Mevzuat
Kanun Numarası    : 3202
Kabul Tarihi     : 9/5/1985
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 22/5/1985 Sayı: 18761
Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 405

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev ve Teşkilat

Amaç
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı katma bütçeli ve tüzelkişiliği haiz Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kurulması, teşkilat, görev ve yetkileri ile ilgili esasları düzenlemektir. (1)

Görev
Madde 2 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek,
b) Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma,etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan tasvip edilenleri uygulamak ve uygulattırmak,
c) Baraj, havaalanı, fabrika savunma ile ilgili tesislerin ve diğer tesislerin inşaatı, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar ve özel kanunların uygulanması sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkanlarını kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen ve göçebeleri ve bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köyleri, köy nüfusunun çoğunluğu tarafından istenmesi halinde köylerin mahalle, kom, mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir yerleşme yerinde toplamak, tarım içi ve tarım dışı sahalarda iskan etmek,
d) Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, bakım, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve yürütmek,
e) Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içmesuyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin eskiden beri intifaında bulunmuş olan suları; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis şeklini değiştirmek,
Sahipli veya köyün bedeli mukabili iktisap ettiği sularla diğer gayrimenkulleri, 2492 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesis etmek,
Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su yollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazi, Devlet hüküm ve tasarrufu altında veya köyün ve köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin umumi yerleri içinde bulunuyorsa o araziler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.
f) (Değişik: 25/2/1998-4342/32 md.)
Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk ve makiliklerin alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak.
g) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak,denetlemek ve bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek,
i) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak,
Ekonomik üretime imkan vermeyecek derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin teknik, ekonomik ve işletme imkanları ölçüsünde toplulaştırılmasını yapmak,
j) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suların tesislerini kurmak ve işletilmelerini sağlamak, aynı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve işletilmelerini sağlamak, (Baraj ve elektrik istihsaline matuf regülatör inşası bu hükmün dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muvafakatı gerekir.)
k) Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve tüzelkişiliği haiz işletmeler kurmak veya döner sermayeli işletmelerini, bu işlerle meşgul birimleri, şirketlere veya işletmelere ortak etmek, bunlarla ilgili her türlü anlaşmalar yapmak,
l) Küçük akarsular ile güneş, rüzgar ve diğer enerji kaynakları ve tesislerinden faydalanılarak köylerin elektriklendirilmesi için tesisler yapmak, yaptırmak,
m) 1306 sayılı İskan Kanununa göre nakledilen veya toplulaştırılacak köyler için arsa tefrik etmek, diğer kasaba ve köylerin imar planlarını ve ihtiyaç sahiplerine konut ve tarımsal işletme tesisleri için tip projeler hazırlamak, hazırlatmak ve kendi evini yapana yardım metoduna dayalı olarak gerekli kredileri vermek, köy içi altyapıları, sosyal tesisler ve istihdam yaratacak ekonomik tesisleri yapmak ve yaptırmak, yıllık harcama planları yaparak Özel İskan Fonunu kullanmak ve bu fondan yapılan kaynak tahsisleri ile yatırımları gerçekleştirmek,
n) Deprem ihtimalinin en fazla olduğu aktif deprem kuşaklarında bulunan köylerdeki nüfusun konut ve tarımsal tesislerini depreme dayanıklı hale getirmek maksadıyla kredi vermek,
o) Serbest göçmen işlerini yürütmek, özel kanunlar gereğince iskanlı göçmen kabul etmek,
p) Kiraya verilecek hazine arazisi genişliğini, kira bedelini ve kiralayacak olan topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçileri tespit etmek ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin tespit, tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde tashih, ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisini yapmak, ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile Hazine adına tescilini sağlamak,
r) Hizmet ve görevleri için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak,
s) Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, onarım, bakım ve emniyetle işletilmesi için gerekli tesis, atölye, bakımevi, laboratuvar, araştırma ve verici telsiz istasyonu, idari ve sosyal diğer tesislerin plan ve projelerini ve inşaatını yapmak, yaptırmak, onarmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak, tesislerin kullanılmasına emniyet ve korunmasına esas olan kaideleri tespit etmek, yürütmek ve kontrol etmek,
t) Her türlü alet - edavat, taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunların işletilmesi, tamiri için gerekli bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak, icabında imal etmek ve ettirmek, arazi dahil bina ve taşınmaz malları geçici olarak kullanmak, kamulaştırmak ve satın almak,
u) Diğer kanunlarla ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak.

Teşkilat
Madde 3 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

İKİNCİ KISIM
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı

Merkez teşkilatı
Madde 4 - Genel Müdürlük merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden müteşekkildir.

