar koşulara katılması yasaklanır ve iki haftaya kadar müşterek bahis dışı koşturulur.

Madde 119 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Ringe getirilmeden veya binili olmaksızın piste getirilen atların koşuya katılmaları önlenir. Ringin disiplin ve düzenini bozan; atını ringe geç getiren, ring içinde yarış dürüstlüğüne uymayan ve koşuların düzenini bozan davranışlarda bulunan at sahiplerine, vekillerine, antrenörlere ya da seyislere 500 liradan 1000 liraya kadar para cezası verilir.

Madde 120 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1418 K.)
Muayene ve müşahade, eyerleme ve tartı yerlerinin disiplin ve düzenini bozan ya da atlarını buralara geç getiren at sahiplerine, vekillerine, antrenörlere ya da seyislere 500 liradan 1000 liraya kadar para cezası verilir.

Madde 121 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Koşulara kayıt edilmeleri ya da koşturulmaları 34 üncü madde hükmü ile yasaklanmış atları koşuya kaydettiren ya da koşturan at sahiplerine, vekillerine, antrenörlere, seyislere ya da binicilere ve kaydı yapanlara 500 liradan 1000 liraya kadar para cazası verilir ve atın üç haftaya kadar yarışlara katılması yasaklanır.

Madde 122 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
At sahibi adına tecil edilmemiş renk, şekil ya da nitelikleri bir koşuda binicisine kullandıran at sahiplerine, vekillerine, antrenörlere 300 liradan 500 liraya kadar para cezası verilir.

Madde 123 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
Bir atın bu tüzüğe göre taşıması gereken ağırlığa nazaran herhangi bir fazlalık veya eksikliği koşudan önce bildirmeyen veya düzelttirmeyen antrenöre 500 liradan 1000 liraya kadar para cezası verilir. Ayrıca atın o koşuya katılması yasaklanır.

Madde 124 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
59 uncu maddede yazılı bildirim yükümlerinden herhangi birini yerine getirmeyenlere, 300 liradan 500 liraya kadar para cezası verilir. 59 uncu maddede yazılı tartı yükümünü zamanında yerine getirmeyen atın binicisine; ilgisi varsa antrenör veya sahip yahut vekiline 500 liradan 1000 liraya kadar para cezası ve altı haftadan yukarı olmamak üzere yarışlarla ilgili yerlerde sanat icrasından ve yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir.

Madde 125 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
Taşıyacakları ağırlığı daha önceden düzenlememek suretiyle tartının ve dolayısiyle koşunun gecikmesine sebep olan binicilere, birinci defasında ihtar ve tekrarında 300 liradan 500 liraya kadar para cezası verilir.

Madde 126 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
61 inci maddede yazılı ağırlık fazlalığını zamanında bildirmeyen ya da ağırlığını katılacağı koşuda bineceği atın taşıyabileceği ağırlığa uydurmayan binicilere, ilk kez uyarma, tekrarında 500 liradan 1000 liraya kadar para cezası verilir. Her halde jokey ata bindirilmez.

Madde 127 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
Koşudan sonra haşa bezini tartı hakemine geri vermeyen binicilere birinci defasında ihtar, tekrarında 500 lira para cezası verilir.

Madde 128 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
64 üncü madde hükmüne aykırı olarak soyunma odasından çıkan veya temaslarda bulunan binicilere, birinci defasında 500 liradan 1000 liraya kadar para cezası ve tekerrürü halinde aynı para cezasına ilaveten bir haftadan altı haftaya kadar sanat icrasından men cezası verilir.

Madde 129 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
Atın çıkış (start) yerine geç getirilmesi suretiyle koşunun geç başlamasına sebebiyet verilmesi halinde biniciye ve antrenöre 500 liradan 1000 liraya kadar para cezası verilir.

Madde 130 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Atını koşuya kazanmak gaye ve gayreti ile koşturmayan biniciye bir haftadan altı haftaya kadar sanat icrasından men cezası verilir. At da aynı süre için yarışa girmekten men edilir.

Madde 131 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
76 ncı madde hükmüne aykırı olarak ikinci tartıyı yaptırmayan binicilere 500 liradan aşağı olmamak üzere para cezası ve iki haftadan aşağı olmamak üzere sanat icrasından men cezası verilir. Atın antrenörü de aynı şekilde cezalandırılır. At da iki haftadan aşağı olmamak üzere yarışa girmekten men edilir.

Madde 132 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
77 nci madde hükmüne aykırı olarak ağırlığı fazla veya eksik çıkan biniciye ve atın antrenörüne 1000'er lira para cezası ve üç haftadan altı haftaya kadar sanat icrasından, ata ise iki haftadan altı haftaya kadar yarışa girmekten yasaklama cezası verilir.

(Ek: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
At koşu dışı sayılır.

Madde 133 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
85 inci madde hükmüne aykırı olarak atın ringe geç getirilmesi veya ringten süresinden önce çıkarılması hallerinde antrenöre 500; dolaylı olarak kendi atının satışına katıldığı anlaşılan at sahibine, vekiline yahut antrenörüne 1000 lira para cezası verilir.

Madde 134 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Antrenöründen başka kimseler tarafından idman ettirildiği ya da hiç ettirilmediği anlaşılan atların antrenörleri üç hafta, tekrarında altı hafta sanat icrasından, at ise aynı süre ile koşulara katılmaktan yasaklanır.

Madde 135 - (Değişik:19/11/1965 - 6/5490 K.)
94 üncü maddenin son fıkrası hükmüne aykırı olarak seyis kullanan antrenöre 500 lira para cezası verilir. Bu cezaya rağmen aynı seyisi çalıştırmaya devam ettiği takdirde antrenöre altı hafta sanat icrasından men cezası verilir.

Madde 136 - 96 ncı maddenin son fıkrası hükmüne aykırı olarak vaadde bulunan centilmen binicilere, birinci defasında ihtar ve tekerrürü halinde üç haftadan aşağı olmamak üzere yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili mahal ve tesislere girmekten men cezası verilir.

Madde 137 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Lisanssız ya da süresi geçmiş lisansla ata binen biniciye,kaydı yapan memura ve antrenöre 500 lira para cezası verilir. Tekrarında ceza iki katına çıkarılır.

Madde 138 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
98 inci madde hükmüne aykırı anlaşma yapan veya taahhüde giren yahut aynı maddenin beşinci fıkrasındaki memnuiyet hilafına ata binen jokeylere dört hafta yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir.

Madde 139 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
99 uncu madde hükmüne aykırı olarak müşterek bahse giren jokey ve jokey yamaklarına bir yıl süre ile sanat icrasından ve yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili mahal ve tesislere girmekten men cezası verilir.

Madde 140 - (Değişik: 10.11.1975 - 7/10752 K.)
Zarar gören tarafın şikayeti halinde, anlaşma hükümlerine uymayan at sahipleri ile antrenör veya binicilere, 500 liradan 1000 liraya kadar para cezası ve ayrıca bir haftadan üç haftaya kadar yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir.

Madde 141 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
101 inci maddeye aykırı olarak vaadde bulunan jokeylere, birinci defasında ihtar ve tekrarında altı haftaya kadar sanat icrasından yasaklama cezası verilir.

44 ve 105 inci maddelerde yazılı yardım paralarını zamanında ödemeyen at sahibi, jokey ve jokey yamakları bu paralar ödeninceye kadar sanat icra edemezler.

Madde 142 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Jokey yamaklarının 108 inci maddenin birinci fıkrası hükmüne aykırı olarak ata binmeleri halinde at sahibine, vekiline, antrenöre ve jokey yamağına 500 liradan 1000 liraya kadar para cezası verilir.

Madde 143 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Bir atın koşudaki sürat, kuvvet ve cesaretini veya bunlardan birini veya tümünü değiştirmek amacıyla, normal gıdalar dışında herhangi bir maddeyi, herhangi bir şekilde ve herhangi bir yolla ata veren, verdiren veya verdirilmesi imkanlarını kolaylaştıran yahut verilmesine mani olmayan veya müsamaha eden at sahipleri, sahiplerin vekilleri, antrenörleri, binicileri, seyisleri vesair hizmetlilerinden;

a) At sahiplerine ve vekillerine ilk defasında bir yıl süre ile yarış yerlerine hipodromlara ve yarışlarla ilgili mahal ve tesislere girmekten men cezası verilir. Tekerrürü halinde bu ceza iki yıldan aşağı olamaz.
b) (Değişik: 21/2/1983 - 83/6095 K.)
Antrenör, seyisbaşı ve seyislere birincisinde bir yıl süreyle sanat icrasından ve yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten men, antrenörlere, ayrıca, 50.000 liradan 100.000 liraya kadar para cezası verilir. İkincisinde bu cezalar bir katı artırılır. Üçüncüsünde ömür boyu men cezası verilir.
c) Binicilere vesair hizmetlilere ilk defasında bir yıl süre ile sanat icrasından, yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili mahal ve tesislere girmekten men cezası verilir. Tekerrürü halinde bu ceza iki yıldan aşağı olamaz.

Antrenöre ve fiile iştiraki tesbit edilen at sahibi ve vekiline ayrıca 2.500 liradan aşağı olmamak üzere para cezası verilir.

(Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Bu fiile at sahibinin, vekilini antrenör yada seyisinin katıldıkları tesbit edilmemiş olsa bile at, ilk defa bir yıl süreyle tekrarında süresiz olarak yarışa girmekten yasaklanır. Atın cezası, şüpheli görülen maddelerin alındığı tarihten, suçlu görülen kişilerin cezaları ise Tüzüğün 12 nci maddesinin XVII nci bendine göre Komiserler Kurulunun verilen karar tarihinden başlar.

(Değişik: 4/11/1983 - 83/7263 K.)
Bir atı hakkında, daha önce yukarıdaki fıkra hükmüne göre, bir yıl süreyle yarışlara girmekten men cezası verilmiş at sahibinin başka atında bu maddenin ilk fıkrasında sayılan haller saptanırsa, sonraki at hakkında, tekerrür hükmü uygulanır.

