Mevzuat
Kanun Numarası        : 581
Kabul Tarihi          : 20/4/1965
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/4/1965 Sayı: 11986
Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 1322

Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan andlaşmalar gereğince ithal edilecek olan zirai ve gıdai maddeler ve bunların ambalaj maddeleri ile nakil sırasında, kullanılan deneç tahtaları, giriş gümrük vergisinden, özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç ve zamlarından, sundurma ve antrepo ücretleriyle rıhtım resminden ve TCDD İşletmesince alınan rıhtım ücretlerinden ve 28/2/1963 tarihli ve 185 sayılı kanun gereğince gümrüklerce tahsil olunan damga resmiyle ithal sırasında alınan sair bilümum vergi, resim, harç ve ücretlerden muaftır. (1)

Madde 2 - Amerika Birleşik Devletleri tarafından bedelsiz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtalar da 1 inci maddedeki muafiyetten istifade eder.

Geçici Madde 1 - (581 Sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Bu kanunun 1 inci maddesiyle sağlanan muafiyetler 26/5/1959 gününden sonra yurda getirilen zirai ve gıdai maddelerle bunların ambalajlarına ve 2nci maddede sayılan maddelere de şamildir.

Madde 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


(1) İthalde alınan her türlü vergi resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.