Mevzuat

14 Mart 2000 – Sayı:23993 RESMİ GAZETE
1/3/2000 Tarihli ve 2000/67 Sayılı

Kararnamenin Eki
KARAR
Madde 1-
Hedef çiftçilere doğrudan gelir desteği sağlanması ve bu amaçla teşkil edilecek olan kayıt sistemi uygulamalarının muhtemel sonuçlarını belirlemek amacıyla pilot proje uygulaması başlatılmıştır.

Madde 2- Söz konusu proje, aşağıda sayılan ilçelerde Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu tarafından tespit edilecek pilot bölgelerde uygulanacaktır.

Ankara/Polatlı İlçesi

Antalya/Serik ve Manavgat İlçeleri

Adıyaman/Merkez ve Kahta İlçeleri

Trabzon/Akçaabat ve Sürmene İlçeleri

Madde 3- Pilot proje kapsamındaki hedef çiftçilere yapılacak ödemeler için gerekli finansman, Hazine Müsteşarlığı Bütçesinin “Tarımsal Destekleme Politikalarını Geliştirme Projesi Giderleri” harcama kalemine tahsis edilecek ödenekten karşılanır.

Bu Kararı uygulanması ile ilgili olarak hedef çiftçilere yapılan ödeme tutarının % 0.5’i T.C.Ziraat Bankası’na hizmet komisyonu olarak ödenir.

Madde 4- Doğrudan gelir desteği ödemeleri T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile söz konusu pilot bölgelerdeki hedef çiftçilere yapılır.

Madde 5- Hedef çiftçinin tanımı ile ödeme tutarı ve ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar, Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu’nun önerileri dikkate alınarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Madde 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.

4 Nisan 2000-Sayı : 24010 RESMİ GAZETE
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

HEDEF ÇİFTÇİLERE PİLOT BÖLGELERDE DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ YAPILMASI VE KAYIT SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ

Tebliğ No: 2000/14

Amaç ve Kapsam
Madde 1-
Bu Tebliğ, 01.03.2000 tarihli ve 2000 / 267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’ nın Eki Karar’ ın 1 inci maddesi gereğince, Kararnamede bu konuda yetkili kılındığı belirtilen “Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu” tarafından tespit edilen yönteme göre; tarımda mevcut destekleme politikalarının değiştirilerek, pilot bölgelerde belirlenen hedef çiftçilere doğrudan gelir desteği yapılması ve bir kayıt sisteminin oluşturulması konusunda pilot proje uygulamasını başlatmak ve uygulamanın sonuçlarını değerlendirerek alınacak sonuçlara göre, gerekli tedbirleri almak amacıyla hazırlanmıştır. Tebliğ, uygulamada görev alan elemanların belirlenmesi, eğitimi, proje uygulama esasları, hedef çiftçi seçiminin esasları, üretici belgelerinin düzenlenmesi, ödemelerin şekli, projenin izlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi konularını kapsamaktadır.

Tanımlar
Madde 2-
Bu Tebliğde geçen;

Kararname: Hedef çiftçilere doğrudan gelir desteği yapılması ve kayıt sisteminin oluşturulması amacıyla pilot uygulama başlatılmasına ilişkin 01.03.2000 tarihli ve 2000/267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nı,
Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,
Kurul : 21 Aralık 1999 tarih ve 23913 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 99/13759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan “Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu” nu,
Banka : T.C. Ziraat Bankası’nı,
Pilot Bölge :Kararname’nin 2 nci maddesinde belirtilen; Ankara Polatlı İlçesi ile Antalya Serik ve Manavgat İlçeleri, Adıyaman Merkez ve Kahta İlçeleri ile Trabzon Akçaabat ve Sürmene İlçelerinin Kurul tarafından tespit edilmiş olan ve bu Tebliğe ait Ek-3 de belirtilen köyleri ,
Hedef Çiftçi : Pilot proje uygulamasında belirlenen usul ve esaslara göre seçilmiş pilot bölgelerdeki doğrudan gelir desteğinden yararlandırılacak gerçek kişileri,
ifade eder.

Pilot proje uygulamasında görevli elemanlar ve eğitimi
Madde 3-
Uygulama; merkezde bir proje koordinatörü ve iki ulusal danışman ile pilot bölgelerde, Bakanlık Tarım İl Müdürlüğü Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğünden iki elemanın koordinatörlüğünde, Bakanlık Tarım İlçe Müdürlüklerinde görevli bir veya iki eleman ve Banka, Tapu ve Sicil Müdürlüğü ve Türkiye Ziraat Odasından birer eleman tarafından yürütülür.
Belirlenen elemanlar; Bakanlık Merkez Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Banka Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Dünya Bankası temsilcilerinden oluşturulacak bir eğitim grubu tarafından hazırlanacak program çerçevesinde Ankara’da kısa süreli eğitime tabi tutularak yetiştirildikten sonra uygulamada görev alırlar.

Proje koordinasyonu
Madde 4-
Projenin işleyişine ilişkin konularda koordinasyon, Bakanlık ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında, ödemelere ve para transferine ilişkin konularda koordinasyon, Hazine Müsteşarlığı ve Banka Genel Müdürlüğü arasında hazırlanacak protokollerle sağlanır.

Ödeme yapılacak çiftçiler
Madde 5-
Ödemeler, Ankara Polatlı İlçesi ile Antalya Serik ve Manavgat İlçelerindeki arazi sahiplerine, Adıyaman Merkez ve Kahta İlçeleri ile Trabzon Akçaabat ve Sürmene İlçelerindeki arazisini işleyen ve/veya kiralama yoluyla üretim faaliyetinde bulunan, üretici belgesi olan ve hedef çiftçi olarak belirlenen üreticilere yapılır.

