Mevzuat
Kanun Numarası    : 3646
Kabul Tarihi     : 16.5.1990
Yayınlandığı R.Gazete: Tarih: 25.5.1990  Sayı: 20528
Yayımlandığı Düstur : Tertip:  Cilt:  Sayfa:

Amaç
Madde 1 - Bu Kanunun amacı;

a) Mülga 5433 sayılı Kanunla Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne intikal eden taşınmaz mallar ile sonradan bu Genel Müdürlüğün Genel ve Katma Bütçeleriyle döner sermayesinden alınmış veya yapılmış taşınmaz mallar ve bunların üzerinde diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan bina ve tesislerin,
b) Hazineye ait olup da hara ve inekhanelere veya bunlar tarafından kullanılmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına veya mülga Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmaz mallar ve bunların üzerindeki bina ve tesislerin,
c) Hazineye ait olup da, yukarıda bahsi geçen kuruluşların tasarrufunda bulunan diğer taşınmaz mallar ile bunların üzerinde diğer kurum ve kuruluşlarca yapılmış bulunan bina ve tesislerin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına tescilini sağlamaktır.

Tescil İşlemleri
Madde 2 - 1 inci maddede belirtilen taşınmaz mallar ve üzerindeki binalar ile tesisler, tapuda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tüzelkişiliği adına tescil edilir. Bu tescil işlemleri;

a) 1 inci maddenin (a) fıkrasında belirtilen taşınmaz mallar için doğrudan doğruya,
b) Aynı maddenin (b) ve (c) fıkralarında belirtilen taşınmaz mallar için ise, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Maliye ve Gümrük Bakanlığından alınacak muvafakat ile birlikte, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tapu sicil müdürlüklerine müracaatı üzerine yapılır.

İhtilaflı Taşınmaz Mallar
Madde 3 - Tescile konu olan taşınmaz mallarla ilgili adli ve idari davalarda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü taraf olarak kabul edilir.

Sermayeye İlave
Madde 4 - 1 inci maddeye göre tescili yapılan taşınmaz mallardan daha önce sermayeye ilave edilmiş olanlar dışında kalanların, tescili ve diğer şartları Yüksek Planlama Kurulunun vereceği karara göre yapılır.

İstisna
Madde 5 - Mülkiyeti Hazineye ait olup da Milli Savunma Bakanlığı adına tahsisli bulunan; ancak, geçici olarak 1 inci maddede ismi geçen mülga kuruluşların kullanımına verilmiş bulunan taşınmaz mallar,bu Kanun hükümlerine tabi değildir.

Muafiyet
Madde 6 - Bu Kanun uyarınca yapılacak tescil işlemleri, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Yürürlük
Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.