Mevzuat

(Tebliğ No: 2002/41)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1–

Kapsam
Madde 2-
Bu Tebliğ, uygulamada görev alan kurum ve kuruluşların belirlenmesini, tarımsal üretimle iştigal eden çiftçi seçiminin esaslarını, çiftçi kayıtlarının düzenlenmesini, ödeme tutarının tespitinde esas alınacak tarım arazisi büyüklüğüne ilişkin kriterleri ve ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Hukukî dayanak
Madde 3-
Bu Tebliğ, 14/06/2002 tarihli ve 24785 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 2002/4165 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Tebliğde geçen;

Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
Devlet Bakanlığı : Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığını,
Müsteşarlık : Hazine Müsteşarlığını,
Bakanlık Merkez Teşkilâtı : Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığını,
Teftiş Kurulu Başkanlığı : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,
Bilgi İşlem Merkezi : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezini,
İl/İlçe Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüğünü,
Banka : T.C. Ziraat Bankası A.Ş.`yi,
Tarım Arazisi : Gerçek kişilerin tarımsal üretim kaynaklarını kullanarak üzerinde tarımsal faaliyet yürüttüğü taşınmazı [Kadastro geçmiş birimlerde (köy/mahalle) tapu kayıtlarında, kadastro geçmemiş birimlerde ise tespit komisyonu keşif raporlarında tarım arazisi vasfı bulunan taşınmazı],
Tarımsal Faaliyet : Tarım arazisi üzerinde fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanarak yapılan bitkisel üretimi,
Çiftçi : DGD ödemesi ve Çiftçi Kayıt Sisteminin oluşturulması uygulamasında belirlenen usul ve esaslara göre fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle tarımsal üretimle iştigal eden ve doğrudan gelir desteği ödemesinden yararlandırılacak olan 18 yaşını doldurmuş (reşit) gerçek kişileri,
İl Tahkim Komisyonu : Tarımdan sorumlu Vali Yardımcısının başkanlığında, Millî Emlâk Müdürü, Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Ziraat Odaları temsilcilerinden (Ziraat Odasının olmadığı yerlerde oda temsilcisi aranmaz) oluşan komisyonu (ormanlık alanlarda Orman Bakanlığı temsilcileri de bu Komisyona dahil edilir.),
İlçe Tahkim Komisyonu : Kaymakamın başkanlığında, Mal Müdürü, Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Ziraat Odaları temsilcilerinden (Ziraat Odasının olmadığı yerlerde oda temsilcisi aranmaz) oluşan komisyonu (ormanlık alanlarda Orman Bakanlığı temsilcileri de bu Komisyona dahil edilir.),
İl/İlçe Tespit Komisyonu : Kadastro geçmemiş birimler (köy/mahalle) için il ve ilçelerde; İl/İlçe Müdürlüğü teknik elemanının başkanlığında, İl/İlçe Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Ziraat Odaları temsilcilerinden (Ziraat Odasının olmadığı yerlerde oda temsilcisi aranmaz) ve Köy/Mahalle Muhtarlarından oluşan komisyonu (gerektiğinde Orman Bakanlığı temsilcileri de bu Komisyona dahil edilir.),
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) : DGD ödemeleri için esas teşkil edecek, Bakanlık Merkez Teşkilâtı, İl/İlçe Müdürlükleri ve çiftçi bileşenlerinin bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda müşterek çalışmalarının gerçekleştiği ve Bilgi İşlem Merkezinde veri tabanının oluşturulacağı kayıt sistemini,
Çiftçi Kayıt Formu : DGD ödemelerine esas teşkil edecek ÇKS`nin oluşturulabilmesi için başvuru sahibi çiftçilerden talep edilen ve bir örneği EK 1`de yer alan anket formunu,
İcmal 1 : İlçe Müdürlüğü tarafından ÇKS`deki bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında hazırlanacak ve bir örneği EK 2`de yer alan belgeyi,
İcmal 2 : İlçe Müdürlüğü tarafından ÇKS`de bulunan İcmal 1`deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında hazırlanacak ve bir örneği EK 3`te yer alan belgeyi,
İcmal 3 : İl Müdürlüğü tarafından ÇKS`de bulunan İcmal 2`deki bilgilere göre her il için ilçe detayında hazırlanacak ve bir örneği EK 4`te örneği yer alan belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları

Görevli kurum ve kuruluşlar
Madde 5-
ÇKS ve DGD ödemesi uygulaması, Bakanlık Merkez Teşkilâtı, İl/İlçe Müdürlükleri ve Müsteşarlık tarafından yürütülür.

