Mevzuat

Bakanlar Kurulu Kararı

       Karar Sayısı : 2005/9839

       Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 19/12/2005 tarihli ve 68829 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

27/12/2005 Tarihli ve 2005/9839 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

         Madde 1 — Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)‘nin kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç),  Banka ve TKK tarafından 01/01/2006-31/12/2006 tarihleri arasında Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılmak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.

KREDİ KONULARI                                        

                                                          UYGULANACAK İNDİRİM ORANI

                                                                                                   (%)   

İYİ TARIM UYGULAMALARI

İyi tarım uygulama kredisi  (işletme-yatırım)                             60

ORGANİK TARIM

Organik tarım (işletme-yatırım)                                                60

Organik girdi üretimi (işletme-yatırım)                                       60

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI/SERTİFİKALI TOHUM,

FİDE ve MEYVE FİDANI ÜRETİMİ/KULLANIMI

Sertifikalı tohum (arpa-buğday)  kullanımı (işletme)                    60

Sertifikalı tohum ve fide üretimi (işletme-yatırım)                       50

Sertifikalı meyve fidanı üretimi/kullanımı (işletme-yatırım)          50

AR-GE

Tarımsal AR-GE (yatırım)                                                         40

HAYVANSAL ÜRETİM

Damızlık süt sığırcılığı (işletme-yatırım)                                      60

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (işletme-yatırım)     40

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (işletme-yatırım)       40

SU ÜRÜNLERİ

Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                    30

TARIMSAL SULAMA

Tarımsal sulama-yatırım                                                           60

TARIMSAL MEKANİZASYON

Tarımsal mekanizasyon-yatırım (traktör ve biçerdöver hariç)      30

KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI

Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                          40

ORMAN VE PARK-BAHÇE AĞAÇLARI, AĞAÇÇIKLARI VE

ÇALILARI FİDANI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Orman ve park-bahçe ağaçları, ağaççıkları ve çalıları fidanı

yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                                  40

TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                     40

DİĞER İŞLETME ve YATIRIM KREDİLERİ                             25

         TKK tarafından bu kapsamda kendi iştiraki olan tüzel kişilere kredi kullandırılmaz.

         Bu Karar kapsamında, Banka ya da TKK tarafından bir gerçek ve/veya tüzel kişiye hayvansal üretim konusunda azami 500.000 YTL’ye kadar, diğer kredi konularında ise azami 250.000 YTL‘ye kadar kredi açılabilir.

         Bu Karar kapsamında açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 18 ayı, yatırım kredilerinde ise 5 yılı geçmemek  üzere Banka ve TKK tarafından kendi  uygulamaları esas alınarak belirlenir ve diğer işletme ve yatırım kredileri dışında kredi kullandırımlarında konularına göre ilgili bakanlıklar ile Hazine Müsteşarlığınca ortaklaşa hazırlanacak ve Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğde belirlenecek teknik kıstaslar esas alınır.

         Madde 2 — Banka ve TKK’nın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır ve kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde avans olarak Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.

         Bahse konu ödeneğin Banka ve TKK arasında tahsisi, bu Kararın yürürlüğe girmesini müteakiben, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı çerçevesinde gerçekleştirilir.

         Avans ödemeleri, Banka ve TKK’nın, Hazine Müsteşarlığına her ayın ilk 20 günü içerisinde bir önceki ay sonu itibarıyla, bu Karar  kapsamında kullandırılan krediler ve Hazinece aktarılan avansın kullanılan kısmına ilişkin bilgiler ile kullandırılan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybını Hazinece belirlenen içerikte iletmesini müteakiben gerçekleştirilir.

         Madde 3 — Bu Karar kapsamında yapılan avans ödemeleri ve diğer işlemlere ilişkin Hazine Kontrolörleri Kurulunca yapılan inceleme neticesinde kesin gelir kaybı tespit edilir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlar ile tespit edilen gelir kaybı tutarları Hazine, Banka ve TKK kayıtlarında esas alınır. Ancak yıl sonları itibarıyla ortaya çıkan Hazine ve/veya Banka ve/veya TKK lehine/aleyhine  fark tutarı nakden geri ödenmek yerine,  izleyen yılın Ocak ayına ait gelir kaybı avans ödemesinde dikkate alınarak mahsuplaşılır. Uygulamanın sona ermesini müteakiben, kesin olarak tespit edilen gelir kaybına göre  taraflar yükümlülüklerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

         Madde 4 — Bu Karar kapsamında açılan krediler vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde Banka ve TKK  mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.

         Madde 5 — Bu Karar kapsamında açılacak kredilerin borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Banka’nın ve TKK‘nın usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülür. Bu Kararda yer almayan hususlarda Banka’nın ve TKK‘nın tarımsal kredilere ilişkin usul ve mevzuatı uygulanır.

         Madde 6 — Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar/vadesi geçen alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden üreticilere, Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.

         Madde 7 — Bu Karar 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

         Madde 8 — Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.