Mevzuat

R.G.TARİH VE SAYISI : 19.12.1985-18963

Madde 1- Bu kararın amacı; verimi, kalitesi ve genetik potansiyeli yüksek, hastalık ve zararlılara dayanıklı, iç ve dış pazar taleplerine uygun bitki, hayvan su ürünleri ve orman üretiminin süratle artırılması için gerekli girdilerin kamu ve özel sektör ile yabancı sermaye imkanlarını harekete geçirmek suretiyle yurt içinde ıslah ve üretimini, temizleme, kurutma, depolama, ambalajlama ve benzeri şekilde değerlendirilmesini, dağıtımını ve pazarlanmasını teşvik etmek ve kullanımını yaygınlaştırmaktır.

Madde 2- Bu karar tohum, fide, fidan, çöğür, aşı kalemi, çelik ve yumru gibi her türlü tohumluklar ile sperma, embriyo, ipekböceği tohumu, ana arı, balık yavrusu, bakteriler ve benzeri diğer üretim girdilerini kapsamaktadır.

Madde 3- Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşüne dayanarak; bu kararda belirtilen üretim girdilerinin üretiminden pazarlanmasına kadar, bütün hizmetler için ihtiyaç duyulan alt yapı tesisleri ile alet ve ekipmanlar için gerekli yatırım ve işletme kredileri T.C. Ziraat Bankası tarafından sağlanır. Kredilere T.C. Ziraat Bankasının tohumluk kredi faiz hadleri uygulanır. Bankanın bu faiz uygulamasından doğabilecek farklar Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanır.

Madde 4- Memleketimiz şartlarında üretiminde yarar görülen ikinci maddede belirtilen girdiler, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile ithal edilebilir ve bu şekilde ithal edilen girdilerin yurt içinde üretimine de izin verilmiş sayılır.

Madde 5- Kaliteli ve verimli tohumluk ve diğer girdilerin çiftçiler tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılması bakımından, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının teklifi ve Para ve Kredi Kurulunun Kararı ile teşvik edici diğer tedbirler alınabilir.

Madde 6- Bu karar çerçevesinde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşünü gerektiren hususlar için müracaatlar, gerekli belge veya projeleri ile birlikte Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğüne yapılır. Söz konusu müracaatla ilgili incelemeler en geç 15 gün içinde tamamlanarak müracaat sahibine bildirilir.

Madde 7- 2.maddede adı geçen girdiler konusunda faaliyet gösteren bütün kuruluşlar yıllık üretim ve uygulama programları ile kendilerince tespit edilen fiyatlarını Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bildirirler.

Madde 8- 8 Nisan 1982 tarih ve 17658 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan 3.3.1982 tarih ve 8/4396 “Tohumculuğu Geliştirme Proje Hedefleri ve Uygulama Esasları Hakkında Karar” yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 9- Bu karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 10- Bu kararı Başbakanlık ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı yürütür.

NOT: 19 Şubat 1991 tarih ve 20791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 91/1394 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 10.12.1985 tarih ve 85/10151 sayılı “Tohumculuğun Teşviki Hakkındaki Kararın 3.maddesi değiştirilmiş ve iki madde eklenmiştir.