Madde 144 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)

I - Yarışların dürüstlükle cereyanına engel olabilecek hareketlerde bulunan at sahiplerine, sahiplerin vekillerine ve antrenörlerle binici, seyis vesair hizmetlilere bir haftadan altı haftaya kadar yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili mahal ve tesislere girmekten men ve ayrıca 200 liradan 1000 liraya kadar para cazesı verilir.
Yarış Müessesesinden ücret alan hizmetlilerden herhangi biri hakkında bu maddenin birinci fıkrası ile 143 üncü madde hükümlerine göre ceza görenlerin Müessesece de görevlerine son verilir.

II) - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Bir at ya da jokey, koşu sırasında rakiplerinden bir ya da bir kaçına çarptığı, sıkıştırdığı, önünü kestiği ya da hareketini engellediği takdirde;

a) Komiserler, olayın ağırlık derecesine ve sonucuna göre atı, varsa, ahırdaşlarını derece dışı bırakırlar ya da rahatsız edilen atlardan sonra derecelendirilirler.
b) Jokey, olayı önlemek için elinden geleni yapmamış ise, ayrıca birinci bentte yazılı cezalar da verilir.

Bu cezalar o koşu sonundan başlayarak uygulanır. Yalnız jokey yamaklarının katıldığı koşularda ilk kez için para cezası almaz.

Madde 145 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
Koşuların yahut yarış yerleriyle tesislerin düzenini bozan at sahiplerine, vekillerine ve antrenörlerle binici, seyis ve diğer hizmetlilere bir haftadan altı haftaya kadar yarış yerlerine; hipodromlara ve yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama ve 1000 lira para cezası verilir.

Madde 146 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.)
Yarışa katılmaktan yasaklanan at, yasaklandığı koşuya girmiş ise, ayrıca bir karar verilmesine gerek kalmadan o koşu için koşu dışı sayılır.

Yarışlara katılmaktan yasaklanan atın cezası, cezanın ilişkin olduğu koşudan itibaren (o koşu dahil); at sahibi, vekili, antrenör, jokey, jokey yamağı, seyis ve diğer hizmetlilerin cezası ise cezanın ilişkin olduğu koşu gününün sonundan itibaren başlar.

Madde 147 - Borçlular listesinde adları yazılı olanlar, isimleri listede kaldığı müddetçe, ayrı bir muamele ve karara hacet kalmaksızın diskalifiye sayılır.

Madde 148 - Diskalifiye edilmiş atlar, her ne suretle olursa olsun, el değiştirdiği takdirde cezaları, müddet tamamlanıncaya kadar, baki kalır.

(Değişik: 7/4/1961 - 5/1059 K.)
Doping neticesi diskalifiye edilmiş olan atlardan ceza müddeti doğan veya ölen taylar safkan evsafı gösterdikleri takdirde soy kütüğüne kaydedilirler;

Madde 149 - Bu Nizamname hükemlerine göre koşularda vazifelendirilen kimseler, vazifelerinin taallük ettiği koşulara ait müşterek bahislere iştirak edemezler. Bu memnuiyet hilafına hareket edenlerle yarış işlerinde vazifelendirilenler, vazifelerini ihmal veya suistimal ettikleri takdirde, fiillerinin ağırlıklarına göra aşağıda yazılı cezalar verilir:

a) İhtar;
b) 100 liradan 1500 liraya kadar para cezası;
c) Altı haftadan aşağı olmamak üzere vazife icrasından men;
d) Altı haftadan aşağı olmamak üzere yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili mahal ve tesislere girmekten men.

Bu maddede yazılı cezalar Yüksek Komiserler Heyeti tarafından verilir. c ve d fıkralarında yazılı cazalardan herhangi biriyle cazalandırılmış olanların ayrıca bir muamele ve karara hacet kalmaksızın vazifeleri nihayet bulur. Bu gibiler bir daha yarış işlerinde vazifelendirilemezler.

Madde 150 - Bu bölümde yazılı cezaları verecek merciler asgari ve azami haddi yazılı cezalarda fiilerin ehemmiyet ve mahiyetlerine ve işleniş tarzlarına ve doğurdukları neticelere göre mucip sebep dermeyen etmek suretiyle iki had arasında verilecek cezayı tam bir serbesti ile takdir eder.

Madde 151 - Diskalifiye edilmiş bir kimsenin, asli cezasının devamı müddetince, yarışlarla ilgili işlerde vazifelendirilmesi, at sahiplerine vekillik etmesi, at kayıt ettirmesi, atlarını yarışa iştirak ettirmesi ve yarış yerlerine, hipodromlara, yarışlarla ilgili mahal ve tesislere girmesi yasaktır.

Diskalifiye edilen kimse, lisansla çalışmak mecburiyetinde bulunanlardan ise ayrı muamele ve karara hacet kalmaksızın lisansı da iptal edilmiş sayılır.

BÖLÜM: VIII
Jokey Kaza Yardım Sandığı

Madde 152 - Kazaya uğrayan jokey ve jokey yamaklarına ve ölüm halinde bunların ailelerine bu bölümde yazılı şartlar dahilinde yardımda bulunmak üzere bir jokey Kaza Yardım Sandığı kurulmuştur.

Madde 153 - Sandığın İdare Heyeti, Yüksek Komiserler Heyetidir.

Madde 154 - Sandığın gelirleri şunlardır:

a) Bu Nizamnamenin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasiyle 105 inci maddesinde yazılı yardım paraları;
b) Bu Nizamnamenin 113 üncü maddesinde yazılı depozito paraları;
c) Müşterek Bahisler Nizamnamesinin 23 üncü maddesinde yazılı bilet karşılıkları;
d) Bağışlar;
e) Yukardaki bentlerde yazılı paraların işletilmesinden elde edilen kazançlar.

Madde 155 - Sandığın parası, yarış otoritesinin tesbit edeceği milli bir bankaya yatırılır.

Bu paralar, ancak Yüksek Komiserler Heyetinin kararı ve yarış otoritesinin tasdiki üzerine çekilebilir. Çeklerin; bankaca ödenebilmesi için Yüksek Komiserler Heyeti Reis veya Umumi Katibi ile yarış otoritesinin imzaya salahiyetli kılınmış memuru tarafından imzalanması şarttır.

Madde 156 - Sandığa ait muamelat, Yüksek Komiserler Heyetince görülür.

Madde 157 - (Değişik: 10/11/1975 - 7/10752 K.) (Değişik bir ve ikinci fıkra: 1/8/1980 - 8/1416 K.)

Koşu sırasında ya da yarışlarla ilgili idman ve diğer hizmetler yapılırken meydana gelen bir kaza sırasında ya da kazadan dolayı sonradan öldüğü kaza zaptıyla tesbit edilen jokey ve jokey yamaklarının eşleri, çocukları ve birinci ve ikinci derecedeki kan hısımları arasında gösterecekleri kimselere, bildirimde belirttikleri oranlara göre paylaştırılmak üzere 350.000 lira ölüm yardımı yapılır.

Daha önce 160 ncı madde gereğince sakatlık yardımı alanlardan, geçirdikleri kaza nedeniyle sonradan ölenlerin ilgililerine bu madde gereğince yapılacak ölüm yardımı 100.000 liradır.

Cenaze giderleri ayrıca Sandık tarafından karşılanır.

Ölene ait bildirimde oranların gösterilmemesi halinde, ölüm yardımı bildirimde yazılı hak sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılır. Ölenin bildirimde bulunmamış olması halinde, ölüm yardımı, karısı ile çocuklarına, bunlar yoksa hayatta bulunan ana ve babasına eşit olarak paylaştırılır. Bildirimde gösterilmiş olan kişilerin hiçbiri hak sahibi değilse bildirim verilmemiş sayılır.

Madde 158 - Beyannameler, kapalı bir zarf içinde jokey ve jokey yamakları tarafından bizzat Yüksek Komiserler Heyeti Bürosuna teslim edilir. Teslim keyfiyeti bir zabıtla tevsik edilir.Zarflar,resmi mühürle mühürlenerek mukabilinde zarf sahiplerine bir makbuz verilir.Zarfların muhafazası Yüksek Komiserler Heyetince temin olunur.

Ölüm vukuunda beyannameyi havi bulunan zarf Yüksek Komiserler Heyeti tarafından açılır ve keyfiyet bir zabıtla tevsik olunur. Beyannamede yazılı hak sahiplerine ölüm yardımını almaları için tebligat yapılır.

Madde 159 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Koşu sırasında yada yarışlarla ilgili idman ve diğer hizmetler yapılırken meydana gelen bir kaza sonucunda, geçici olarak sanatlarını yapamayacak duruma düşen jokey ve jokey yamaklarına süresi bir yılı geçmemek üzere günde 800 lira sakatlık yardımı yapılır.

(Değişik: 7/8/1981 - 8/3419 K.)
Kazanın oluşunun kaza tutanağı ile bir haftaya kadar süren sakatlıkların hipodrom doktoru daha uzun süren sakatlıkların ise hastane raporu ile saptanması gerekir.

Yapılacak yardıma karşılık olarak Jokey Kaza Yardım Sandığı için hipodrom müdürlüklerinde biriken paralardan Komiserler Kurulunca ilgiliye avans verilebilir ve durum Jokey Kaza Yardım Sandığına bildirilir.

Madde 160 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Koşu sırasında ya da yarışlarla ilgili idman ve diğer hizmetler yapılırken meydana gelen bir kaza sonucunda, bir daha sanatlarını yapamayacak derecede sakat kaldıkları tam teşekküllü hastane raporu ile tesbit edilen jokey ve jokey yamaklarına 250.000 lira yardım yapılır.

Madde 161 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
6132 sayılı Kanunun ikinci maddesine göre izin alınmamış koşularda koşan, diskalifiye edilmiş bir atla koşuya katılan, lisansı bulunmayan ve Tüzüğün 44 ve 105 inci maddelerindeki mükellefiyetlerini yerine getirmeyen jokey ve jokey yamaklarına 157, 159 ve 160 ıncı maddelerdeki yardımlar yapılmaz.

