Mevzuat

TARIMDA KULLANILAN ORGNİK, ORGANOMİNERAL, TOPRAK DÜZENLEYİCİLERİ VE MİKROBİYAL GÜBRELERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, İHRACATI, PİYASAYA ARZI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

22 .04.2003 tarih ve 25087 sayılı Resmi Gazete

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, toprakların fiziksel ve kimyasal yapısının iyileştirilmesi, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla; organik gübrelerin, organomineral gübrelerin, toprak düzenleyicilerin ve mikrobiyal gübrelerin kullanımını yaygınlaştırmak, tanımlamak, bunlara ait analiz metotlarını belirlemek ve bu ürünlerin ithalatı, ihracatı, üretimi, piyasa ya arzı ile kayıt edilmesi hususlarında uyulması gereken usul ve esasların ortaya konulması ile uyulmaması halinde uygulanacak olan yaptırımları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; bu Yönetmelik ve eklerinde verilen şartları karşılayan ürünleri kapsar. Ayrıca bu Yönetmelik ve eklerinde verilen şartlara uygun olarak üretilen veya ithal edilen gübrelerin organik tarımda kullanılıp kullanılamayacağı “Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre belirlenir.

Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 441 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen ;

a-Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b-TÜGEM : Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,
c-KKGM : Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
d-APK : Bakanlık Araştırma Planlama Koordinasyon Kurul Başkanlığını,
e-İl müdürlüğü : Bakanlık il müdürlüklerini,
f-Yetkili Kurul :Bu Yönetmelik ve eklerinde verilen şartlara uygun olarak üretilen/üretilecek gübreler için TÜGEM’e müracaatta bulunan firma taleplerini değerlendirmek üzere; Bakanlık koordinatörlüğünde, ilgili TÜGEM Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, ilgili Daire Başkanı ve Şube Müdürü, APK Kurulu Başkanlığı ve KKGM’den ilgili Daire Başkanları, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Toprak Gübre Araştırma Enstitüsü ile Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Araştırma Enstitüsü, Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversite si Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ve Ankara Etlik Merkez Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü’nden birer kişinin katılımı ile oluşturulan kurulu,
g-Analiz Kuruluşları : Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak üretilen veya ithal edilen ürünlerin gerekli analiz veya deneylerini yap ab ilecek teknoloji k ve bilimsel altyapıya sahip kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait l ab oratuarları,
h-Referans Kuruluşları : Analiz kuruluşları tarafından yapılan analizlere itiraz edilmesi halinde hakem kuruluş olarak görev yapacak Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü, KKGM’ne bağlı Ankara Zirai Müc adel e Araştırma Enstitüsü ve Sağlık Bakanlığına bağlı Refik Saydam Hıfzıssıhha Araştırma Enstitüsü l ab oratuarlarını,
ı-Ağır Metal : Arsenik (As), Bakır (Cu), Kadmiyum (Cd), Nikel (Ni) Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Civa (Hg) ve Krom (Cr) gibi toprağa verildiğinde uzun süre topraktaki mevcu diyet ini koruyan, insan ve hayvan bünyelerinde birikim yapmak sureti ile sağlığı olumsuz yönde etkileyen ve çevre kirliliğine neden olan elementleri,
j-Organik Karbon : Sentez organik karbon formu hariç olmak üzere, bitkisel veya hayvansal menşeli ürünlerden oluşan veya direkt olarak bu ürünlerden türeyen karbonu,
k-Organik Azot : Sentez organik azot formu dışında, bitkisel veya hayvansal menşeli ürünlerden oluşan veya mineralizasyon prosesine t ab i tutulmadan direkt olarak bu ürünlerden türeyen azotu,
l-Sentez organik azot : Endüstriyel yöntemlerle elde edilen organik azotu,
m-Organik madde : Ürünün tipine göre belirtilecek olan hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerde biyolojik kaynaklı organik karbondan , toprak düzenleyicilerde ise doğasından kaynaklanan yapıyı, (Organik madde = Organik C x 1.724)
n-Organik Gübre : Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bulunduran, asıl amacı toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzelterek bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştıran, canlılara ait (bitki, hayvan vb) atıklar veya yan ürünlerinden hazırlanan ürünleri,
o-Organomineral Gübreler : Bir veya birden fazla organik ürünün bir veya birden fazla basit veya kompoze kimyevi gübre ile reaksiyonu veya karışımı ile elde edilen gübreleri,
p-Toprak Düzenleyiciler : Asıl amacı toprağın yapısını iyileştirmek olan organik ve inorganik formdaki materyalleri,
r-Özel (kaplama) Gübreler : Fosil esaslı organik materyallerle kaplanmış inorganik gübreleri,
s-Mikrobiyal Gübreler : Bitkilerin büyüme ve gelişmeleri ile ilgili hayatsal faaliyetlerini optimum olarak yürütebilmeleri için gerekli olan besin elementlerinin sağlanması ve alınmasında rol oynayan mikroorganizmaların tarımsal üretimde kullanılmak üzere hazırlanan ticari formülasyonlarını,
t-Bitki Besin Maddesi (BBM) : Bitkilerin beslenme si için gerekli olan azot, fosfor ve potasyum gibi birincil, kalsiyum, magnezyum, kükürt ve sodyum gibi ikincil, demir, çinko, bakır, mangan, bor, molibden ve kobalt gibi iz elementleri,
u-MPN : En fazla bulun ab ilecek miktarı veya en muhtemel sayıyı (most prob ab le number),
v-cfu/ml : Mililitrede koloni oluşturan hücre sayısını(colony forming units/ml),
y-Simbiyotik : Ortak yaşam da karşılıklı fayda sağlanan ber ab erliği,
z-Asimbiyotik: Bir konakçı üzerinde ve konakçısından bağımsız olarak yaşayan mikroorganizmaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sınıflandırılma

