Mevzuat
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 31.3.1978, No: 7/15271
Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No: 1475
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15.5.1978, No: 16288
Yayımlındığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 17, S. 136

Kapsam:
Madde 1 -
Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı bu Tüzükte düzenlenmiştir.

Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı:
Madde 2 -
Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı, ilke olarak İş ve İşçi Bulma Kurumunca yapılır.

Ancak, Kurum örgütü yoksa veya örgütü olup da haberleşme ve işçilerin işyerlerine gitme güçlükleri gibi nedenlerle Kurum aracılığı etkili olamıyorsa, tarım aracılığına izin verilebilir.

Aracıların işçilerden ücret almaları yasaktır.

Aracının tanımı:
Madde 3 -
Tarımda iş ve işçi bulmak için İş ve İşçi Bulma Kurumunca izin verilen gerçek ve tüzel kişiler aracı sayılırlar.

Ayrıca, tarım iş kolundaki işveren veya işçilerin kendilerinin yahut çeşitli teşekküllerinin veya kamu yararına çalışan veya hayır işleriyle uğraşan derneklerin yahut bunların kendi çevrelerinde kuracakları örgütlerin tarımda iş ve işçi bulma işleriyle uğraşmalarına İş ve İşçi Bulma Kurumunca izin verilebilir.

Aracıda aranacak nitelikler:
Madde 4 -
Aracılık yapacak gerçek kişilerde aranacak nitelikler şunlardır:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını bitirmiş olmak,
c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
d) Ağır hapis, kasıtlı bir suçtan dolayı altıay veya daha fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasına hükümlü bulunmamak,
e) Okur yazar olmak.

Aracı belgesi:
Madde 5 -
Tarımda iş ve işçi bulma işleriyle uğraşacak olanlar İş ve İşçi Bulma Kurumuna yazılı olarak başvururlar. Başvurusu uygun görülenlere,İş ve İşçi Bulma Kurumunca aracı belgesi verilir.

Aracı belgesinin geçerlik süresi:
Madde 6 -
Aracı belgeleri bir yıl süre ile geçerlidir. Bu süre sonunda aracılığı sürdürmek isteyenlerin belgeleri, sakınca görülmezse, Kurumca yenilenebilir.

Aracı sicili:
Madde 7 -
Kurumca her aracı için bir aracı sicili düzenlenir. Bu sicilin içeriği İş ve İşçi Bulma Kurumunca saptanır.

Aracı sicilleri İş ve İşçi Bulma Kurumunda saklanır.

Aracılığın devredilemiyeceği:
Madde 8 -
Aracılık, yalnız aracı belgeleri almış olanlarca yapılır; başkasına devredilemez, vekalet yoluyla da yürütülemez.

Sözleşme düzenlenmesi:
Madde 9 -
İşveren ile aracı arasında, aracının işverenden alacağı ücret ve çalışma koşulları, aracının ve işverenin karşılıklı yükümlülükleri, örneği Kurumca düzenlenen bir sözleşmeyle belirlenir.

Sözleşmenin bir sureti Kurumda saklanır.

Rapor verme:
Madde 10 -
Aracı, belgesini aldığı Kurum örgütüne altı ayda bir rapor vermekle yükümlüdür.

Bu raporun içeriği ve biçimi İş ve İşçi Bulma Kurumunca belirlenir.

Aracılık belgesinin geri alınması:
Madde 11 -
10 uncu maddede sözü edilen raporu süresi içinde vermeyen, raporda gerçeğe aykırı bilgi veren, iş bulduğu işçilerden ücret alan, 12 nci maddeye göre yapılacak denetim sonucunda aracılık yapmasında sakınca görülen, 4 üncü maddede yazılı nitelikleri yitiren ve 8. madde hükümlerine uymayan, aracılığı başkasına devreden aracıların belgeleri Kurumca geri alınır.

Durum, Kurum örgütüne bildirilir.

Aracılık belgesi verilenler ve geri alınanlar Kurumca yerel gazete'de duyurulur.

Belgesi geri alınan aracılara, yeniden belge verilmez.

Denetim:
Madde 12 -
Aracıların denetimine ilişkin yöntemler Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

Yürürlük:
Madde 13 -
25/8/1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 85 ve 86 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımından üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 14 -
Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.