Genel Müdürlük merkez teşkilatı ek - 1'de gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük

Genel Müdür
Madde 5 - Genel Müdür, genel müdürlük kuruluşunun en üst amiridir. Genel müdürlük hizmetlerinin mevzuata, Bakanlığın amaç ve politikalarına ve milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak yürütülmesini ve genel müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonunu sağlamakla görevlidir. Genel Müdür, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, genel müdürlük merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Genel müdür yardımcıları
Madde 6 - Genel müdür yardımcıları; Genel Müdürün emrinde, onun yardımcısı olup, genel müdürlük hizmetlerini Genel Müdür adına ve onun yapacağı iş bölümü ve yetki devri ile direktif ve emirleri yönünde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Teftiş Kurulu Başkanlığı hariç Genel Müdürlüğün bütün birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını temin, takip ve kontrol ederler.

Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere dört genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri

Anahizmet birimleri
Madde 7 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün anahizmet birimleri şunlardır:

a) Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı,
b) Arazi ve İskan Dairesi Başkanlığı,
c) Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığı,
d) Havza Islahı ve Göletler Dairesi Başkanlığı,
e) Sulama Dairesi Başkanlığı,
f) Köy İçmesuları Dairesi Başkanlığı,
g) (Mülga: 16/10/1988 - KHK - 346/4 md.)
h) Köy İçi İnşaat Dairesi Başkanlığı,
i) İşletme Dairesi Başkanlığı,

Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı
Madde 8 - Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Köylerin; yol, köprü, içme ve kullanma suları ile askeri garnizonların içme ve kullanma sularının etüt ve proje işlerini,
b) Yol, köprü ve içmesuyu tesislerine ait sanat yapılarının tip projelerini,
c) Merkez ve taşra kuruluşlarında kurulacak çeşitli tesislerin plan ve projelerini,
d) Merkez ve taşra kuruluşlarının tesis sahalarının imar planlarını ve imar planı değişikliklerini,
e) Dere, göl ve barajlardan su almak ve su tasfiye tesislerinin özel projelerini,
f) İçmesuyu tahlilleri ile toprak ve bitum deneylerini; yapmak ve yatırmak,
g) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak ve yaptırmak,
h) Genel Müdürlük hizmet ve görevleri ile ilgili olarak fiyat analizlerini yapmak ve birim fiyatlarını hazırlamak,
i) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Arazi ve İskan Dairesi Başkanlığı
Madde 9 - Arazi ve İskan Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük hizmetleri için; ihtiyaç duyulan arsa ve araziyi satın alma, kamulaştırma veya Hazineden tahsis yoluyla temin etmek,
b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya özel mülkiyetinde bulunup da kamu hizmetlerinde kullanılmayan, orta malı olup ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen, Devletçe ıslah edilen göl, nehir ve bataklıklardan kazanılan arazi ve arsaları Hazine adına tescil ettirmek, belediyelere devredilen veya devredilecek olup da kullanılmayan arsa ve arazilerden uygulama, gelişme ve rezerv sahalar dahil, belde imar uygulamaları nazara alınarak bedeli mukabilinde satın almak ve tahsis işlemlerini yürütmek,
c) Arazi ile ilgili mülkiyet tespiti, ölçü ve harita yapılması, köy imar planı uygulaması ile Hazine adına tescil ve mülkiyet devrine esas ifrazen tescil işlemini yapmak,
d) (Mülga: 25/2/1998-4342/36 md.)
e) İskan kanunları ile ilgili olarak, yatırım uygulamasına alınacak hizmetlerin uygulama öncesi her türlü ön etüt ve kesin etüt çalışmalarını yapmak,
f) Yurdumuza gelen göçmenlerin yurda, kabulleri ile ilgili işlemlerinin yapılacağı süre içerisinde iaşe ve ibadelerini sağlamak, bu göçmenlerin ve yurt içinde iskan edileceklerin özel mevzuatına göre iskanlarının sağlanmasına ilişkin bütün işlemleri yürütmek,
g) Devletçe yapılacak baraj, havaalanı, fabrika gibi ekonomik ve savunma ile ilgili tesislerin kurulması, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması amacıyla yapılacak kamulaştırmalar veya özel kanunların uygulanması dolayısıyla taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen terketmek zorunda kalanların iskanlarını sağlamak,
h) Köylerde ve kırsal alanda iç iskanın düzenlenmesi ve köy gelişme merkezlerinin kurulması amacıyla, ilgili mevzuata göre toplulaştırma, nakil ve iskan gelişme alanı tefriki ile ilgili çalışmalarını yürütmek,
i) Ülkemizin muhtelif bölgelerinde yaşayan göçebe ve gezgincilerin iskanlarını sağlamak,
j) Arazi ve mera talepleri ile ilgili hususların incelenmesi ve sonuçlandırılması işlerini yapmak,
k) Evvelce dağıtılan arazilerde Danıştay, mahkeme ve idare kararları gereğince yapılması lüzumlu tashih ve ıslah işlemlerini dağıtım tarihindeki meri hükümlere göre yürütmek,
l) Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihindeki meri mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyenlerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek,
m) Genel müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığı
Madde 10 - Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile köy belediyelerinin ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin yolları, orman yolları, orman içi yolların:

