Mevzuat

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik, bitki koruma ürünlerinin reçeteli satışı ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, bitki koruma ürünlerini reçeteye yazacak gerçek,   tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini, sorumluluklarını, denetlenmesini ve iptali işlemlerini kapsar. 

  

Yasal Dayanak

Madde 3 -  Bu Yönetmelik; 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu‘nun 38 ve 40‘ ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

 

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nı,

Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü‘nü,

Araştırma Enstitüsü: Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri ve yasal olarak bunlara benzer görevleri yapan diğer araştırma enstitülerini,

İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü: Bakanlığın İl ve İlçelerdeki Müdürlüklerini,  

Gerçek, Tüzel Kişi ve Kuruluşlar: Reçete yazacak resmi veya özel kişileri, kanunen tüzel kişiliğe haiz kuruluşları,            

Aktif Madde: Bitki koruma ürünleri içinde bulunan biyolojik etki yapan maddeyi,

Bitki: Her türlü bitkilerle bunların tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, aşı gözü, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer parçalarını,

Bitki Koruma Ürünü: Tüm zararlı organizmalara karşı bitkileri ve bitkisel ürünleri korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, besin maddesi dışında bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek (büyüme düzenleyicileri gibi), istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amaçları çerçevesinde, bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde kullanıcıya sunulan, aktif madde ve preparatları,

Formülasyon: Aktif madde ile birlikte inaktif yardımcı ve dolgu maddelerinin ilavesi ile uygulanabilir hale getirilmiş karışımı,

Bitki Koruma Ürünü Reçetesi: Madde 6‘da belirtilen kişiler tarafından yazılan; bitki koruma ürününün ismi, dozu ve miktarı ile gerektiğinde uygulamaya hazırlama ve kullanım şeklini belirten, tarihli ve imzalı belgeyi,

Zirai Mücadele Aleti: Zirai mücadelede bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılan her türlü alet, makine ve ekipmanın ( zorunlu durumlarda uçak ve helikopterlerin ) ilaçlama sistemlerini İfade eder.

  

İKİNCİ BÖLÜM

Reçeteli Satış, Reçete Düzenleme Yetkisine Sahip Kişi ve Kuruluşlar

 

Reçeteli Satış

Madde 5 -  Bakanlıkça ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri reçeteli satılır.

  

Reçete Düzenleme Yetkisine Sahip Kişi ve Kuruluşlar

Madde 6 -  Bitki koruma ürünlerinde reçeteyi aşağıdaki nitelikleri taşıyan kişiler yazabilir.

Zirai Mücadele Araştırma Enstitülerinde görevli ziraat mühendisleri,

İl Tarım Müdürlükleri Bitki Koruma Şube Müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri,

İlçe Tarım Müdürlükleri Bitki Koruma Hizmetlerinde görevli ziraat mühendisleri,

Zirai Araştırma Enstitülerinin Bitki koruma Bölümlerinde çalışan Ziraat Mühendisleri,

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümlerinde çalışan öğretim üyeleri,

Resmi ve özel kuruluşlar ile Zirai Mücadele konularında danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda zirai mücadele konularında en az 3 yıl çalışmış Bakanlık tarafından eğitim verilerek yeterli bulunmuş Ziraat Mühendisleri, Ziraat Teknisyenleri ve Teknikerleri  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gerçek Kişilere, Tüzel Kişi ve Kuruluşlara Reçete Yazma Yetkisinin Verilmesi

 

Gerçek Kişilere Reçete Yazma Yetkisinin Verilmesi

Madde 7 - Yetki belgesi almak isteyen gerçek kişiler aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile Tarım İl Müdürlüğüne müracaat eder.

•-          Diploma yahut yerine geçebilen bir belgenin aslı veya onaylı sureti,

•-          Lisans, yüksek lisans veya doktora diplomalarının aslı veya onaylı sureti,

•-          İş yerinin açık adresi,

 

Tüzel Kişi ve Kuruluşlara Reçete Yazma Yetkisinin Verilmesi

Madde 8 - Yetki belgesi almak isteyen tüzel kişi ve kuruluşlar aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile Tarım İl Müdürlüğüne müracaat eder.

•-          Ticaret sicil kayıt örneği,

•-          İş yerinin açık adresi,

•-          Belirtilen nitelikleri taşıyan en az bir elemanın bünyesinde çalıştığına dair sözleşmenin aslı veya onaylı sureti ile imza sirküleri,

•-          Vergi mükellefi olduğunu gösterir belge.

