Mevzuat
Kanun Numarası     : 196                        
  Kabul Tarihi      : 2/1/1961                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 7/1/1961 Sayı: 10701            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 935          
                                        

Madde 1 - Ekici tütünleri satış piyasalarını desteklemek üzere Devlet nam ve hesabına lüzum görülen yıl ve yerlerde mubayaalar yaptırmağa" ve mubayaalar için uygun göreceği müesseselere vazife vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2 - Yukarıki maddeye göre satın alınan tütünlerin satışına ve ihracına kadar bakım, işleme ve vazifeli müesseselerin bu hizmetle alakalı mensuplarına ödenecek hizmet ücretleri gibi her türlü ödemeler için gerekli mali kaynaklar Bakanlar Kurulunca tayin ve tesbit olunur.

Madde 3 - Birinci maddeye göre, vazifelendirilecek müesseseler mali yıl itibariyle bu muameleleri için bir bilanço tanzim ederek Yüksek Murakabe Heyetine tevdi ederler.

Madde 4 - Destekleme ile alakalı bilcümle muamelat Yüksek Murakabe Heyetinin tetkik ve kontrolüne tabidir.

Madde 5- Yukarıki maddelere göre vazifeli müesseselerin, Yüksek Murakabe Heyetince tesbit olunacak zararları, mütaakıp yıl Maliye Bakanlığı bütçesine konacak tahsisattan karşılanır. Kar tahakkuk ederse aynı bütçeye irat kaydolunur.

Madde 6 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.