Madde 162 - (Değişik: 1/8/1980 - 8/1416 K.)
Jokey Kaza Yardım Sandığının geliri; 157, 169, 160 ıncı maddelerde yazılı yardımlarla jokey ve jokey yamaklarına görevleriyle ilgili kazalardan dolayı resmi hastanelerde yapılan tedavi ve ilaç giderleri ve bunların bakım ve tedavileri için kurulacak sağlık kuruluşlarına harcanır.

Madde 163 - Yüksek Komiserler Heyeti,senede bir defa Sandığın hesap durumunu, bir raporla yarış otoritesine bildirir. Sandık hesap ve muameleleri, yarış otoritesi tarafından teftiş ve murakabe ettirilir.

BÖLÜM: IX
Doping Muayenesi

Madde 164 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Bir atın koşudaki sürat, kuvvet ve cesaretine veya bunlardan birini veya tümünü değiştirmek amacıyla, normal gıdalar dışında herhangi bir maddenin, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla ata verilmiş olup olmadığının tesbiti için yapılan muayenelere doping muayenesi denir.

Koşulara kayıtlı her at, Komiserler Heyetinin göstereceği lüzum üzerine doping muayenesine tabi tutulur. Bir atın koşuya iştirak ettirilmekten vazgeçilmesi hali, doping muayenesi yapılmasına mani teşkil etmez.

Madde 165 - (Değişik: 21/2/1983 - 83/6095 K.)
Doping muayenesine tabi tutulacak atların idrar, salya gibi şüpheli maddeleri Doping Yönetmeliğinde belirlenen süre içinde alınır. İdrarın alınması mümkün olmazsa kan alınır.

At, bu maddeler alınıncaya kadar şüpheli madde alma yerinde, Tüzüğün 8 inci maddesinin a bendinde belirtilen görevli ve sorumlu kişilerin gözetim ve denetimi altında bulundurulur.

Madde 166 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Şüpheli madde, Komiserler Heyeti ile doping muayene heyetinden birer kişinin, at sahibi veya vekili veya antrenörü ile zabıtaya mensup bir vazifelinin huzurunda alınır ve durum bu tutanak ile tesbit edilir.

Maddeyi ihtiva eden şişeler, aynı heyetin huzuru ile mühürlenir.

Bölünmüş maddeyi ihtiva eden mühürlü şişeler, tutanak ile birlikte derhal ve imza mukabilinde komiserlerden birine teslim olunur.

At sahibi veya vekili veya antrenörü sahada bulunmadığı veya davete rağmen gelmediği yahut gelip de tutanağı imza etmediği takdirde, durum tutanakla belirtilir. Bu gibi hallerde atın ilgilileri tutanak münderacatına hiçbir itirazda bulunamazlar.

Atın muayeneden kaçırılması halinde, durum bir tutanak ile tesbit edilir ve at dopingli sayılır.

Madde 167 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Şüpheli maddelerin tahlili,ancak,Yarış Otoritesine bağlı bir laboratuvarda, 23 üncü maddeye göre Tarım Bakanlığınca şüpheli maddeleri tahlil etmekle görevlendirilen mütehassıslar tarafından yapılır.

Tahlil neticesi müsbet çıktığı takdirde, Yarış Otoritesi re'sen şüpheli maddenin 2 nci bölümünü bir temsilci eliyle Komiserler Heyetinden aldırarak teşkil edeceği karma mütehassısı bir heyete aynı laboratuvarda tahlil ettirir.

Karma heyetçe verilen rapor kesindir.

Tarım Bakanlığınca her takvim yılı için doping laboratuvarları tarafından tahlili yapılacak şüpheli maddelere ait bir ücret tarifesi düzenlenir. Bu ücretler yarış gelirlerinden laboratuvarın bağlı bulunduğu kurumun döner sermaye hesabına her ay sonunda ödenir. Tahlil ücretlerinin hesabında tahlilin fiilen yapıldığı yıl esas alınır.

Madde 168 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Şüpheli maddelerin konulmasında sterilize edilmiş şişeler kullanılır. Şüpheli madde bölünerek şişelere konulduktan sonra her birinin üzerine koşunun tarihi, kaçıncı koşu olduğu, atın ve at sahibinin ismi, maddenin mahiyeti yazılır ve komiserler tarafından imzalanmış birer etiket yapıştırılır.

Komiserler heyeti, gelen şişelerin etiketler münderecatını bu hususa mütaallik deftere bir sıra numarası altında aynen kayıt ettikten sonra etiketleri kazıyarak yerine yalnız gizli sıra numaralarını ihtiva eden başka etiketleri yapıştırır ve keyfiyeti bir tutanakla tesbit eder.

Bundan sonra bölünmüş şüpheli maddeleri ihtiva eden şişelerden bir takımı tutanakla birlikte Yarış Otoritesi temsilcisine tevdi olunur. Diğer takımı ise Komiserler Heyeti Başkanlığınca kilit altında bulundurulan dipfirizlerde muhafaza edilir.

Hipodrumlardaki dipfirizlerin bozulması veya bozuk olması halinde durum bir tutanakla tevsik edilerek diğer şüpheli madde takımları derhal Bakanlık laboratuvarına gönderilir ve orada muhafazası sağlanır.

Madde 169 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Şüpheli maddeleri alınan atların mükafatları ikinci tahlil neticesine kadar verilmez.

İkinci tahlil neticesi müsbet çıktığı takdirde 143 üncü maddede yazılı cezalar verilir. Mükafatlar da asıl hak sahiplerine tediye olunur. Tahlil raporlarında, bulunan maddelerin atın koşudaki sürat, kuvvet ve cesaretine veya bunlardan biri veya tümünün değişmesine müessir olup olamıyacağı belirtilir.

Madde 170 - (Değişik: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Atın koşudaki sürat, kuvvet ve cesaretini veya bunlardan birinin veya tümünün değişmesine tesir edebilecek maddelerin veteriner raporuna dayanılarak ve tedavi amacıyla verilmiş bulunması halinde tedavinin koşu gününden en geç sekiz gün önce kesilmiş olması şarttır. Maddelerin tedavi amacıyla verildiğine dair iddia ve itirazlar nazara alınmaz.

Madde 171 - Yarış atlarının muayene ve müşahadelerine, şüpheli maddelerin alınmasına, muayene ve tahliline mütedair her türlü fenni ve teknik hususlar, yarış otoritesince tanzim edilecek bir talimatname ile belirtilir.

Ek Madde 1 - (Ek: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Kayıtların kapanma günü ile koşunun yapılacağı gün arasındaki süre içinde koşuya katılma şartlarını kaybeden bir ata ait kayıt, hükümsüz sayılır.

Belirli bir tarihte yapılması gereken bir koşunun kaçınılmaz bir sebep yüzünden yapılamaması halinde bu koşu veya koşular, en çok bir hafta süreyle geri bırakılabilir. Bu süre içinde yapılamayan bu gibi koşular hiç bir işlem ve karara hacet kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Ek Madde 2 - (Ek: 19/11/1965 - 6/5490 K.) (Değişik bir ve ikinci fıkra: 21/2/1983 - 83/6095 K.)
Tarım ve Orman Bakanlığı, genel, özel, yardımcı ve at sahibi antrenör, jokey jokey yamağı seyisbaşı ve seyislerin bilgi ve uzmanlıklarını geliştirmek amacıyla kurslar açar ya da açtırabilir.

Bu kursların yeri, süresi, eğitim ve öğretim programları ve diğer esaslarıyla yukarıda sayılan görevlilerin çalışma biçim ve koşulları ve sorumluluklarıyla bunlara lisans verilmesi ve kullanılmasına ilişkin esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle belirtilir.

Bakanlık yarış işlerinde görevlendirilen kişilere gerektiğinde hizmetleriyle ilgili konular üzerinde görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla kurs, seminer ve toplantılar tertip edebilir.

Bu kurs, seminer ve toplantılara ilişkin her çeşit harcamalar yarış gelirinden ödenir.

Ek Madde 3 - (Ek: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Yarış gelirlerinden gördükleri görev karşılığında ücret alanlar ile jokey, jokey yamağı veya bunların eşleri bu Tüzük hükümlerine göre yapılan koşulara atlarını kayıt ettiremez ve koşturamazlar. Kaydedilmiş ise kayıt hükümsüz sayılır. Görevlilerin görevlerine son verilir. Ve bunlar yarışlarla ilgili müessese ve hizmetlerde bir daha çalıştırılmazlar.

Muvazzaanın tesbiti halinde de aynı hükümler uygulanır.

Ek Madde 4 - (Ek: 7/8/1981 - 8/3419 K.)

a) Komiserler Kurulunca alınan kararlara uymayan ya da bu Kurul'a karşı kaba ve mütecaviz hareketlerde bulunan at sahipleri, vekilleri, antrenörler, biniciler, seyis vb. hizmetlilere yedi hafta süreyle hipodromlara ve yarışlarla ilgili yerlere girmekten yasaklama ve 2.500,-TL. para cezası verilir.
b) Koşulara kayıtların yaptırdıkları halde toplu olarak ve anlaşmak suretiyle yarış yerlerine gelmeyen, eyerleme ya da ringe geldikten sonra yarışlara katılmayan at sahipleri, vekilleri ve antrenörlerine sekiz hafta süreyle hipodromlara ve yarışlarla ilgili yerlere girmekten yasaklama ve 2.500,-TL.para cezası, atlara ise, iki haftaya kadar yarışlara girmekten yasaklama cezası verilir.
c) Satış koşusuna katılan atını kaçıran ya da alıcıya teslim etmeyen at sahiplerine, vekillerine ve antrenörlerine sekiz hafta süreyle hipodromlara ve yarışlarla ilgili yerlere girmekten yasaklama ve 2.500 lira para cezası, ata da iki haftaya kadar yarışa girmekten yasaklama cezası verilir.
d) Aynı yılın en çok dört ayı içinde iki kez altışar hafta süre ile disiplin cezası almış olan antrenör, jokey ve jokey yamaklarının üç aydan altı aya kadar lisansları iptal edilir.
e) Müşterek bahis oyunlarını etkilemek amacıyla hileli davranışlarda bulunan at sahibi, antrenör, binici vb. hizmetlilere sekiz hafta süreyle hipodromlara ve yarışlarla ilgili yerlere girmekten yasaklama cezası verilir.

