TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ 2022 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

SERBEST ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ

2022 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
MERKEZ
12.01.2022

"TMMOB ZMO 2022 Yılı Asgari Ücret Tarifesi yayınlandı. Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur."

 

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

SERBEST ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ

2022 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 

Birinci Bölüm

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Serbest Mühendislik Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi, ZMO’ya üye Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri ve Tütün Teknolojisi Mühendislerinin yerine getireceği serbest ziraat mühendisliği (SZM) hizmetlerinde 2022 yılında uygulanacak asgari ücretleri kapsar.

Dayanak

Madde 2 – Bu Asgari Ücret Tarifesi, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 39 uncu maddesi ve 23 Mayıs 2008 gün, 26884 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Tarifede geçen;

 1. a) Serbest Müşavir Mühendis (SMM) : Serbest ziraat mühendisliği hizmetleri (SZMH) yapmaya yetkili Tescil Belgesi ve Büro Tescil Belgesi sahibi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası üyelerini,
 2. b) Serbest Ziraat Mühendisi (SZM) : Türkiye’deki üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin lisans programlarını tamamlayarak ziraat mühendisi veya ziraat yüksek mühendisi diploması alanlarla, Türkiye’deki fakülte ve yüksekokulların tarımsal nitelikli programlarını bitirerek su ürünleri mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği ve tütün teknolojisi mühendisliği diploması alanlar ve yurtdışında öğrenim gören ve diplomasının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu’nca onaylanan mühendisler ile aldıkları eğitim ve uzmanlık konularına göre, yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan, çalışması kısıtlanmamış, kamu görevlilerini veya ücretli çalışanları,
 3. c) Serbest Ziraat Mühendisliği ve Müşavirliği Hizmetleri (SZMH): 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık hakkında Kanun, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve 18/12/1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün verdiği yetki ile serbest çalışarak Oda’ya kayıt ve tescilini yaptırmış veya kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek veya tüzel kişi hesabına ücretli, sözleşmeli, ortak bir bağlantı içinde bir yatırımın etüt tasarım, fizibilite, keşif, şartname, hakediş, kesin hesap, ihale dosyası hazırlama, planlama, projeleme, resim ve hesapların hazırlanması ve uygulanmasıyla; bunlarla birlikte araştırma, danışmanlık, bilirkişilik, ekspertiz, her türlü denetim ve kontrollük hizmetleri ile kabule, uygulamaya ve imzaya yalnızca SZM’nin yetkili olduğu mühendislik hizmetlerini ifade eder.      

 

Serbest Ziraat Mühendisliği Hizmet Alanları

Madde 4 – ZMO’ya üye SZM’lerin tek başına tasarlamaya, uygulamaya, yönetmeye, kabule ve imzaya yetkili ve sorumlu olduğu uzmanlık alanları, 8/11/2005 gün, 25987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi uyarınca, aşağıda sayıldığı gibidir;

 1. a) Toprak etüt ve haritalama,
 2. b) Bitkisel üretim ve ıslah,
 3. c) Hayvansal üretim ve ıslah,

        ç) Tohumculuk,

 1. d) Kimyasal gübreler ve gübreleme,
 2. e) Zirai mücadele,
 3. f) Zirai karantina,
 4. g) Tarım ilaçları,
 5. h) Yem sanayi ve yem kontrolü,

        ı)  Tarım işletmelerinin planlanması ve projelendirilmesi,

 1. i) Tarımsal araştırma ve yayım,
 2. j) Tarla içi geliştirme hizmetleri,
 3. k) Tapu, kadastro ve haritacılık hariç olma üzere arazi toplulaştırması hizmetleri,
 4. l) Tarımsal yapılar,
 5. m) Tarımsal kooperatifçilik,
 6. n) Tarımsal kredilendirme,
 7. o) Tarım sigortası,

        ö) Su ürünleri,

 1. p) Çevre koruma,
 2. r) Tarım alet ve makineleri ile tarımsal enerji,
 3. s) Peyzaj ve çevre düzenleme,

        ş) Gıda sanayii ve gıda kontrolü hizmetlerine ilişkin alt uzmanlık alanları,

 1. t) Kapalı alan ilaçlama hizmetleri,
 2. u) Sulama ve drenaj,

        ü) Laboratuar kurma ve işletme

İkinci Bölüm

Uzmanlık Alanları ve Asgari Ücretler

Serbest Ziraat Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücretleri

Madde 5 – 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 döneminde uygulanacak SZM asgari net ücretleri aşağıdaki maddelerde gösterilmiştir. SZM faaliyetleri kapsamındaki uzmanlık alanları için belirlenen asgari ücretlerin altında SZM faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yasaktır.

