Mevzuat
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.3.1956, No: 4/6891
Dayandığı Kanunun Tarihi : 8.6.1942, No: 4250
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 27.4.1956, No: 9295
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 3, Cildi : 37, S. 1217

BİRİNCİ FASIL
Nizamnamenin Şümulü

Madde 1 - İspirtolu içkilerin vasıflariyle bira fabrika ve imlahanelerinin sıhhi ve teknik bakımdan haiz olması lazımgelen vasıflar ve bira fabrika imalahanelerinin kontrol ve muayenelerine ait işlemler, bu Nizamnamede gösterilmiştir.

İKİNCİ FASIL
İspirtolu içkilerin vasıfları,

BİRİNCİ KISIM
Soma ve rakının vasıfları

Madde 2 - Soma (Suma); tahammür etmiş üzüm veya incir mayşesi ile şarap veya şarap imalatı bakiyesi olarak tahammür etmiş taze cibrenin takdir ve tasfiyesinden elde edilmiş olacak ve aşağıda yazılı vasıfları haiz bulunacaktır:

a) Renksiz ve berrak, koku ve lezzeti kendisine mahsus olacak ve yabancı koku ve renk verici her hangi bir maddeyi ihtiva etmiyecektir.
b) Alkol derecesi + 15¼ C de hacmen en az % 85 olacaktır.
c) Asit, aldehit, eter gibi tali mahsuller miktarı mecmuu, 100¼ lik litrede 1250 miligramı geçmiyecektir.
ç) Aldehit miktarı, somanın 100¼ lik litresinde en çok 300 miligram, fürfürol miktarı en çok 5 miligram olacaktır.
d) Füzel miktarı, somanın 100¼ lik litresinde 3500 miligramı geçmiyecektir.

Madde 3 - Rakı; soma veya saf ispirtonun (Saf etil alkolün) tabii saf anason tohumu veya anason tohumundan istihsal edilen tabii saf anason esansı ile kısmi taktiri veya bu surette istihsal edilen mamule saf ispirto izafesi suretiyle elde edilir.

Rakı imalinde saf şeker ve sakız kullanılabilir, anetol kullanılmaz. Rakı aşağıda yazılı vasıfları haiz bulunacaktır.

a) Alkol derecesi, + 15¼ C de hacmen % 43 - 50 olacaktır.
b) Asit, eter ve aldehit gibi tali mahsullerin mecmuu miktarı, 100¼ lik litresinde 1000 miligramı geçmiyecektir.
c) Metil alkol bulunmıyacaktır.
ç) Fürfürol miktarı 100¼ lik litresinde 3 miligramdan fazla olmıyacaktır.
d) Füzel miktarı, 100¼ lik litresinde 3500 miligramdan fazla olmıyacaktır.
e) Renksiz ve berrak olacak, yabancı koku ve renk verici her hangi bir maddeyi ihtiva etmiyecektir.

İKİNCİ KISIM
Votka ve Cinin vasıfları

Madde 4 - Votka; saf ispirtonun fiziki usullerle sıhhate muzir olmayan bazı nebati droglarla masere edilmesi veya saf ispirtoya saf ve tabii esanslar ilave edilmesi suretiyle hazırlanmış olacak ve aşağıda yazılı vasıfları haiz bulunacaktır:

a) Berrak ve kendine has normal renk, koku ve lezzette olacaktır.
b) Alkol derecesi + 15¼ C de hacmen % 39 - 41 olacaktır.
c) 100¼ lik litresinde asit miktarı 120 miligramı,aldehit miktarı 50 miligramı, eter miktarı 1100 miligramı geçmiyecektir.
ç) Fürfürol, füzel, aseton ve metil alkol bulunmıyacaktır.