Geçici Madde - Türkiye Yarış Talimatnamesi hükümleriyle kurulmuş olan Jokey Kaza İşleri Sandığının mevcut parasiyle bütün hukuk ve vecibeleri, kayıt, vesika ve defterleriyle birlikte bu Nizamname ile kurulan Jokey Kaza Yardım Sandığına intikal eder.

Geçici Madde 1 - (Ek: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce yarışlara iştirakten müebbeden men edilmiş olan atlardan bir yıllık memnuiyet süresini dolduranlar koşulara katılabilirler.

Geçici Madde 2 - (Ek: 19/11/1965 - 6/5490 K.)
Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre ile 109 uncu maddedeki koruyucu başlık kullanma mecburiyeti aranmaz.

Geçici Madde - (Ek: 4/11/1983 - 83/7263 K.)
Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte henüz karara bağlanmamış soruşturma dosyaları hakkında 143 üncü maddenin bu Tüzükle değiştirilen son fıkrası hükmü uygulanır.

Madde 172 - At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanunun sekizinci maddesine istinaden hazırlanıp Şürayı Devletçe incelenmiş olan bu Nizamname Resmi Gazete' de neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 173 - Bu Nizamname hükümlerine İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

1. NO. LU ÇİZELGE (1)

MUHTELİF YAŞTAKİ SAFKAN İNGİLİZ ATLARI KOŞULARINA        
             ÖZGÜ YAŞ - AĞIRLIK ÇİZELGESİ            
                     n      s            
                     a   z   o           k 
         t     n   s   r   u   t   l     m  ı 
      k   a  t   a   ı   i   m   s   ü  m   ı  l 
      a   b  r   s   y   z   m   u   l  i   s  a 
Mesafe   c   u  a   i   a   a   e   ğ   y  k   a  r 
metre Yaş O   Ş  M   N   M   H   T   A   E  E   K  A 
---- --- ---- ----- ---- ----- ----- ------- ---- ----- ----- ---- ----- --- 
   2                         50,5  52  53  53 
1000... 3 53,5 53,5 54  54  55   56  57  58            
ve daha 4 60  60  60  60  60   60  60  60 60   60  60  60
yukarı 5 60,5 60,5 60,5 60,5 60   60  60  60 60   60  60  60
   2                        46,5  48  50  51,5
1200... 3 52  52  52,5 52,5 53   54  55 55,5 56,5 57,5  58  59
ve daha 4 60  60  60  60  60   60  60  60 60   60  60  60
yukarı 5 61  61  61  61  60,5  60  60  60 60   60  60  60
    2                        44,5 45,5 46,5  47
1600. 3 50  50  51  51  52   53 54,5 55,5 56,5 57  57,5 58,5 
ve daha 4 60  60  60  60  60   60  60  60 60   60  60  60
yukarı 5 62  62  62  61,5 61   60  60  60 60   60  60  60
2000... 3 50  50  50,5 50,5 51,5 52,5  54  55 56  56,5  57  58
ve daha 4 60  60  60  60  60   60  60  60 60   60  60  60
yukarı 5 62  62  62  62  61,5 60,5 60,5  60 60   60  60  60
2400... 3 49  49,5 50  50  51   52 53,5 54,5 55,5  56 56,5 57,5
ve daha 4 60  60  60  60  60   60  60  60 60   60  60  60
yukarı 5 62,5 62,5 62  62  61,5  61 60,5  60 60   60  60  60
3200... 3 48  48,5 49  49  50,5  51  52  53 53,5  54  55  56
ve daha 4 60  60  60  60  60   60  60  60 60   60  60  60
yukarı 5 62,5 62,5 62,5 62,5 62  61,5  61  61 60,5  60  60  60
   1 - Yalnız iki yaşlılara özgü koşular 56 kilo ağırlıkla yapılır.     
   2 - Yalnız üç yaşlılara özgü koşular 58 kilo ağırlıkla yapılır.     
   3 - Dört ve daha yukarı yaşlılara özgü koşularda 4 yaşlıların ağırlığı  
     58 kilodan başlar ve daha yukarı yaştakiler için ağırlık çizelgedeki 
     oranlar içinde arttırılır.                      
-----------------------------                         
(1) Bu çizelge; 10/11/1975 tarih ve7/10752 sayılı Kararname ile eklenmiş; 1976
  yılının Kasım ayının birinci günü yürürlüğe girmiştir.          
                                       

2. NO. LU ÇİZELGE (1)


          (MUHTELİF YAŞTAKİ SAFKAN ARAP ATLARINA ÖZGÜ       
                                      
               YAŞ - AĞIRLIK ÇİZELGESİ)           
                                      
                                      
                                      
                                      
                    n      s            
                    a   z   o           k 
          t     n  s  r   u   t   l     m  ı 
       k  a  t   a  ı  i   m   s   ü   m  ı  l 
       a  b  r   s  y  z   m   u   l   i  s  a 
Mesafe    c  u  a   i  a  a   e   ğ   y   k  a  r 
metre Yaş  O  Ş  M   N  M  H   T   A   E   E  K  A 
------ ---- ---- ---- ----- ----- --- ---- ----- ----- ----- ---- ---- -----
1000  3                        55  55 55,5 55,5
1200  4  58  58  58  58  58  58 58  58   58  58 58  58 
ve daha 5  60  60  59,5 59,5 59  59 59  59   58  59 58,5 58,5
yukarı                                   
1400  3                        54  54 55  55 
    4  58  58  58  58 58  58  58  58   58  58 58  58 
ve daha 5  60,5 60,5 60  60 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59  59 
yukarı                                   
1600  3                        53  53  54 54 
    4  58  58  58  58  58  58  58  58   58  58  58 58 
ve daha 5  61  61  60,5 60,5 60  60  80  60   60  60 59,5 58,5
yukarı                                   
2000  3                        51,5 51,5 52,5 52,5
  4  57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
ve daha 5  61  61  60,5 60,5 60  60  60  60  60  60  59,5 59,5
yukarı                                   
2400  3                                  
   4  57  57  57  57   57  57  57  57   57  57 57  57 
ve daha 5  61  61  60,5 60,5  60  60  60  60  60  60 59,5 59,5
yukarı                                   
3000  3                                  
  4  56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5
ve daha 5  61  61  60,5 60,5 60  60  60  60   60 60  59,5 59,5
yukarı                                   
                                      
  Yalnız üç yaşlılara özgü koşular 56 kilo ağırlıkla yapılır.       
  Yalnız dört yaşlılara özgü koşular 58 kilo ağırlıkla yapılır.      
 Yalnız beş ve daha yukarı yaşlılara özgü koşular 59 kilo ağırlıkla yapılır.
-----------------                              
(1) Bu çizelge; 10/11/1975 tarih ve 7/10752 sayılı Kararname ile eklenmiş; 
  1976 yılının Kasım ayının birinci günü yürürlüğe girmiştir.       
                                      
                                      
                                      
           AT YARIŞLARI MÜŞTEREK BAHİSLER             
                 TÜZÜĞÜ                   
                                      
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 19.7.1955, No: 4/5592       
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 10.7.1953, No: 6132        
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 23.8.1955, No: 9085        
  Yayımlandığı Düsturun  Tertibi  : 3, Cildi: 36, S: 2020       
                                   

BÖLÜM : I
Umumi Hükümler ve Tarifler

Madde 1 - 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yapılacak at yarışlarında tertip edilecek müşterek bahisler,bu Nizamnamede belirtilen esaslar dairesinde icra olunur.

Madde 2 - Bu Nizamnamede zikri geçen tabirlerin ifade ettiği manalar, aşağıda gösterilmiştir:

a) Yarış müessesesi; at yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanunun 1,5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerine göre yarış yapma yetkisini kullanacak teşekkülü ifade eder.
b) Müşterek bahis idare kurulu; tabirinden yarış müessesesi idare kurulu anlaşılır.
c) ( Değişik : 17/2/1968 - 6/9621 K.)
Müşterek bahis,ganyan,plase,çifte bahis,ikili bahis,süreli çifte,üçlü ganyan,üçlü bahis,altılı ganyan ve kuralı bahis olmak üzere yarışlar üzerinde yapılan bahislere denir.
d) Ganyan at; bir koşuda katileşen neticeye göre birinci geldiği anlaşılan at demektir.
e) (Değişik : 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Plase atlar; 4 - 6 atın iştirak ettiği koşularda birinci ve ikinci, 7 ve daha fazla atın iştirak ettiği koşularda birinci,ikinci ve üçüncü geldikleri kesinleşen atlar demektir.
f) (Değişik : 17/2/1968 - 6/9621 K.)
Müşterek bahis türleri:

I) Ganyan; bir koşunun birincisini tahmin ederek o at üzerine oynanan bahistir.
II) Plase; 4 - 6 atın iştirak ettiği bir koşuda,bir atın birinci veya ikinci; 7 ve daha fazla atın iştirak ettiği bir koşuda,bir atın birinci veya ikinci yahut üçüncü geleceğini tahmin ederek o at üzerine oynanan bahistir.
III (Değişik : 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Çifte bahis; aynı günde yapılan ve üzerlerine çifte bahis oyunu konulduğu ilan edilen iki koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.
IV) İkili bahis; en az 3 atın iştirak ettiği bir koşuda,birinci ve ikinciyi tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir. Ancak 7 ve daha fazla atın iştirak ettiği koşularda,birinci geleceği tahmin olunan atın ikinci,ikinci geleceği tahmin olunan atın birinci gelmesi halinde de sonuç değişmez.
V) Süreli çifte; ayrı günlerde yapılan iki koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.
VI) Üçlü ganyan; aynı günde yapılan üç koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.
VII) Üçlü bahis; bir koşuda,birinci,ikinci ve üçüncüyü tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.Ancak; birinci,ikinci ve üçüncüyü sırasiyle bilen olmazsa,birinci geleceği tahmin olunan atın ikinci veya üçüncü,ikinci geleceği tahmin olunan atın birinci veya üçüncü,üçüncü geleceği tahmin olunan atın birinci veya ikinci gelmesi halinde de sonuç değişmez.
VIII) Altılı ganyan; aynı günde birbiri ardından yapılan altı koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.
IX) Kuralı bahis; seçilen bir koşu üzerine satılan kuralı bahis biletlerinden o koşuya kayıtlı atların kayıt numaralarına kura sonucu numaraları isabet eden biletlerle oynanan bahistir.

