Mevzuat

Yönetmelik

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

                                                                       BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye kadrolarında görevli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Tarım ve Köyişleri Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarından doğrudan Bakanlığa bağlı taşra kuruluşlarının müdürleri ve bunların yardımcılıkları hariç, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             Bakan : Tarım ve Köyişleri Bakanını,

             Bakanlık teşkilatı : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

             Personel : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanları,

             Birim : 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,

             Görev grupları : Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

             Görev unvanı : Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

             Hizmet süresi : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Bakanlıkta çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleri ile ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

             Görevde yükselme : Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

             Görevde yükselme eğitimi : Görevde yükselmeye ilişkin olarak Bakanlıkça görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

             Görevde yükselme sınavı : Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

             Aynı düzey görev : Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

             Üst görev : 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

             Alt görev : 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içerisindeki görevleri,

             Unvan değişikliği : En az ortaöğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

             Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

             Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

             Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

             a) Yönetim hizmetleri grubu;

             1) Müdür, şube müdürü, büro müdürü, ilçe müdürü,

             2) Müdür yardımcısı,

             3) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

             b) Araştırma hizmetleri grubu; 

             1) APK uzmanı,

             2) Eğitim uzmanı, uzman.

             c) Hukuk hizmetleri gurubu;

             1) Hukuk müşaviri,

             2) Raportör.

             d) Savunma hizmetleri grubu;

             1) Savunma uzmanı,

             2) Sivil savunma uzmanı.

             e) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

             1) Çözümleyici.

             f) İdari hizmetler grubu;

             1) Ayniyat saymanı,

             2) Memur, ambar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veznedar, sekreter, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

             g) Yardımcı hizmetleri grubu;

             1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan.

             Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

             Mühendis, veteriner hekim, biyolog, mimar, kimyager, jeomorfolog, fizikçi, istatistikçi, matematikçi, ev ekonomisti, ekonomist, tekniker, veteriner sağlık teknikeri, sağlık teknikeri, teknisyen, hemşire, laborant, veteriner sağlık teknisyeni, sağlık memuru, sosyal çalışmacı, psikolog, diyetisyen, teknik ressam, topograf, tercüman, mütercim tercüman, programcı, dekoratör, grafiker, spiker, fotoğrafçı, kameraman, matbaacı, kaptan.

             Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

             Madde 6 — Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

             a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Bakanlıkta geçirilmesi gereken hizmet süresi, eğitim, sicil ve disiplin şartlarını taşımak,

             b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurumlarından birisine yazılı olarak yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak

             şartları aranır.

             Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

             Madde 7 — Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

             a) Müdür unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Toplam hizmetinin son iki  yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

             2) Bakanlık teknik ve sağlık birimlerine atanacakların görevleriyle ilgili en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların ziraat, veteriner, su ürünleri ve gıda mühendisliği bölümü mezunu olmak,

             3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

             4)  Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;  

             1) Toplam hizmetinin son iki  yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

             2) Bakanlığımız merkez teşkilatında teknik personel eliyle yürütülen şubeler ile taşra teşkilatında, proje ve istatistik, kontrol, çiftçi eğitimi ve yayım şube müdürlüklerine atanabilmek için; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların ziraat, veteriner, su ürünleri gıda mühendisliği, kimya mühendisliği, kimyager ve biyoloji bölümü mezunu olmak,

             3) Bitki koruma şube müdürlüğüne atanabilmek için;  ziraat fakültesi mezunu olmak,

             4) Bakanlık merkez teşkilatında sağlık personeli eliyle yürütülen şubeler ile taşra teşkilatında hayvan sağlığı şube müdürlüğüne atanabilmek için; veteriner fakültesi mezunu olmak,

             5) Taşra teşkilatında destekleme şube müdürlüğüne atanabilmek için ziraat, veteriner fakültesi veya dört yıllık fakülte yada yüksekokulların maliye, muhasebe, işletme, iktisat bölümü mezunu olmak, merkez teşkilatında yer alan idari birimler ile taşra teşkilatında yer alan idari ve mali işler şube müdürlüğüne atanabilmek için; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

             6) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

             7) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             c)  Büro müdürü unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Toplam hizmetinin son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

             2) Dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

             3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

             4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             d)  İlçe müdürü unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Toplam hizmetinin son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

             2)  Ziraat veya veteriner fakültesi mezun olmak,

             3)  Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

             4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             e)  Müdür yardımcısı unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Toplam hizmetinin son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

             2) Bakanlığımız teknik ve sağlık birimlerine atanacakların görevleriyle ilgili en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların ziraat, veteriner, su ürünleri, gıda mühendisliği bölümü mezunu olmak,