Aylık Net Ücretler

Madde 6 – SZMH’lerinde ücret karşılığı çalışan SZM’lerin aylık net asgari ücretleri, 9.200 TL, olarak uygulanacaktır.

Gıda İşletmelerinde Görev Alacak İstihdamı Zorunlu Personel Aylık Net Ücretleri

Madde 7 - “5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”nun 22 inci maddesine istinaden, gıda ve yem işletmeleri, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırmak zorundadır.

Bu işletmelerin özellikleri ile işletmelerde çalışacak İstihdamı Zorunlu Personeli gösterir liste ekte görülmektedir. (Ek – 4)

İstihdamı zorunlu personelin asgari net ücreti 9.200 TL/ay olacaktır.

Madde 8 - Serbest Ziraat Mühendisliği Giderleri

 • Arazi Hizmetleri Eleman Gideri

SZM hizmetlerinde 1 saatlik eleman gideri toplamı 130,15 TL olup, aşağıda gösterildiği gibi hesaplanmaktadır;

 1. a) Ziraat Mühendisi Ücreti: 57,75 TL/saat
 1. b) Şoför Ücreti 22,95 TL / saat
 1. c) Teknisyen Ücreti 33,00 TL / saat
 1. d) Vasıfsız işçi 16,45 TL/saat

Eleman Gideri Toplamı        130,15 TL / saat

 • Arazi Hizmetleri Araç Gideri

SZM hizmetlerinde 1 saatlik araç gideri 98,70 TL’dir.

 • Arazi Hizmetleri Toplam Gideri

SZM hizmetlerinde 1 saatlik eleman gideri mühendis, teknisyen, şoför ve iki vasıfsız işçi ücreti toplamı olarak 146,60 TL, 1 saatlik araç gideri 98,70 TL olup; 1 saatlik arazi hizmetleri toplam gideri ise 245,30 TL’dir.

 • Büro Hizmetleri Toplam Gideri

SZM hizmetlerinde 1 saatlik büro hizmeti mühendis, teknisyen ve vasıfsız işçi ücreti toplamı olarak 107,20 TL’dir.

Toprak Koruma Projesi – Mera Geri Dönüşüm Projesi

Madde 9 –Toprak Koruma Projelerini ve Mera Geri Dönüşüm Projelerini hazırlayacak, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümlerine göre yetkili ve sertifikalandırılmış ziraat mühendisleri, “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” ve “TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliği” uyarınca görev yaparlar.

Toprak Koruma Projesi ve Mera Geri Dönüşüm Projesi asgari net ücreti 11.192 TL olup, aşağıda belirtilen eşitlikle hesaplanacaktır;

P = A + B + H + K + M + V

Proje Bedeli (P)

Arazi (A) = 245,30 x Arazi çalışmasında geçen saat

Büro (B) = 107,20 x Büro çalışmasında geçen saat

Hizmet Alımları (H) = (A + B) x 0.25

Yüklenici karı (K) = (A + B + H) x 0.25

Mali sorumluluk (M) = (A + B + H+ K) x 2

Katma Değer Vergisi (V) = (A + B + H+ K + M) x 0.18

Proje için yapılması gerekebilecek harita satın alınması, laboratuar analizleri, uydu görüntüleri alımı, sayısal veriler vb. hizmet satın alımlarının bedeli, yukarıda belirtilen % 25 oranın üzerinde olursa, ayrıca hizmet bedelleri saptanarak Proje toplam bedeline eklenir. 

Projelerde, arazi ve büro çalışmalarında çalışma süreleri 8’er saatten az olarak hesaplanamayacaktır.