g) (Değişik : 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Oynayan;bahislere iştirak eden kimsedir.
h) (Değişik : 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Bilet,oynayanın bahse girdiği koşuda veya koşularda seçtiği at numarasını veya numaralarını ve bahsin türünü gösteren,matbu sıra numarası veya gişe numarasını havi ve şekli yarış müessesesince tespit edilen belgedir.
f) Yekün,müşterek bahis nevilerinden herbirine iştirak edenlerin verdikleri asgari iştirak bedellerinin toplamıdır.
j) (Değişik : 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Muayyen yüzde; yarış müessesesi tarafından bahislerin yekünu üzerinden bu Tüzüğün 3 üncü maddesine göre hesaplanacak miktardır.
k) (Değişik : 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Kazananlar hissesi; her müşterek bahis yekünundan yarış müessesesi hissesi ve kanuni kesintiler çıkarıldıktan sonra kalanın,kazanan bilet sayısına bölünmesi sonucu bulunan ve kazananlara dağıtılacak olan paradır.
Kazananlar hissesinin dağıtımında; 5 kuruştan aşağı olan kesirler nazara alınmaz.Bu kesirler toplamının % 50 si koruyucu başkanlığını yapmakta olduğu kamu yararına çalışan hayır derneklerine dağıtılmak kaydiyle milli bir bankada açılacak Cumhurbaşkanlığı fonuna, % 50 si Kızılay Cemiyetine makbuz mukabili yatırılır.
Yekünden ve kazananlar hissesinden bu Tüzük'te gösterilenler dışında hiç bir kesinti yapılamaz.
l) (Değişik : 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Asgari iştirak bedeli;oynayanın müşterek bahse girebilmesi için ödemeye mecbur olduğu meblağ demektir.Bunun en azı bir liradır.
m) (Değişik : 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Tamam işareti; Komiserler Heyetinin, koşu neticesini tasvibi üzerine muvasalat kulesine çekilen ve ilan edilmiş koşu neticelerinin katileştiğini ifade eden mavi flamadır.
Bu flamanın çekilmesi ile o koşunun müşterek bahis neticeleri kati olarak tebeyyün etmiş olur.
Ancak,müşterek bahis harici koşacağı günlük yarış proğramında ilan edilen at veya atlar dereceye girmiş ise,bunlardan sonra gelen at veya atlar gözönünde tutularak müşterek bahis sonuçları tespit edilir.
n) İlan tablosu; koşuya iştirak edecek atların,taşıyacağı numaraları,koşu ve bahislerin neticelerini bildiren levhalardır.

Madde 3 - Yekünler üzerinden yarış geliri olarak ayrılacak yüzde miktarı, zaman zaman Yüksek Komiserler Heyeti tarafından tayin olunur.

Madde 4 - (Değişik : 17/2/1968 - 6/9621 K.)
Oynanan kazanmışsa kendisine verilecek para miktarı asgari iştirak bedeline 5 kuruş ilavesi ile bulunacak miktardan az olamaz. Bu takdirde,3 üncü madde gereğince ayrılacak yüzde miktarı aradaki farkı ödeyecek şekilde hesaplanır.

Madde 5 - (Değişik : 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Müşterek bahis türlerinin yekünları hiçbir surette birbirine karıştırılamaz.Hesaplarının ayrı ayrı tutulması zorunludur.

BÖLÜM : II
Müşterek Bahis Kazançlarının Tayini

Madde 6 - (Değişik : 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Ganyanda kazananlar hissesini tayin etmek için o koşudaki ganyan yekünundan kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan para,ganyan atın üzerine oynanmış olan bilet sayısına bölünür.

Madde 7 - (Değişik : 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Ganyanda birden fazla at,atbaşı beraber (dead heat) birinci gelirse,kazananlar hissesini bulmak için ganyan yekünundan önce kesintiler,kalandan kazançlı biletlerin asgari iştirak bedelleri toplamı çıkarılır.Geri kalan para,birinci gelen atlar sayısına göre eşit kısımlara ayrılarak bu paralar her bir atın üzerine oynanmış olan bilet sayısına bölünür ve buna asgari iştirak bedeli katılarak kazananlara dağıtılır.

Madde 8 - (Değişik : 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Bir at sahibi,bir koşuya birden fazla at iştirak ettirir ve içlerinden biri birinci gelirse,bu atlardan herbiri üzerine oynayanlara kazananlar hissesi verilir.Bu gibi hallerde,ganyan yekünundan kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan para, o at sahibinin o koşuya iştirak ettirdiği atlar üzerine oynanmış ganyan biletleri adedine bölünerek kazananlar hissesi tayin olunur.

Madde 9 - Birinci gelen at veya atlara hiç kimse oynamamış ise diğer atlar arasında en ileri gelmiş olan at ganyan addedilir.

Madde 10 - Bir koşuda vok-over olduğu veya hiç bir at koşuyu bitirmediği takdirde asgari iştirak bedelleri iade olunur.

Madde 11 - (Değişik : 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Plasede kazananlar hissesini tayin etmek için plase yekünundan önce kesintiler,kalandan at sayısına göre birinci,ikinci,yahut birinci,ikinci ve üçüncü olan atlar için ödenmiş asgari iştirak bedelleri toplamı çıkarılır.Geri kalan para, kaç plase varsa o kadar eşit kısma ayrılır; çıkan bölüm,her plase atın üzerine oynanmış bilet sayısına bölünür ve çıkacak paralara asgari iştirak bedelleri katılarak kazananlara dağıtılır.

Madde 12 - (Değişik : 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Plaselerde atbaşı beraberlik (dead heat) bahis konusu olduğu zaman; o plaseye 11 inci madde hükmüne göre isabet eden para,o plase mevkiini müştereken işgal eden atların sayısına göre eşit parçalara ayrılarak herbiri,bu plasedeki atların üzerine oynanmış bilet sayısına bölünür ve buna asgari iştirak bedeli eklenmek suretiyle hesaplanır.

Madde 13 - Koşuya iştirak edeceği günlük programda ilan edilen atlardan bir veya birkaçının hareket emrine girmemesi halinde:

a) (Değişik : 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Plaseli koşularda hareket hakeminin emrine girmeyen atlar için ödenmiş asgari iştirak bedelleri geri verilir.
b) (Değişik : 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Üç plaseli koşularda hareket hakeminin emrine giren at sayısı 7 den aşağı düşer fakat 4 veya daha fazla olursa plase mevkili ikiye indirilir.
c) (Değişik : 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Üçlü ve ikili plaselerde hakemin emrine giren at sayısı 4 ten az olursa bütün atlar için ödenmiş asgari iştirak bedelleri geri verilir.

Madde 14 - Plase olarak koşuyu bitiren atların üzerine hiç kimse oynamamış ise asgari iştirak bedelleri tamamen iade olunur.

Madde 15 - Herhangi bir sebeple koşuyu bitiren atların sayısı üç plaseli koşuda ikiye veya bire,iki plaseli koşuda bire düşerse plase mevkileri,koşuyu bitiren at adedinden ibaret sayılır.

Koşuyu hiç bir atın bitirememesi halinde plase asgari iştirak bedelleri tamamen iade olunur.

Madde 16 - (Değişik : 17/2/1968 - 6/9621 K.)
Çifte bahis, aynı günde yapılan iki koşuda,üzerine oynanan iki atın birinci gelmesi halinde kazanç sağlar.

Çifte bahiste kazananlar hissesi aşağıda yazılı şekilde hesaplanarak dağıtılır.

(Değişik : (a),(b),(c) bentleri - 14/2/1973 - 7/5845 K.)
a) Çifte bahis yekünundan kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan para,çifte bahsin konulduğu iki koşuda birinciliği kazanan iki at üzerine oynanmış bulunan bilet sayısına bölünerek dağıtılır.
b) Çifte bahsin yapılacağı ilan edilen koşulardan birincisinde veya ikincisinde veya her ikisinde birinciliği kazanan at veya atlar üzerine hiç kimse oynamamış ise o koşularda ikinci gelen at veya atlar üzerine oynayanlar kazanmış sayılır.
c) Birden fazla atın atbaşı beraber (deat heat) birinci gelmeleri halinde, yekünden kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan,birinciliği kazanan atları ihtiva eden grupların sayısınca eşit kısma ayrılır.Her grup için ayrılmış para,o grup üzerine oynayan bilet sayısına göre bölünerek dağıtılır.
Bir at sahibinin iştirak ettireceği birden fazla atlardan herhangi birinin birinci gelmesi halinde,kazananlar hissesi ganyanda olduğu gibi hesaplanarak dağıtılır.
d) Çifte bahsin konulduğu koşullarda,kayıtlı atlardan, koşuya iştirak etmiyeceği koşunun yapılmasından önce ilan olunan atlar için ödenmiş asgari iştirak bedelleri tamamen geri verilir.
e) (Değişik: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Koşullardan birincisi iptal edildiği veya koşuyu hiçbir at bitiremediği takdirde, iştirak bedelleri geri verilir.

Birinci koşu yapıldıktan sonra ikinci koşuyu teşkil eden koşu iptal edildiği veya koşuyu hiçbir at bitiremediği takdirde, iştirak bedelleri yalnız birinci ayakta birinciliği kazanan at üzerine oynanmış biletler arasında ganyanda olduğu gibi bölünerek dağıtılır.

Madde 17 - (Değişik birinci fıkra: 17/2/1968 - 6/9621 K.)
İkili bahis, en az 3 atın iştirak ettiği bir koşuda, üzerlerine oynanan iki attan birinin birinci ve diğerinin ikinci gelmesi halinde kazanç sağlar. Ancak 7 ve daha fazla atın iştirak ettiği koşularda, birinci geleceği tahmin olunan atın ikinci, ikinci geleceği tahmin olunan atın birinci gelmesi halinde de sonuç değişmez.