Madde 5 - Cin; saf ispirto ile ardıç meyvesi ve sıhhate muzir olmayan bazı nebati drogların taktir edilmesi suretiyle elde edilmiş olacak ve aşağıda yazılı vasıfları haiz bulunacaktır;

a) Berrak ve kendine has normal renk, koku ve lezzette olacaktır.
b) + 15¼ C de hacmen % 46 - 48 alkolü ihtiva edecektir.
c) 100¼ lik litresinde asit 120 miligramı, aldehit 50 miligramı, eter 400 miligramı, füzel 3500 miligramı geçmiyecektir.
ç) Fürfürol, aseton ve metil alkol bulunmıyacaktır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kanyak, Viski ve Rom'un vasıfları

Madde 6 - Kanyak; şarapların mükerrer taktirinden elde edilen kanyak somasına buke, aroma ve renk verecek sıhhate muzir olmayan nebat, meyve, şeker veya vakom ile elde edilmiş üzüm pekmez gibi maddeleri ilave etmek ve meşe fıçılarda dinlendirmek suretiyle imal edilmiş olacak ve aşağıda yazılı vasıfları haiz bulunacaktır:

a) Koku ve lezzeti kendine mahsus, sarı, esmer sarı renkte ve berrak olacaktır.
b) Alkol derecesi, + 15 derecede hacmen % 40 - 44 olacaktır.

Madde 7 - Viski; hububatın malt yardımı ile şekerlendirilerek hazırlanan şıralarının tahammüründen sonra taktir ve meşe fıçılarda dinlendirmek suretiyle elde edilmiş olacak ve + 15¼ C derecede hacmen en az % 40 alkolü ihtiva edecektir.

Madde 8 - Rom; şeker kamışı usaresinin veya melasının tahammür ve taktiri ve meşe fıçılarda dinlendirilmesi suretiyle elde edilmiş olacak ve + 15¼ C derecede hacmen en az % 40 alkolü ihtiva edecektir.

Madde 9 - 6, 7 ve 8 inci maddelerde evsafı yazılı kanyak, viski ve romun 100 ¼ lik litresinde,asetik cinsinden mecmuu asidite miktarı 1000 miligramı, aldehit miktarı 300 miligramı, mecmuu esterler miktarı 1100 miligramı, fürfürol miktarı 60 miligramı, füzel miktarı 3500 miligramı geçmiyecektir.

Bu içkilere renk vermek için yalnız karamel kullanılabilecektir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Likörlerin vasıfları

Madde 10 - Likörler; meyva drog veya esansların saf ispirto ile masere edilmesinden veya taktirinden elde edilen mahsullere muhtelif nispetlerde saf şeker şurubu katmak suretiyle imal edilmiş olacak ve aşağıda yazılı vasıfları haiz bulunacaktır:

a) Alkol dereceleri + 15¼ C derecede hacmen % 17 - 40 arasında olacaktır.
b) Meyva ve droglardan ileri gelen tabii renkler tercih edilecektir.
c) Kullanılan esans veya boyalar sıhhate muzir terkip ve vasıfta olmıyacak ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 188 inci maddesine müsteniden çıkarılmış olan hususi Talimatnamesinde müsaade edilen boyalar kullanılacaktır.

BEŞİNCİ KISIM
Biranın vasıfları

Madde 11 - Bira; hubronlu (Şerbetçi otu) arpa maltı şırasının bira mayası ile tahammür ettirilmesinden elde edilen ve terkibinde tabi olarak mühal halde karbon dioksit (C02) gazı bulunan hafif alkollü bir içkidir.

Bu içki, aşağıda yazılı vasıfları haiz bulunacaktır:
a) Kendine has normal koku ve lezzette, berrak ve tortusuz olacaktır.
b) + 15¼ C derecede hacmen % 3 - 8 derece alkolü ihtiva edecektir.Münhasıran dış memleketlere ihraç edilmek üzere imal edilecek biralarda bu hadler ihtiyaca göre alkol izafesi suretiyle de değiştirilebilir.
c) Kuru madde (Ekstrakt) miktarı 100 santimetreküptende en az 2 gram olacak ve kül miktarı 0,3 gramı geçmiyecektir.
ç) Biranın içkideki karbon dioksit gazı giderildikten sonra laktik asit cinsinden mecmuu asidi sitesi litrede en çok 2,5 gram olacaktır. Ancak üst ihtimarlı biralarda mecmuu asidite miktarı, asitlaktik cinsinden en çok 5 gram olabilir.
d) İçerisinde münhal halde bulunan karbon dioksit gazı miktarı, litrede 2,5 gramdan aşağı olmıyacaktır.
e) Bira imalinde arpa maltı veya bu maltın % 40 ını geçmemek üzere pirinç, kullanılabilir.
f) Bira imalatında, biraya çeşni veren ve antiseptik vazifeyi gören hublon veya hublon ekstresi kullanılacaktır.
g) Bira imalinde ve mamul biranın konulacağı kabların ve kullanılacak vasıtaların yıkanmasında istimal edilecek su, (Gıda maddelerinin ve umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımın hususi vasıflarını gösteren nizamname) de yazılı içilebilir sular evsafında olacaktır.
h) Bira imalatında sakkaroz, kavrulmuş malt veya karamel, litrede 20 miligramı geçmemek üzere kükürt dioksit (SO 2) gazi ve Ziraat ve Sıhat ve İçthimai Muavenet Vekaletleri tarafından müştereken tesbit ve müsaade edilecek sıhhate muzir olmayan durultma maddeleri kullanılabilir.
i) Bira imalatında her türlü boya maddeleri, bilümum köpürtücü maddeler, meyan kökü. gliserin, alkol veya nötralize edici maddeler, kükürt dioksit'ten gayrı antiseptikler ve suni tat verici maddeler ile sağlığa zararlı diğer maddeler kullanılamaz.
j) Biralar, dayanıklılığı temin için pastörize edilmiş olacak ve pastörizasyon fiziki usullerle yapılacaktır.