a) Önceden tespit edilen yol ağlarının yapımını, onarımını, bakımını,
b) Gerektiğinde asfalt yapımını,
c) Sanat yapılarını ve köprülerini,
d) Her türlü bina ve tesislerini,
e) Her türlü protokollü işleri,
f) Trafik Kanunu ile verilen görevleri,
g) Konuları ile ilgili eğitim hizmetlerinin ihtiyaç programlarını hazırlamak, keşiflerini yapmak ve bu işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli teknik ve idari işlerin yürütülmesi, takibi ve sonuçlandırılmasını, kontrolünü; Yapmak ve yaptırmak,
h) Genel müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Havza Islahı ve Göletler Dairesi Başkanlığı
Madde 11 - Havza Islahı ve Göletler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu teminine matuf gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak,
b) Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak, gerekli tesisleri yapmak ve yaptırmak,
c) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 lt.'ye kadar olan sulama tesislerinin kurulması, ıslahı ve tevsii ile alakalı etüt, planlama, proje ve programları yapmak, yaptırmak ve uygulamasını sağlamak,
d) Genel müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Sulama Dairesi Başkanlığı
Madde 12 - Sulama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Devlet arazilerinin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi,
b) Devlet sulama şebekelerinde ve diğer sulama planlarında sulama işleri ile ilgili hizmetleri yapmak ve yaptırmak,
c) Sulu ve kuru tarım arazilerinde toplulaştırmaya uygun arazi sahipleri çoğunluğunun isteğine bağlı arazi toplulaştırılması için; etüt, planlama, program ve projelerini hazırlamak, hazırlatmak, tasdikini yapmak, uygulama işlerini yapmak, yaptırmak.
Toplulaştırma sonucunda verilen yeni parselleri maliklerin adına tescil ettirmek, ifraz işlerine konu olmasını önlemek için tapu siciline şerh vermek ve uygulamada gerekli görüldüğü zaruri hallerde kamulaştırma yapmak.
Toplulaştırma esas ve usullerinin nasıl yapılacağını yönetmelikle belirlemek.
d) Genel müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Köy İçmesuları Dairesi Başkanlığı
Madde 13 - Köy İçmesuları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Köy ve bağlı yerleşme birimleriyle askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek,
b) Bu maksatla sondaj kuyuları açmak, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden su almak amacıyla arıtma su alma tesislerini yapmak ve yaptırmak,
c) İkmal edilmiş köy içmesuyu tesislerinin bakım ve işletmesini yapmak ve yaptırmak,
d) Mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için her türlü tedbiri almak,
e) Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek,
f) Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, dernekler, kooperatifler, kurum ve gerçek kişiler tarafından vaki olacak içmesuyu ve sondaj taleplerini imkanlar ölçüsünde protokol düzenleyerek bedeli mukabili yapmak,
g) (Değişik: 16/10/1988- KHK - 346/3 md.)
Köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin elektrifikasyonu için; hidroelektrik santrallarının etüt, proje, şebeke ve tesislerini yapmak, ve yaptırmak,
(Ek bentler: 16/10/1988 - KHK - 346/3 md.)
h) Köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, güneş, rüzgar ve diğer enerji kaynak ve tesislerini araştırmak, etüdü ve projelendirilmesi ile gerekli tesislerini yapmak ve yaptırmak,
i) Terfili içme, kullanma ve sulama suyu inşaatlarının enerji besleme tesislerini yapmak ve yaptırmak,
j) Genel Müdürlüğün hizmetleriyle ilgili bütün bina, tesis ve sahaların elektrik, telsiz ve telefon proje ve tesisatını yapmak ve yaptırmak,
k) Her türlü protokollu işleri yapmak ve yaptırmak,
l) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Madde 14 - (Mülga: 16/10/1988 - KHK - 346/4 md.)

Köy içi İnşaat Dairesi Başkanlığı
Madde 15 - Köy içi İnşaat Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Köylerin ve kasabalar ile nakli ve toplulaştırılması gereken köy, mahalle, mezra, kom vb. yerleşme üniteleri diğer iskan hizmetleri için fiziki yerleşmenin düzenlenmesi ile ilgili gerekli imar planlarının ekonomik, sosyal ve fiziki altyapı tesislerinin projelerini, yerleşme yerini iklim ve fiziki özelliklerine uygun olarak hazırlamak ve hazırlanan bu projelere göre bütün inşaat uygulamalarını yapmak ve yaptırmak,
b) Nakli ve toplulaştırılması gerekmeyen köylerde vatandaşların konut ve tarım işletme tesisi ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamaması halinde proje ve teknik yardım desteğinde bulunmak,
c) Konut, tarımsal işletme ile ilgili tesislerin kredili inşaat uygulamalarını denetlemek,
d) Genel Müdürlüğün her türlü bina ve tesislerini yapmak ve yaptırmak,
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