Azotlu Organik Gübreler
Madde 5- EK-I in B1 ve B2 t ab lolarına göre, beyan edilebilecek düzeyde hayvansal veya bitkisel menşeli organik azot ihtiva etmeleri gerekir. İkincil elementleri ve iz elementleri de ihtiva edebilirler. Organik yapıdan kaynaklanan fosfor veya potasyumun t ab lolarda verilen şartları ve olması gereken en az miktarları karşılamaları halinde beyan edilebilirler.

NP’ li Organik Gübreler
Madde 6- EK-I in C1 ve C2 t ab lolarına göre, beyan edilebilecek düzeyde hayvansal veya bitkisel menşeli organik azot ve fosfor ihtiva etmeleri gerekir. Fosfor organik şekilde olmasa da organik materyalden kaynaklanıyorsa toplam fosfor pentaoksit beyanı mümkündür. Potasyumoksit miktarı %5 i geçemez.

Azotlu Organomineral Gübreler
Madde 7- EK-II nin A1 ve A2 t ab lolarına göre, organik orijinli materyallerden türeyen beyan edilebilecek miktarda organik azot ihtiva etmeleri gerekir. Ayrıca bir veya birden fazla tekli mineral gübrelerden kaynaklanan azotun miktar, form ve çözünürlük olarak beyan edilmesi gerekir. İkincil elementleri ve iz elementleri de ihtiva edebilirler. Ancak beyan edilebilir fosfor pentaoksit miktarı %10’u, potasyumoksit miktarı da %5’i geçemez.

NP Organomineral Gübreler
Madde 8- EK-II nin B1 ve B2 t ab lolarına göre, organik gübrelerden türeyen organik azot ve fosfor ihtiva etmeleri gerekir ve bunun açık bir şekilde beyan edilmesi gerekir. Ayrıca NP’li gübrelerden ve/veya tek besin maddeli mineral gübrelerden gelen azot ve fosforun da miktar, form ve çözünürlük olarak beyan edilmeleri gerekir. İkincil elementleri ve iz elementleri ihtiva edebilirler. Ancak beyan edilebilir potasyumoksit miktarı %5 geçemez.

NK Organomineral Gübreler
Madde 9- EK-II nin C1 ve C2 t ab lolarına göre, organik gübrelerden türeyen organik azot ihtiva etmeleri ve bunun açık bir şekilde beyan edilmesi gerekir. Ayrıca NK’lı gübrelerden ve/veya basit mineral gübrelerden türeyen potasyum ve azotun da miktar, form ve çözünürlük olarak beyan edilmeleri gerekir. İkincil elementleri ve iz elementleri de ihtiva edebilirler. Ancak beyan edilebilir fosfor pentaoksit miktarı %10’u geçemez.

NPK Organomineral Gübreler
Madde 10- EK-II nin D1 ve D2 t ab lolarına göre, organik gübrelerden türeyen organik azot ve fosfor ihtiva etmeleri ve bunun açık bir şekilde beyan edilmesi gerekir. Ayrıca kompoze mineral gübrelerden veya tekli mineral gübrelerden gelen fosfor ve/veya azot ve/veya potasyumun da miktar, form ve çözünürlük olarak beyan edilmeleri gerekir. İkincil elementleri ve iz elementleri de ihtiva edebilirler.