Ödeme yapılacak çiftçiler
Madde 6-
Ödemeler, bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre ÇKS`ye dahil olan çiftçilere yapılır.

Ödeme miktarı ve ödemeye esas arazi büyüklüğü
Madde 7-
Ödeme miktarı, dekar başına 13.500.000.-TL`dir. Çiftçilere, yılı içerisinde işledikleri tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak, 500 dekara kadar (500 dahil) DGD ödemesi yapılır. Toplamı bir dekarın altında olan arazilere ödeme yapılmaz.

Ödemeler için gerekli finansman
Madde 8-
DGD ödemeleri için gerekli finansman, yılı bütçesinin "Tarımsal Destekleme Politikalarının Geliştirilmesine İlişkin Hizmetler" harcama kalemine tahsis edilen ödenekten karşılanır. Ödemeler, Müsteşarlık tarafından kaynak aktarılmasını müteakip, İl/İlçe Müdürlüklerince ÇKS`den alınan onaylı İcmal 1`ler üzerinde yer alan miktara göre, Banka aracılığıyla, nakden veya hesaben, doğrudan çiftçilere yapılır. Çiftçilere yapılan ödeme tutarının % 0,5`i Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. Ödemelere ilişkin usul ve esaslar, Müsteşarlık ile Banka arasında yapılacak protokolle belirlenir. 2002 yılı DGD ödemelerine, müracaat eden çiftçilere ait bilgilerin, Bilgi İşlem Merkezindeki kayıt sistemine girişinin ve kontrollerinin tüm il ve ilçelerde tamamlanmasını ve ön denetiminin bitirilmesini müteakiben başlanır. İllere ait ödeme plânı Bakanlık ve Müsteşarlık tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama Şekli

DGD ödemesi için ÇKS`nin oluşturulması
Madde 9-
DGD ödemesi ülke genelinde uygulanır. DGD ödemesi yapılacak çiftçilerin belirlenebilmesi için, bu ödemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin, 01/10/2002 Salı günü mesai saati bitimine kadar, İlçe (Merkez İlçede ise İl) Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. İlçe Müdürlükleri, köy/mahalle seviyesinde belli bir sıraya göre kayıt işlemlerini yaparak müracaatları değerlendirir. Bu süre içerisinde, istenen belgelerle müracaat etmeyen çiftçiler, 2002 yılı DGD ödemelerinden yararlanamazlar.

İlçe Müdürlükleri, müracaatların kabulünün başlamasıyla birlikte eşzamanlı olarak, çiftçi kayıt sistemine veri giriş işlemlerini de yaparlar.

Birden fazla ilçe sınırları dahilinde tarımsal faaliyet sürdüren çiftçiler, DGD ödemelerinden yararlanmak için, başvurularını ikamet ettikleri yerde arazileri varsa bu yerleşim birimine yoksa arazinin bulunduğu İlçe (Merkez İlçede ise İl) Müdürlüğüne yaparlar. Çiftçiler, birden fazla yere başvuru yapamazlar. Başvuru yapılan İlçe Müdürlüğü, tarım arazilerinin bulunduğu İlçe Müdürlükleri ile yazışarak bu Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen belgelerin teyidini talep eder. Bu bilgi; toplam arazi büyüklüğünün tespiti açısından, arazilerin bulunduğu İlçe Müdürlüklerinin kayıtlarında muhafaza edilir. Çiftçilerin ikamet ettiği ilçelerden toplanan ve DGD ödemelerine esas olacak bilgiler İl Müdürlüklerine gönderilir.

İkamet ettiği İl ve/veya İlçe sınırları dışında arazisi olup da toplam 500 dekardan fazla arazi için DGD ödemesi aldığı tespit edilenler hakkında 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun" hükümleri uygulanır.