İşletme Dairesi Başkanlığı
Madde 16 - İşletme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İskan Kanunu ile Fonun mali konularla ilgili uygulamalarını yürütmek ve günün şartlarına göre tadil tekliflerini yapmak,
b) Yıllık harcama planları yaparak Özel İskan Fonu mevcutlarını en verimli şekilde değerlendirmek ve yatırımlarını gerçekleştirmek,
c) Harcama planı ve çalışma programına uygun plasman gönderilmesini sağlamak, uygulamalarla, nakdi gerçekleşmelerini izlemek,
d) Merkez ve taşrada yapılan harcamaların mevzuata uygunluğunu sağlamak,
e) Merkezde ve taşrada Özel İskan Fonundan yapılacak satın almalar için gerekli talimatları vermek, tahakkukunu tamamlayıp mahsubunu yapmak,
f) Fonun para, mal ve kıymetli evrakını muhafaza etmek, bununla ilgili kayıtları tutmak,
g) Diğer kuruluş fonlarından kaynaklanan ve Genel Müdürlükçe yerine getirilmesi istenen hizmetler için Fona yatırılacak paraların kayıtlarını tutmak, harcamalarını yapmak veya yaptırmak, hizmet sonunda kayıtlarını kapatmak,
h) Yıllık program ile projelerden tasvip edilenlere Özel İskan Fonundan konut, tarım işletme tesisleri inşaatı kredisi açmak, borçlandırmak ve geri ödemelerini takip etmek,
i) Yıl sonlarında bilanço çıkartmak ve bilançoya esas muhasebe kayıtlarını tutmak, Merkez İhale Komisyonunun çalışmalarına katılmak ve ihale işlemlerini tamamlamak,
j) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü görev alanına giren konularda kontrollü Zirai Kredi Özel Proje Fonu için teknik yardım projeleri hazırlamak ve hazırlatmak, tasdik etmek, uygulamalarına yardım edilmesini ve kontrolünü sağlamak,
k) Zirai sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı çalışmalarıyla ilgili tesisleri işletmek üzere çiftçilerin birlikler, kooperatifler halinde teşkilatlandırılmasını teşvik etmek ve yardımcı olmak,
l) Köylerde ve kırsal alanda Genel Müdürlükçe yapılan tesislerin; yapım, bakım, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait bu tesislerden yararlananlar tarafından yapılacak geri ödeme işlemlerini, yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde yürütmek,
m) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve denetim birimleri
Madde 17 - Genel Müdürlüğün danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,
c) Hukuk Müşavirliği.

Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 18 - Teftiş Kurulu, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar.

Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak;

a) Tetkik, teftiş ve soruşturma yapmak,
b) Kontrol ve denetleme işlerini yapmak,
c) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,
d) Özel kanunlarla ve Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Madde 19 - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğe Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık proğramlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek ve bu esaslara uygun olarak genel müdürlüğün anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,
b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak,
c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere genel müdürlük bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,
d) Genel Müdürlüğün yıllık çalışma programlarını hazırlamak, gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
e) Kalkınma plan ve programları ile genel müdürlük yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında genel müdürlük teşkilatında ortaya çıkan, çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık ve bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek,
f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,
g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında genel müdürlük görüşünün tespitine yardımcı olmak,
h) Genel Müdürlüğün tarihçesini hazırlamak,
i) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve verimli bir şekilde kullanılması ile ilgili araştırma çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
j) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği
Madde 20 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük merkez teşkilatının düzenledikleri sözleşme ve şartname taslaklarını incelemek ve bunların Kanun ve hukuka uygunlukları ile uygulamadan doğan anlaşmazlıkların sonuçlarını tespit etmek,
b) Genel Müdürlük memurları hakkında düzenlenip gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili işlemleri yapmak,
c) Genel Müdürlük görüşü istenen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan kanun,tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer iş ve işlemler hakkında hukuki yönden görüş bildirmek,
d) Genel Müdürlük taşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlerini merkezden veya yerinde denetlemek,
e) Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde ilgili merkez teşkilatının görüşlerini de alarak ihbarname ihtarname düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazırlamak,
f) Adli ve idari davalarla her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adli, idari davaları ile icra takiplerinde mahkemeler hakemler, icra daireleri dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek.
Bu hizmetleri yürütmek amacıyla Genel Müdürlükçe istihdam edilecek avukatlara, avukat sıfatına haiz hukuk müşavirleri ile bu hizmette çalışan memurlara mahkemelerce takdir edilecek vekalet ücretleri hakkında 2 Şubat 1929 tarih ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat Vesaireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.
g) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler

Yardımcı birimler
Madde 21 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yardımcı birimleri şunlardır:

a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,
b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
c) Makine İkmal Dairesi Başkanlığı,
d) Savunma Uzmanlığı,