ALTINCI KISIM
Müşterek hükümler

Madde 12 - Taktir yoliyle elde edilen bilümum ispirtolu içkilerle likörlerin kendi alkol derecelerinde litrede demir ve bakır miktarları mecmuu, 30 miligramdan ve çinko eser miktardan fazla bulunmıyacak ve bu içkiler, sağlığa zararlı diğer her hangi bir toksit madeni ve yabancı maddelerle metil alkolü ihtiva etmiyecektir.

Madde 13 - Bu Nizamnamede yazılı bilümum ispirtolu içkilerin imalinde kullanılan kablar, fenni usullerle temizlenecek ve bu maksatla kullanılan sular içilebilir vasıfta olacaktır. Bilümum ispirtolu içkilere suni tat verici maddeler katılmıyacaktır.

Madde 14 - Biranın ve bu nizamname mevzuuna giren diğer ispirtolu içkilerin, sıhhi vasıfları ve kullanıldıkları kabların haiz olması lazımgelen şartları hakkında (Gıda maddelerinin ve umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımın hususi vasıflarını gösteren Nizamname) hükümleri tatbik olunur.

ÜÇÜNCÜ FASIL
Bira fabrika ve imalathanelerinin teknik ve sihhi bakımdan haiz olması lazımgelen vasıfları ile bunların kontrol ve muayenelerine ait hükümler

BİRİNCİ KISIM
Bira fabrika ve imlahalenerinin sıhhi ve teknik vasıfları

Madde 15 - Malt ve bira aynı fabrikada veya ayrı ayrı fabrikalarda da imal edilebilir.

Madde 16 - Malt ve bira imalatı, aynı fabrikada yapılırsa:

A) Bira fabrikasının malt kısmı;

I - Tesellüm ve temizleme,
II - Islatma ve çimlendirme,
III - Çimlenmiş mahsulü fırınlama ve temizleme,
IV - Ambar veya silo,
Tesislerini ihtiva edecektir.

Temizlemeden mütevellit kesif tozların kapalı sistemler dahilinde toplanması ve kapalı tertibatla sevki, çimlendirmeden husule gelecek su buharı ve karbon dioksit gazlarının kafi aspiratör, vantilatör, pencere ve menfezlerle vasattan azami derecede uzaklaştırılması temin edilecektir.

Fırınların temizlenmeğe mani olmıyacak ve yangın zuhurunu önleyecek şartları haiz olması ve ocakların hava cereyanını münasip şekilde tanzim edecek vusat ve vasıfta olması, kesif tozları bertaraf edebilecek açılır kapanır pencereleri bulunması, ocak ve bacaların temizlenebilecek, duman ve kıvılcımları dışarıya atabilecek yükseklik ve kuturda olması, lazımdır.

