Mevzuat

Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27256

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, bitki koruma ürünlerinin reçeteli olarak satılması ve reçete yazmaya yetkili kişilerle ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, bitki koruma ürünleri için hazırlanacak reçetenin içeriğini, reçeteyi yazacak kişilerin niteliklerini, sorumluluklarını, denetlenmesini, yetkilerinin iptalini ve reçete yazma yetkisine sahip olmak isteyen kişiler için yapılacak sınav hakkındaki hususlar ile ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 38 inci ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktif madde: Bitki koruma ürünleri içinde bulunan biyolojik etki yapan maddeyi,

b) Araştırma enstitüsü: Zirai mücadele araştırma enstitüleri ile benzer görevleri yapan diğer araştırma enstitülerini,

c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

ç) Bayi: Bitki koruma ürünlerini, perakende satan izin belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşları,

d) Bitki: Canlı bitkiler ve bunların dikim amaçlı tohumları dâhil, dondurulmuş meyve ve sebze dışındaki botanik anlamda meyve ve sebzeler, yumrular, soğansılar, soğanlar ve rizomlar, kesme çiçekler, yapraklı dallar, budama artığı yapraklar, yapraklar, bitki doku kültürleri, canlı polen, göz, kalem ve çelik gibi canlılığını koruyan parçalarını,

e) Bitki koruma ürünü: Bitkileri veya bitkisel ürünleri tüm zararlı organizmalara karşı korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, büyüme düzenleyicileri gibi maddelerin besin öğesi olarak fonksiyonu hariç, bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek, kendisine ait özel düzenlemesi bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan, aktif madde ve preparatları,

f) Formülasyon: Bir veya daha fazla aktif madde ile birlikte inaktif yardımcı ve dolgu maddelerinin ilavesi ile uygulanabilir hale getirilmiş karışımı,

g) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ğ) İl ve ilçe müdürlüğü: Bakanlığın il ve ilçelerdeki müdürlüklerini,

h) Reçete: 9 uncu maddede belirtilen kişiler tarafından düzenlenen, teşhis, kimyasal mücadele ve diğer mücadele yöntemleri tavsiye edilerek bitki koruma ürününün ismi, dozu ve miktarı ile gerektiğinde uygulamaya hazırlama ve kullanım şeklini belirten, tarihli ve imzalı Bitki Koruma Ürünü Reçetesini,

ı) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini,

i) Zirai mücadele teknik talimatları: Bakanlığın Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayımlanan, zararlı organizmaların tanınmaları, yaşayışları, zarar şekilleri, konukçuları, yayılışları, ekonomik zarar durumu ve mücadele yöntemlerini kapsayan talimatları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Reçete ile ilgili Hükümler

Reçeteli satış zorunluluğu

MADDE 5 - (1) Bakanlıkça ruhsatlandırılan tüm bitki koruma ürünleri, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca reçeteli satılır. Gerekli hallerde, reçete ile satılacak bitki koruma ürünlerinin kapsamının belirlenmesinde ve uygulanmasında Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) Zirai Mücadele teknik talimatlarında herhangi bir bitki veya bitkisel ürün için ruhsatlı bitki koruma ürününün yer almaması veya teknik talimatının ve ruhsatlı ilaç tavsiyesinin bulunmaması durumunda, ilgili araştırma enstitüsünün mücadelesini ekonomik ve uygun bulması halinde, Genel Müdürlükçe bitki koruma ürünlerine geçici olarak en fazla iki yıl süreyle geçerli olmak üzere reçete ile kullanım izni verilir.

Reçetenin şekli, içeriği, basımı ve dağıtımı

MADDE 6 - (1) Reçete, 1 inci sayfası beyaz, 2 nci sayfası pembe, 3 üncü sayfası sarı renkli olmak üzere üç nüshadan oluşur.

(2) Reçete, Ek-1 de belirtilen örneğe göre il müdürlüğünce bastırılır.

(3) Reçetelerin yetkili kişilere dağıtımı, koçan seri numaraları belirtilecek şekilde ve zimmetli olarak il müdürlükleri tarafından yapılır.