Projelerde, yukarıda belirtilen 11.192 TL en düşük proje bedelidir. Çalışma saatlerinin arttığı ve proje niteliğinin zorlaştığı durumlarda, ziraat mühendisi, yukarıda belirtilen verileri temel alarak Proje Bedelini saptar.

8 saatlik arazi ve 8 saatlik büro çalışması karşılığı, yetkili bir ziraat mühendisinin toprak koruma projesi hazırlayabileceği en fazla arazi büyüklükleri, çalışmanın zorluk derecesine göre, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Çok zor arazi                          10 hektar

Zor arazi                                 25 hektar

Orta zorlukta arazi                 50 hektar

Kolay arazi                             75 hektar

Bunun yanında, arazinin ve yapılacak işin zorluk derecesi arttıkça, ziraat mühendisi, alanda yapacağı ilk inceleme sonrasında, bir günde proje hazırlayacağı alan miktarını azaltmak hak ve yetkisine sahiptir.

Yetkili ziraat mühendisi, projeyi hazırlarken, proje sahası yanında projenin etkileneceği ve projenin etkileyeceği alanları da proje alanı olarak dikkate alacaktır.

Tarımsal Yapılar Projeleri

Madde 10 – Uzman SZM’ler tarafından yapılacak tarımsal yapılar proje asgari net ücretleri aşağıdaki eşitlikle hesaplanacaktır; 

Proje Asgari Ücreti (PAÜ) = (YA x BM x PÜO x HDO) x (1+HBO)

YA = Yapı alanı (m2),

BM = Birim maliyet (TL/m2)   (EK – 1)

PÜO = Proje Ücret Oranı (EK-2)

HDO  =  Hizmet Dalı Oranı: 0.75

HBO  = Ziraat Mühendisi Hizmet Bölüm Oranı : (EK – 3)

Aynı proje içerisinde yer alan farklı amaçlı yapı gruplarının fatura bedellerinin hesabında, aynı yapı sınıfında olmak kaydı ile yapı alanlarına bakılmaksızın, alanı en büyük olanına proje ihale dosyası hazırlama ücretinin % 100’ü, ikinci yapıya % 15’i, üçüncü yapıya % 10’u, dördüncü ve sonraki yapılar için % 5’i telif hakkı olarak ödenir.

Bu ödemelerin toplamı; ilk uygulama dahil, Proje ve proje ihale dosyası hazırlama ücretinin iki katını aşamaz.

Aynı projenin uygulanacağı alanlarda vaziyet plânlarının düzenlenmesi ücreti, yukarıda belirtilen ödemelerin içindedir.

Ancak, herhangi bir uygulamada, yukarıda sayılanların dışındaki bir hizmetin ücreti, şartnameye göre ayrıca hesaplanır ve iki kat tavan şartına bakılmadan ödenir.

Hiçbir durumda tarımsal yapılar Proje Asgari net Ücreti 2.000 TL’den az olamaz 

Tarımsal Alanlar ve Peyzaj Alanları Sulama ve Drenaj Projeleri

Madde 11 - Tarımsal alanlar ve peyzaj alanları sulama ve drenaj sistemlerinde asgari net proje ücretleri; kaynak araştırması (etüt), bitki su tüketimi ve sulama suyu ihtiyacı, sistemin planlanması, sistem unsurlarının boyutlandırılması, detay kesitleri, döşeme planları, proje metrajı ve keşif bedeli, proje ekonomisi, teknik şartname ile sistemin kurulması ve işletilmesi talimatlarını içeren proje dosyasının hazırlanmasını kapsamaktadır.

Tarımsal sulama ve drenaj sistemleri asgari net proje ücreti aşağıdaki eşitlikle hesaplanır.  

PÜ = K x PKB

= Proje asgari net ücreti (TL)

K = Katsayı

PKB = Proje keşif bedeli (TL)

Projedeki K katsayısı aşağıdaki çizelgeden alınır.

Proje toplam alanı

K katsayısı

10 hektardan küçük

10-25 hektar arasında

25-50 hektar arasında

50-75 hektar arasında

75 hektardan büyük

0.050

0.045

0.040

0.035

0.030

Asgari net proje ücretine; planlama haritasının temini, toprak ve su analiz ücretleri, arazi hizmetleri, ihale dosyası hazırlama, danışmanlık, kontrollük ve eğitim hizmetleri ücretleri dahil değildir.