Organik Toprak Düzenleyiciler
Madde 11- EK-III ün A t ab losunda yer alan ve asıl amacı toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını iyileş tire rek bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştıran organik yapıdaki ürünlerdir.

İnorganik Toprak Düzenleyiciler
Madde 12- EK-III ün B t ab losunda yer alan ve asıl amacı toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını iyileş tire rek bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştıran inorganik yapıdaki ürünlerdir.

Mikrobiyal Gübreler
Madde 13- EK-IV teki gübrelerin bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artıran, sağlık yönünden risk taşımayan mikrobiyal içerikli formülasyonlar olduğu beyan edilmelidir. Mikrobiyal gübrelerin aşağıda sıralanmış özellikleri taşıması gerekir:

a) Bitkisel üretimde simbiyotik veya asimbiyotik yaşam ile azot fikse edebilen,
b) Bitki büyüme hormonlarını üretebilen,
c) Toprakta çözünemez fosfor bileşikleri ve mineral olarak bulunan fosfat kayalarının iyonizasyonu,
d) Bitkilerde gelişimi engelleyen veya bitkilerde verim kaybına neden olan patojenlere karşı koruyucu etkisi ile hastalıklardan dolayı oluşacak tarımsal üretimde karşılaşılacak verim kayıplarını güvence altına alan mikroorganizmaları ihtiva etmesi gerekir.Ayrıca TSE 4109 mikrobiyal gübre standardında verilen kriterleri karşılaması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Esaslar

İzin Verilebilir En Yüksek Ağır Metal Miktarları
Madde 14- Çevre ve kamu sağlığını korumak amacı ile organik gübrelerdeki ağır metal oranları kuru maddede mg/kg cinsinden aşağıdaki değerleri geçemez.

Kadmiyum (Cd) : 3
Bakır (Cu) : 50
Nikel (Ni) : 120
Kurşun (Pb) : 150
Çinko (Zn) : 1100
Civa (Hg) : 5
Krom (Cr) : 270

Yukarıda belirtilmeyen ve zararlı ol ab ileceği bilimsel verilerle sonradan ortaya konan ağır metaller için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ortak kodeks alimentarius kriterlerine uyulur.

Sağlık para metreleri
Madde 15- Organik gübrelerin üretimi sırasında hayvansal orijinli hammaddelerin kullanılması durumunda elde edilen organik gübrelerdeki zararlı mikroorganizma seviyeleri aşağıdaki değerleri geçemez.

Dışkı mikrobu : 1.0x103 hücre/g
Toplam bakteri : 1.0x103 hücre/g birim gram başına koloni oluşturma
Toplam aerobik, mezofilik mikroorganizmaları Yok (5cfu/ml)
Enterobactericea grubu bakteriler Yok (3cfu/ml)
Toplam laktoz pozitif bakteriler Yok (1cfu/ml)
Escherichia coli Yok
Clostridium spp Yok (2cfu/ml)
Salmonella spp ve Shigella spp Yok
Mycobacterium spp Yok
Staphylococcus aureus Yok
Bacillus anthracis Yok
Bacillus cereus Yok
Toplam flaman fungus ve mayalar Yok (3ufc/ml)

Hayvansal orijinli organik gübrelerin mikrobiyolojik içerikleri analiz edilerek, potansiyel risk taşıyan mikroorganizmaların seviyeleri belgelenecektir. Yukarıda belirtilmeyen ve ürünün ihtiva ettiği mikroorganizma seviyeleri için FAO ve WHO ortak kodeks alimentarius kriterlerine uyulur.

Hayvansal orijinli organik gübrelerin üretiminde kullanılan hammaddelerde ve mamul ürünlerde kurşun ve kalay bulunamaz. Bu durum kimyasal analizler ile belgelenir.

Ayrıca ürünün, BSE’den ari olduğu ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca belgelenmelidir.

Mikrobiyolojik para metre
Madde 16- Organik gübreler herhangi bir zararlı mikroorganizma içermemeli ve bu durum mikrobiyolojik analizlerle belgelenmelidir. Mikrobiyolojik analizler yapılırken 15’inci maddedeki para metreler esas alınmalıdır.