B) Bira imalatı kısmı;

I) - Malt tartma ve kırma,
II - Pişirme, kaynatma ve şekerlendirme,
III- Durultma ve soğutma,
IV - Mayalama ve ihtimar,
V - Dİnlendirme kavı,
VI - Süzme,
VII - Hublon muhafaza deposu,
Gibi kısım ve tesisleri ihtiva edecektir,

İhtimar kabları; Alüminyum, emaye, paslanmaz çelik, camlanmış betonarmaden mamul olacak veya bu işte cam, fayans gibi maddelerle kaplanmış ve levhaların arası tecrit edilmiş kablar kullanılacaktır.

Kesif tozların intişarına mani olacak kapalı sistemli tertibat bulunacaktır. Pişirme, kaynatma ve durultmada intişar eden kesif buharı dışarıya çıkarmak için pişirme, kaynatma ve durultma mahallerinde ayrı ayrı bacalar bulunacaktır.

Durultma salonunun tozlu ve bozuk havadan ari olmasını temin edici, toz ve buharların koku verici tesirlerinin, durulan bira şırasına sirayetini önleyici tedbirlerin alınması lazımdır.

Mayalama ve ihtimarda intişar eden karbon dioksit gazının kesafetine ve toplanmasına mani olacak kafi aspirator ve havalandırma menfez ve tertibatı bulunacaktır.

Mayalama ve ihtimar daireleri, çift duvar veya tecritli inşaatı haiz olacaktır. Duvarlar yerden iki metre yüksekliğe kadar yıkanabilir tecritli sıva veya fayans ile döşenmiş olacaktır. Bu dairenin bütün duvarlarının rutubetten müteessir olmıyacak şekilde sıvanmış ve badanalanmış olması lazımdır.

Süzme ameliyesi, enfeksiyonu ve kirliliği önleyici kapalı sistemler ile yapılacaktır. Bu maksatla kullanılacak borular saf bakır, paslanmaz çelik, alüminyum, kauçuk ve plastik gibi bira evsafına ve sıhhate muzir olmıyacak maddelerden yapılacak ve bu boruların içi ve dışı sık sık sodalı ve temiz su ile fırçalanmak suretiyle temizlenecektir.

Bira dinlendirme kavları, çift duvar veya izolasyonlu olacak ve 0 - + 3 C derecelik suhunet temin edilecektir. Soğuk hava cereyanı ile soğutulmayan kavlarda havalandırmayı temin için kafi menfez veya pencereler bulunacak, ve havalandırma için aspiratör kullanılacaktır.

Dinlendirme kavlarının zemini şaplı beton ile döşenmiş olacak, su nüfuz etmiyecek ve birikmesine meydan vermiyecek ve kolaylıkla temizlenecek şekilde meyilli olacaktır.

Yıkama sularının kavdan kolaylıkla ve süratle giderilmesini mümkün kılacak kanal tertibatı bulunacak ve bu tertibatın lağımlar ile, kava koku, buhar ve sair gazlar neşredebilecek diğer yerlerle de bina dahilinde irtibatı olmıyacaktır. Kav duvarları ve tavanının iyi bir şekilde sıvalı ve badana yapılmış olması lazımdır.

Dinlendirme kabları ihtimar kabları evsafında olacak, yalnız bunların üzerleri tamamen kapalı bulunacak ve tazyik müşirlerini ihtiva edecektir.

Dinlendirme kavlarında kullanılacak bira sevk borularının temizliği daimi olarak temin edilecektir. Dinlendirme kavındaki biranın satış ve istihlaki arzedilmeden evvel tortu, maya ve bulanıklık tevlit eden unsurlardan fiziki usullerle ayrılması için süzme cihaz ve tertibatı bulunacak ve bu tertibatın sık sık temizlenmesi temin edilecektir.

Hublonlar; soğutulmuş, ratıp olmayan, zemini tercihan tahta ızgaralı yerlerde kapalı kab veya balyeler içinde muhafaza edilecektir.

Madde 17 - Bira, imlahaneleri, bira fabrikasının müştemelatı olarak fabrika içinde tesis edilebileceği gibi diğer bir mahalde de kurulabilir.

Bira imlahanelerinin aşağıdaki fıkralarda yazılı sıhhi ve teknik evsafı haiz olması lazımdır.

a) İmla dairesi; havadar, duvar ve zeminleri, dinlendirme kavlarında bulunması meşrut evsafı haiz olacaktır.
b) Bira tazyikli kabları, soğutucu, yıkama, doldurma,kapsülleme ve pastörizasyon tesislerini ihtiva edecektir.
c) Şişe yıkama tesisatı, mükerrer sıcak veya soğuk su ile soda ve emsali kostik maddelerle yıkama, çalkalama, püskürtme veya daldırma tertibatını haiz olacak ve şişelerde her türlü tortuyu ve kiri izale edecek tam bir temizlik sağlanacaktır.