Tarım Sigortası Hizmetleri

Madde 12 - Tarım sigortaları alanında çalışan SZM eksperlerin ücreti 964 TL/gün olup, gerektiği durumlarda konaklama ve yemek bedelleri ayrıca ödenecektir. Günlük rapor sayısı 10`u aştığında her rapor için 97 TL ilave ücret ödenecektir. Günlük rapor sayısı en fazla 15 adet olacaktır. 

Bankacılık Kıymet Takdiri Eksperlik Hizmetleri

Madde 13 - Bankacılık Kıymet Takdiri eksperlik hizmetlerinde çalışan SZM’lerin asgari net ücretleri aşağıda gösterilmiştir

SZM’nin yerinde tespit sonrasında hazırlayacağı eksper raporu ve kesilen her fatura için 723 TL ücret alınır. Bu ücrete KDV, stopaj vesair yasal yükümlülükler dahildir. Eksper, eksperiz yerine banka ve/veya kredi başvurusunda bulunan kişinin aracı ile intikal eder. Kendi aracı ile gitmesi halinde ise yakıt gideri ekspere ödenir. Rapordaki eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak düzenlenecek ek raporlar için ayrıca ücret ödenmez. Ancak; bu raporlar için tekrar mahalline gidilmesi halinde zorunlu giderler ödenir.

Bilirkişilik Hizmetleri

Madde 14 - Mahallinde ya da dosya üzerinde inceleme yaparak fiyat takdiri, kıymet, nitelik, kusur ve durum tespiti için rapor tanzimi ile lüzum görülecek hallerde bunların dışındaki hususların tayin ve tespitinin yapılmasına yönelik hizmetlerde görev yapacak SZM’lerin asgari net ücretleri aşağıda gösterilmiştir;

Büroda dosya üzerinde düzenlenen her rapor için kişi başına en az 674 TL,

Arazide incelemesini takiben düzenlenen her rapor için kişi başına en az 964 TL,

Mahkemelerde açıklama yapılması halinde her açıklama için kişi başına en az 482 TL  

Söz konusu asgari ücretler arazi büyüklüğü ve inceleme zorluğuna göre daha yüksek tutarda belirlenebilir. Bilirkişilerin yol ve ikamet gibi zorunlu masrafları ayrıca ödenir. Raporlardaki eksikliklerin giderilmesi için verilecek ek raporlar için ayrıca ücret ödenmez. Ancak; bu raporlar için tekrar mahalline gidilmesi halinde, zorunlu giderler ödenir.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve Kamulaştırma Kanunu gereğince yapılacak bilirkişilik hizmetlerindeki ücretler, bilirkişinin kaybettiği iş süresi için alacağı tazminat, inceleme ve yol masrafları ile çalışması karşılığı uygun ücreti toplamı dikkate alınarak hakim tarafından saptanır.

Fizibilite Raporu Hazırlama

Madde 15 – SZM’ler tarafından hazırlanacak fizibilite raporları için ücret, proje maliyetinin % 0,5’inden az olmamak koşuluyla SZM ile proje hazırlatan arasında varılan uzlaşıya göre belirlenir.

Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislik Hizmetleri

Madde 16 –

(1) Su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislik hizmetleri kapsamında olan;

a)Avlama araç ve gereçlerinin projelendirilmesi ve yapımında mühendislik hizmetleri,

 1. b) Balıkçı gemilerinde mühendislik hizmetleri,
 2. c) Balıkçılık kooperatifleri ve dalyan işletmelerinde mühendislik hizmetleri,
 3. d) Su ürünleri işleme tesislerinde mühendislik hizmetleri,

e)Soğuk muhafaza, işleme, depolama, pazarlama ve paketleme vb. işletmelerinde mühendislik hizmetleri,

 1. f) İç su üretim işletmelerinde mühendislik hizmetleri,
 2. g) Denizde su ürünleri üretimi yapan işletmelerde mühendislik hizmetleri,
 3. h) Su ürünleri kuluçkahanelerinde mühendislik hizmetleri,

