Mevzuat

Sayfa: 35 RESMİ GAZETE 2 Şubat 2001 – Sayı:24306

Tebliğ No: 2001/2

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kanuni Dayanak, Tanımlar

Amaç
Madde 1-
Bu Tebliğin amacı, Tarım Satış Kooperatifleri ile Birliklerinin çalışma konularına dahil 2000 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanolanın gerek bu kuruluşlara, gerekse diğer alıcılara satışında üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kanuni Dayanak
Madde 2-
Bu Tebliğ, 5 Aralık 2000 tarihli ve 24251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Satış Kooperatifleri ile Birliklerinin çalışma konularına dahil 2000 yılı ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı

Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair 2000/1561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-
Bu Tebliğde geçen;

Kararname: 2000 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola üreticilerine destekleme primi ödenmesine ilişkin 27/10/2000 tarihli ve 2000/1561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,
Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
Kooperatifler ve Birlikler: 16/6/2000 tarihli ve 24081 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’a göre faaliyette bul unan “Tarım Satış Kooperatifleri ile Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerini”,
Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,
Borsa: 15/3/1950 tarihli ve 7454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5590 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları”,”Ticaret Odaları”,”Sanayi Odaları”,”Deniz Ticaret Odaları”,”Ticaret Borsaları” ve “Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği” Kanunu’nda yazılı esaslar dahilinde borsaya dahil maddelerin alım satım ve fiyatlarının tespit ve ilanı işlevi ile meşgul olmak üzere, anılan Kanun’a göre kurulan ticaret borsalarını,
Destekleme Primi veya Prim: Yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola üreticilerine kararname uyarınca Bankaca yapılacak ödemeyi,
İlgili Mercii: Yağlık Ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola Prim Uygulaması İl ve İlçe Komisyonu’nu,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Destekleme Primi Uygulama Alanı, Ödeme Esasları, Ödeme Şekli, Ödeme Yer ve Zamanı, Destekleme Primi Almak İçin İlgili Mercilere İbraz Edilecek Belgeler

Uygulama Alanı
Madde 4-
Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla, kooperatif ve birlikler ile diğer alıcılara yapılan yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola satışları karşılığında, üreticiler prim ödemelerinden yararlanır.

Destekleme Primi Uygulama Alanı, Ödeme Esasları, Ödeme Şekli, Ödeme Yer ve Zamanı
Madde 5- Kararnamenin Eki Karar’ın 1 nci maddesi ile 2000 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanolanın satışı sonucunda üreticilere verilecek prim tutarının tespitine, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığının görüşü üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Bu yetki çerçevesinde; 2000 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanolanın destekleme primi ödemelerine esas olmak üzere uygulanacak prim tutarı kilogram başına yağlık ayçiçeği için 6 Cent, soya fasulyesi için 8 cent, kanola için 8 cent olarak belirlenmiştir.

Kararnamede destekleme priminin, 2001 Mali Yılı Bütçesi’ne konulacak ödenekten karşılanması, gerekli belgelere istinaden üretimin yapıldığı yerin bağlı olduğu İlçe Banka şubesinden doğrudan üreticiye nakden veya hesaben ödenmesi öngörülmüştür. Üreticilere ödemeler, 2001 yılı Bütçesinin yürürlüğe girmesinden sonra, ilgili mercilerce kendilerine ibraz edilen prime esas belgelerin incelenmesinin sonuçlanmasından sonra yapılır.

Üretici istenilen belgelerle en geç 30/4/2001 tarihine kadar ilgili mercilere başvurur, bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez ve prim ödenmez.

Mücbir sebepler dışında vekaleten ödeme yapılamaz.

Ödemelerde; ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası A.B.D. Doları döviz alış kuru esas alınır.

Çiftçi Belgesi Düzenlenmesi
Madde 6- Bu belge, Maliye Bakanlığınca 2 Aralık 2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:237 ile tanımlanan Çiftçi Belgesi’dir.

Bu tebliğ tarihinden önce alınan üretici belgeleri Ziraat Odalarınca Çiftçi Belgesi olarak ücretsiz değiştirilir.

Ayrıca, Komisyonlara verilecek çiftçi belgesinin onaylı nüshasına “2000 yılı ürünü yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola destekleme primi ödemeleri içindir” şerhi konulur.

Birden fazla il yada ilçede üretim yapılması halinde, çiftçilik belgesi çiftçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Ziraat Odası ya da Bakanlık il veya ilçe Müdürlüğünce düzenlenecektir. Bu durumda; çiftçi belgesini düzenleyecek olan birim çiftçinin söz konusu müracaatı sırasında zirai işletmelerine ilişkin verdiği bilgiler hakkında Ziraat Odaları veya Bakanlık il veya İlçe Müdürlüklerinden yazılı teyid almak zorundadırlar.

Ziraat Odaları ile Bakanlık il veya ilçe müdürlükleri ve muhtarlar üretici belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerinde bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdürler.