Şişelerin yıkanmasında bira terkibine müessir olabilecek veya sağlık bakımından zararlı ve terkibi meçhul maddeler kullanılmıyacaktır. Şişe kapsülleri, toz ve saireden ari, temiz bir halde kapalı kaplarda muhafaza edilecektir.

Madde 18 - Bira fabrika ve imlahanelerinde, biranın fiziki usullerden her hangi birisiyle pastörizasyonunu temin edici tesisat ve tertibatın bulundurulması mecburidir.

Madde 19 - Bira fabrikalarından başka mahallerde tesis edilen imlahanelere bira nakline izole edilmiş ve + 1 ila 5 C derecede soğutulmuş vagonlar veya kamyonlar kullanılacak ve bira ancak reçine parafin ve balmumu gibi biranın terkibine müessir olmayan maddelerin halitesiyle tıla edilmek suretiyle hazırlanmış tahta fıçılara veya saf alüminyum, paslanmaz çelik, emaye veyahut camdan mamul temiz kablara konulacaktır.

Biralar, şişe veya fıçılara imla edilinceye kadar, suhuneti + 1 ila 5 C dereceyi geçmeyen soğuk kavlarda muhafaza edilecektir.

Bilümum bira imlahanelerinde doldurulan fıçıların istihlake arzedilmesine kadar + 1 ila 5 C derecede soğutulmuş muhafaza yerlerinde depo edilmesi mecburidir.

Satışa arzedilecek biralar; fıçı, cam ve içerisi biranın terkip ve evsafına müessir olmayan maddelerle tıla edilmiş teneke kablar, saf alüminyum veya plastik maddelerden mamul kapalı kablara konulacaktır.

Bu kabların kapatılmasında mantar, kalay veya mantarla izole edilmiş teneke kapsül, porselen, alüminyum veya plastik kapaklar kullanılacaktır.

Madde 20 - Bira fabrika ve imlahanelerinin bira imal ve imla edilen dairelerinde bira sanayii ile birlikte yürütülebilecek buz,soda,gazoz,malt hülasası, malt balı, bira mayası ve küsbe kurutmadan maada maddelerin imali memnudur.

Madde 21 - Fabrika ve imlahanelere ait binaların ve katlarının zemindeki suların lağıma sevkini temin edecek ızgara ve sifonlar ve sifon delikleri bulunacaktır. Bina yer altı kanalizasyonu ve enfeksiyon menbaı olan lağım ve kuyu gibi yerlerin tesirinden korunacak şekilde tesis edilmiş bulunacaktır.

Madde 22 - Bira imalatından artacak her türlü bakiyenin tefessühe mahal kalmadan izalesi temin edilecektir.

Madde 23 - Yeni kurulacak bira fabrika ve imlahanelerinin mahallerini gösteren ve yukarıdaki maddelerde zikredilen vasıflara uygun olacak şekilde hazırlanan proje ve planlardan ikişer nüshası, tasdik edilmek üzere tesisten evvel Ziraat Vekaletine verilecektir. Proje ve planların tasdikı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin mütalaası alınarak yapılır.

İKİNCİ KISIM
Bira fabrika ve imlahanelerinin kontrolü ve muayenesi

Madde 24 - Bu Nizamnamenin bir imal ve imlasına ait hükümlerinin tatbikına ve lüzumlu kontrol ve muayenelerinin yapılmasına Ziraat Vekaleti vazifeli ve salahiyetlidir.

Madde 25 - Ziraat Vekaletince bira fabrika ve imlahanelerinin teknik kontrol ve muayenesini yapmak üzere vazifeli kılınacak memurlar, Ziraat Vekaletince bu sahada ihtisası kabul edilmiş mütehassıs elemanlar olacaktır. Bira fabrika ve imlahanelerinin sıhhi bakımdan kontrol ve muayenesi, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilatınca yapılır.