ı)Su ürünleri pazarlamasında mühendislik hizmetleri,

j)Su ürünleri perakende satış yerlerinde (market ve balık marketlerde) yapılan mühendislik hizmetleri,

 1. k) Özel su ürünleri hallerinde ve resmi su ürünleri hallerinde (Komisyoncu personeli olarak) mühendislik hizmetleri,
 2. l) Yüzme havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında mühendislik hizmetleri,
 3. m) Biyosidal ürünlerin kullanım usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümleri kapsamında mühendislik hizmetleri,
 4. n) Yeni çıkacak yönetmelikler hükümleri kapsamında tarif edilen su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislik hizmetleri,

ile ilgili hizmet alanlarında ücret karşılığı çalışan Su Ürünleri Mühendislerinin ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin aylık asgari net ücretleri 9.200 TL olarak uygulanacaktır.

Ancak, açıkdeniz (offshore) üretim tesislerinde ve su ürünleri kuluçkahanelerinde çalışan Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri için yukarıda belirtilen ücretlerin bir buçuk katı;

Açıkdeniz (offshore) üretim tesislerinde veya herhangi bir işletmede (şirkette) dalgıç olarak çalışan Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri için iki katı aylık net asgari ücret uygulanır.

(2)Su ürünleri işletmelerinde projelendirme hizmetleri

Su ürünleri işletmelerinin projelendirilmesinde uygulanacak Su Ürünleri Mühendislerinin ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin proje yapım ücretleri fizibilite ve teknik rapor sunumu dahil olmak üzere proje maliyeti üzerinden aşağıdaki gibi hesaplanır.

500.000 TL’na kadar olan projelerde proje maliyetinin % 2’si

500.000 TL’nın üzeri ile 1.000.000 TL’na kadar olan projelerde proje maliyetinin % 1.5’i

1.000.000 TL’nın üzerinde olan projelerde ise proje maliyetinin % 1’i

Tütün Teknolojisi Mühendislik Hizmetleri

Madde 17 – Tütün teknolojisi mühendislik hizmetleri kapsamında olan; 

 1. a) Tütünlerin tohum ıslahı, fide üretim ve fidelik tesisi, tarla hazırlanması,  üreticilerin eğitilmesi ve tütünle ilgili tarımsal danışmanlık ve mühendislik hizmetleri,

b)Tütünlerin kırım, kurutma, depolama, ilaçlama, bakım ve işleme işlemlerinin yürütülmesi, kurutma, bakım ve işleme tesislerinin projelendirilmesi ile ilgili mühendislik hizmetleri, 

c)Tütünlerin hastalık ve zararlıları ile ilgili eğitim ve laboratuar çalışmalarındaki mühendislik hizmetleri, 

d)Tütün ve tütün mamullerinin içim özelliklerinin tespiti, degüstasyon, tav, fire durumlarının tayini, arıza ve hastalık oranlarının tayini, ticari değer kayıplarının tespiti ve imha işlemlerine ilişkin mühendislik hizmetleri, 

e)Her türlü tütün ve tütün mamullerinin menşei tayini, marka ve standartlara uygunluğunun tespiti ile ilgili mühendislik hizmetleri, 

f)Tütün ve Tütün mamullerinin alım, satım, ithalat, ihracat, kıymet takdiri, hasar, kusur ve durum tespitinde muayene ve ekspertiz işleri ile ilgili mühendislik hizmetleri, 

g)Adli ve idari makamlarca yürütülecek olan tütün konulu her türlü (kamulaştırma, kaçakçılık vb) işlemlerde yerinde ve dosya üzerinde yapılacak bilirkişilik hizmetleri, 

h)Tütün alım satımı  ve ticaretindeki anlaşmazlıklarda hakemlik ve bilirkişilik hizmetleri,   

ı)Tütün ve Tütün mamulleri ile ilgili tesis ve işletmelerde sorumlu yöneticilik hizmetleri, 

j)Araştırma kuruluşlarınca yapılan deneme sonuçlarının uygulamaya konulması, muayene, ekspertiz ve degustasyonlarının yapılması ve raporlarının düzenlenmesi işleri,

ile ilgili hizmet alanlarında çalışan Tütün Teknolojisi Mühendislerinin aylık asgari net ücretleri 9.200 TL, olarak uygulanacaktır. 