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 22 - Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak,
c) Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işveren - işçi ilişkilerinin, mevzuat ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinde belirtilen esaslarla ilgili olarak Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce yürütülecek çalışmalarda gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
d) Genel Müdürlük merkez personeli ile gerektiğinde taşra personeline ait tahakkukla ilgili bütün işlemleri yapmak,
e) Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
f) Her türlü yayın ve tanıtma faaliyetlerini yürütmek, baskı ihtiyacını karşılamak, telif ve tercüme hakları ile ilgili işlemleri yürütmek,
g) Dış ilişkilerle ilgili başta personel olmak üzere diğer iş ve işlemleri yürütmek,
h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 23 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,
c) Genel Müdürlüğün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
f) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
g) Genel Müdürün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
h) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
i) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeler düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
j) Genel evrak, arşiv ve dokümantasyon hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
k) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Makine İkmal Dairesi Başkanlığı
Madde 24 - Makine İkmal Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği iş makineleri, ekipman ve yedek parçaların anateknik özelliklerini ve miktarlarını tespit etmek, satın alınması için teklifte bulunmak,
b) Makine, ekipman ve yedek parçaların dağıtımı ile transferini yapmak ve ikmal sistemini ihtiyacı karşılayacak şekilde geliştirmek,
c) Teşkilat atölyelerinde malzeme, yedek parça ve teçhizat üretimini planlamak ve gerçekleşmesini sağlamak,
d) Makine, ekipman ve yedek parçalarda meydana gelen karakteristik arızaların giderilmesi için gerekli etüt ve tadilatları yapmak, yaptırmak,
e) Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir ve terkin işlemlerini denetim ve icra etmek, satış ve değerlendirilmesini sağlamak,
f) Makine parkı ile ilgili yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak,
g) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı
Madde 25 - Savunma Uzmanlığı, özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra Teşkilatı

Taşra teşkilatı
Madde 26 - Genel Müdürlük taşra teşkilatı; köy hizmetlerinin özelliğinin bir gereği olarak bölge seviyesinde kurulacak bölge müdürlükleri ile müdürlüklerden teşekkül eder.

Taşra teşkilatı kuruluşu
Madde 27 - Genel Müdürlük taşra teşkilatı kuruluşlarından:

a) Bölge müdürlüğü ve müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Bakanlığın teklifi ile Bakanlar Kurulu,
b) Şefliklerin ve memurlukların kurulmasına, kaldırılmasına ve bunların iç hizmet birimlerinin belirlenmesine Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık, Yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 28 - Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu
Madde 29 - Genel Müdürlük anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda Bakanlıkça belirlenen esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan görevli ve yetkilidir.

Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu
Madde 30 - Genel Müdürlük, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyon sağlamaktan sorumludur.

Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi
Madde 31 - Genel Müdürlük kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri, Bakanın direktifi istikametinde tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Yetki devri
Madde 32 - Genel Müdür sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

Bölge müdürleri, kendilerine bağlı kuruluşların amiri ve Genel Müdürlüğün taşra teşkilatındaki en yetkili temsilcisi olup, bölgesindeki iş ve işlemlerinden dolayı Genel Müdüre karşı sorumludur.

Genel Müdür; avukat bulunmaması halinde, Genel Müdürlük leh ve aleyhine açılmış ve açılacak davalarda ve icra işlerini takipte, görevlendireceği bir memuru yargı mercilerinde ve ilgili dairelerde kendisini temsile yetkili kılabilir.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Atama
Madde 33 - 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı memurlarından kadro dereceleri;

a) 1 - 4 derece olanlar Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile,
b) 5 - 15 derece olanlar Genel Müdürün onayı ile,
Atanırlar.

Ancak Bakan ve Genel Müdür bu yetkilerini gerekli gördüğü kademelere devredebilirler.

Kadrolar
Madde 34 - Kadroların tespit, ihdas, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Plan ve programlar
Madde 35 - Genel Müdürlük, kalkınma plan ve yıllık programlar çerçevesindeki esaslar dahilinde yatırım program ve projelerini hazırlar. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı kanalıyla Devlet Planlama Teşkilatına gönderir. Yıllık bütçenin kanunlaşmasını müteakip, yıllık yatırım ve çalışma pragramını hazırlar ve Bakanın onayı ile programları uygular.

Köy ve orman yolları ağı
Madde 36 - Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köylerin, köy belediyelerinin ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin içindeki yollar ile köyleri, köy belediyelerini ve bunlara bağlı yerleşme birimlerini İl ve İlçe Merkezlerine bağlayan yollar, orman yolları ile orman içi yollar, köy ve orman yolları ağını teşkil eder.

Buna göre, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü görev alanında bulunan yollar dört sınıfa ayrılmıştır.

a) Köy ve Köy Belediyesi Merkezlerine ait yollar,
b) Bunlara bağlı yerleşim birimlerine ait yollar,
c) Köyleri ve Köy Belediyelerini Devlet ve İl yollarına bağlayan yollar,
d) Orman yolları ve orman içi yollar.

Bunlardan a, b, c bentlerinde belirtilen yol ağı; kamu yararı, milli savunma ihtiyaçları, bu yolların gelişmesine etki eden ekonomik unsurlar gözönünde tutularak Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tesbit edilir. Bakanın onayı ile uygulanır, gerektiğinde aynı usulle değiştirilir.

Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve orman içi yolları ağının tesbiti ve etüt - proje çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğünce yapılır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü arasında orman ve orman içi yollar konusunda diğer işbirliği esasları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tesbit edilir.

Etüt ve projelerin tetkik ve tasdiki
Madde 37 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

a) Kamu kuruluşları ile bağlı kuruluşlar ve diğer gerçek ve tüzelkişiler tarafından "Kamu Yararına" yapılan işlere ait proje ve keşif evrakını tetkik ve tasdik etmek,
b) İnşaatların proje ve teknik gereklere uygunluğunu denetlemek,
c) Bu işlerin etüt ve projelerini uygun görülecek ücret karşılığında yapmak, yaptırmak, konularında yetkilidir.

Hazineye ait arazilerin tahsisi
Madde 38 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olup da üzerinde sabit tesisi bulunmayan milli emlake ait arazi, Genel Müdürlüğün isteği üzerine Hazinece bedelsiz olarak Genel Müdürlüğe tahsis olunur.

Anlaşmazlıkların halli
Madde 39 - Bir sözleşme olsun olmasın Genel Müdürlük ile devlet daireleri, müessese ve teşekkülleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, mahkeme veya icraya intikal etmemiş bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında, maddi ve hukuki sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve icra takibine devam edilmesinde veya aleyhte neticelenenlerin yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan hallerde bunlardan vazgeçilmesinde, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla hallinde yarar görüldügü takdirde tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin tazammun ettiği menfaatlerin;

1.500.000,- liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı,

1.500.000,- liradan 10.000.000,- liraya kadar olanları Bakanın kararı,

10.000.000,- liradan fazla olanları Danıştayın görüşü üzerine müşterek karar ile halledilir.

Yukarıda belirtilen parasal sınırlar, her yıl Bütçe Kanunları ile tesbit edilir.

Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğe ait hak ve menfaati muhtevi bulunmayan davalarla icra takipleri miktar veya değeri yukarıda belirtilen parasal sınırlara tabi olarak iptal edilerek dava ve icra kayıtları terkin olunur.

Dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen kararlara karşı yüksek dereceli merci ve mahkemelere başvurmadan vazgeçilmesi ile idarece müdahale olunan ceza davalarında suçun sabit olmaması, failinin tutulan şahıs olmadığının subut bulması sebebiyle verilen beraat ve takipsizlik kararları hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Tashihi karar veya iadeyi muhakeme veya 3533 sayılı Kanuna göre hakemlerce verilmiş olan kararlara karşı, itiraz yoluna gidilip gidilmemesinin takdiri davayı takip eden daire amirine veya avukata aittir.

Zaman aşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini önleyecek tedbirleri ilgililer almakla mükelleftir. Yukarıdaki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alınmış olmadıkça,dava ve icra takiplerinin açılması ve tamamen veya kısmen aleyhe sonuçlanan davalarla, icra takiplerinde yüksek dereceli mercilerce incelenmesi mümkün olanlar hakkında kanun yollarına gidilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiyle hukuki veya maddi sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bir hakkın kaybolmasına sebep olan avukatlarla, daire amirleri hakkında kanuni takibat yapılmakla beraber, meydana gelen zarar kendilerine tazmin ettirilir.

İçme suyu sondaj kuyuları
Madde 40 - Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara içme ve kullanma suyu temini amacıyla açılacak sondajlar, tahditli bölgelerde açılacak olanlar dışında, 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel ve gerçek kişilerle hizmet ilişkileri Madde 41 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Kurum ve Müesseseleri ile Kamu Tüzelkişileri, kooperatifler, kurumlar ve gerçek kişiler tarafından vaki olacak görevleri ile ilgili hizmet taleplerini, kendi imkanları ölçüsünde, yapılacak anlaşma esasları çerçevesinde ve karşılıkları, adı geçen kuruluş ve kişilerden karşılanmak şartı ile yerine getirmeye, tesislerin emniyeti bakımından gerekli düzenlemeleri yapmaya yukarıdaki esaslar dahilinde yetkilidir.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tesis, mal ve kıymetleri
Madde 42 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bütün malları ve döner sermayeye ait bütün kıymetler Devlet malı hükmündedir.

Bu mallar ve kıymetler aleyhinde suç işleyenler, Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi ceza görürler.