Alım Satım İşlemlerinin Borsaca Toplu Olarak Tescil Edilmesi Halinde Yapılacak İşlemler
Madde 7- 7/6/1983 tarihli ve 18070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Ticaret Borsaları Muamelat Yönetmeliği”nin 50 nci maddesinde, alıcının aynı kişi, satıcının ise çeşitli (muhtelif) kişiler olması halinde, alım satım işleminin bu amaçlar için hazırlanmış özel beyannamelerle topluca tescil ettirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu bakımdan, destekleme primi ödemelerine konu yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola alımlarının, yağ sanayi işletmeleri veya diğer alıcılar tarafından tek bir alım satım beyannamesi ile veya beyannameye ekli dökümlü föylerle topluca tescil ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, alım satım beyannamesi, tescili yaptıran alıcı tarafından fotokopi yoluyla çoğaltılıp, aslına uygunluğu onaylandıktan sonra satıcıya (üreticiye) verilir.

Bu tür toplu tescillerde, alım satım beyannamesi üzerinde veya beyannameye ekli föylerde satıcı (üretici) ve satışla ilgili diğer bilgilerin eksiksiz bulunması koşuluyla, tescil beyannamelerinin onaylı fotokopileri ilgili mercilerce geçerli sayılır.

Prim Uygulamasına Konu Ürün Alımlarında Alıcının Yükümlülükleri
Madde 8- Prim uygulamasına konu ürün alımlarında alıcının yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Yağ sanayi işletmesinin üreticiden alım yapması

Yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola teslim ve satışlarında, alıcının usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlediği müstahsil makbuzunun aslı (gerçek usulde vergilendirilen üreticilerde ise kendilerinde kalan fatura nüshası) ve aslının bir fotokopisi ile birlikte komisyona ibraz edilir. Komisyon tarafından fotokopisinin üzerine aslının görüldüğüne dair “Görülmüştür” ibaresi konularak fotokopisi alınır, asıl nüsha üreticiye iade edilir. Müstahsil makbuzu ve fatura asıllarının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur. Aranılan belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi olması durumunda, belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli örneği dikkate alınacaktır.

Ayrıca, alım satım işlemi, alıcı tarafından 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesi gereğince borsada tescil ettirilir. Tescil yükümlülüğünün 15/7/1982 tarihli ve 17755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Ticaret Borsalarında Yapılan Alım Satımların Tesciline İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yerine getirilmemesi halinde, alım satım işlemi kotasyon listesinde yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola bulunan ve alıcının bulunduğu yere en yakın borsaya tescil ettirilir.

b) Yağlık ayçiçeğinde yağ sanayi işletmeleri dışında kalan tüccarın alım yapması

Yağ sanayi işletmelerine satış yapılması veya ham yağ olarak işletilmesi koşuluyla tüccar alımları da destekleme primi uygulaması kapsamına alınmıştır. Bu tür alım satımlarda alıcı ve satıcı tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.

 • Tüccara yapılan satışlarda üreticinin prim ödemelerinden yararlanabilmesi için; tüccar tarafından alınan yağlık ayçiçeğinin yağ sanayi işletmelerine satışına ait belge, satışı yapılmayıp sadece ham yağ olarak işlenmesi halinde yağ işleme sözleşme belgesi ile tüccarın alım yaptığı üreticilerin isim listesi (Ek-2) yağ sanayi işletmesi tarafından bulunduğu ildeki İl Komisyonu’na gönderilir.
 • Üreticiden ürün alımında bulunan tüccarın usulüne uygun olarak düzenlediği müstahsil makbuzunun aslı, Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca üreticiye teslim edilir.
 • Alım satım işlemi, alıcı tüccar tarafından borsada tescil ettirilir ve alım satım beyannamesinin bir nüshası üreticiye verilir.
 • c) Soya fasulyesi/kanolada yem ve gıda sanayi işletmesinin üreticiden alım yapması

  Soya fasulyesi/kanola teslim ve satışlarında, alıcının usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlediği müstahsil makbuzunun aslı (gerçek usulde vergilendirilen üreticilerde ise kendilerinde kalan fatura nüshası) ve aslının bir fotokopisi ile birlikte komisyona ibraz edilir. Komisyon tarafından fotokopisinin üzerine aslının görüldüğüne dair “görülmüştür” ibaresi konularak fotokopisi alınır, asıl nüsha üreticiye iade edilir. Müstahsil makbuzu ve fatura asıllarının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur. Aranılan belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi olması durumunda, belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli örneği dikkate alınacaktır.