(4) Reçeteler, üçer nüshalı ve ellilik koçanlar halinde her bir koçana ayrı seri numarası verilerek bastırılır. Reçete sayfa numaraları, 1 den 50 ye kadar ve her üç nüshanınki aynı olacak şekilde verilir.

(5) Reçetenin seri numaraları ve diğer ayrıntılarıyla ilgili bilgiler İl Müdürlüğüne Genel Müdürlükçe sağlanır.

Reçetenin geçerlilik süresi ve muhafazası

MADDE 7 - (1) Yazılan reçetenin kullanım süresi bir aydır. Bu süre içerisinde kullanılmayan reçeteler geçersizdir.

(2) Reçeteler, yazan kişi ve bitki koruma ürününü satan bayiler ile bitki koruma ürününü kullanan üreticiler tarafından iki yıl süre ile saklanır.

Reçete düzenleme

MADDE 8 - (1) Reçeteler ilgili mevzuata, zirai mücadele teknik talimatlarına uygun olarak düzenlenir. Teknik talimatı veya tavsiyeli bitki koruma ürünü bulunmayan konularda 5 inci maddenin ikinci fıkrasına göre düzenleme yapılır.

(2) Reçete yazma yetkisine sahip kişi, reçete talebiyle kendisine müracaat eden üreticinin yazılı ve sözlü açıklamaları ile varsa yanında getirdiği zararlı organizma, bulaşık veya zarar görmüş bitki örneklerini inceler ve bu bilgiler doğrultusunda reçeteyi düzenler. Yeterli bilgi ve bulgu olmaması durumunda arazi ziyareti yapılabilir.

(3) Zararlı organizmanın teşhis edilememesi, bölge veya ürün için yeni olması muhtemel zararlı organizmalar için, en yakın üniversite veya araştırma enstitüsünden alınan teşhis sonucuna göre reçete yazılır.

(4) Reçete yazma yetkisine sahip kişi tarafından üç nüsha halinde düzenlenen reçetenin üçüncü nüshası yazan kişi veya kuruluşta kalır, ilk iki nüshası ise üreticiye verilir. Üretici bitki koruma ürününü alırken ikinci nüshayı bayiye bırakır, ilk nüshayı ise bayiye reçetede belirtilen bitki koruma ürünlerini aldığını, alınma tarihi ile bayi adı ve adresini gösteren kaşe ile onaylattıktan sonra geri alır.

(5) Kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri, kooperatifler, üretici ve çiftçi birlikleri ve ziraat odaları gibi kuruluşlarda reçete düzenlenmesi, bünyelerinde görevli reçete yazma yetkisine sahip kişiler vasıtasıyla gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Reçete Düzenlemeye Yetkili Kişilerle İlgili Hükümler

Reçete yazma yetki belgesi almak için müracaatta bulunabilecek kişiler

MADDE 9 - (1) Aşağıda belirtilen kişiler, Reçete Yazma Yetki Belgesi almak için müracaatta bulunabilir.

a) Bitki koruma bölümü mezunu veya bitki koruma ana bilim dalında yüksek lisans veya doktora yapmış ziraat mühendisleri,

b) Ziraat fakültesi bitki koruma bölümlerinde görevli öğretim elemanları,

c) Bitki koruma bölümü mezunu olmayan ancak zirai mücadele araştırma enstitülerinde veya diğer araştırma enstitülerinin bitki koruma ile ilgili araştırma bölümlerinde en az üç yıl süre ile görev yapan konu uzmanı ziraat mühendisleri,