Çiftçiler, ÇKS`ye dahil olabilmek için tarımsal faaliyette bulundukları tarım arazilerinin tamamını beyan ederler ve müracaatları sırasında teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Haksız yere yapıldığı anlaşılan DGD ödemesinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye DGD ödemesinin yapıldığı tarihtir.

İl/İlçe Müdürlüklerinin görev ve yetkileri
Madde 10-
İlçe Müdürlükleri;

Çiftçi Kayıt Formunu (EK 1) çiftçilere dağıtır.

Başvuru sahipleri tarafından doldurulan Çiftçi Kayıt Formunu ve bu Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen diğer belgeleri teslim alır.

Her çiftçi için bir dosya açar ve çiftçilerden talep edilen belgeleri bu dosyada muhafaza eder.

Başvuran çiftçilerin tarım arazilerini Çiftçi Kayıt Formuna göre tespit eder, bu formdaki bilgilerin ÇKS`ye girişini yapar ve İcmal 1`leri (EK 2) düzenler.

İcmallerde belirlenen toplam köy ve ilçe arazisi miktarı ile mevcut istatistikî bilgileri karşılaştırır, icmaller ile mevcut istatistikî bilgiler arasında bir uyumsuzluk olması hâlinde bunun nedenlerini tespit ederek, kayıtların sağlıklı olmasını temin eder.

Tüm İcmal 1`leri ilçe merkezlerinde, her köyün/mahallenin İcmal 1`ini ise kendi köyünde/mahallesinde, Bakanlıkça yayımlanacak uygulama genelgesindeki iş takvimine göre, 10 gün süreyle askıda bırakır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saatini tutanağa bağlar. Tutanağın Muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanmasını sağlar.

İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın veya askı süresince herhangi bir itirazın bulunmaması hâlinde, İcmal 2`yi düzenleyip onaylayarak İl Müdürlüğüne gönderir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak herhangi bir itiraz değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

İcmal 1`lerin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan itirazları, askı süresinin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde değerlendirir. Değerlendirme sonucunda, düzeltilen icmaller esas alınarak hazırlanacak olan İcmal 2`leri onaylayarak İl Müdürlüğüne gönderir.

Değerlendirme sonucunda İcmal 1`ler düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal 1`ler oluşturulamaz ise durumu İlçe Tahkim Komisyonuna intikal ettirir. İlçe Tahkim Komisyonunca çözümlenemeyen vak`alar İl Tahkim Komisyonuna gönderilir. İl Tahkim Komisyonunca çözümlenemeyen vak`alar ise Bakanlık Merkez Teşkilâtına gönderilir. Bakanlık Merkez Teşkilâtı, gerekli gördüğü vak`aları ve ilgili personele yönelik herhangi bir cezaî sorumluluk gerektiren hususları Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirir.

İl Müdürlükleri;

Merkez İlçelerde, İlçe Müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar.

Merkez İlçe İcmal 2`sini diğer ilçelerden gelecek İcmal 2`lerle birlikte İcmal 3`ün oluşturulması için muhafaza eder.

İcmal 2`lerde gerçeğe aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunmaması hâlinde, İcmal 3`ü hazırlar ve İcmal 2 ve 3`leri kayıt ve ön denetim yapılması için Bakanlık Merkez Teşkilâtına gönderir.

İlçe Müdürlüklerinden alınan İcmal 2`lerde gerçeğe aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda sorunları çözmeye çalışır. Çözülemeyen sorunları, çözüme kavuşturulmak üzere, İl Tahkim Komisyonuna bildirir. İl Tahkim Komisyonunda çözümlenemeyen vak`alar ise Bakanlık Merkez Teşkilâtına gönderilir. Bakanlık Merkez Teşkilâtı, gerekli gördüğü vak`aları ve ilgili personele yönelik herhangi bir cezaî sorumluluk gerektiren hususları Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirir.

