Mevzuat
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 12.8.1928, No : 7044
Dayandığı Kanunun Tarihi : 28.4.1926, No : 831
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 29.8.1928, No : 976
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 3,Cildi:9, S : 793

Madde 1 - İhtiyacatı ammeyi temine mahsus suların tedarik ve idaresi belediyelere ve belediye teşkilatı olmıyan mahallerde ihtiyar meclislerine tevdi edildiğine göre bu kabilden olan vakıf sular da atideki esaslar dairesinde belediyelere veya ihtiyar meclislerine devrolunur.

Madde 2 - Devredilecek vakıf sular başlıca dört kısma ayrılır.

A - Doğrudan doğruya ve müstakillen bir vakıf suretinde yapılmış ve ihtiyacatı ammeyi temine mahsus olanlar,

B - Başka hayrat ile alakadar bulunanlar,

C - Başka hayrat ile alakadar olmakla beraber vakıfın evlat ve ensabına da menafii mahsusa temin etmekte olanlar,

D - Başka hayratı olmamakla beraber muayyen miktarı veya fazlası mütevelli veya evlada ait bulunanlar.

Madde 3 - Maddei sabıkada muharrer aksamdan (A) fıkrasında muharrer su vakıflarına ait akar, arazi, eşçar ve tenmiyesi meşrut nukut- peşin tahsil edilmiş ve kanunun neşrinden muahhar müddete ait bulunmuş bedeli icarlar da dahil olduğu halde -cümlesi kontrato, deyin senedatı,tapu evrakı gibi vesaikle ve bütün hukuk ve vecaibiyle birlikte belediye veya ihtiyar meclislerine devrolunur.

Gerek sular, gerek akarat ve müessesat bu namlara tashihen ve tebdilen tapuya raptedilir.

Madde 4 - Vakıf suların ve bunlara mevkuf akar, arazi ve sairenin imar ve ihyası için sarfedilmiş paralar aranılmaz.

Madde 5- İkinci maddenin B,C,D fıkralarında yazılı sular iki hal arzeder:

1 - Vakfın umumi varidatından veya akarlarından su için muayyen bir miktar veya bir kısmı vakıf tarafından tefrik ve tahsis edilmiş olanlardır ki bunlar, vakfın başkaca hayratı olduğuna bakılmıyarak, ikinci maddenin "A" fıkrasında muharrer olanlar gibi bila kaydüşart devrolunurlar.

Su için muayyen akar, arazi ve saire gösterilmemekle beraber varidattan muayyen bir kısmı sulara ait olan veya varidatı bir nisbet üzerinden taksimi meşrut bulunan vakıfların varidatının, her sene gayesinde tesbitinden ve masarifi istihsaliyenin tenzilinden sonra bakıyesi vakıfın tayin ettiği şerait dairesinde taksim edilerek sulara ait miktarı belediyeye veya ihtiyar meclislerine verilir.

2 - Su işleri için muayyen varidat gösterilmemiş veya umumi varidat üzerinden malüm nispette hisse ayrılmamış bulunanlardır ki bunlar mülhak vakıflardan ise muhasebeleri,mazbut vakıflardan ise idarenin kuyudu esas tutularak son on sene zarfındaki varidat ve masarifi tesbit ve masrafın sulara ait kısmı tefrik edilerek bir senelik miktarı vasatisi, her sene ait olduğu belediyeye veya ihtiyar meclisine maktuan evkaf idaresinden veya mütevellisi tarafından tediye olunur.

Bu vasati miktar evkaf idarelerince 1929 mali senesi nihayetine kadar tesbit olunacaktır.

Madde 6 - Belediyelere veya ihtiyar meclislerine devirden müstesna olan sular ve müessesatı şunlardır :

A - Müstakil suyu olan vakıf değirmen ve hamamlar gibi vakfa ait akarların ihtiyacına veya tarla ve bahçelerin sulanmasına yarıyan irat nevinden sular ile bu emlak,arazi veya akaratı vakfiye derununda bulunan şehir ve köylere isale edilmemiş sular ve bunların mevkufatı:

B - Mesdut tekke ve zaviyelerde olduğu gibi umumun istifadesi için isale edilmemiş hususi mahiyette ve kapalı yerlerde bulunan sular ve bunların mevkufatı;

C - Umumun istifadesi için yapılmış,fakat isale suretiyle getirilmemiş olan kuyular,küpler ve bunların mevkufatı.

Madde 7 - Abidattan madut olan sebil, çeşme ve şadırvan suları belediyelere veya ihtiyar meclislerine devredilen sulardandır.

Madde 8 - (Değişik: 22.2.1946 - 3/3819 K.)
Kanunun yayımından önce mevcut olup da belediyelere veya köylere devrolunan vakıf sulardan faydalanan vakıf hayrat ile akarların suları, belediyelerce ve köylerce parasız olarak verilir.

Eskiden mevcut olup da vakıf sulardan faydalanmakta iken harap olan ve sonradan Vakıf İdaresince tekrar yapılan vakıf hayrat ve akarlar da aynı hükme bağlıdır.

Belediyeler veya köylerce ister değişiklik yapılmak veya düzenlenmek suretiyle olsun, ister eskileri bırakılarak yenileri meydana getirilmek suretiyle olsun akıtılacak sulardan yukarıki fıkralarda yazılı vakıflar yine parasız olarak faydalanırlar.

Madde 9 - MÜlhak vakıflardan sular için meşrut olup da halen kafi derecede olmıyan muhassasatı kadime vakıflarının varidatı müsait olduğu surette vakfın diğer cihatı hayriyesi de nazarı itibara alınarak muhassasatı mezküre imkan derecesinde müdüriyeti umumiyece tezyit edilecektir.

Madde 10 - Belediye ve köylere devri icap eden suların mevkufatından sular hakkındaki kanunun neşrinden sonra evkafça nakde tahvil ve yahut istibdal edilmiş bulunanların bedelatı belediye ve köylere devrolunur .

Madde 11 - Şurayı Devletçe görülmüş olan bu nizamname neşri tarihinden muteberdir.

Madde 12 - Bu nizamname hükümlerinin İcrasına Başvekil, Dahiliye,Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri memurdur.

12.8. 1928 TARİH ve 7044 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

         Ek ve Değişiklik Getiren Tüzügü            
                                    
          Yürürlüğe Koyan Kararnamenin             
                                    
   -----------------------------------------------------------    
                                    
                                    
                Farklı Tarihte             
    Tarihi   Numarası  Yürürlüğe Giren    Yürürlüğe     
                 Maddeleri     Giriş Tarihi    
                                    
   -----------------------------------------------------------    
                                    
   22.2.1946     3/3819   --         7.3.1946     
                                    
   ---------------------------------------------------------------  
                                    
    12.8.1928 TARİH ve  7044  SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI    
                                    
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     
                                    
    TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE     
                                    
   --------------------------------------------------------------   
                                    
         Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü            
                                    
         Yürürlüğe Koyan Kararnamenin             
                                    
   --------------------------------------------------------------   
                                    
                  Farklı Tarihte   Yürürlüğe    
   Tarihi   Numarası    Yürürlüğe Giren   Giriş Tarihi   
                   Maddeleri             
                                    
   --------------------------------------------------------------