ç) İl müdürlüklerinde bitki koruma şubelerinde ve ilçe müdürlüklerinde bitki koruma hizmetlerinde en az beş yıl süre ile görev yapan bitki koruma bölümü mezunu olmayan ziraat mühendisleri,

d) Ziraat Fakültesi bitki koruma bölümlerinde görev yapmış emekli öğretim elamanları, bitki koruma bölümü mezunu olmayan ancak zirai mücadele araştırma enstitülerinde veya diğer araştırma enstitülerinin bitki koruma ile ilgili araştırma bölümlerinde en az üç yıl süre ile görev yapmış konu uzmanı emekli ziraat mühendisleri, il müdürlüklerinde bitki koruma şubelerinde ve ilçe müdürlüklerinde bitki koruma hizmetlerinde en az beş yıl süre ile görev yapmış emekli ziraat mühendisleri,

e) Ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümü dışındaki diğer bölümlerinden mezun olan ziraat mühendisleri,

f) Sadece tütünlerde kullanılan bitki koruma ürünlerini reçeteye yazmak üzere resmi ve özel kuruluşlarda görevli tütün teknoloji mühendisleri,

g) Ziraat teknikeri ve ziraat teknisyenleri.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Reçete Düzenleme Yetkisinin Verilmesi ile İlgili Hükümler

Reçete düzenleme yetkisi

MADDE 10 - (1) Bakanlıktan Reçete Yazma Yetki Belgesi almayan kişiler bitki koruma ürünü reçetesi yazamaz.

(2) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ziraat mühendisleri ile (g) bendinde belirtilen ve kamuda çalışan ziraat teknikeri ve ziraat teknisyenlerinden sınavda başarılı olanlar, Reçete Yazma Yetki Belgesi almak için kurum kimlik belgesi veya çalıştığını gösteren belge ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile görev yaptığı ilin il müdürlüğüne müracaat eder.

(3) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde belirtilen ziraat mühendisleri 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgelerle bulundukları ilin il müdürlüğüne müracaat eder.

(4) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve reçete yazma yetkisi almış ziraat mühendisleri emekli olduklarında, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde reçete yazma yetkisine sahip olur.

(5) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e), (f), ve (g) bentlerinde belirtilen kişiler 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelerle bulundukları ilin il müdürlüğüne müracaat eder.

Reçete yazma yetkisinin verilmesi

MADDE 11 - (1) Yetki belgesi almak isteyen kişiler aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,

b) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

c) İşyeri veya yazışma adresi ile telefonu,

ç) Sınav sonuç belgesi.

(2) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde Ek-2‘de yer alan "Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi" İl Müdürlüğünce verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ile İlgili Hükümler

Sınav

MADDE 12 - (1) Reçete yazma yetkisi almak isteyen 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan kişiler için Bakanlıkça veya Milli Eğitim Bakanlığınca veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca merkezi sınav yapılır.

(2) Sınav tarihi ve sayısı her yıl ihtiyaca göre belirlenir ve Bakanlık tarafından il müdürlüğü aracılığı ile en az üç ay önce ilan edilir.

(3) Sınav için müracaatlar, sınavın yapılacağı tarihten en az 45 gün önce il müdürlüğüne yapılır. İl müdürlüğü bu müracaatları 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirir.

(4) Yapılan sınav sonucunda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Sınav Ek-3‘te belirtilen konuları içerir.

(6) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen ziraat mühendisleri için sınava katılma şartı aranmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluklar

Reçete yazacak kişilerin yetki ve sorumlulukları

MADDE 13 - (1) Reçete, yetkili kişiler tarafından Bakanlıkça yayınlanan Zirai Mücadele Teknik Talimatları ya da Bakanlık tarafından hazırlanan diğer yayınlar dikkate alınarak yazılır. Yayınlar arasında farklı tavsiyelerle karşılaşıldığında Zirai Mücadele Teknik Talimatları esas alınır.

(2) Zirai Mücadele Teknik Talimatlarında geçen tavsiyeler ve 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumların dışında reçete yazanlar yazdığı reçeteden sorumludur, hata veya zararın hukuken sabit görülmesi halinde zarar reçeteyi yazandan tazmin edilir.

(3) Reçete Yazma Yetki Belgesi alan kişiler işi bırakmaları halinde veya adres değişikliği durumunda il müdürlüklerine 30 gün içerisinde bilgi vermek zorundadır.

(4) Bitki koruma ürünü reçetesi yazan kişiler her yılın ocak ayında bir önceki yıla ait yazmış oldukları reçete sayıları ile ilgili yazılı bilgiyi il müdürlüğüne verir.

