Mevzuat

Bakanlar Kurulu Kararı

       Karar Sayısı : 2005/9843

       Çeşitli kanunlara göre muhtelif statülerde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinin artırılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/12/2005 tarihli ve 28726 sayılı yazısı üzerine,Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 27/12//2005 Tarihli ve 2005/9843  Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

       Madde 1 — 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere;

       a) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 1.958 YTL‘ye yükseltilmiştir.

       b) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 27/12/2004 tarihli ve 2004/8325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, %2,5 oranında artırılmıştır.

       c) İlgili mevzuatı uyarınca 2005 yılında vize edilmiş pozisyonların 2004/8325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yükseltilmiş bulunan ücretleri, %2,5 oranında artırılmıştır.

       d) Çeşitli statülerde 2005 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2006 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun görülenlerin, 2004/8325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirlenmiş mevcut brüt sözleşme ücretleri, %2,5 oranında artırılmıştır.

       Madde 2 — 1/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere;

       a) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.007 YTL‘ye yükseltilmiştir.

       b) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 1 inci maddenin (b) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, %2,5 oranında artırılmıştır.

       c) 1 inci maddenin (c) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan pozisyonların ücretleri, %2,5 oranında artırılmıştır.

       d) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin 1 inci maddenin (d) bendi uyarınca artırılan brüt sözleşme ücretleri, %2,5 oranında artırılmıştır.

       Madde 3 — 23/2/2005 tarihli ve 2005/8531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına eklenen geçici 4 üncü maddede yer alan "2005" ibaresi "2006" olarak değiştirilmiştir.

       Madde 4 — Bu Karar, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Madde 5 — Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.