DGD ödemesinden faydalanmak üzere müracaat eden çiftçilere ait bilgilerin ÇKS`ye girişi sonrası askı süresini müteakip düzeltmelerin tamamlanarak icmallerin kesinleştirilmesinin ardından, İcmal 2 ve 3`lerin Bakanlık Merkez Teşkilâtına gönderilmesi işlemini tamamlayarak, bu durumu ön denetimin başlatılabilmesi için Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirir. Bu tarihten itibaren 30 gün içerisinde, Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek Müfettişler tarafından, örnekleme yöntemiyle, ön denetim yapılır. Ön denetimler sonrasında, denetimler sırasında gerçeğe aykırı beyan tespit edilip edilmediği, edilmiş ise kimlere ilişkin olduğu, bir yazı ile İl/İlçe Müdürlüklerine bildirilir. İl/İlçe Müdürlükleri kendilerine bildirilen ön denetim başlama tarihini takip eden 30 gün sonraya rastlayan güne kadar, ön denetim yapan Müfettişlerce kendilerine aksine bir bildirim yapılmaması hâlinde, DGD ödemesine engel bir durumun olmadığı anlaşılır. Ön denetim yapılan veya yapılmayan İllerde/İlçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön denetimin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tâbidir.

İl/İlçe Müdürlüklerinde toplanan ve DGD ödemesinden faydalanan çiftçilere ait il icmalleri Bakanlık Merkezinde toplanır. Bakanlık, ülke geneline ait bu bilgileri, istatistikî amaçla ÇKS`yi oluşturmak ve tarımsal politikalarda kullanmak üzere değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamanın Denetimi

Ödemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler
Madde 11-
DGD ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. DGD uygulamasına ilişkin yapılacak ön denetim ve denetimler Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır. Ayrıca, Teftiş Kurulu Başkanlığı ilgili personele yönelik herhangi bir cezaî sorumluluk gerektiren hususları inceler ve soruşturur.

Ön denetim, örnekleme yöntemiyle belirlenecek il, ilçe, köy veya mahallelerde, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır. Bu denetimler sırasında, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Formunda beyan ettikleri bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi hâlinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, ilgili memurlar hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Müfettişler, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere DGD ödenmesine neden olanlar ile haksız yere DGD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler yapılır.

Haksız yere DGD ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi hâlinde, haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun" hükümleri çerçevesinde geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen veya düzenlenmesine neden olan veya ödemelerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiler de geri alınacak tutarların ödenmesinde müteselsilen sorumlu tutulurlar. Haksız yere yapılan ödemelerin geri alınamaması hâlinde, bu ödemelere neden olan kamu görevlileri hakkında Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Ayrıca, haksız yere ödemeye sebep olan kamu görevlileri hakkında gerekli yasal işlemler de yürütülür.

Tahkim komisyonlarının teşkili
Madde 12-
Uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi amacıyla, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, ülke genelinde tarımsal faaliyette bulunulan tüm İl ve İlçelerde İl/İlçe Tahkim Komisyonları oluşturulur.

Tahkim Komisyonlarının görevleri
Madde 13-
Tahkim Komisyonları;

a) Bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir.
b) Hazırlanacak olan çalışma plânına ve gündeme göre toplanır.
c) Bu Tebliğ hükümleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çalışır ve karar alır.
d) En az üç üye ile toplanır ve en az üç üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alır. Komisyonun üçten fazla üye ile toplanması hâlinde, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik hâlinde, Komisyon Başkanının oyu iki oy olarak kabul edilir.
e) Alınan kararları ilgili kurumlara tebliğ eder ve uygulanmasını takip eder.
f) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukukî işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur.
g) Tespit Komisyonu çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi ve zamanında bitirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
h) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların 5 yıl süreyle DGD ödemelerinden faydalandırılmamasını karara bağlar.
i) DGD ödemesinden faydalanmak üzere müracaat eden çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS`ye girilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.
j) İlçe Müdürlüğünün intikal ettirdiği konular, İlçe Tahkim Komisyonu tarafından incelenir ve yerinde tespit yapılır.
k) İl Tahkim Komisyonu; Merkez İlçede, İlçe Tahkim Komisyonunun görevlerini de yapar.

Kadastro geçmemiş birimlerde (köy/mahalle) Tespit Komisyonlarının teşkili
Madde 14-
Uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, ülke genelinde tarımsal faaliyette bulunulan kadastro geçmemiş birimlere (köy/mahalle) ait tüm İl ve İlçelerde İl/İlçe Tespit Komisyonları oluşturulur.