(5) Reçete yazan kişiler, il müdürlüklerinden almış oldukları reçete koçanlarından sorumludur. Söz konusu koçanların mevzuat dışı veya başkaları tarafından kullanılmaları halinde sorumluluk tamamen Bakanlıkça yetki verilmiş kişiye aittir.

Bitki koruma ürününü satan bayilerin sorumlulukları

MADDE 14 - (1) Bayiler reçetesiz bitki koruma ürünü satamazlar.

(2) Bayiler reçetede yazan bitki koruma ürünlerini vermek zorundadır. Reçetede yazan ürünlerin bulunmaması durumunda başka ürün veremez. Değişiklik ancak reçeteyi yazan kişi tarafından yapılır.

(3) Bayiler yıllık olarak bitki koruma ürünleri alış ve satış miktarlarını istendiğinde il veya ilçe müdürlüğüne vermek zorundadır.

(4) Bitki koruma ürünlerinin üreticileri bayiler bazında gönderilen ürün miktarını Bakanlığa bildirmek zorundadır.

(5) Bitki koruma ürünlerini satan bayiler reçete yazamaz.

(6) Bayiler reçete yazmaya yetkili kişi tarafından düzenlenen reçetenin ilk nüshasının arkasını, belirtilen bitki koruma ürünlerini verdiğini doğrulamak için, tarihi ile adını ve adresini gösteren kaşe ile onaylamak zorundadır.

(7) Bayiler, gerektiğinde reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi denetleyici kişilere göstermek zorundadır.

(8) Bayiler, reçetelerin kendinde kalacak nüshalarını iki sene boyunca muhafaza etmek zorundadır.

Bitki koruma ürününü satın alan üreticilerin sorumlulukları

MADDE 15 - (1) Reçete ile satın alınan bitki koruma ürününün; tavsiye edilen doz ve uygulama şekli ile tavsiye edilen bitki ve zararlı organizma dışında kullanılmasından doğacak sorumluluk, bitki koruma ürününü satın alan ve kullanan üreticiye aittir.

(2) Üretici reçeteli uygulama sonucunda karşılaştığı her hangi bir olumsuzlukta reçeteyle beraber diğer istenecek bilgi ve belgeleri sağlar.

(3) Üretici, gerektiğinde reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi denetleyici kişilere göstermek zorundadır.

(4) Üreticiler, reçetelerin kendilerinde kalan nüshalarını iki sene boyunca muhafaza etmek zorundadır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Reçete Yazma Yetkisinin İptali

Denetim

MADDE 16 - (1) Reçete ile ilgili yapılacak denetimler, il ve ilçe müdürlüklerindeki zirai mücadele birimi veya Bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar tarafından yapılır.

(2) İl ve ilçe müdürlüklerindeki zirai mücadele birimi veya Bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar yaptıkları denetimlerle ilgili iki aylık sürelerde rapor hazırlar.

(3) Yaptıkları denetimlerde kasti hata yaptığı ve gerçeğe aykırı rapor düzenlediği tespit edilen il ve ilçe müdürlüklerindeki zirai mücadele birimi veya Bakanlıkça yetkili kılınan elemanların yetkileri geri alınır.

(4) Bitki koruma ürünü reçete yazma yetkisine sahip kişiler, bitki koruma ürünlerini satan bayiler ve üreticiler yapılan işlemlerin mevzuata ve teknik talimatlara uygunluğu konusunda, il ve ilçe müdürlüklerindeki zirai mücadele birimi veya Bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar tarafından denetlenir.

(5) İl ve ilçe müdürlüklerindeki zirai mücadele birimi veya Bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar, reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, yetkili kişiler, bayiler ve üreticilerden talep eder.

(6) Gerektiğinde yazılan reçeteler örnekleme usulü ile il ve ilçe müdürlüklerindeki zirai mücadele birimi veya Bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar tarafından kontrol edilir.

(7) İl ve ilçe müdürlüklerindeki zirai mücadele birimi veya Bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar tarafından yapılan bayi denetimlerinde, bayinin aldığı bitki koruma ürünü miktarı, reçete ile yaptığı satış ve eldeki stok incelenir. İlgili mevzuata aykırı hususların tespiti halinde 11/10/2007 tarihli ve 26670 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre cezai müeyyide uygulanır.

