Mevzuat

Tebliğ No :2001/ 12

19/12/1985 tarihli ve 18963 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tohumculuğun Teşviki Hakkında 10/12/1985 tarihli ve 85/10151 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 5 inci maddesine istinaden; üstün vasıflı çeltik, soya, delinte edilmiş pamuk, fasulye, bezelye, nohut, patates, yonca, korunga, fiğ, sudanotu, sorgum x sudanotu, yemlik pancar (hayvan pancarı), hibrit domates, hibrit hıyar tohumlukları ile meyve ve asma fidanlarının yurt içi üretimini artırmak ve bu çoğaltım materyalinin kullanımını yaygınlaş­tırmak suretiyle üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek için destekleme yapılması Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 27/10/2000 tarihli ve 2000/17 sayılı Kararı ve daha sonra bu Kararın 1 inci ve 8 inci maddelerini değiştiren Para-Kredi Koordinasyon Kurulunun 12/3/2001 tarihli ve 2001/5 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup, destekleme esasları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Desteklemeye tabi tohumluklar ile kişi ve kuruluşlar

Madde 1- Tarım ve Köyişleri Bakanlığından “Tohumluk Üretici Belgesi” almış bulunan tohumluk üreticisi gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları tarafından yurt içinde üretilen, tamamı sertifikalı çeltik, soya, delinte edilmiş (havı alınmış) pamuk, fasulye, bezelye, nohut, yem bitkileri, hibrit domates, hibrit hıyar tohumlukları ile orijinal ve anaç sınıftaki patates tohumluklarından, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Tohumluk Üretim Programı kapsamında, üretilerek bitkisel üretimde kullanılmak üzere satışı yapılanlar desteklemeye tabi tutulur. Tohumluk destekleme ödemesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından “Tohumluk Üretici Belgesi” almış bulunan gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara yapılır.

Destekleme miktarları
Madde 2-
Orijinal ve anaç sınıftaki patates tohumluklarına kilogram başına yapılacak destekleme ödemesi 50 000 TL. dir. Desteklemeye tabi diğer tohumluklar ve bu tohumluklara kilogram başına yapılacak destekleme ödemesi miktarları aşağıdaki 1 no’lu tablo’da gösterilmiştir.

TABLO - 1

Sertifikalı Tohumluğun Cinsi Destekleme ÖdemesininMiktarı (TL/Kg.)
Çeltik, Soya, Delinte Edilmiş Pamuk, Nohut, Korunga, Fiğ, Sudanotu, SorgumxSudanotu, Yemlik Pancar (Hayvan pancarı) 100 000
Fasulye 150 000
Bezelye 200 000
Yonca 500 000
Hibrit Domates 300 000 000
Hibrit Hıyar 10 000 000

Desteklemeye tabi fidan ve anaçlar ile destekleme yapılacak kişi ve kuruluşlar
Madde 3-
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından “Fidan Üretici Belgesi” almış bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından yurt içinde üretilen sertifikalı ve virüsten ari meyve ve asma fidanları ile sertifikalı çilek fidesi ve bunların anaçları desteklemeye tabidir. Destekleme ödemesi, fidanları üreterek satan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına yapılır. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü dışındaki diğer kamu kuruluşlarının yurt içinde üretip satışa sunduğu fidanlardan ise yalnızca asma fidanı desteklemeye tabidir.

Destekleme miktarı
Madde 4-
Desteklemeye tabi sertifikalı fidan ve anaçlar ile bunların her birine adet başına yapılacak destekleme ödemesi miktarları 2 no’lu tablo’da gösterilmiştir.

TABLO - 2

Sertifikalı Fidan ve Anacın Cinsi Destekleme Ödemesinin Miktarı (TL/Fidan)
Meyve Fidanı (aşılı) 100 000
Meyve Fidanı (çelikten) 75 000
Klon Anaçlı Meyve Fidanı 125 000
Virüsten Ari Meyve Fidanı 200 000
Köklü Amerikan Asma Fidanı 25 000
Aşılı Asma Fidanı 75 000
Virüsten Ari Aşılı Asma Fidanı 100 000
Klon Anacı 25 000
Virüsten Ari Klon Anacı 50 000
Çilek Fidesi 5 000

Kaynak kullanımı
Madde 5-
Bu Tebliğ’in uygulanması için gerekli olan kaynak, genel bütçeden ayrılan ödenekten karşılanır. 29/4/1987 tarihli ve 87/11705 , 87/11706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde, bu Tebliğ kapsamında yapılacak olan destekleme ödemeleri için, T.C. Ziraat Bankasına destekleme tutarının %1’i oranında hizmet komisyonu ödenir.