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Reçete, Reçete Düzenleme Zorunluluğu, Reçetenin Düzenlenmesi, Reçetede Bulunması Gereken Hususlar, Reçeteye Tabi Bitki Koruma Ürünleri

 

Reçete

Madde 9  -  Bir bitki koruma ürününü uygulayan ya da uygulanmasına izin verenler gerektiğinde, söz konusu ürünü kullandıklarını ya da kullandırdıklarını belgelemek zorunda olduğundan Madde 6 da belirtilen yetkililerin uyguladığı ya da uygulanmasını önerdiği ürünleri ve gerektiğinde yaptığı uygulamaları ile ilgili diğer önerilerini reçetesinde belirtmeli ve bu yönetmeliğin 1 no‘ lu Ek‘ine ve bu yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun olarak düzenlenen reçeteyi konu ile ilgili kişiye vermelidir.

         Reçeteyi yazanlar bitki koruma ürünü ile ilgili uygulama ve önerilerini

İlgili mevzuat çerçevesinde kendi kayıtlarına da işlemeli ya da reçeteyi saklamalıdır.

                     Reçete Düzenleme Zorunluluğu

Madde 10 - Bitki koruma ürününü tavsiye eden Madde 6 da belirtilen reçete yazma yetkisine sahip kişiler, bitki koruma ürünü için uygun olan reçeteyi usulünce düzenlemek ve ilgiliye vermek zorundadır.  

Reçetenin Düzenlenmesi

Madde 11 - Reçete yazma yetkisine sahip kişi veya kuruluşlarca 3 nüsha halinde düzenlenen reçete‘ nin bir nüshası yazan kişi veya kuruluşça, bir nüshası ilaç bayiince saklanır ve bir nüshası da üreticiye verilir. 

Reçetede Bulunması Gereken Hususlar

Madde 12  - Bitki Koruma Ürünleri reçetesinde asgari olarak şu bilgiler yer almalıdır: Reçete yazma yetkisine sahip kişilere ait kimlik bilgileri ve imzası, tarih, kültür bitkisine ait bilgiler ile bitki koruma ürününün aktif madde ismi, miktarı ve doz bilgilerini kapsar ( Ek 1 ).   

Reçeteye Tabi Bitki Koruma Ürünleri

Madde 13 - Bakanlıkça ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin tamamı reçeteye tabidir.

  

BEŞİNCİ BÖLÜM

Reçete Yazacak Kişi ve Kuruluşların Sorumlulukları, Bitki koruma ürününü satan bayilerin sorumlulukları, Bitki koruma ürününü satın alan üreticilerin sorumlulukları, Reçete Yazacak Kişi ve Kuruluşların Yetkileri

 

Reçete Yazacak Kişi ve Kuruluşların Sorumlulukları

Madde 14 -  Reçete yazma yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar Bakanlıkça yayınlanan Zirai Mücadele Teknik talimatları doğrultusunda reçete yazar. Yazılan reçeteler arşivde 2 yıl muhafaza edilir.

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarında geçen tavsiyeler dışında reçete yazanlar yazdığı reçeteden sorumludur, hata veya zararın hukuken sabit görülmesi halinde zarar reçeteyi yazandan tazmin edilir.   

Bitki koruma ürününü satan bayilerin sorumlulukları

Madde 15 - Bayiler reçetede yazan bitki koruma ürünlerini vermek zorundadır.  Bu ürünlerin bulunmaması durumunda başka ürün verme yetkisine sahip değillerdir. Değişiklik ancak reçeteyi yazan kişi tarafından yapılır.

Bitki koruma ürününü satın alan üreticilerin sorumlulukları

Madde 16 -  Reçete ile satın alınan bitki koruma ürününün;  tavsiye edilen doz ve uygulama şekli ile tavsiye edilen bitki ve zararlı organizma dışında kullanılmasından doğacak sorumluluk, satın alan kişiye aittir.  

ALTINCI BÖLÜM

Reçete Kayıtlarının Muhafazası, Reçetenin Denetlenmesi,

Reçete Yazma Yetkisinin İptali

  

Reçete Kayıtlarının Muhafazası

Madde 18 -  Reçete yazma yetkisine sahip kişi veya kuruluşlarca 3 nüsha halinde düzenlenen reçetenin bir nüshası yazan kişi veya kuruluşça 2 yıl süre ile saklanır. 

Reçetenin Denetlenmesi

Madde 19 -  Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerindeki Zirai Mücadele Birimi veya Bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar tarafından yapılan denetleme ve incelemelerde Bayinin aldığı aktif madde miktarı, reçete ile yaptığı satış ve eldeki stok incelenir. Aksayan husus varsa ilgililer yazılı olarak uyarılır. Bayi reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi denetleyici kişilere vermek zorundadır.  