Ödeme miktarı ve ödemeye esas arazi büyüklüğü
Madde 6-
Ödeme miktarı, her hedef çiftçi için 199 dekara kadar olan arazi miktarına, dekar başına 5 ABD Doları karşılığı Türk lirası olarak belirlenmiştir. Ödemelerde; ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ABD Doları döviz alış kuru esas alınır. Ödemeye esas olarak alınacak arazi miktarının belirlenmesinde 500 m2 ye kadar olan kısmı dikkate alınmaz. 500 m2 den büyük olan araziler dekara tamamlanarak ödemeye esas alınır.

Ödemeler için gerekli finansman
Madde 7-
Proje kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli finansman, Hazine Müsteşarlığı Bütçesinin “Tarımsal Destekleme Politikalarını Geliştirme Projesi Giderleri” harcama kalemine tahsis edilen ödenek ile Dünya Bankasından sağlanan kredilerden karşılanır.

Pilot proje uygulamasında hedef çiftçilerin belirlenmesi
Madde 8-
Pilot uygulama yapılacak köyler tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olup, Ek-3 de belirtilmiştir. Bu köylerdeki kişilerin hedef çiftçi olarak belirlenebilmesi için, Tebliğin yayımından itibaren en geç bir ay içerisinde Bakanlık Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri gereklidir.

Başvuranlar arasından, pilot proje uygulamasından yararlanacak hedef çiftçiler; Ankara İli Polatlı İlçesinde tapu kadastro kayıtları esas olmak üzere Türkiye Ziraat Odaları Birliği kayıtlarından da yararlanılarak, Antalya İli Serik ve Manavgat İlçelerinde tapu kadastro kayıtları, Türkiye Ziraat Odaları Birliği kayıtları ve Bakanlık Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerince gerçekleştirilecek anket sonuçlarına dayalı olarak, Adıyaman İli Merkez ve Kahta İlçeleri ile Trabzon İli Akçaabat ve Sürmene İlçelerinde tapu kadastro kayıtları, tapu kadastro kaydı bulunmayan köylerde Bakanlık Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerince gerçekleştirilecek anket sonuçları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden alınacak üretici belgesine dayalı olarak tespit edilir. Hedef çiftçi listeleri Bakanlık Tarım İlçe Müdürlüğü koordinatörlüğünde Tapu Sicil Müdürlüğü ve Ziraat Odaları Birliğinde görevli elemanlarca Ek-1 deki forma göre; hedef çiftçi adı, arazi miktarı ve gerekli diğer bilgileri içerecek şekilde düzenlenir ve değerlendirilmek üzere Bakanlık Tarım İlçe Müdürlüklerince Bakanlık Tarım İl Müdürlüğüne, Tarım İl Müdürlüğünce de Bakanlığa gönderilir.

Bakanlık, söz konusu listeler üzerinde incelemeyi yaptıktan sonra, hedef çiftçilere doğrudan gelir desteği sağlanmasına ilişkin ödemeye esas teşkil edecek şekilde Ek-2 deki forma göre son şekli verilen listeyi Bankaya gönderir ve ödeme miktarını da Hazine Müsteşarlığı’na bildirir. Hazine Müsteşarlığı, hedef çiftçiye ödenmek üzere ihtiyaç duyulan finansmanın Bankaya transferini sağlar. Banka da listeler üzerinden ödemeyi yapar.

Hedef çiftçilere ödemeler Bakanlıkça gönderilen listede (Ek 2 ) yer alan hizalarında belirtilen miktara göre Banka tarafından nakden veya hesaben Hazine Müsteşarlığı’nın belirleyeceği dönemlerde eşit iki dilim halinde yapılır.

Üretici Belgesi
Madde 9-
Bu Tebliğin 5 inci maddesinde sözü edilen Üretici Belgesi; 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanunu uyarınca, Ziraat Odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından verilir. Ziraat Odası bulunmayan yerlerde ise Bakanlık Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından düzenlenir.

Üretici belgelerinin 1999/2000 üretim sezonu için düzenlenmiş, muhtar ve Bakanlık Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından onaylanmış olması gerekir.

Bu Tebliğin uygulanması amacıyla düzenlenecek Üretici Belgeleri İçin Ziraat Odası tarafından ücret talep edilmez.

Adıyaman-Merkez ve Kahta İlçeleri ile Trabzon-Akçaabat ve Sürmene İlçelerindeki hedef çiftçilere yapılacak ödemelerde Üretici Belgesi düzenlenmesi zorunludur.

İzleme ve Değerlendirme
Madde 10-
Pilot projenin sonuçlarını test etmek amacıyla izleme ve değerlendirme görevi Bakanlık Ankara Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılır. Bu değerlendirme sonuçlarından,Türkiye geneli için bir kayıt sistemi geliştirmek üzere yararlanılır.

Yürürlük
Madde 11-
Bu Tebliğ, Resmi Gazete’ de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 12-
Bu Tebliği, Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EKLER

26 Nisan 2000- Sayı : 24031 RESMİ GAZETE
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
Hedef Çiftçilere Pilot Bölgelerde Doğrudan Gelir Desteği Yapılması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Uygulama Tebliği’ nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: 2000/17

Madde 1- 04 Nisan 2000 tarihli ve 24010 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Hedef Çiftçilere Pilot Bölgelerde Doğrudan Gelir Desteği Yapılması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Uygulama Tebliği” nin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Pilot uygulama yapılacak köyler tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olup, Ek 3’ de belirtilmiştir. Pilot bölgelerdeki kişilerin Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat süresi 18 Mayıs 2000 tarihine kadar uzatılmıştır.”

Madde 2- Bu Tebliğ, Resmi Gazete’ de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.