Yayın No:17

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:149

Sunuş

Son yıllarda dünya`da ve Türkiye`de toplumlann ilgi odaklannının başında çevre gelmektedir. Günümüzde hanen hemen herkes çevrecidir, doğal kaynakların korunmasından yanadır. Yanan ormanlar, kirlenen denizler, renk değiştiren ırmaklar, solunamıyan bava endişe ile izlenmektedir. Verimli tanın topraklan üzerinde yükselen fabrika bacaları, binlerce dönüm araziyi yok eden otoyollar, şehirlerin ortalarında kalan salama kanalları artık herkesin, dikkatini çekmektedir. Çevre bilinci toplumun her kesiminde yerleşmeye başlamıştır. Bu sevindirici gelişme gelecek için umut vericidir.

Dünya Çevre Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanmaktadır. Bu kutlamalar göstermelik törenlerden öte bir anlam taşımamaktadır, çoğu zaman. Sonuçta çevrenin bozulması bütün hızıyla sürmekte, çevreye duyarlı olanların artmasına karşın sorunlar da giderek çözümsüzleşmektedir.

TMMOB Ziraat Mühendisleri tarım sorunlarım ülke sorunlarının ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Bu anlayışla çeşitli platformlarda ve önemli günlerde çözüm bekleyen meslek ve tarım sorunlarının gündeme getiriliş tartışılması 1991 Dünya Çevre Günü dolayısıyla toprak-çevre-insan ilişkilerinin gündeme getirilmesi uygun bulunmuştur. Çünkü bize göre tarım sektöründe en büyük çevre kirliliği toprak kayıplarıdır. Verimli tarım topraklan kent, sânayi ve turizm sektörü lehine, bir daha geri gelmemek üzere elden çıkmaktadır. Bu tehlikeli gidiş sadece tarımcıları değil tüm kesimleri ilgilendirmektedir. Biran önce acil çözümler getirilmeli, gerekli önlemler alınmalıdır.

3-4 Haziran 1991 tarihlerinde yapılan sempozyumda toprak kayıplan ve toprak kirliliği ile ilgili strateji ve politikalar bütün boyutlarıyla, bilim adamları, uygulayıcılar ve politikacılar tarafından. tartışılmış ve çözümler üretilmiştir. Üretilen çözümlere ve tartışmalara olabildiğince bu kitapta yer verilmeye çalışılmıştır. Toprakların yok olmasına yönelik mesleki birikim ve deneyimleri geleceğe aktarmak ve kalıcı kılmak için hazırlanan kitap bu doğrultuda değerlendirildiği oranda amacına ulaşmış olacaktır.

Sempozyumun hazırlanmasından başarılı bir şekilden sonuçlanmasına kadar olan tüm aşamalarda her türlü desteği gösteren Toprak timi Derneği yöneticilerine katkılarını esirgemeyen Başbakanlık Çevre Müsteşarlığına Ziraat Mühendisleri Odası olarak teşekkürü borç biliriz. Ayrıca bildiri sunan değerli bilim adamlarına ve panelist olarak kuruluşlarının görüşlerini aktaran kişilere ayn ayn şükranlarımızı sunarız.

Sempozyumu katılımcı olarak izleyen herkese, soru ve katkılanyla konuyu zenginleştirenlere de aynca teşekkürlerimizi sunarız.

TMMOB
Ziraaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

İcindekiler

SUNUŞ

 1. AÇILIŞ KONUŞMALARI
  1. Oturum Başkanı Prof. Dr. Günay AEBAY
  2. Mahir GÜRBÜZ - TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı
  3. Teoman ALPT ÜRK - TMMOB Başkanı
  4. Doğan TAŞDELEN - Çankaya Belediye Başkanı
  5. Dr. Şenol ERDOĞAN - Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
 2. BOYUT VE SONUÇLARIYLA EROZYON
  1. Oturum Başkanı - Prof. Dr. Nuri MUNSUZ
  2. Türkiye`de Toprak Erozyonunun Boyutları, Sorunları ve Çözümleri
   Prof. Dr. İlhan AKALAN Doç. Dr. ORHAN DOĞAN
  3. Orman ve özellikle Maki Örtüsünün Erozyon Olayları Açısından işlevleri ve Önemi
   Prof. Dr. Necdet ÖZYUVACI Doç. Dr. Ahmet HIZAL
  4. Toprak, Erozyon, insan ilişkileri
   Jan DOORENBOS
  5. Tartışma
 3. TOPRAKLARIN KORUNMASI "SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER"
  1. Oturum Başkanı - Zeynep ARAT
  2. Toprak Kirliliği
   Prof. Dr. Koray HAKTANIR
  3. Amaç Dışı Arazi Kullanımı
   Prof. Dr. Cemil CANGİR
  4. Toprakların Korunması ve Yasal Düzenlemeler
   Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
  5. Tartışma .
 4. PANEL - TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI-"STRATEJİ VE POLİTİKALARI"
  1. Panel Yöneticisi - Necati DOĞRU (Gazeteci - yazar)
  2. Panelistler
   Prof. Dr. Necmi SÖNMEZ - Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
   Osman BERBEROĞLU - TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
   Osman ÖZBEK - TZOB Başkanı
   Prof. Dr. Tahsin TOKMANOĞLÜ - TMMOB Orman Mühendisleri Odası Başkanı
   Yusuf Deniz - TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi
   Ali Talip ÖZDEMİR - TBMM Çevre Komisyonu Başkanı
  3. Panelin Değerlendirilmesi
 5. SONUÇ

Ekler