Tespit Komisyonu; kadastro geçmemiş köylerde/mahallelerde DGD ödemesinden faydalanmak üzere İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat eden çiftçilerin fiilen tarımsal faaliyette bulundukları tarım arazilerini, bu Tebliğin 16 ncı maddesinin (b) bendi hükmünün yerine getirilip getirilmediğini göz önüne alarak, yerinde tespit eder ve 2001 yılında hazırlanan keşif raporunu da dikkate alarak, 2002 yılı keşif raporunu düzenler. 2002 yılı keşif raporu, 2001 yılında müracaat etmiş olan çiftçilere ait arazi kayıtları için Tespit Komisyonu tarafından verilen parsel numaraları aynı olacak şekilde düzenlenir. Bu rapor, İl/İlçe Müdürlüklerinde açılan ilgili çiftçiye ait dosyada muhafaza edilir. Keşif raporuna, Kadastro Geçmemiş Birimler Tespit Formu, Tespit Komisyonu Krokisi ve varsa Tapu Zabıt Kaydı eklenir.

Tespit Komisyonu; kadastro geçmemiş birimlerden (köylerden/mahallelerden) DGD ödemesinden faydalanmak üzere İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat eden çiftçilere ait toplam tarım arazisi büyüklüğünü dikkate alarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu birimlere yönelik tahminî çalışmalardan, haritalardan ve diğer kamu kurumlarından elde edilecek her türlü bilgi ve belgelerden faydalanarak karşılaştırma yapar. İl Müdürlüğü, bu işler çerçevesinde, arazi alan tespit cihazları tedarik edebilir ve Bilgi İşlem Merkezi ile temasa geçerek kuracakları Uzaktan Algılama Sistemi ile kontrol ve tespitler yapabilir. Toplam tarım arazisi büyüklüğü ile başvuru yapan çiftçilere ait tarım arazisi büyüklüğü arasında, % 5 veya daha fazla fark olması hâlinde, İl/İlçe Müdürlüğü konuyu Tahkim Komisyonuna bildirir. İl/İlçe Tahkim Komisyonu, doğru kayıtların alınması hususunda gerekli tedbirleri alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Başvurular Sırasında İstenecek Bilgi ve Belgeler

İstenecek bilgi ve belgeler
Madde 15-
DGD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin aşağıda belirtilen belgeleri, başvuru sırasında İl/İlçe Müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir.

a) Başvuru Dilekçesi (EK 5`teki matbu örneğe göre doldurulması zorunludur.),
b) Çiftçi Kayıt Formu (EK 1),
c) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını gösterir Nüfus Cüzdanının İl/İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi (Başvuru sırasında T.C. Nüfus Cüzdanının aslının gösterilmesi zorunludur. Nüfus Cüzdanlarında kimlik numarası olmayan çiftçiler, Nüfus Müdürlüğünden onaylı kimlik numarasını gösteren belge getireceklerdir.),
d) Çiftçi Belgesinin onaylı örneği,
(Maliye Bakanlığının 02/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 237 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Ziraat Odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından verilen, Ziraat Odası bulunmayan yerlerde ise İl/İlçe Müdürlükleri tarafından düzenlenen belge.
Çiftçi Belgesinin onaylı örneği üzerine "aslına uygundur" ibaresi yazılarak alınır. Asıl nüsha, üzerine görünür şekilde "2002 yılı doğrudan gelir desteği ödemesinde esas alınmıştır" ibaresi konularak çiftçiye iade edilir. Yürütülen diğer uygulamalarda kullanılmak üzere 2002 yılında alınan Çiftçi Belgeleri, 2002 yılı DGD uygulaması için de geçerlidir. Çiftçi Belgesinin aslının çiftçi tarafından 5 yıl süreyle saklanması zorunludur. Çiftçi Belgesindeki tarım arazisi bilgileri ile çiftçinin ibraz etmiş olduğu tarımsal arazi bilgilerinin birbirleriyle uyumlu olması gerekmektedir.),
e)Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge,
f) Tarım arazisi birden fazla kişiye ait ise, tarım arazisini tapu hissedarlarından birinin kullanması durumunda tapu sureti ile birlikte,