İkili bahiste kazananlar hissesi aşağıda yazılı şekilde hesaplanarak dağıtılır:
a) (Değişik: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
7 den az atın iştirak ettiği koşularda, ikili bahis yekünundan kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan para, birinci ve ikinciyi sırasıyla bilen biletlerin sayısına bölünerek dağıtılır.
7 ve daha fazla atın iştirak ettiği koşularda, ikili bahis yekünundan kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan para, sıraya bakılmaksızın birinciliği ve ikinciliği kazanmış olan ikişer atlık gruplar üzerinde oynanan biletlerin sayısına bölünerek dağıtılır.
b) İkili bahsin yapılacağı ilan edilen koşularda kazanan at gruplarına hiç kimse oynamamış ise asgari iştirak bedelleri tamamen geri verilir.
c) Birden fazla at birinci geldiği takdirde ikinci gelen atlar hesaba katılmaz. İkili bahis yekünundan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra bakıye yalnız birinciliği kazanan atları ihtiva eden grupların sayısınca müsavi kısma ayrılır. Her grup için ayrılmış para o grup üzerine oynanan bilet sayısına göre taksim ve tevzi olunur.
d) Birden fazla at, ikinci geldiği takdirde yekünundan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra bakıye birinci ve ikinci gelen atları ihtiva eden grupların sayısınca müsavi kısma ayrılır. Her grup için ayrılmış para o grup üzerine oynanan bilet sayısına göre taksim ve tevzi olunur.
e) (Değişik: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Koşu iptal edildiği veya koşuyu hiçbir at bitiremediği veya koşuyu yalnız bir at bitirdiği takdirde, asgari iştirak bedelleri geri verilir.

Madde 18 - Komiserler Heyeti tarafından koşu neticeleri katileşmeden önce hükümsüz olduğu ilan edilen bir koşu için ödenmiş müşterek bahis asgari iştirak bedelleri tamamen iade olunur.

Madde 19 - (Değişik: 17/2/1968 - 6/9621 K.)
Müşterek bahis biletleri ancak yarış müessesesinin açtığı gişelerde veya tayin ettiği yerlerde; yetkili kıldığı kimseler tarafından satılır. Bu biletlerin satışında çek kabul edilmez.

Hiç bir kimse hiç bir yerde gişeler açmak veya sipariş kabul etmek suretiyle yahut herhangi diğer bir şekil ve nam altında müşterek bahis oynatamaz.

Madde 20 - Bir koşuya iştirak edecek her atın o koşuda taşıyacağı numara, resmi yarış programında ve ilan tablolarında gösterilir.

Bunlardan bir yanlışlık olursa:
a) Yanlışlığın koşu başlamadan önce anlaşılması halinde keyfiyet tashih ve ilan edilinceye kadar satış durdurulur ve yanlış numara üzerine bilet alanların asgari iştirak bedelleri tamamen iade olunur.
b) Yanlışlığın koşu bittikten sonra ve fakat kazananlar hissesinin ilanından önce anlaşılması halinde yanlış numara üzerine bilet alanların asgari iştirak bedelleri tamamen iade olunur.
c) Yanlışlığın kazananlar hissesinin ilanından sonra anlaşılması halinde, netice üzerine hiç bir tadıl ve tashih yapılmaz ve itirazlar nazara alınmaz.

Madde 21 - (Değişik: 17/2/1968 - 6/9621 K.)

Yarışların yapıldığı hipodromlarda bilet satışları;
a) Ganyan, plase, ikili bahis, üçlü bahis, çifte bahis, süreli çifte ve üçlü ganyanda, üzerine oyunun konulduğu koşulların başlamasından 5 dakika öncesine,
b) Altılı ganyanda, üzerine oyunun koşulduğu koşulardan birincisinin başlamasından 5 dakika öncesine,
c) Kuralı bahiste, üzerine oyunun konulduğu ilan edilen koşunun yapılacağı günden (Yapılacağı gün dahil) 7 gün önce saat 17.00 ye,
d) Start makinelerine bağlı otomatik makinelerle teçhiz edilmiş hipodromlarda a ve b bentlerinde yazılı oyunlarda, start verilinceye,  kadar devam eder.

Yarışların yapıldığı hipodromlar dışındaki bilet satışlarının devam süreleri, Yarış Müessesesince tespit ve satış yerlerinde ilan edilir.

Madde 22 - Tamam işareti çekildikten ve kati netice ayrıca tartı komiserliği tarafından yazılı olarak yarış müessesesince bildirildikten sonra müessese o koşuya ait müşterek bahis kazananlar hisselerini hesap ve levhaları üzerinde ilan eder. Bu ilanları müteakip kazanan biletlerin sahipleri tediye gişelerine müracaatla paralarını alırlar.

Bilet ibraz edilmedikçe hiç bir suretle tediye yapılamaz. Tahrif edilmiş yahut iki veya daha fazla parçalara ayrılmış veya matbaanın suni taksirinden mütevellit olmıyarak yazıları okunmayacak derecede bozulmuş biletlerin karşılığı ödenmez.

Tediyeler, bileti ibraz edene yapılır. Biletlerin ziyaından veya ne sebeple olursa olsun el değiştirmesinden mütevellit itirazlar dinlenmez ve bu gibi hallerde vakı tediyelerden dolayı yarış müessesesi mesul tutulmaz.

Madde 23 - (Değişik: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Koşu günü talep edilmeyen kazananlar hisseleri ve asgari iştirak bedelleri, koşu gününü kovalayan 15 inci günü saat 12.00 ye kadar yarış müessesesince tayin edilen yerlerdeki geç tediye büroları tarafından ödenir.

Start makinalarına bağlı otomatik makinalar ile teçhiz edilmiş hipodromlarda satılan biletler için bu süre, en çok 7 gündür.

Üçlü bahis, altılı ganyan ve kuralı bahiste bu süre 90 gündür. Bu süreler içinde ibraz edilmeyen biletlerin karşılıkları Jokey Kaza Yardım Sandığına irat kaydedilir.

Madde 24 - Müşterek bahislere müteallik her türlü ödemelerden hak sahiplerine karşı yarış müessesesi mesul ve zamindir.

Müşterek bahislerin tanzim ve idaresinden müşterek bahis idare kurulu yarış otoritesine karşı doğrudan doğruya mesuldur.

Müşterek bahis idare kurulu, her yarış sonunda veya yarış otoritesinin lüzum gösterdiği zamanlarda müşterek bahis bilançosunu azami on gün içerisinde yarış otoritesine vermeğe mecburdur.

Madde 25 - Yarış otoritesi, yarış müessese veya müesseselerinin müşterek bahislere ait bilümum muamelat, kayıt ve hesabatını her zaman teftiş ve murakabe etmeğe, direktifler vermeğe selahiyetlidir.

Yarış otoritesi, yarış müessese veya müesseselerinin ana nizamnamelerinde yazılı murakıplardan ayrı olarak kendi memurlarından uygun gördüklerini murakıplıkla vazifelendirebilir. Bunlara verilecek tazminat, yarış otoritesince tayin ve yarış müessesesince tediye edilir. Yarış müessesesi veya müesseseleri istenilen evrak, hesap ve kayıtlarla kasa mevcudunu her zaman selahiyetli kimselerin tetkikına amade bulundurmakla mükelleftirler.

Ek Madde 1 - (Ek: 17/2/1968 - 6/9621 K.)
Süreli, çifte, ayrı günlerde yapılan iki koşuda, üzerine oynanan iki atın birinci gelmesi halinde kazanç sağlar.

Süreli çiftede kazananlar hissesi 16 ncı madde hükümleri uyarınca hesaplanarak dağıtılır.

Ek Madde 2 - (Ek: 17/2/1968 - 6/9621 K; Değişik: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Üçlü ganyan, aynı günde yapılan üç koşuda, üzerine oynanan üç atın birinci gelmesi halinde kazanç sağlar.

Üçlü ganyanda kazananlar hissesi aşağıda yazılı şekilde hesaplanarak dağıtılır:
a) Üçlü ganyan yekünundan kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan para, üçlü ganyandan birinciliği kazanan üç at üzerine oynanmış bulunan biletlerin sayısına bölünerek dağıtılır.
b) Üçlü ganyanın konulduğu koşulardan birisi iptal edilir veya bu koşulardan birini hiçbir at bitiremezse, kazananlar hissesi iki koşuda birinciliği kazanan atlar üzerine oynanmış bulunan bilet sayısına bölünerek dağıtılır.
c) Birden fazla atın atbaşı beraber (dead heat) birinci veya bir at sahibinin iştirak ettireceği birden fazla atlardan herhangi birinin birinci gelmesi hallerinde, kazananlar hissesi 16 ncı maddenin c bendinde olduğu gibi hesaplanarak dağıtılır.
d) Üçlü ganyanda koşuya iştirak edeceği ilan olunan atlardan üzerine oynananların koşuya iştirak etmemesi halinde, bu at veya atların yerine aynı koşuda en çok ganyan oynanan at üzerine oynanmış sayılırlar. Bir koşuda üzerine eşit olarak en çok ganyan oynanan iki veya daha fazla at mevcut olduğu takdirde, her biri, koşmayan atın yerini alır ve oyun bu atlar üzerine oynanmış sayılır.
e) Koşulardan ikisi iptal edildiği veya iki koşuyu hiçbir at bitiremediği takdirde, asgari iştirak bedelleri geri verilir.
f) Yukarıdaki bentlere göre üçlü ganyanı bilen olmadığı takdirde, kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan para, müteakıp üçlü ganyan oyununa devrolunur.

Üçlü ganyanı bilen olmadığı sürece bu devir devam eder.

Bir mitingde üçlü ganyanın son oynandığı gün, üçlü ganyanın konulduğu koşulların üç birincisini bilen olmadığı takdirde, biriken para, iki birinciyi bilenlere, iki birinciyi bilen olmadığı takdirde, bir koşunun birincisini bilenlere bölünür.