(8) Reçete yazmaya yetkili kişiler, bayiler ve üreticiler reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi il ve ilçe müdürlüklerindeki zirai mücadele birimi veya Bakanlıkça yetkili kılınan elemanlara vermek zorundadır.

Reçete yazma yetkisinin iptali

MADDE 17 - (1) Denetleme yapılan ve aksaklıklardan dolayı bir defa uyarılan reçete yazma yetkisine sahip kişilerin, aynı durumun tekrarında reçete yazma yetkisi iptal edilir. Yetkisi iptal edilen kişilere yeniden reçete yazma yetki belgesi verilmez.

(2) Kendi isteği ile yetki belgesi iptal edilen kişilerin yeniden yetki talebinde bulunması durumunda herhangi bir şart aranmaksızın belgesi yeniden düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 - (1) 12/2/2009 tarihli ve 27139 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Reçete yazma yetkisi olanlar

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin yayımından önce Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan bitki koruma ürünleri reçete yazma yetki belgesi almış olan kişilerin yetkileri devam eder. Bu Yönetmeliğin yayımından önce reçete ile ilgili Bakanlık veya Bakanlığın uygun gördüğü kuruluşlarca yapılan eğitimlere katılarak başarılı olmuş kişilere Reçete Yazma Yetki Belgesi verilir.

Kooperatif ve birliklerde istihdam edilen ziraat mühendislerinin durumu

GEÇİCİ MADDE 2 - Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst birlikleri ile üretici birliklerinde istihdam edilen bayilik izin belgesine sahip ziraat mühendislerine, bu kooperatif ve birliklerin kendi ortak veya üyelerine münhasır olmak üzere, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren iki yıl süreyle geçici olarak reçete yazma yetkisi verilir.

Yürürlük

MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK-1

Ön sayfa

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ REÇETESİ

Sayfa No

1.Reçeteyi Düzenleyen Yetkili Kişinin

Düzenleme Tarihi

 

Adı ve soyadı

Görev yaptığı kuruluş

Yetki belgesi No

TC Kimlik No

Telefonu

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

... / ... / 20...

 

2.Reçete talebinde bulunan üreticinin

 

Adı ve soyadı

TC Kimlik No Telefonu

...............................

...............................

..............................

Adresi

Köyü/Mahallesi

İli/ İlçesi

.............................................

..............................................

..............................................

 

3.TEŞHİSLER

Seri No:

4.TAVSİYELER

 

5.Reçete ekinde verilenler

Ek 1.

Ek 2.

Ek 3.

6.Reçeteyi düzenleyenin imzası ve kaşesi

1 nci nüsha üreticiye verilir. Üretici tarafından saklanır.

2 nci nüsha üreticiye verilir. Bitki koruma ürünü alınan bayiye verilir. Bayi tarafından saklanır.

3 ncü nüsha reçeteyi düzenleyen yetkili kişide kalır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa 1

Arka sayfa

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ

KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 

(1) Reçeteye aktif maddenin ismi, formülasyon şekli, dozu ve son ilaçlama ile hasat arası süre (PHI) mutlaka yazılmalıdır. Reçeteye en fazla üç aktif madde ismi yazılabilir.

(2) Bitki koruma ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yükseklikte kapalı ve kilitli özel bir dolap içinde saklayınız.

(3) Bitki koruma ürünlerini yenilecek ve içilecek gıda maddelerinin yanına koymayınız.

(4) Boş bitki koruma ürün ambalajlarını başka amaçla kullanmayınız.

(5) Bitki koruma ürünlerini kullanmadan önce ambalajların üzerindeki etiketi ve prospektüsü dikkatle okuyunuz.

(6) Bitki koruma ürünlerini taşırken ve kullanırken iş elbisesi giyiniz, lastik eldiven, maske ve gözlük takınız.

(7) Bitki koruma ürünlerini yağışsız ve rüzgarsız havada kullanınız.

