Mevzuat
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.8.1963, No : 6/2074 (1)
Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1957, No : 6968
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 10.9.1963, No : 11501
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 2, S. 1819

(1) 9.12.1974 tarih ve 7/9293 sayılı Kararname ile bu Tüzük'te geçen mütehassıs deyimi uzman, ihtisas deyimi uzmanlık, Tarım Bakanlığı deyimi Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Tüzüğün kapsamı

Madde 1 - Tarım Bakanlığına bağlı Zirai Mücadele Enstitüsü ve istasyonlarında teknik eleman olarak çalıştırılanların ihtisaslarını ne şekilde yapacakları; asistan, başasistan, mütehassıs ve laboratuvar şefi ünvanlarını ne suretle alabilecekleri bu Tüzükte gösterilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Asistanlık

Madde 2 - Zirai Mücadele Enstitüsü ve istasyonlarında asistan ünvanını alabilmek için aşağıdaki şartları haiz olmak gerektir :

a) Ziraat, Orman veya Tabii İlimler Fakülteleri mezunu olmak (Bunların, asistan olarak çalışacakları branşla ilgili dersleri mezun bulundukları fakültelerde almış olmaları şarttır);
b) Yaşları 30 u geçmemiş olmak.

Madde 3 - (Değişik 9.12.1974 - 7/9293 K.)
Asistanlar, zirai mücadele enstitüsü ve istasyonlarında mevcut laboratuvarların ihtiyaçları gözönünde tutulmak ve uzmanlık dalları belirtilmek suretiyle görevlendirilirler.

Uzmanlık dalları Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca saptanır.

Madde 4 - (Değişik: 9.12.1974 - 7/9293 K.)
Asistanlık süresi iki yıldır.

Asistanlar, ilk yıl içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere laboratuvarlarını, kendi uzmanlık dalları içindeki laboratuvarlar arasında olmak kaydiyle müessese müdürünün başkanlığında o uzmanlık dalı içinde kıdem sırasına göre enstitü veya istasyonun laboratuvar şeflerinden ve bulunmadığı takdirde uzmanlarından kurulacak beş kişilik komisyonun kararı ve Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının onayı ile değiştirilebilirler.

Şu kadar ki; komisyonda asistanın ayrılmak ve girmek istediği laboratuvar şeflerinin de bulunması şarttır.

Laboratuvar değiştirilmesi asistanlık süresinin uzatılmasına sebep olamaz.

Madde 5 - (Değişik : 9.12.1974 - 7/9293 K.)
Laboratuvar şefleri yanlarında çalışan asistanların görevlerine bağlılık, çalışma, mesleki bilgi, teknik yeterlik, idari yetenek ve ahlaki durumları hakkında her yıl 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirmek suretiyle hazırladıkları yeterlik fişini enstitü veya istasyon müdürlüğüne verirler. Bu fişte 70 (yetmiş) not alanlar yeterli sayılırlar.

Birinci yıl sonunda, yukarıki fıkra gereğince yetersiz oldukları anlaşılanlara, enstitü veya istasyon müdürlüğünce yazılı uyarma yapılır.

İkinci yıl sonunda asistanın durumu, laboratuvar şefi tarafından verilmiş olan yeterlik fişleri ile asistanın kendi çalışma konuları hakkında verdiği raporlar ve varsa diğer belgeler gözönünde tutularak 4 üncü maddede yazılı komisyonca incelenir; varılacak sonuç Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başasistanlık

Madde 6 - (Değişik: 9.12.1974 - 7/9293 K.)
Komisyon kararında yeterli olduğu belirtilenlere, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca başasistan unvanı verilir.

Yetersiz oldukları anlaşılanlar, Bakanlıkça mücadele enstitü ve istasyonlarından alınırlar.

Madde 7 - (Değişik: 9.12.1974 - 7/9293 K.)
Başasistanlık süresi en az üç yıldır. Başasistanlar, uzmanlık veya doktora yapma isteklerini, müesseseleri aracılığıyla Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bildirirler. Başasistanlık görevine başladıkları günden itibaren beş yıl içinde uzman olamayan veya 6 yıl içinde doktorasını veremiyen başasistanlar enstitü veya istasyon müdürünün önerisi üzerine Bakanlıkça zirai mücadele enstitü ve istasyonlarından alınabilir veya yine aynı yerde başasistan olarak çalıştırılabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mütehassıslık ve laboratuvar şefliği

Madde 8 - Tarım Bakanlığı, ihtisas veya doktora yapmak isteyen adayın müracatını üniversitenin ilgili fakültelerine bildirir.

İhtisas veya doktora konusu, ilgili fakülte ile Tarım Bakanlığı arasında müştereken tesbit edilir.

Madde 9 - Mütehasıs unvanı, üniversitelerin ilgili fakültelerinin yürürlükte olan ihtisas veya doktora yönetmeliklerine göre iktisap edilir.

Şu kadarki, ilgililerin batı dillerinden en az birinden aynı fakültece yapılacak sınavda başarı göstermiş olmaları da şarttır.

Madde 10 - (Değişik: 9.12.1974 - 7/9293 K.)
Yurt dışından alınan uzmanlık (master ve eşitleri dahil) belgeleri veya doktora diplomaları, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydiyle geçerlidir.

Yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin ilgili fakültelerinde zirai mücadele konusunda, daha kısa süre içinde uzmanlık veya doktorasını yapmış olanların, mücadele enstitü veya istasyonlarında uzman unvanını alabilmeleri; bu Tüzükte asistan ve başasistanlık için kabul edilen asgari süreleri doldurmuş olmalarına bağlıdır.

Bu sürenin hesabında uzmanlık veya doktora süreleri de gözönünde tutulur.

Süre tamamlanıncaya kadar bunlar başasistan olarak görevlendirilirler.

Madde 11 - Mütehassıs veya doktor unvanlarını kazananlar Zirai Mücadele Enstitüsü ve istasyonlarında mütehassıs sıfatiyle görevlendirilirler.

Madde 12 - Zirai Mücadele Enstitüsü ve istasyonlarında laboratuvar şefi unvanı, bu Enstitü ve istasyonlarda en az bir yıl başarı ile mütehassıs olarak çalışmış olanlara, Tarım Bakanlığınca verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son hükümler

Geçici madde - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce Zirai Mücadele Enstitüsü ve istasyonlarında asistan, başasistan, mütehassıs ve laboratuvar şefi olarak çalışanların bu unvanları saklıdır.

Madde 13 - 6968 sayılı kanunun 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 14 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                        
       10.8.1963 TARİH ve 6/2074 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
       İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
       TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
            Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü             
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                     Farklı Tarihte      Yürürlüğe   
  Tarihi      Numarası      Yürürlüğe Giren     Giriş Tarihi  
                     Maddeleri               
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
 9.12.1974     7/9293         ---          22.1.1975