Ek Madde 3 - (Ek: 17/2/1968 - 6/9621 K.)
Üçlü bahis, bir koşuda üzerlerine oynanan üç attan birinin birinci, birinin ikinci ve diğerinin de üçüncü gelmesi halinde, kazanç sağlar. Ancak birinci, ikinci ve üçüncüyü sırasiyle bilen olmazsa, birinci geleceği tahmin olunan atın ikinci veya üçüncü, ikinci geleceği tahmin olunan atın birinci veya üçüncü, üçüncü geleceği tahmin olunan atın birinci veya ikinci gelmesi halinde de sonuç değişmez.

Üçlü bahiste kazananlar hissesi aşağıda yazılı şekilde hesaplanarak dağıtılır.
a) (Değişik: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Üçlü bahis yekünundan kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan para, birinci, ikinci ve üçüncüyü sırasıyla bilen biletlerin sayısına bölünerek dağıtılır.
b) (Değişik: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Birinci, ikinci ve üçüncüyü sırasıyla bilen bulunmadığı takdirde, birinci geleceği tahmin olunan atın ikinci veya üçüncü, ikinci geleceği tahmin olunan atın birinci veya üçüncü, üçüncü geleceği tahmin olunan atın birinci veya ikinci gelmesi halinde, bu atlar üzerine oynayanlar kazanmış sayılarak üçlü bahis yekünundan kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan para, üçer atlık gruplar üzerine oynanan biletlerin sayısına bölünerek dağıtılır.
c) (Değişik: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Üç ve daha fazla atın koşuyu atbaşı beraber (dead heat) birinci olarak bitirmeleri halinde, bu atlar üzerine oynayanlar kazanmış sayılarak üçlü bahis yekünundan kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan para, birinci gelen atları ihtiva eden üçer atlık grupların sayısınca eşit kısma ayrılır. Her grup için ayrılmış para, o grup üzerine oynanan bilet sayısına bölünerek dağıtılır.
d) (Değişik: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
İki atın koşuyu atbaşı beraber (deadheat) birinci olarak bitirmeleri halinde, bunlardan sonra gelen at veya atbaşı beraber (dead heat) atlar üçüncü olarak hesaba katılır ve bu atlar üzerine oynayanlar kazanmış sayılarak üçlü bahis yekünundan kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan para, atbaşı beraber (dead heat) iki atın birinciliği ve bir atın ikinciliği, iki atın atbaşı beraber (dead heat) birinciliği, iki ve daha fazla atın atbaşı beraber (dead heat) ikinciliği kazanan atları ihtiva eden üçer atlık gruplar sayısınca eşit kısma ayrılır.
Her grup için ayrılmış para, o grup üzerine oynanan bilet sayısına bölünerek dağıtılır.
e) Bir atın birinci, iki ve daha fazla atın atbaşı beraber (dedhit) ikinci olarak koşuyu bitirmeleri halinde, bu atlar üzerine oynıyanlar kazanmış sayılarak, üçlü bahis yekünundan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra kalan para, üçer atlık gruplar üzerine oynanan biletlerin sayısına bölünür.
f) (Değişik: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Bir atın birinci, bir atın ikinci ve iki ve daha fazla atın atbaşı beraber (dead heat) üçüncü olarak koşuyu bitirmeleri halinde, bu atlar üzerine oynayanlar kazanmış sayılarak üçlü bahis yekünundan kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan para, birinciliği, ikinciliği ve atbaşı beraber (dead heat) üçüncülüğü kazanan atları ihtiva eden üçer atlık gruplar sayısınca eşit kısma ayrılır. Her grup için ayrılmış para, o grup üzerine oynanan bilet sayısına bölünerek dağıtılır.
g) (Değişik: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Üç atı sırasıyla veya sıraya bakılmaksızın hiç kimse bilemediği takdirde, birinci ve ikinciyi sırasıyla bilenler kazanmış sayılarak, üçlü bahis yekünundan kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan para, bu iki at üzerine oynanan biletlerin sayısına bölünür. İki atın koşuyu atbaşı beraber (dead heat) birinci olarak bitirmeleri halinde, bu atlar birinci ve ikinci sayılarak sonraki atlar hesaba katılmaz.
h) (Değişik: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Üç atı sırasıyla veya sıraya bakılmaksızın veya birinci veya ikinciyi sırasıyla hiç kimse bilemediği takdirde, birinci ve üçüncüyü sırasıyla bilenler kazanmış sayılarak üçlü bahis yekünundan kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan para, bu iki at üzerine oynanan biletlerin sayısına bölünerek dağıtılır.
i) Üç'atı sırasiyle veya sıraya bakılmaksızın veya birinci ve ikinciyi sırasiyle veya birinci ve üçüncüyü sırasiyle hiç kimse bilemediği takdirde, ikinci ve üçüncüyü sırasiyle bilenler kazanmış sayılarak, üçlü bahis yekünundan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra kalan para, bu iki at üzerine oynanan biletlerin sayısına bölünür. İki atın koşuyu atbaşı beraber (dedhit) ikinci olarak bitirmeleri halinde, bunlardan sonra gelen atlar hesaba katılmaz.
j) Üç atı sırasiyle veya sıraya bakılmaksızın veya birinci ve ikinciyi sırasiyle veya birinci ve üçüncüyü sırasiyle veya ikinci üçüncüyü muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra kalan para, bu iki at üzerine oynanan biletlerin sayısına bölünür.
k) Üçlü bahsin yapılacağı ilan edilen koşullarda, kazanan at gruplarına hiç kimse oynamamış ise, asgari iştirak bedelleri tamamen geri verilir.
l) Koşuyu üçten az at bitirdiği veya hiçbir at biteremediği takdirde, asgari  iştirak bedelleri tamamen geri verilir.
m) Koşuya kayıtlı atlardan, koşuya iştirak etmiyeceği koşunun yapılmasından önce ilan olunan atlar için ödenmiş asgari iştirak bedelleri tamamen geri verilir.
n) (Ek: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Üçlü bahsin yapılacağı koşularda üzerine oynanan üç attan herhangi birinin koşuya iştirak etmemesi halinde, oynayanın o atın yerine kayıtlı atlar arasından seçerek bilette işareti bulunan haneye yazacağı diğer bir at geçerli sayılır.

Oyunlarda üzerine oynanan üç attan iki veya üçünün koşuya iştirak edememeleri halinde, bu atlara ait bahis asgari iştirak bedelleri geri verilir.

Ek Madde 4 - (Ek: 17/2/1968 - 6/9621 K.)
Altılı ganyan, aynı günde birbiri ardından yapılan altı koşuda üzerlerine oynanan atların birinci gelmesi halinde kazanç sağlar.

Altılı ganyanda kazananlar hissesi aşağıda yazılı şekilde hesaplanarak dağıtılır:
a) (Değişik: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Altılı ganyan yekünundan kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan para, altılı ganyanın konulduğu koşularda birinciliği kazanan atlar üzerine oynanan biletlerin sayısına bölünerek dağıtılır.
b) Altılı ganyanda,bu oyuna dahil bir veya iki koşu iptal edildiği takdirde, oyuna dahil diğer koşuların birincilerini bilenler kazanmış sayılır.
c) Altılı ganyanda, bu oyuna dahil bir veya iki koşuda yalnız bir at koşuya iştirak ettiği veya koşulardan birini veya ikisini hiç bir at bitiremediği takdirde, bu koşular hesaba katılmayarak diğer koşuların birincilerini bilenler kazanmış sayılır.
d) (Değişik: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Yukarıdaki bentlere göre altılı ganyanı bilen olmadığı takdirde, kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan para, müteakıp altılı ganyan oyununa devrolunur. Altılı ganyanı bilen olmadığı sürece bu devir, mitingin son gününe kadar devam eder.
e) Altılı ganyanda, bu oyuna dahil koşulardan üçü veya daha fazlası iptal edilir veya üç veya daha fazla koşuda yalnız birer at koşuya iştirak ederse veya üç ve daha fazla koşuyu hiç bir at bitiremezse, o güne ait altılı ganyan asgari iştirak bedelleri tamamen geri verilir ve devreden para varsa, bu para müteakip altılı ganyan oyununa devrolunur.
f) Bir mitingde, altılı ganyanın son oynandığı gün, altılı ganyanın konulduğu koşuların altı birincisini bilen olmadığı takdirde, biriken para, beş birinciyi bilenlere, beş birinciyi bilen olmadığı takdirde dört birinciyi bilenlere, dört birinciyi bilen olmadığı takdirde üç birinciyi bilenlere, üç birinciyi bilen olmadığı takdirde iki birinciyi bilenlere, iki birinciyi bilen olmadığı takdirde de bir koşunun birincisini bilenlere bölünür.
g) Bir mitingde, altılı ganyanın son oynandığı gün, bu oyuna dahil üç ve daha fazla koşunun iptal edilmesi veya üç ve daha fazla koşuya yalnız birer atın iştirak etmesi veya üç ve daha fazla hiç bir atın bitirememesi veya altılı ganyan oyunu bilen bulunmaması veya hiç kimsenin altılı ganyan oynamaması hallerinde,devreden para varsa,bu para müteakip mitingin altılı ganyan oyununa devrolunur.
h) (Değişik: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Altılı ganyanda koşuya iştirak edeceği ilan edilen atlardan üzerine oynananların koşuya iştirak etmemesi halinde, bu atların yerine aynı koşuda en çok ganyan oynanan at üzerine oynamış sayılır.
Bir koşuda üzerine eşit olarak en çok ganyan oynayan iki veya daha fazla at mevcut olduğu takdirde,herbiri koşmayan atın yerini alır ve oyun,bu atlar üzerine oynanmış sayılır.
Bir at sahibinin, koşuya iştirak edeceği ilan olunan atlardan bir veya birkaçının iştirak etmemesi halinde, o koşuda at veya atları koştuğu taktirde, o at sahibinin koşmayan atları üzerine oynayanlar hakkında bu bendin birinci fıkrası uygulanmaz. Bu gibi hallerde, o at sahibinin koşuya iştirak eden diğer at veya atları üzerine oynanmış sayılır.
Koşuya iştirak edeceği ilan edildiği halde, at sahibinin hiçbir atı koşuya iştirak etmediği takdirde, bu fıkranın birinci bendi uygulanır.
i) (Değişik: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Altılı ganyanda birden fazla, at atbaşı beraber (dead heat) birinci olarak geldiği takdirde, bu atlar üzerine oynayanların herbiri kazanmış sayılarak yekündan kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan para, birinci gelen atları ihtiva eden grupların sayısınca eşit kısma ayrılır.
Her grup için ayrılmış para, o grup üzerine oynanan bilet sayısına göre bölünerek dağıtılır.
j) (Değişik: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Altılı ganyanın konulduğu koşulardan herhangi birisine, bir at sahibinin birden fazla atının iştirak etmesi ve bu atlardan herhangi birinin birinci gelmesi halinde, o at sahibinin diğer atları üzerine oynayanlarda kazanmış sayılır.

