Mevzuat

R.GAZETE TARİHİ VE SAYISI : 8.7.1984-18452

Madde 1- Verimi, kalitesi ve ekonomik değeri yüksek, iç ve dış pazar taleplerine uygun mahsül üretiminin süratle artırılması maksadıyla uygun kalitede ve yeterli miktarda tohumluk ihtiyaçları gerektiğinde ithal yolu ile karşılanır.

Madde 2- İthal edilecek tohumlukların tür ve çeşitleri, miktarları ve çiftçilere intikal şekli ile ithalatta görev alacak kamu ve özel sektör kuruluşları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir.

Tohumluk ithalinde; tohumluk üretim, değerlendirme ve pazarlama konularında ihtisaslaşmış kuruluşlar ile gıda ve yem sanayi kuruluşlarına, çiftçi teşekküllerine ve Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerine öncelik verilir.

Madde 3- Tohumluk ithali için, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşüne dayanarak T.C. Ziraat Bankası ve diğer Bankalar tarafından ithal eden kamu ve özel sektör kuruluşlarına gerekli reeskond kredisi verilir. Faiz uygulamalarında doğabilecek fark, Para ve Kredi Kurulu Kararı ile faiz farkı iade fonundan karşılanır.

Madde 4- Bu Kararı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yürütür.