Üçüncü Bölüm

Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Oda Üyeliği

Madde 18 – SZM, SZMH faaliyetlerini yürütebilmek için ODA’ya üye olmak ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Belge Alma

Madde 19 – SZM, SZMH faaliyetlerini yürütebilmek için, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca eğitim ve sertifikalandırma aşamalarından geçmiş ve ODA’dan durumuna uygun Büro Tescil Belgesi ve Tescil Belgesi almış olmak zorundadır.

Birim Maliyetler

Madde 20 – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilan edilen birim maliyetlerde yıl içinde yapılacak değişiklikler, Asgari Ücret Tarifesi’ne aynen yansıtılacaktır.

Yürürlük

Madde 21 – Bu Asgari Ücret Tarifesi, 1.1.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir.

Yürütme

Madde 22 – Bu tarife hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

EK -1

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ VE PROJE HİZMET SINIFLARI

Yapının Birim Maliyeti (TL/m2)                                                                                                                                          

BİRİNCİ SINIF                                .     .     .     .    .    .     .     .    .     .     .     .    .             260

 • Basit kümes ve basit tarım yapıları
 • Ahır,
 • Yem depoları, samanlık,
 • Seralar,
 • Gölgelikler, çardaklar,
 • Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar
 • Yardımcı yapılar,
 • Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları
 • Su depoları
 • İş yeri depoları
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

İKİNCİ SINIF                                          .     .     .    .    .     .     .    .     .     .     .   .    .    .  693

 • Kuleler, ayaklı su depoları
 • Tarımsal endüstri  yapıları (Tek katlı prefabrike binalar, tesisat ağırlıklı ağıllar, tahıl ve patates vb. depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri v.b)
 • Mezbahalar
 • Ürün-alet koruma depoları, onarım depoları
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

ÜÇÜNCÜ  SINIF                                     .     .     .     .    .    .     .     .    .    .    .    .    .       1.275

 • Depolar, soğuk hava depoları,
 • Büyük çiftlik ve çiftlik yapıları ile çiftlik depoları
 • Entegre tarımsal endüstri yapıları
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

DÖRDÜNCÜ SINIF                                    .     .     .    .    .     .     .    .     .     .    .    .    .   1.800

 • Köy Konutlarının, sosyal yapılarının ve modern seraların ziraat mühendisliği hizmetleri
 • Tarımsal sulama tesislerinin ziraat Mühendisliği hizmetleri,
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

BEŞİNCİ SINIF                                       .     .     .    .    .     .     .  .    .    .    .    .                3.087

 • Kırsal alana hizmet edecek içme ve kullanma suyu sağlama ve depolama tesisleri,
 • Baraj   gölet    su toplama ve taşkın önleme  yapıları
 • Golf alanları basit hizmet ve servis yapıları,
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

EK - 2

PROJE ÜCRET ORANLARI CETVELİ

 

                                   Birinci              İkinci               Üçüncü        Dördüncü          Beşinci

  m²                             Sınıf                Sınıf                  Sınıf   Sınıf                Sınıf

-------                           ---------            ---------            ---------            ---------            -----------

    50                           0,0473             0,0529             0,0585             0,0641             0,0697

  100                           0,0464             0,0520             0,0578             0,0632             0,0688

   200                          0,0446             0,0502             0,0558             0,0614             0,0670

  300                           0,0426             0,0484             0,0540             0,0596             0,0652

  400                           0,0410             0,0466             0,0522             0,0578             0,0634

  500                           0,0392             0,0448             0,0504             0,0560             0,0616

1.000                          0,0302             0,0358             0,0414             0,0470             0,0526

 2.500                         0,0242             0,0284             0,0327             0,0370             0,0412

 5.000                         0,0200             0,0231             0,0262             0,0293             0,0324

 7.500                         0,0180             0,0207             0,0232             0,0259             0,0284

10.000                        0,0169             0,0191             0,0215             0,0238             0,0261

12.500                        0,0157             0,0179             0,0200             0,0221             0,0242

15.000                        0,0149             0,0168             0,0187             0,0207             0,0227

17.500                        0,0141             0,0158             0,0176             0,0194             0,0212