Organik ve mikrobiyal gübrelerde simbiyotik (Rizobium spp.) ve zararlı olmayan asimbiyotik (serbest yaşayan bakteriler, mavi yeşil algler, mikoriza mantarları vb.) bulun ab ilir. Bunların miktarları ve cinsleri mikrobiyolojik analizlerle belirlenerek rapor edilir.

Piyasa ya arz
Madde 17- Organik gübreler, mutlaka bir ticari isim ile paketlenerek piyasa ya arz edilir. Paketler, açıldığı zaman eski hallerine dönüşemeyecek şekilde olmalıdır.

Etiketleme ve işaretleme
Madde 18- Organik gübre paketlerinin üzerinde EK-V de örneği ve açıklamaları yer alan işaretlemeleri taşıyan etiketler yer almalıdır.

Numune alma ve analiz metotları
Madde 19- Organik gübrelerin analizleri, EK-VI da belirlenen metotlara göre yapılacaktır. Eğer bunların dışında bir metot kullanılmış ise, analiz raporunda belirtilir. Bu durumda öncelikli olarak kullanılacak metotlar UNE-ENE, ISO ya da AOAÇ olacaktır. Numunelerin hazırlanma metotları da rapora eklenecektir.

Ürünü temsil eden numunelerin alınması ve alınacak numune sayısının belirlenmesi ile organomineral gübrelerdeki mineral veya kimyasal muhtevanın analizlerinde, Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinin EK 2 ve EK 3’ünde yer alan metotlar uygulanır. L ab oratuar analiz raporlarında; söz konusu metotlar dışında kullanılan metotlar, ürünün ticari ismi ve bulunan değerler ile bu değerlerin Yönetmelik şartlarına uygun olup olmadığı belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üretim

Üretim izni
Madde 20- Üretim izni al ab ilmek için firma, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri temin ederek bir dilekçe ekinde TÜGEM’e müracaat eder.

a) Ayrıntılı Üretim Prosesi: Gizli muhafaza edilmek kaydıyla, üretim metotları ile kullanılan tüm hammaddeler ve üretiminde yapılan fiziksel, kimyasal ve ısıl işlemler ile üretim sırasında dışarıdan katılan maddeler ve miktarları ile varsa mikrobiyal katkılar ayrıntılarıyla belirtilecektir.
b) Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen kapasite raporu. Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca kapasite raporunun düzenlenememesi halinde ilgili il müdürlüğünün uygun görüşü.
c) Gayri sıhhi müessese açılma ruhsatı.
d) Deneme Raporları: Varsa, ürünün verimlilik denemeleri için yapılmış çalışmalar, testler ve uygulama süresince edinilen deneyimler ile bunları yapan firma hakkında bilgi verilecektir. Eğer denemelerin sonuçları yayınlanmış ise bu yayının bir örneği müracaat formuna eklenir. Genel kural olarak ürünün verimli ve doğru kullanım süresi, uygulama dozları, tarımsal işlemlerin belirtilmesi ve başarılı olmuş tarımsal denemelere uygun olarak belirlenmiş toprak işleme yöntemleri de belirtilir.

Yönetmelik ve eklerinde verilen şartlara uygun olarak üretilen/üretilecek ürünlere ait bilgi, belge ve raporlar değerlendirilmek üzere Yetkili Kurul’a sunulur. Yetkili Kurul’ca düzenlenecek rapora istinaden TÜGEM tarafından üretim izni verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İthalat

İthalat izni
Madde 21- Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünlere, ithalat ön izni al ab ilmek için kişi/kuruluş; ürünün menşei, miktarı, türü ve ticari ismini belirtir imzalı ve kaşeli dilekçe ekinde aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile TÜGEM’e müracaat eder.

a) Proforma fatura,
b) Ağır metal analizini de içerecek şekilde tanzim edilen analiz raporunun aslı veya onaylı sureti,
c) Madde 15’deki sağlık para metrelerini karşılayan sağlık sertifikası,
d) Üretim prosesi (ürünün bünyesine zenginleştirmek amacıyla katılan her türlü madde ayrıntılı biçimde belirtilmelidir.),
e) Ürünün menşei ülkede organik gübre olarak üretildiğinin ve pazarlandığına dair belge,
f) İthal edilecek organik gübreye ait orijinal, etiket ile kullanım prospektüsü ve Türkçe tercümesi ile ithalatçı firma tarafından hazırlanan etiket örneği,
g) İthal edilecek ürünün sadece tarımsal amaçla kullanılacağına veya satılacağına dair taahhütname.