1) Diğer hissedarlarla yapılmış muhtar onaylı sözleşme veya muvafakatname,
2) Tarım arazisini işleyen hissedarın söz konusu sözleşme veya muvafakatnameye sahip olmaması durumunda, vereceği noter onaylı tek taraflı "Taahhütname 1" (EK 6),

g) İşlenen tarım arazisinin mülkiyeti birinci derece akrabalarına (eş, anne, baba ve çocuklar) ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu "Taahhütname 2" (EK 7) (Her bir malike 500 dekara kadar DGD ödemesi hakkı saklı kalmak kaydıyla, bu araziler için fertlerden birisi DGD ödemesinden faydalanmak üzere müracaat edebilir.),
h) Yılı içerisinde araziyi işlediğine ve üretim yaptığına dair muhtar onaylı belge,
i) Vesayet altındaki kişiler için onaylı mahkeme kararı (Vesayet altındaki kişiler vasileri aracılığı ile başvurabilirler. Gerekli bilgiler vasi tarafından sağlanır ve dosya vesayet altındaki kişi adına açılır.),
j) Başvuru sahibinin Emekli Sandığına veya Sosyal Sigortalar Kurumuna tâbi olarak (fiilen) çalışmadığına ilişkin "Taahhütname 3" (EK 8) (İlgili sosyal güvenlik kuruluşları nezdinde bu kontroller örnekleme yöntemiyle yapılır. Ancak, vaki şikâyetler münferiden ele alınır.),
k) Tarım arazisinin aidiyetini gösterir belge (onaylı tapu suretleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonraki bir tarihe ait olmalıdır. Tarımsal arazi tapu kayıtları İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüklerinde elektronik ortama aktarılmış ise, yetkili tarafından imzalanmış güncel tarih ve mühür taşıyan onaylı bilgisayar çıktısı tapu kayıt örnekleri istenecektir. Belgelerde yetkili tarafından atılmış imza, güncel tarih, yetkilinin adı, soyadı ve unvanı ile resmî mühür taşıyan "kayıtlarımıza uygundur" ibaresi mutlaka aranır.)

1) Tarım arazisi başvuru sahibi çiftçiye ait ise, Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti,
2) Tarım arazisinin maliki ölmüş ancak tapuda mirasçıları adına intikal yaptırılmamış ise, intikal işlemlerinin yaptırılması ve intikali gösterir tapu belgesi (İntikal işlemlerinin yaptırılması gerekli olup, veraset ilâmı kabul edilmez.),
3) Tarım arazisi başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait ise, Kira Sözleşmesi ve kiraladığı veya ortakçılık yaptığı arazinin sahibine ait onaylı tapu sureti (Bu belge, kiracılık, ortakçılık ve benzeri tarımsal üretimle iştigal eden çiftçilerden istenir. Kira sözleşmeleri en az DGD ödemesinin yapıldığı yılın üretim sezonunu kapsayacak şekilde olmalıdır. 100 dekara kadar olan parseller için yapılan kira sözleşmeleri muhtar ve en az iki aza tarafından onaylı, 100 dekardan büyük olan parseller için yapılan kira sözleşmeleri ise noter onaylı olacaktır. Muhtar ve azalar tarafından onaylanan sözleşmeler, köy defterine kayıt edilecektir.),
4) Tarım arazisi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise, bu arazinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Defterdarlıktan veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi (ecr-i misil kabul edilmeyecektir.),
5) Tarım arazisinin tapusu padişahlık döneminden kalma ise, bu arazi 4071 sayılı Kanun uyarınca Hazine adına tescil edilmiş olduğundan, tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Defterdarlıktan veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,
6) Tarım arazisinin mülkiyeti Vakıflara ait ise, ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve onaylı tapu sureti,
7) Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise, muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti,
8) Mülkiyeti ihtilaflı ya da dava konusu tarım arazilerinde kadastro sırasında tapu kaydı uygulanarak tapu maliki ve mirasçıları adına tespit işlemi yapılmış ise, bu malların Kadastro Beyannamesi veya Tapulama Tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs/şahıslar veya mirasçısı/mirasçıları veya asıl veya noterce onaylanmış güncel (son altı aylık) suret mahkeme kararı ve tarım arazisinin bu karar ile belirlenen yasal varisleri tarafından hâlen kullanıldığının İl/İlçe Müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu (Kadastro Beyannamesi veya Tapulama Tutanağında tespit maliki belirlenmemiş, yeri boş bırakılmış, veya maliye hazinesi olarak yazılmış ve Hazine ile kira sözleşmesi yapılmamışsa bu arazileri kullananlar DGD ödemesinden yararlanamazlar.),
9) Kadastro geçmeyen tarım arazisinin sahibi ise, kadastro geçmemiş birimlerde (köy/mahalle) Tespit Komisyonlarınca hazırlanan ve çiftçinin uzun süreden beri söz konusu tarım arazisinde fiilen tarımsal faaliyette bulunduğunu gösterir, Komisyon ve çiftçi tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu.