Gelirler ve muafiyetler
Madde 43 - Genel Müdürlüğün gelirleri şunlardır:

a) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar,
b) Her türlü gönüllü katkı, bağış, faiz ve diğer gelirler,
c) Genel Müdürlükçe kurulan santrallardan elde edilen gelirler,
d) Döner sermayeden irad kaydedilen gelirler,
e) Ekonomik ve teknik yönlerden verimli olmayan ve hurdalaşan makine ve atölyeleri, alet ve edevatın, eşyanın ve taşınmaz malların satışlarından elde edilen gelirler,
f) Muhtelif fonlardan hizmet ve faaliyetlerden sağlanan gelirler,
g) Müteahhitlere sözleşmeleri gereği verilecek malzeme bedeli ile alet, edevat, makine, teçhizat, depo, arazi vs. lerin kira bedelleri,
h) Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili her türlü hizmet ve tesisin yapım, bakım, onarım, ıslah, işletme ve geliştirilmesinden elde edilecek gelirler,
i) Taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen müteahhitlerden alınacak gecikme ve diğer tazminat ile müteahhitlerin irad kaydolunan teminat akçeleri,
j) İller Bankasından 851 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince alınacak gaz paraları,(2)
k) Diğer kanunların, köy yolları, köy içmesuları ve köy elektrifikasyonu için ayrılmasını öngördüğü fon ve payları,
l) Orman yolları ve orman için yolların, köprülerin, sanat yapılarının yapım, bakım, onarım, ıslah ve işletmesi için Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tayin ve tespit edilecek esaslara göre yapılacak ödemeler,
m) Muhtelif şekilde temin edilen gelirler.

Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili hizmetlerde kullanılmak üzere bir taraftan Genel Müdürlük bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir kaydedilir, diğer taraftan da bütçe cetvellerinin ilgili projelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur.

Bu maddenin (h) bendinde belirtilen, Genel Müdürlükçe yapılan ve yaptırılan tesislerin yapım, bakım, onarım, ıslah, işletme ve geliştirme bedellerinin ve faizlerinin faydalananlar tarafından geri ödenmesi ile ilgili usul ve esaslar; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. Uygulama ile ilgili hususlar ise Yönetmelikle belirlenir.

Genel Müdürlüğün gelirleri ve ithal edeceği her türlü hammadde, malzeme, makine, cihaz, vasıta, alet, edevat ve bunların yedek parçaları her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır (2).

Döner Sermaye
Madde 44 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu ve lüzumlu gördüğü merkezlerde Bakanlığın onayı ile görev ve hizmetleriyle ilgili olarak 10 milyar liraya kadar döner sermayeli işletmeler kurabilir. Bu işletmeler dışarıdan da iş alabilir.(5)

Bu miktar, Bakanlar Kurulu Kararı ile yükseltilebilir.

İşletmelerin kadro iş ve işlemleri ve diğer hususlar yönetmelik ile düzenlenir.

Gelirlerin devri
Madde 45 - Genel Müdürlük gelirlerinin, yılı içinde sarfedilemeyen kısımları, bir sonraki yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. (4)

Görev alanına giren her türlü proje, inşaat ve benzeri hizmetleri ve bu hizmetlerin gerektirdiği makine ve malzeme için her yıl ödenecek miktarı o yıl gelir tutarının % 50 sini geçmemek şartıyla 5 yıla kadar gelecek yıllara sari taahhüde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının onayı ile girilebilir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 46 - 20/3/1950 tarih ve 5613 sayılı Toprak-İskan Genel Müdürlüğü Kanunu ve tadilleri, 27/2/1960 tarih ve 7457 sayılı Kanun ile diğer kanunların; bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

İntikal eden hükümler
Madde 47 - Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce kaldırılan Yol Su Elektrik, Topraksu ile Toprak - İskan Genel Müdürlüklerine muhtelif mevzuatla verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve Genel Müdürüne intikal eder.

Geçici hükümler
Geçici Madde 1 - 18/6/1984 tarih ve 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Toprak - İskan Genel Müdürlüğünün kadroları ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Yol Su Elektrik ve Topraksu Genel Müdürlüklerinde kullanılan kadrolar, personeli ile birlikte Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

Geçici Madde 2 - Yol Su Elektrik, Topraksu ve Toprak - İskan Genel Müdürlüklerinin genel müdür, daire başkanları ile bunların yardımcılarının kadroları şahsa bağlı olup her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde hiç bir işleme gerek kalmaksızın genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır.

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar daha önce genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanı olanları aynı görev unvanlarını taşıyan hizmetleri yürütmekle tedviren görevlendirebilir.

Geçici Madde 3 - 18/6/1984 tarih ve 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince yapılan yeni düzenleme sebebi ile; Topraksu, Toprak - İskan ve Yol Su Elektrik Genel Müdürlükler memurlarından kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilir

Bunların, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun görevlere atanmaları halinde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının, bu yeni görevde kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.

Geçici Madde 4 - Yol Su Elektrik, Topraksu ve Toprak - İskan Genel Müdürlüklerine ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla diğer mevcutlar ve kıymetler bütün hak ve vecibeleri ile birlikte herhangi bir işleme lüzum kalmaksızın Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.

Geçici Madde 5 - Orman Genel Müdürlüğünün orman yolları ve orman içi yollarının yapımı, bakımı, onarımı ve tamirhanelerin işletmesi görevleriyle ilgili personel kadroları ile söz konusu hizmetlerle ilgili her türlü araç, gereç, işmakineleri ve tamirhaneler ile bunlara bağlı menkul ve gayrimenkuller herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının tasvibi ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devrolunur.