20.000                        0,0134             0,0151             0,0167             0,0184             0,0200

22.500                        0,0128             0,0143             0,0157             0,0173             0,0188

25.000                        0,0122             0,0135             0,0150             0,0164             0,0179

27.500                        0,0116             0,0129             0,0142             0,0155             0,0168

30.000                        0,0110             0,0122             0,0135             0,0147             0,0161

32.500                        0,0105             0,0118             0,0131             0,0144             0,0157

35.000                        0,0101             0,0114             0,0126             0,0139             0,0151

37.500                        0,0098             0,0110             0,0122             0,0134             0,0146

40.000                        0,0095             0,0107             0,0118             0,0130             0,0141

42.500                        0,0092             0,0104             0,0115             0,0126             0,0137

45.000                        0,0089             0,0101             0,0111             0,0123             0,0133

47.500                        0,0087             0,0098             0,0108             0,0119             0,0130

50.000                        0,0085             0,0096             0,0105             0,0116             0,0126

52.500                        0,0083             0,0093             0,0103             0,0114             0,0123

55.000                        0,0081             0,0091             0,0100             0,0111             0,0120

57.500                        0,0079             0,0089             0,0098             0,0109             0,0118

60.000                        0,0077             0,0087             0,0096             0,0106             0,0115

62.500                        0,0076             0,0085             0,0094             0,0104             0,0113

65.000                        0,0074             0,0084             0,0093             0,0102             0,0111

67.500                        0,0073             0,0082             0,0091             0,0100             0,0109

70.000                        0,0072             0,0081             0,0089             0,0098             0,0107

72.500                        0,0070             0,0079             0,0088             0,0097             0,0105

75.000                        0,0069             0,0078             0,0086             0,0095             0,0103

77.500                        0,0068             0,0077             0,0085             0,0093             0,0102

80.000                        0,0067             0,0075             0,0083             0,0092             0,0100

80.000 den fazla         0,0067             0,0075             0,0083             0,0092             0,0100

 

Ara değerler enterpolasyonla bulunur.

EK – 3

PROJE VE PROJE İHALE DOSYASI DÜZENLEME HİZMETLERİ BÖLÜMLERİ ORANI:

 

 

%

HBO

I

Etüt çalışması ve ön proje

25

0,25

II

Kesin proje

10

0,10

III

Uygulama projeleri

35

0,35

IV

Detaylar

15

0,15

V

Orijinallerin teslimi

5

0,05

VI

Proje ihale dosyası düzenleme

10

0,10

 

TOPLAM

100

1,0

NOT: Hesaplamalarda her bir hizmet için, hizmet bölümlerinin karşılarındaki oranlar dikkate alınacaktır. Ancak; birden fazla hizmet söz konusu olduğunda, verilen hizmetin toplam oranı kullanılacaktır. Örnek olarak Uygulama Projesi için Etüd Çalışması ve Ön Proje ile Kesin Proje birlikte yapılmış olduğu takdirde I, II ve III nolu hizmetlerin toplamı olan % 70 oranı kullanılacaktır.

EK-4

GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDEN ÜRETİMİN NEVİNE GÖRE PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLAN İŞLETMELER VE BU İŞLETMELERDE ÇALIŞABİLECEK MESLEK MENSUPLARI 

 

 1. Gıda Üreten İşyerleri

İşletmeler

Meslek Unvanları

Alkollü içkiler üreten iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1), biyomühendis

Alkolsüz içecek üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)

Baharat, kuruyemiş, cips, çerez üreten işyerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1), biyolog

Bal, polen, arı sütü, temel petek üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, veteriner hekim, ziraat mühendisi (gıda ve zootekni), gıda teknoloğu(1), kimyager, biyolog

Ekmek ve unlu mamuller üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)

Her türlü gıda katkı maddesi ve aroma maddesi üreten işletmeler

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi(gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)

Gıda amaçlı aromatik yağlar, bitki ekstraktları üreten iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1), biyolog, biyomühendis

Gıda ışınlama yapan iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi, su bilimleri ve mühendisi, gıda teknoloğu(1)

Gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)

Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, diyetisten, ev ekonomisi yüksekokulu beslenme bölümü lisans mezunu, veteriner hekim, gıda teknoloğu(1), su ürünleri mühendisi, su bilimleri ve mühendisi,