ALTINCI BÖLÜM
Uygulamadan Yararlanamayacak Çiftçiler

DGD ödemesinden faydalanamayacak çiftçiler
Madde 16-
2002 yılında;

a) DGD ödemesinden faydalanmak üzere müracaat eden çiftçilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenler (Bu çiftçilerin sahip olduğu tarım arazileri 5 yıl süreyle doğrudan gelir desteği ödemelerinden faydalandırılmaz. Eğer, DGD ödemesi yapılmış ise geri alınır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.),
b) Medeni Kanunun 912 nci maddesi, 6831 sayılı Orman Kanunu, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 16/B maddesi ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri uyarınca, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan taşınmaz mallar ile kadastro geçmemiş birimlerde (köy/mahalle) tarım arazisi vasfı olmayan ve yeni tarıma açıldığı tespit edilen alanlar üzerinde tarımsal üretimde bulunan çiftçiler (Bu araziler, kadastro çalışmaları sırasında kamu yararına tahsis edilmiş bulunan kamu ortak malı niteliği (mera, yaylak ve kışlak gibi) tespit edilen taşınmaz mallardır.),
c) Kamulaştırılan yerlerde tarımsal üretim yapan çiftçiler,
d) Tarımsal üretimle iştigal eden tüzel kişiler ile şirket ortağı olup, şirketin arazisini kiralamak suretiyle tarımsal üretim yapan çiftçiler,
e) Konut veya arsa kooperatifinden kiralanmış araziler üzerinde tarımsal üretimle iştigal eden çiftçiler,
f) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim yapılmamış (boş alan) tarım arazisine sahip çiftçiler,
g) Birden fazla İlde/İlçede tarımsal üretimle iştigal eden ve başvurularını birden fazla İl/İlçe Müdürlüğüne yapan çiftçiler (Bu durumdaki çiftçiler ikamet ettikleri yerde arazileri varsa bu yerleşim birimine yoksa arazilerden herhangi birisinin bulunduğu İlçe Müdürlüklerine başvurularını yapmak zorundadırlar.)
h) Tarım arazisinin sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunamayan arazilerde üretim yapan çiftçiler,
i) Bu Tebliğde belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyen veya belgelerini tamamlamayan çiftçiler (Askı süresi sonuna kadar yapılmayan itirazlardan dolayı listelerde ismi bulunmayanlar ile arazisi eksik yazılanlar, eksik kısmı için DGD ödemesinden faydalanamazlar.),
j) Emekli Sandığına veya Sosyal Sigortalar Kurumuna tâbi olarak (fiilen) çalışan kişiler,
k) Özel mülkiyet statüsünde olup, doğal vasfı çayır olan üzerinde herhangi bir tarımsal üretimde bulunulmayan doğal çayır olarak kullanılan araziler için başvuru yapan kişiler (Bu araziler, DGD ödemesi yapılabilecek araziler olarak dikkate alınmazlar.),
DGD ödemesinden faydalanamazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Protokol
Madde 17-
Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili koordinasyonu sağlamak ve karşılıklı yetki ve yükümlülükleri belirlemek amacıyla; Bakanlık, Müsteşarlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Banka arasında, tarafların tamamının veya birkaçının katılımıyla, protokoller yapılabilir.

Yürürlük
Madde 18-
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 19-
Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.