Geçici Madde 6 - Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 7 - Genel Müdürlük ve merkez ve taşra teşkilatı bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, harcama ve ödemeler, mevcut hükümler ve mevcut taşra teşkilatları tarafından yürürlükteki esas ve usullere göre yürütülmeye devam olunur.

Geçici Madde 8 - Genel Müdürlük, teşkilatını ve kadrolarını en geç 18/6/1985 tarihine kadar bu Kanuna uygun hale getirir. Bu maksatla Bakanlığın teklifi Maliye ve Gümrük Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolardan sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Geçici Madde 9 - Uygulama alanları ve uygulama alanları dışında bulunan ve mülga 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve 4486 sayılı Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık Okulları Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre dağıtılan taşınmazlar hakkında Hazine tarafından açılan geri alma davaları ile 1617 sayılı Tarım Reformu Ön Tedbirler Kanununun 8 inci maddesine aykırılıktan yine Hazine tarafından açılan iptal davaları her ne safhada olursa olsun düşer.

Yürürlük Madde 48 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Madde 49 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

          KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI

EK:1

Genel  Genel               Danışma ve
Müdür  Müdür Yrd. Anahizmet Birimleri Denetim Birimleri Yardımcı Birimler
----------------------------------------------------------------------------
Genel  Genel
Müdür  Müdür Yrd. l.Etüt ve Proje    1.Teftiş Kurulu 1.Personel ve Eği-
           Dairesi Başkanlığı  Başkanlığı   tim Dairesi Baş-
                              kanlığı
    Genel
    Müdür Yrd. 2.Arazi ve İskan Dai- 2.Araştırma,Plan- 2.İdari ve Mali
                                İşler Dairesi
           resi Başkanlığı    lama ve Koordi-  Başkanlığı
                       nasyon Dairesi
                       Başkanlığı
    Genel
    Müdür Yrd. 3.Köy ve Orman Yol-  3.Hukuk Müşavirliği 3.Makine İkmal
           ları Dairesi Baş-             Dairesi Baş-
           kanlığı                  kanlığı
    Genel
    Müdür Yrd. 4.Havza Islahı ve Gö-           4.Savunma Uzman-
           letler Dairesi Baş-            lığı
           kanlığı
          5.Sulama Dairesi Baş-
           kanlığı
          6.Köy İçme Suları Dai-
           resi Başkanlığı
          7.Mülga:(16/10/1988-
           KHK-346/4 md.)
          8.Köy İçi İnşaat Dai-
           resi Başkanlığı
          9.İşletme Dairesi Baş-
           kanlığı
    3202 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MFVZUATlN
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE Kanun                          Yürürlüğe
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi
--------- -------------------------------------------- -----------------
KHK/346            -             25/1O/1988
4342              -             28/2/1998


  3202 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN
       KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE

                      Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
                      -------------------------------
    Yürürlükten Kaldırılan
  Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi   Sayısı  Maddesi
----------------------------------------- ------------ ---------- -----------
3202 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (g)
bendi ile 14 üncü maddesi          16/10/1988  KHK-346   4

(1) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 7/7/1993 tarih ve 39-08/D-1-93-335 sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile Başbakanlığa bağlanmıştır.

(2) Hernekadar,bu hükümde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gelirleri arasında 851 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince alınacak gaz paraları da sayılmış ise de bu hükmün uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Çünkü, anılan 851 sayılı Kanun, 25/6/1965 tarih ve 482 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair bir kanundur. 482 sayılı Kanun ise 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun bazı maddelerini değiştirmekte ve buna bazı hükümler eklemektedir. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ise 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile Banka ve sigorta muameleleri vergilerine ilişkin hükümleri hariç olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece anılan 482 sayılı Kanunla getirilmiş ve 851 sayılı Kanunla değişikliğe uğramış olan 15 inci madde de yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Yapılan incelemede 6802 sayılı Kanun, dolayısiyle mezkür 15 inci madde yürürlükte iken çıkarılmış olan 8/6/1984 tarih ve 235 sayılı KHK'nin 44 üncü maddesinde yer almış bulunan bu hükmün KHK'nin mecliste görüşülmesi sırasında mezkür 15 inci maddenin mülga olduğu tespit edilerek metinden çıkarılması gerekirken bunun yapılmadığı ve KHK'nin kabulüne dair 9/5/1985 tarih ve 3202 sayılı Kanunda da yer aldığı anlaşılmıştır.

(3) İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) Bu fıkrada yer alan beşyüzmilyon liralık miktar, 10/1/1997 tarih ve 97/9098 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 10 milyara yükseltilmiş ve metne parantez içinde siyah puntoyla işlenmiştir. (Bakınız: R. G.: 19/3/1997 - 22938)

(5) Bu fıkranın 1998 Mali yılında uygulanmayacağı, 25/12/1997 tarih ve 4316 sayılı "1998 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun 71/b-(3) maddesi ile hüküm altına alınmıştır. (R.G.:27/12/1997-23213 Mük.)