Başvuru mercii
Madde 6-
Destekleme ödemeleri ile ilgili müracaatlar, çoğaltım materyali üreticisi kuruluşun bulunduğu yerdeki tarım il müdürlüklerine yapılır.

Başvuracakların yükümlülükleri
Madde 7-
Destekleme ödemelerinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan, tohumluk ve fidan üreticisi kişi veya kuruluşlar;

a) Desteklemeye tabi tohumluklar ile fidan ve anaçların üretiminde, 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelikler ile diğer ilgili tebliğ esaslarına, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanun’u ile bu Kanun’a ilişkin yönetmeliklere uymak,
b) Tohumluk üretim programları ile üretim, stok ve dağıtım miktarlarını her yıl Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bildirmek, tohumlukların sınıf ve kademesini belgelendirmek,
c) Desteklemeye esas çoğaltım materyalinin yalnızca bitkisel üretimde kullanılmak gayesiyle üreticilere satılacağına dair yazılı taahhütte bulunmak ve denetleyici kuruluşlar tarafından gerekli görülmesi halinde ise bunu ispat etmek,
zorundadır.

Başvuruda aranacak belgeler
Madde 8-
Destekleme ödemesi başvurularında aşağıdaki belgeler aranır.

Müracaat dilekçesi,

4 nüsha icmal beyannamesi (EK-1),

Taahhütname (EK-2),

Tohumluk beyannameleri,

Tohumluk sertifikaları,

Yonca, korunga ve fiğ tohumlukları için ise, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenen analiz raporları,

Satış faturası,

Destekleme ödemesi tutarının hesaplanması
Madde 9-
Destekleme ödemesinin tutarı, bu Tebliğin 2 nci ve 4 üncü maddelerinde yer alan tablolarda belirtilen miktarlar üzerinden hesaplanır. Belirlenen meblağ, çoğaltım materyalini satan kişi veya kuruluşlar tarafından fatura satış bedelinden düşülür.

Ödeme yöntemi
Madde 10-
Destekleme ödemelerinin yapılma yöntemi aşağıda belirtilmiştir.

a) Destekleme ödemelerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya bu Bakanlık tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenmiş olan sertifikalar esas alınır.
b) Destekleme ödemesinin yapılabilmesi için çoğaltım materyalini üreten kişi veya kuruluşlarca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na sunulan icmal beyannameleri kontrol edilip onaylandıktan sonra, T.C. Ziraat Bankası’na ve gerekli kaynağın Bankaya aktarılması için de Hazine Müsteşarlığı’na gönderilir. Gerekli kaynağın Hazine Müsteşarlığı’nca aktarılmasını takiben, beyannameyi düzenleyen üretici kuruluşa Banka tarafından ödeme yapılır.

Destekleme ödemesinden yararlananların hukuki ve cezai sorumluluğu
Madde 11-
Haksız yere destekleme ödemesi almak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında, denetleyen kuruluşlarca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

Bu şekilde haksız yere destekleme ödemesi alan kişi ve kuruluşlara, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun’da belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılır.

Destekleme işlemlerinde usule aykırı hareket ettiği tespit edilen bitkisel çoğaltım materyali üreticisi kişi ve kuruluşların “Üretici Belgesi” Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından iptal edilir.

Denetim
Madde 12-
Destekleme ödemelerinden yararlanan kişi ve kuruluşlar faaliyet gösterdikleri mahallin tarım il müdürlüklerince yılda en az bir defa denetlenir.

Destekleme ödemeleri ile ilgili işlemler
Madde 13-
Bu Tebliğ hükümleri ile ilgili açıklayıcı bilgiler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılan genelgelerle duyurulur ve destekleme ödemeleri ile ilgili işlemler bu genelgeler çerçevesinde yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 14-
18/3/1998 tarihli ve 23290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 98/6 no’lu “Sertifikalı Çeltik, Hibrit Ayçiçeği, Soya, Delinte Edilmiş Pamuk, Patates, Yem Bitkileri Tohumlukları ile Meyve ve Asma Fidanları ve Bunların Anaçlarına Yapılacak Desteklemenin Esasları Hakkında Tebliğ” ile bu Tebliğe istinaden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 5/11/1998 tarihli ve 8175 sayılı Genelge, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kalkar.

Yürürlük
Madde 15-
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16-
Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EKLER