Ek Madde 5 - (Ek: 17/2/1968 - 6/9621 K.)
Kur'alı bahis, seçilen bir koşu üzerine satılan kur'alı bahis biletlerinden o koşuya iştirak edecek atların kayıt numaralarına kur'a sonucu numaraları isabet eden biletlerde bu biletlerden, koşuda birinci, ikinci ve üçüncü gelen atların biletlerine sahip bulunanlara, belirli oranlarda kazanç sağlar.

Kur'alı bahiste kazananlar hissesi aşağıda yazılı şekilde hesaplanarak dağıtılır:
a) Kur'alı bahis yekünundan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra kalan para, koşu sonucu birinci, ikinci ve üçüncü gelen atlara isabet eden bilet sahiplerine, yönetmeliğinde gösterilen oranlarda, kalanı da koşuya kayıtlı olup da birinci, ikinci ve üçüncü gelmeyen diğer atlara isabet eden biletlerin sahiplerine, eşit olarak dağıtılır.
Koşuya kayıtlı olupta, koşudan çekilen veya koşuya iştiraki ilan edildiği halde koşmayan veya koşuya iştirak ettiği halde koşuyu bitiremeyen atlara isabet eden bilet sahipleri, koşuya iştirak edip birinci, ikinci ve üçüncü gelmiyen diğer atlara isabet eden biletlerin sahipleri gibi kazanmış sayılır.
b) Koşuyu üç ve daha fazla at, atbaşı beraber (Dedhit) birinci olarak bitirdiği takdirde, a bendi gereğince dağıtılacak birincilik, ikincilik ve üçüncülük kazançları toplanır ve birinci gelen atlara isabet eden biletlerin sahiplerine eşit olarak dağıtılır.
c) Koşuyu iki at, atbaşı beraber (Dedhit) birinci olarak bitirdiği takdirde, a bendi gereğince dağıtılacak birincilik ve ikincilik kazançları toplanır ve bu atlara isabet eden biletlerin sahiplerine eşit olarak dağıtılır. Bu iki attan sonra koşuyu bitiren at veya atbaşı beraber (Dedhit) bitiren atlar üçüncü sayılarak, a bendi gereğince dağıtılacak üçüncülük kazancı, bu at veya atlara isabet eden biletlerin sahiplerine eşit olarak dağıtılır.
d) Koşuyu bir at birinci ve iki ve daha fazla at atbaşı beraber (Dedhit) ikinci olarak bitirdiği takdirde, a bendi gereğince dağıtılacak ikincilik ve üçüncülük kazançları toplanır ve koşuyu ikinci olarak bitiren atlara isabet eden biletlerin sahiplerine eşit olarak dağıtılır.
e) Koşuyu bir at birinci, bir at ikinci ve iki ve daha fazla at atbaşı beraber (Dedhit) üçüncü olarak bitirdiği takdirde, a bendi gereğince dağıtılacak üçüncülük kazancı, üçüncü gelen atlara isabet eden biletlerin sahiplerine eşit olarak dağıtılır.
f) Koşuya iki at iştirak ettiği veya koşuyu iki at bitirdiği takdirde, a bendi gereğince dağıtılması gereken üçüncülük kazancı, koşuya kayıtlı diğer atlara isabet eden biletlere, aynı bent uyarınca dağıtılacak para miktarına eklenir.
g) Koşuya bir at iştirak ettiği veya koşuyu bir at bitirdiği takdirde, a bendi gereğince dağıtılması gereken ikincilik ve üçüncülük kazançları, koşuya kayıtlı diğer atlara isabet eden biletlere aynı bent uyarınca dağıtılacak para miktarına eklenir.
h) Kur'alı bahsin yapılacağı ilan edilen koşuya atların kayıtları yapıldıktan sonra koşu iptal edildiği veya hiç bir at koşuya iştirak etmediği veya koşuyu hiç bir at bitiremediği takdirde, kur'alı bahis yekünundan muayyen yüzde çıkarıldıktan sonra kalan para,koşuya kayıtlı atlara isabet eden biletlerin sahiplerine eşit olarak dağıtılır.
i) Kur'alı bahsin yapılacağı ilan edilen koşu, atların kayıtları yapılmadan önce iptal edildiği takdirde, oynıyanlara asgari iştirak bedelleri tamamen geri verilir.

Ek Madde 6 - (Ek: 17/2/1968 - 6/6921; Değişik: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Üçlü ganyan, altılı ganyan, üçlü bahis ve kuralı bahis biletlerinin şekil ve muhtevaları ve satış usulleriyle biletlerin değerlendirilmesine ve bilet sahiplerine yapılacak ödemelere ve kuralı bahiste kazananlara dağıtılacak pay oranlarına ait teknik ve idari hususlar, Müşterek Bahis İdare Kurulunca hazırlanıp Yarış Otoritesince onaylanacak bir yönetmelikle belirtilir.

Ek Madde 7 - (Ek: 14/2/1973 - 7/5845 K.)
Üçlü ganyan, altılı ganyan, üçlü bahis ve kuralı bahis biletleri tahmin sütunlarının, oynayanlar tarafından eksiksiz olarak doldurulması mecburidir.

Tahmin sütunlarında kazıntı veya silinti bulunan veya a, b, c, kuponları münderecatı birbirine uygun olmayan veya hatalı doldurulan veya iştirak tutarı noksan olarak yatırılan veya yarış müessesesinin açtığı gişelerde satış yapan veya tayin ettiği yerlerde yetkili kıldığı kimseler tarafından satışı yapılan biletlerden satış muhteviyatını göstermek üzere düzenlenen listelerde numara ve bedeli yazılı olmayan biletler, değerlendirilmeye dahil edilmez. Bu biletleri ellerinde bulunduranlar, yarış müessesesinden hiç bir hak iddiasında bulunamazlar.

Madde 26 - 6132 sayılı kanunun 8 inci maddesi hükmüne göre hazırlanmış ve Şürayı Devletçe tetkik edilmiş olan bu Nizamname Resmi Gazete'de neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.

Madde 27 - Bu Nizamneminin hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

19.7.1955 TARİH VE 4/5592 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

-------------------------------------------------------------------- 
  |   19.7.1955 TARİH VE 4/5592 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI    | 
  |    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    | 
  |   TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    | 
  |--------------------------------------------------------------------| 
  |          Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü         | 
  |           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin         | 
  |--------------------------------------------------------------------| 
  |      |       | Farklı Tarihte  |  Yürürlüğe   | 
  |  Tarihi |  Numarası | Yürürlüğe Giren  |  Giriş Tarihi  | 
  |      |       |   Maddeleri   |          | 
  |------------|--------------|--------------------|-------------------| 
  | 28.12.1955 |  4/6404  |    --     |  21. 1.1956   | 
  | 21.11.1960 |  5/560   |    --     |  3. 2.1960   | 
  | 7. 4.1961 |  5/1059  |    --     |  28. 4.1961   | 
  | 17. 6.1961 |  5/1344  |    --     |  30. 6.1961   | 
  | 18.10.1961 |  5/1801  |    --     |  31.10.1961   | 
  | 29. 8.1962 |  6/868   |    --     |  10. 9.1962   | 
  | 19.11.1965 |  6/5490  |    --     |  6.12.1965   | 
  | 17. 2.1968 |  6/9621  |    --     |  19. 3.1968   | 
  | 17. 2.1968 |  6/9622  |    --     |  19. 3.1968   | 
  | 14. 2.1973 |  7/5845  |    --     |  8. 3.1973   | 
  | 10.11.1975 |  7/10752  | 1 ve 2 sayılı çi- |          | 
  |      |       | zelgeleri     |  1.11.1976   | 
  |      |       | Diğer hükümleri  |  2.12.1975   | 
  | 1. 8.1980 |  8/1416  |    --     |  26. 8.1980   | 
  | 7. 8.1981 |  8/3419  |    --     |  18.10.1981   | 
  | 21. 2.1983 |  83/6095  |    --     |  24. 3.1983   | 
  | 4.11.1983 |  83/7263  |    --     |  16.11.1983   | 
  |      |       |          |          | 
  |      |       |          |          | 
  |      |       |          |          | 
  |      |       |          |          | 
  |      |       |          |          | 
  |      |       |          |          | 
  |      |       |          |          | 
  |      |       |          |          | 
  |      |       |          |          | 
  |      |       |          |          | 
  |      |       |          |          | 
  |      |       |          |          | 
                                     
                                     
                                     
                                     
  ---------------------------------------------------------------------- 
  |   19.7.1955 TARİH VE 4/5592 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI    | 
  |    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    | 
  |   TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    | 
  |--------------------------------------------------------------------| 
  |         Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü          | 
  |          Yürürlüğe Koyan Kararnamenin          | 
  |--------------------------------------------------------------------| 
  |      |         |   Farklı Tarihte |  Yürürlüğe | 
  | Tarihi  |   Numarası  |   Yürürlüğe Giren | Giriş Tarihi| 
  |      |         |    Maddeleri   |       | 
  |------------|-----------------|----------------------|--------------| 
  |      |         |           |       | 
  |      |         |           |       | 
  |      |         |           |       | 
  |      |         |           |       | 
  |      |         |           |       | 
  |      |         |           |       | 
  |      |         |           |       | 
  |      |         |           |       | 
  |      |         |           |       | 
  |      |         |           |       | 
  |      |         |           |       | 
  |      |         |           |       | 
  |      |         |           |       | 
  |      |         |           |       | 
  |      |         |           |       | 
  |      |         |           |       | 
  |      |         |           |       | 
  |      |         |           |       |