Reçete Yazma Yetkisinin İptali

Madde 20 - Denetleme yapılan ve aksaklıklardan dolayı uyarılan özel ve tüzel kişilerin, aynı durumun tekrarında ise reçete yazma yetkisi iptal edilir. Yetkisi iptal edilen kişilere 5 yıl süresince yetki belgesi verilmez.  

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

  

Yürürlük

Madde 21 -  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 -  Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.  

  

EK 1

  

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  

İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

.....................

  

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ REÇETESİ

  

ÜRETİCİNİN                                                                

 

Adı  ve Soyadı      :  ..................................................................    Tarih     :  ...............

İli                            :  ...................................................................   Cilt  No :  ...............

İlçesi                      :  ...................................................................   Sıra No :  ...............

Köyü veya

Mahallesi                 :  ..........................................................................

 

Bitkinin adı            :  ...................................................................

 

Zararlı organizmanın adı         : ....................................................................

 

Uygulanacak alan (da)

veya  ağaç ( adet )  : ..................................................................

 

KULLANILACAK BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ‘NÜN

  

a ) Aktif madde adı  ve oranı  :  ...............................................................................

                                                   ................................................................................

b )  Formülasyon şekli           ................................................................................

b )  Dozu                                  :  ...............................................................................

c )  Kullanım adedi ve şekli   :  ...............................................................................

d )  Gerekli ambalaj miktarı   :  ...............................................................................

e )  Son kullanım ile hasat

       arasındaki süre               :  ...............................................................................

  

Reçeteyi düzenleyen teknik elemanın:

  

Adı ve Soyadı                                     Görevi                                         İmzası

 

............................................            ....................................                 ......................

 

Not: Bir nüshası bayi tarafından muhafaza edilecek, gerektiğinde ilgililere gösterilecektir.

  

DİKKAT: SAYFANIN ARKASINI MUTLAKA OKUYUNUZ.

ZİRAİ MÜCADELEDE,  BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ‘NÜ

 

KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

1 )  Bitki koruma ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yükseklikte kapalı ve kilitli özel bir dolap içinde saklayınız.

2 ) Bitki koruma ürünlerini mutfakta yenilecek ve içilecek gıda maddelerinin yanına koymayınız.

3 ) Boş bitki koruma ürün ambalajlarını başka amaçla kullanmayınız ve boş ambalajları tarla kenarında bir çukura gömünüz.

4 ) Bitki koruma ürünlerini kullanmadan önce ambalajların üzerindeki etiketi ve prospektüsü dikkatle okuyunuz.

5 )  Bitki koruma ürünlerini taşırken ve kullanırken iş elbisesi giyiniz, lastik eldiven, maske ve gözlük takınız.

6 ) Bitki koruma ürünlerini yağışsız ve rüzgarsız havada kullanınız.

7 ) Yabancı otlarla ilgili ve ilaçlamadan sonra aletinizi bol sodalı veya arapsabunlu suyla doldurup 24 saat bekletiniz ve sonra çalkalayınız, depoyu boşaltınız ve bol su ile yıkayınız.

8 )  Bitki koruma ürününün kullanımı sırasında herhangi bir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz ve iş bittikten sonra ellerinizi ve yüzünüzü bol su ile yıkayınız. İş elbisenizi de çıkararak yıkayınız.

9) Bitki koruma ürünü uygulanmış tohumları yemeyiniz ve satmayınız. Satanları görürseniz en yakın Tarım Teşkilatına haber veriniz.

10 ) Meyve ve sebzeyi son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken günden önce hasat etmeyiniz. Erken hasat edilenleri yemeyiniz. Yiyenleri uyarınız.

11 )  Bitki koruma ürününü kullanırken baş dönmesi, bulantı, göz kararması gibi belirtiler hissederseniz uygulamaya hemen son veriniz.

12 ) Ciltte bitki koruma ürünü temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.

13)  Zehirlenen şahsı en yakın doktora ilacın ambalajı, etiketi ve prospektüsü ile birlikte götürünüz.

 

DİKKAT: REÇETE İLE SATIN ALINAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN;  TAVSİYE EDİLEN DOZ VE UYGULAMA ŞEKLİ İLE TAVSİYE EDİLEN BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMA DIŞINDA KULLANILMASINDAN DOĞACAK SORUMLULUK, SATIN ALAN KİŞİYE AİTTİR.