             3) İdari birimlere atanacaklarda dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

             4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

             5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             f)  Şef unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Toplam hizmetinin son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

             2)  En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

             4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             g) Koruma ve güvenlik şefi unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Toplam hizmetinin son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı kadroda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

             2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

             4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             h) Hukuk müşaviri unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

             2) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

             3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

             4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             ı)  Raportör unvanlı kadrolara atanabilmek için;

             1) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

             2) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

             3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

             4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             i)  APK uzmanı  uzman unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Toplam hizmetinin son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

             2) Dört yıllık fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak,

             3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

             4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             j)  Eğitim uzmanı unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Toplam hizmetinin son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

             2) Eğitim Bilimleri alanında en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak veya öğretmenlik meslek bilgisi dersleri almış olmak,

             3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

             4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             k) Savunma uzmanı ve sivil savunma uzmanı kadrolarına atanabilmek için; 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşımak.

             l) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

             1)  En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

             2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

             3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasını bilmek,

             4) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

             5) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

             6) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             m) Ayniyat saymanı unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Toplam hizmetinin son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

             2)  En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

             4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             n) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             2) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

             3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

             4) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Bakanlıkça düzenlenecek Bilgisayar İşletmenliği kursunda başarılı olmak,

             5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             o)  Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             2) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

             3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

             4) Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Bakanlıkça düzenlenecek kursta başarılı olmak,

             5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             ö) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             2) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

             3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

             4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

             5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             p) Memur, ambar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veznedar ve sekreter kadrolarına atanabilmek için;

             1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             2) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

             3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

             4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             r) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             2) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

             3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

             4) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

             5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

             Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

             Madde 8 — Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

             a) Veteriner hekim, biyolog, mühendis, mimar, jeomorfolog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, ev ekonomisti, ekonomist, dekoratör ve grafiker unvanlı kadrolara atanabilmek için;

             1) Fakülte ve yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             2) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

             b)  Hemşire unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

             2) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

             c) Veteriner sağlık teknisyeni, laborant ve teknisyen unvanlı kadrolara atanabilmek için;

             1) Bakanlığa bağlı meslek liseleri ile meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             2) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

             d) Sağlık memuru unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             2) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

             e) Sosyal çalışmacı unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Sosyal Hizmetler Yüksekokulu mezunu olmak,

             2) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

             f)  Psikolog unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Fakülte ve yüksekokulların psikoloji bölümlerinden psikolog unvanıyla mezun olmak,

             2) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

             g) Diyetisyen unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Fakülte ve yüksekokulların beslenme ve diyetisyen bölümlerinden mezun olmak,

             2) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

             h) Teknik ressam unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Meslek liselerinin teknik resim bölümü mezunu olmak,

             2) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

             ı) Topograf unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Meslek liselerinin topograf bölümü mezunu olmak,

             2) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

             i) Sağlık teknikeri unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Meslek yüksekokulu sağlık programları ve sağlık hizmetlerinin, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuar, tıbbi laboratuar, patoloji laboratuarı bölümünden mezun olmak,

             2) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

             j)  Veteriner sağlık teknikeri unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Açık öğretim fakültesi laborant ve veteriner sağlık önlisans ile meslek yüksekokullarının laborant ve veteriner sağlık teknikerliği bölümlerinden mezun olmak,

             2) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

             k) Tekniker unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) Meslek yüksekokullarının teknik programlar bölümlerinden veya açık öğretim fakültesi tarım ön lisans bölümü mezunu olmak,

             2) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

             l)  Mütercim-tercüman, tercüman unvanlı kadrolara atanabilmek için;

             1) En az önlisans mezunu olmak,

             2) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS)  en az (B) düzeyinde puan almış olduğunu belgelemek,

             3) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak,

             4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

             m) Programcı unvanlı kadroya atanabilmek için;

             1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

             2) En az iki programlama dilini bilmek,

             3) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak,

             4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

             n) Spiker, fotoğrafçı, kameraman, matbaacı ve kaptan kadrolarına atanabilmek için;

             1) Fakülte, yüksekokul veya liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

             2) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak,

             3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

             Görevde yükselme eğitimi

             Madde 9 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz  ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırkbeş  saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

             Duyuru

             Madde 10 — Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların unvanı ve adedi eğitim tarihinden en az bir ay önce personele duyurulur.

             Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce Bakanlıkça duyurulur.

             Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

             Madde 11 — Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel Genel Müdürlüğüne iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Genel Müdürlüğü tarafından incelenir.

             Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç  katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik  EK 1 - Değerlendirme Formundaki belirtilen şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

             Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmeti fazla olan, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

             Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

             Eğitim Personel Genel Müdürlüğü yönetiminde, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapılarak yürütülür. Görevde yükselme eğitim programında Bakanlık müfettişleri, APK uzmanları, Bakanlık müşavirleri ile Bakanlığın diğer birim yöneticilerinden  eğitimci olarak yararlanılır.

             Görevde yükselme eğitim programı Bakanlık tarafından düzenlenir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir Kamu Kurum ve Kuruluşu ile müşterek görevde yükselme eğitim programı düzenlenebilir.

             Görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

             Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

             Madde 12 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

             a) T.C. Anayasası;

             1) Genel esaslar,

             2) Temel hak ve ödevler,

             3)  Devletin temel organları.

             b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Ulusal güvenlik.

             c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

             d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.

             e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar.

             f)  Halkla ilişkiler ve davranış kuralları.

             g) Atanacağı görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular ve mesleki etik ilkeleri.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı  Esasları

             Görevde yükselme sınavı

             Madde 13 — Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yazılı olarak yaptırılır.

             Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren sınavın yapılması için Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

             Bu sınavda yüz  üzerinden yetmiş ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

             Unvan değişikliği sınavı

             Madde 14 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı sırası ve boş kadro sayısı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

             Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

             Bu sınavda yüz  üzerinden yetmiş ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

             Sınav kurulu

             Madde 15 — Bakanlıkça yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak Sınav Kurulu teşkil edilir. Sınav Kurulu, Bakanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında Personel Genel Müdürlüğü ile Bakanca belirlenecek diğer birim üyelerinden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, Başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Kurulun sekreterya hizmeti Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

             Sınav Kurulunun Başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavında görev alamazlar.

             Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

             Sınav kurulunun görevleri

             Madde 16 — Sınav Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tesbit etmek,

             b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

             c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların kaynağını belirlemek,

             d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

             e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

             f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

             Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

             Madde 17 — Sınav sonrası en yüksek puandan başlamak üzere başarı listesi düzenlenir. Sınav sonuçları, Bakanlığa intikalinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilan edilir ve birim amirleri aracılığıyla ilgililere yazılı olarak bildirilir.

             Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde aynı unvanda kadro boşalması halinde başarı sırasına göre atama yapılır.

             Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

             Madde 18 — Sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenebilir.

             Sınavda kopya çeken, kopya veren sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve sınavın yaptırıldığı kurum tarafından düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır.

             Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

             Sınav sonuçlarına itiraz

             Madde 19 — Sınava katılanlar sonuçların kendilerine tebliğinden itibaren ongün içinde Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav kurulu tarafından incelettirilir ve  sonuçlar ilgililere ongün içinde bildirilir.

             Sınavı kazananların atanması

             Madde 20 — Sınavı kazananların ataması, başarı sırasına göre ilan edilen boş kadrolara en geç üç ay içinde yapılır. Sınav başarı puanının aynı olması durumunda bu Yönetmelik EK 1 - Değerlendirme Formundaki esaslar çerçevesinde yapılacak puanlamaya göre atama yapılır. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

             Sınava girilen kadroya atama yapıldıktan sonra kadronun müteakip sınava kadar yeniden boşalması halinde sınavda başarılı olanlar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

             Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara, bu Yönetmeliğe uygun olarak atananlardan belge ile ispatı mümkün geçerli mazereti olmadan süresi içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir ve bu sınava ilişkin tüm haklarını kaybederler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Görev grupları arasında geçişler

             Madde 21 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki  esaslar çerçevesinde yapılır;

             a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun  içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar  alt görevlere atanabilirler.

             b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile aynı görev grubunun alt grubundan üst grubuna geçişlerde görevde yükselme eğitim ve sınavına tabidir. Ancak Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

             c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılabilir.

             Kurum dışından yapılacak atamalar

             Madde 22 — Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden;

             a) Bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara,

             b) Diğer personel kanunlarına tabi olan personel azami adaylık süresi kadar eski kurumunda çalışmış olması şartı ile öğrenim durumları ve ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak

             Bakanlığa naklen atanabilirler.

             Özelleştirilen kuruluşlardan atama

             Madde 23 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanununun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

             Kazanılmış haklar

             Madde 24 — Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             Madde 25 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             Madde 26 — 18/8/1999 tarihli ve 23790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 1 — 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları taktirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

             Yürürlük

             Madde 27 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.