(8) Yabancı otlarla ilgili ve ilaçlamadan sonra aletinizi bol sodalı veya arapsabunlu suyla doldurup 24 saat bekletiniz ve sonra çalkalayınız, depoyu boşaltınız ve bol su ile yıkayınız.

(9) Bitki koruma ürününün kullanımı sırasında herhangi bir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz ve iş bittikten sonra ellerinizi ve yüzünüzü bol su ile yıkayınız. İş elbisenizi de çıkararak yıkayınız.

(10) Bitki koruma ürünü uygulanmış tohumları yemeyiniz ve satmayınız. Satanları görürseniz en yakın Tarım Teşkilatına haber veriniz.

(11) Meyve ve sebzeyi son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken günden önce hasat etmeyiniz. Erken hasat edilenleri yemeyiniz. Yiyenleri uyarınız.

(12) Bitki koruma ürününü kullanırken baş dönmesi, bulantı, göz kararması gibi belirtiler hissederseniz uygulamaya hemen son veriniz.

(13) Ciltte bitki koruma ürünü temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.

(14) Zehirlenen şahsı en yakın doktora ilacın ambalajı, etiketi ve prospektüsü ile birlikte götürünüz.

DİKKAT: REÇETE İLE SATIN ALINAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN; TAVSİYE EDİLEN DOZ VE UYGULAMA ŞEKLİ İLE TAVSİYE EDİLEN BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMA DIŞINDA KULLANILMASINDAN DOĞACAK SORUMLULUK, SATIN ALAN KİŞİYE AİTTİR.

 

Ek-2

Ön sayfa

 

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ

REÇETE YAZMA YETKİ BELGESİ

 

Resim

TC KİMLİK NO : ................................

BELGE NO : .................................

ADI : ..................................

SOYADI : .................................

MESLEĞİ : .................................

    

Arka sayfa

ADRES

 

ONAY

İl Müdürü

ONAY

Ek-3

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ REÇETE YAZMA YETKİ BELGESİ ALMAK

İSTEYENLER İÇİN YAPILACAK SINAVIN KONULARI

1) Mevzuat

2) Zirai Mücadele teknikleri; Biyolojik Mücadele, Entegre Mücadele

3) Bitki Koruma Ürünlerinin Formülasyonları

4) Bitki Koruma Ürünlerinin etki mekanizmaları,

5) Hastalık tanısı ve uygulama

6) Zararlı Tanısı ve Uygulama

7) Yabancı ot tanısı ve uygulama

8) Bitki Virüs hastalıkları

9) Bitki Bakteri hastalıkları

10) Hububat hastalıkları

11) Sebze ve yem bitkileri hastalıkları

12) Meyve ve bağ hastalıkları

13) Bağ Zararlıları

14) Endüstri Bitkileri Zararlıları

15) Sebze ve yem bitkileri zararlıları

16) Hububat Zararlıları

17) Turunçgil Zararlıları

18) Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Zararlıları

19) Zeytin Zararlıları

20) Ambar Zararlıları

21) Bitki Parazit Nematodları ve Mücadelesi

22) Bitki Koruma Ürünlerinde bekleme süresi ve önemi

23) Bitki Koruma Ürünü kalıntıları ve önlenmesi

24) Bitki Koruma Ürünlerinde direnç ve önlenmesi

25) Bitki Koruma Ürünlerinin insan ve çevre sağlığı üzerine etkileri

26) Bitki Koruma Ürünlerinin insanlara zehirliliği ve etiket üzerindeki uyarılar

27) Bitki Koruma Ürünlerinin çevreye zehirliliği ve etiket üzerindeki uyarılar

28) Bitki Koruma Ürünlerinin uygulamaya hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar

29) Bitki Koruma Ürünlerinin uygulama tekniği ve uygulanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar

30) Bitki Koruma Ürünlerinin depolanması ve atıkların imhasında dikkat edilmesi gereken hususlar

31) Zirai mücadele ve Entegre mücadele teknik talimatları,

32) Zirai Mücadele Alet Makinaları ve Kalibrasyon

33) Mesleki diğer konular