Madde 26 - Bira fabrika ve imlahanelerinin yapılacak kontrol ve muayenelerinde, kontrol ve muayeneyi yapan memurlara, vazifelerini ifa ederken kolaylık göstermeğe ve lüzumlu her türlü malümat ve izahatı verebilecek salahiyetli bir mümessil hazır bulundurmağa müessese sahipleri mecburdurlar.

Madde 27 - Bira fabrika ve imlahanelerinin imal ve imlaya ait faaliyet safhalarını göstermek üzere Ziraat Vekaletince tesbit edilecek nümunelerine göre, imalat kontrol varakalarını doldurmağa veya bu nümunelerde gösterilen malümatı ihtiva eden kayıtları Ziraat Vekaletinin salahiyetli teşkilatınca tasdikli defterlere kayıt ve bu kayıtları üç sene müddetle muhafaza etmeğe müessese sahipleri mecburdurlar.

Her kaynatma için kullanılan malt ve hublon miktarı ile diğer huhubat miktarının imalat kontrol varakalarına veya defterlerine günü gününe kaydedilmesi ve her kontrolda bu defterlerin kontrol ve muayene ile vazifeli memurlara gösterilmesi mecburidir.

Madde 28 - Malt şırası ihzarında kullanılan bilümüm kazanlarla diğer kabların hacımleri ve numaraları, kab üzerine silinmiyecek şekilde yazılmış bulunacak ve bu kabların doluş ve boşalış tarihleri imalat ve imla defterlerine muntazaman kaydolunacaktır.

Madde 29 - Kontrol ve muayene ile vazifeli memurlar lüzum gördükleri zaman imalatın her safhasında tahlil için kafi miktarda nümune alabilirler. Bu numunelerin alındığı bir zabıtla tevsik edilerek numuneleri ihtiva eden kabların ağızları müessese ve mahalli Ziraat teşkilatının mühürleriyle mühürlenir. Numuneleri ihtiva eden kablardan birer adedi salahiyetli müesseselere tahlil ve muayene ettirilmek üzere mahalli Ziraat müdürlüğüne verilir. Diğer numuneler yapılacak tahlillerin raporu alınıncaya kadar müessese tarafından iyi bir surette muhafaza edilir.

Tahlil raporlarının bir nüshası Bira fabrika veya imlathanesi sahibine tebliğ edilir. Fabrika veya imalathane sahibi rapora karşı yedi gün zarfında itirazda bulunabilir.

Bu itiraz üzerine, Ziraat Fakültesi Laboratuvarlarında numunelerin tevdiini mütaakıp derhal yapılacak ikinci ve kati tahlil neticesine göre kanuni muamele yapılır.

DÖRDÜNCÜ FASIL
Müteferrik hükümler

Madde 30 - Bu Nizamnamenin bira imal ve imlasına ait hükümlerine aykırı hareket eden müesseseler hakkında 4250 sayılı kanunun 5451 sayılı kanunla muaddel 29 uncu maddesi hükümleri tatbik olunur. Bira fabrika ve imlahanelerinin kontrol ve muayenesi ile tavzif edilen Ziraat Vekaletinin salahiyetli teşkilatı tarafından, bu Nizamname hükümlerine aykırı hareket eden bira imalatçı veya imlacıları hakkında Nizamnameye aykırı görülen hususlar,mahallinde tutulacak zabıtla tesbit edilerek gerekli kanuni takibatın yapılması için keyfiyet yazı ile mahalli Cumhuriyet müddeiumumiliklerine bildirilir.

Madde 31 - Gıda maddelerinin ve umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımın hususi vasıflarının gösteren Nizamnamenin bu Nizamnameye uygun bulunmayan hükümleri kaldırılmıştır.

Muvakkat madde - Bu Nizamname ile Ziraat Vekaletine verilmiş olan vazife ve salahiyetler, Ziraat Vekaletince bu maksatla teşkilat kuruluncaya kadar, İnhisarlar Umum Müdürlüğünce ifa ve istimal edilir.

Madde 32 - İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 6552 sayılı kanunla değiştirilen birinci maddesine müsteniden tanzim ve Devlet Şürasınca tetkik edilmiş bulunan bu Nizamname hükümleri, Resmi Gazete ile neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.

Madde 33 - Bu Nizamname hükümlerini, icra Vekilleri Heyeti yürütür.