Belgelerin incelenmesinden sonra TÜGEM’ce ithalat ön izni verilir. Ön izin yazısı;

1- İthalatın yapıldığı ilin gümrük başmüdürlüğüne,
2- İthalatın yapıldığı gümrüğün bulunduğu tarım il müdürlüğüne,
3- İthalatı yapan firmaya,
4- 6968 Sayılı Zirai Müc adel e ve Zirai Karantina Kanunu’na uygunluğunun

kontrolü amacıyla KKGM’ne yazılır. Aynı ürünün ikinci kez ithalinde sadece proforma fatura, analiz sertifikası, sağlık sertifikası ve taahhütname istenilecektir.

İthal edilecek organik gübre 6968 Sayılı Zirai Müc adel e ve Zirai Karantina Kanununa göre kontrol edilerek uygun bulunduğu taktirde KKGM’ce ithalatına nihai izin verilir.

İthalatçı firma ithal tarihinden itibaren ithalatı tamamlanan miktara ait gümrük beyannamesi ve gümrük makbuzunun ilgili yerlerden onaylı nüshasının birer suretini en geç 15 gün içinde TÜGEM’e ve firma merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne ibraz eder. İthalat tamamlandıktan sonra ithalat ön izin belgesinin aslı TÜGEM’e iade edilir.

İl müdürlükleri, yapılan piyasa kontrollerinde gübrenin tarımsal amaç dışı satıldığının tespiti halinde, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
İhracat

İhracat izni
Madde 22- Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünlere ihracat ön izni al ab ilmek için kişi/kuruluş; dilekçe ekinde aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile TÜGEM’e müracaat eder.

a) Sipariş mektubunun aslı veya firma tarafından onaylanmış sureti,
b) İhraç edilecek ürüne ait analiz raporunun aslı veya noter onaylı sureti,
c) İthalatçı ülkece istenen belgelerin birer sureti,
d) Firma; ihraç edilecek ürünün türü, miktarı,hangi ülkeye ihraç edileceğini belirtir dilekçe.

TÜGEM, ibraz edilen belgeleri inceleyerek ihracat ön izin belgesi verir.Ön izin, firmaya, KKGM’ne, ilgili gümrük müdürlüğüne ve firmanın merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne bildirilir.

KKGM’nce 6968 Sayılı Zirai Müc adel e ve Zirai Karantina Kanununa göre yapılan analiz uygun ise ihracına nihai izini verilir.

Firma tarafından, ihracat tamamlandıktan sonra gümrük beyannamesi, gümrük makbuzunun onaylı örnekleri ile ihracat ön izin yazısının aslı TÜGEM’e ibraz edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Ürünlerin Kayıt Edilmesi

Lisans ve Tescil Belgesi
Madde 23- Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünlerin üretilerek veya ithal edilerek piyasa ya arz edilmesi halinde, üreten veya ithal eden firmalar faaliyetlerini belgelemek amacıyla 30 gün içinde Lisans Belgesi, üreterek veya ithal ederek piyasa ya arz ettiği her ürün için ise Tescil Belgesini almakla mükelleftirler.

Lisans Belgesi almak için aşağıdaki belgelerle TÜGEM’e müracaat edilir.

a) Bu Yönetmeliğin EK-VII sinde yer alan Lisans Müracaat Formu,
b) Ticaret Odası Sicil Kaydı,
c) Onaylı Vergi Levhası.

Tescil Belgesi almak için aşağıdaki belgelerle TÜGEM’e müracaat edilir.

a) Bu Yönetmeliğin EK-VIII inde yer alan Tescil Müracaat Formu,
b) Ağır metalleri de içerecek şekilde düzenlenmiş analiz raporu,
c) Madde 15 deki para metreleri içeren sağlık sertifikası,
d) Orijinal etiket örneği.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Denetim Esasları

Denetim
Madde 24- Bu Yönetmelik ve eklerindeki şartlara uyan ürünler, Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe dayalı olarak çıkarılan Genelge esaslarına göre il müdürlüklerince denetlenir. Denetlemelerde bu Yönetmelik ve eklerinde belirlenen şartlara uygunsuzluğunun tespiti halinde, 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin EK I inde B1 azotlu katı organik, B2 azotlu sıvı organik C1 NP’li katı organik, C2 NP’li sıvı organik gübreler ithal edilerek piyasa ya arz edilemez.

Yürürlük
Madde 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EKLER