Et ürünleri üreten işletmeler (kasaplar hariç)

Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), gıda teknoloğu(1)

Kesimhane, et parçalama tesisi, yaban av hayvanı eti işleme tesisi

Veteriner hekim

Kıyma, hazırlanmış et karışımları ve mekanik olarak ayrılmış et üreten işletmeler

Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), gıda teknoloğu(1)

İşlenmiş mide, mesane ve bağırsak üreten işletmeler

Veteriner hekim

Eritilmiş hayvan yağları ve don yağı tortusu üreten işletmeler, kolajen ve jelatin üreten işletmeler

Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), gıda teknoloğu(1), kimya mühendisi, kimyager

Margarin, bitkisel yağ ve zeytinyağı(2) üreten işletmeler

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)

Maya, fermente ve salamura ürünler üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1) biyomühendis

Meyve ve sebze işleyen iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

 

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi,  kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1), biyolog

Bebek formülleri, devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdaları, sporcu gıdaları, vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıda üreten işletmeler

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi(gıda veya süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)

Siyah çay, bitki ve meyve çayları üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)

Balıkçılık ürünleri, kurbağa bacağı ve salyangoz işleyen işletmeler, canlı çift kabuklu yumuşakça işletmeleri

Su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya su ürünleri bölümü), veteriner hekim, su bilimleri ve mühendisi, gıda teknoloğu(1)

Süt ve süt ürünleri işleyen işletmeler

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan iş yerleri veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt veya zootekni bölümü), gıda teknoloğu(1)

Şeker ve şekerleme ürünleri üreten işletmeler

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)

Takviye edici gıda üreten iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, veteriner hekim, gıda teknoloğu(1) su ürünleri mühendisi, su bilimleri ve mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi

Toz karışımlı gıda üreten işletmeler

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)

Un(3), irmik, bulgur(3), pirinç, makarna, bisküvi üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)

Yumurta ve yumurta ürünleri işletmeleri (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, veteriner hekim, kimyager, kimya mühendisi, gıda teknoloğu(1)

Yukarıda sayılan gıda iş kollarının dışında, 30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran gıda iş yerleri

İşin nevine göre gıda mühendisi, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi, su bilimleri ve mühendisi, ziraat mühendisi, kimyager, kimya mühendisi, gıda teknoloğu(1) biyolog, biyomühendis

En az 300 kişi yatak kapasitesine sahip olan konaklama tesislerinden yerinde yemek üretimi ile servisinin yapıldığı(sadece kahvaltı veren konaklama tesisi hariç) gıda işletmeleri  

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi(gıda veya süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, diyetisyen, ev ekonomisi yüksekokulu beslenme bölümü lisans mezunu, veteriner hekim, gıda teknoloğu(1)

(1)Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren gıda teknolojisi lisans mezunları

(2)Mevsimlik olarak faaliyet gösteren zeytin sıkım tesisleri hariç

(3)Birincil üreticinin buğdayını işleyerek tekrar üreticiye iade eden gıda işletmeleri hariç 

 1. Yem İşletmeleri

İşletmeler

Meslek Unvanları

Hayvan beslemede kullanılan biyoproteinler gibi belirli bazı ürünleri üreten işletmeler

Ziraat mühendisi (zootekni), veteriner hekim, kimyager, kimya mühendisi, biyolog, biyomühendis

Hayvansal yan ürün kullanarak pet hayvan yemi üreten işletmeler

Veteriner hekim, ziraat mühendisi (zootekni)

Hayvansal yan ürünleri işleyen işletmeler

Veteriner hekim

Onaya tâbi karma yem işletmeleri

Veteriner hekim, ziraat mühendisi  (zootekni), ziraat mühendisi(su ürünleri bölümü(1)), su ürünleri mühendisi(1), balıkçılık teknolojisi mühendisi(1), su bilimleri ve mühendisi(1)

Yem katkı maddesi ve premiks üreten işletmeler

Ziraat mühendisi (zootekni), veteriner hekim, kimyager, kimya mühendisi, biyolog, biyomühendis

 

 

 

Okunma Sayısı: 17956