  Ayrıca, alım satım işlemi, alıcı tarafından 5590 sayılı kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesi gereğince borsada tescil ettirilir. Tescil yükümlülüğünün 15/7/1982 tarihli ve 17755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticaret Borsalarında yapılan Alım Satım Tesciline İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yerine getirilmemesi halinde, alım satım işlemi kotasyon listesinde soya fasulyesi/kanola bulunan ve alıcının bulunduğu yere en yakın borsaya tescil ettirilir.

  d) Soya fasulyesi/kanolada yem sanayi, yağ sanayi ve gıda sanayi işletmeleri dışında kalan tüccarın alım yapması

  Yem sanayi, yağ sanayi ve gıda sanayi işletmelerine satış yapılması koşuluyla tüccar alımları da destekleme primi uygulaması kapsamına alınmıştır. Bu tür alım satımlarda alıcı ve satıcı tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.

 • Tüccara yapılan satışlarda üreticinin prim ödemelerinden yararlanabilmesi için; tüccar tarafından alınan soya fasulyesinin/kanolanın yem sanayi/yağ sanayi veya gıda sanayi işletmelerine satışına ait belge ile tüccarın alım yaptığı üreticilerin isim listesi (EK-2) yem sanayi/yağ sanayi veya gıda sanayi işletmesi tarafından bulunduğu ildeki İl Komisyonu’na gönderilir.
 • Üreticiden ürün alımında bulunan tüccarın usulüne uygun olarak düzenlediği müstahsil makbuzunun aslı, Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca üreticiye teslim edilir.
 • Alım satım işlemi, alıcı tüccar tarafından borsada tescil ettirilir ve alım satım beyannamesinin bir nüshası üreticiye verilir.
 • Ödemelerin Denetimine İlişkin Görev ve Yetkiler
  Madde 9- Kararnamede, destekleme prim ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı yetkili olduğu ve bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kuruluşları, Kooperatifler ve Birlikler ile Sulama Birlikleri gibi diğer ilgili birliklerin hizmetlerinden de yararlanılacağı hükme bağlanmıştır.

  Buna göre uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla iki komisyon oluşturulmuştur.

  a) Yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola Prim Uygulaması İl Komisyonu;

  Ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola üretimi yapılan illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Banka, Ziraat Odaları Birliği, Kooperatifler, Birlikler, Sanayi Odalarının İldeki temsilcileri ile bulunan yerlerde Ticaret Borsası temsilcisinin katılımıyla “Yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/ kanola Prim Uygulaması İl Komisyonu” oluşturulur.

  İl Komisyonlarınca;

 • İl komisyonları merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe komisyonlarının yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapacaklardır.
 • İldeki toplam yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola ekim alanları, verim ve üretim miktarları Ek.1/C’deki forma göre tespit edilerek, mevcut bilgiler ilçe komisyonlarından intikal eden icmallerde yer alan bilgiler ile karşılaştırılır.
 • İl sınırları içinde faaliyette bulunan ve doğrudan üreticiden alım yapan yem/yağ/gıda sanayi işletmelerinden (Ek-2) ve tüccarın üreticiden alım yapması halinde de tüccardan (Ek-2) ürününü aldıkları üreticilerin isim listesi istenir.
 • İl sınırları içinde faaliyette bulunan tohum satış firmalarının tohumluk satışları alınarak, bu tohumluk satış miktarlarına göre tahmini ekim alanı ve üretim miktarı hesaplanır, bu verilerle Ek.1/C’deki verilerin uyumluluğu kontrol edilir.
 • Üretimin yapıldığı yerdeki İl Komisyonu; diğer illere olan satışları kontrol etmek amacıyla, satışın gerçekleştiği İl Komisyonlarından bilgi ister. Ayrıca, satışın yapıldığı yerdeki İl Komisyonu; diğer illerden gelen ürünün üretiminin kontrol edilmesi amacıyla üretimin gerçekleştiği İl Komisyonlarından bilgi ister.
 • Yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola verimlerinin ve elde edilen ürün miktarının kontrolünde; çiftçinin arazisi, kullandığı tohumluk miktarı, kullandığı sulama suyu ve elektrik miktarı ile ilgili Sulama Birliklerinden ve Elektrik Dağıtım Şirketlerinden (TEDAŞ, ÇEAŞ vb.) alınacak bilgilerden, bu İl/İlçenin önceki yıllardaki verim ortalamasından ve çeşit özelliklerinden de yararlanılır.
 • Yağ sanayi, yem sanayi ve gıda sanayi işletmeleri hakkındaki tespitler ile ilçelerden gelen bilgilerin karşılaştırılması sonucunda, belge ve bilgilerde eksiklik ve usulsüzlük tespit edilmemesi halinde, yağ sanayi, yem sanayi ve gıda sanayi işletmeleri veya Birlikler bazında ödemeye ilişkin komisyon kararının bir nüshası İlçe Komisyonlarına gönderilir.
 • Komisyonca merkeze bağlı köylerde tespit edilen ekim alanları ve üretici bazında sağlanan bilgiler ile Alıcı Bazında Üretici İcmali (Ek.2) karşılaştırılır. Uyumlu olduğu tespit edilen bilgilere istinaden her üretici bazında bir dosya açılır. Her üretici ve her bir ürün için ayrı ayrı Ek.3’de yer alan formatta “Prim Hakediş Belgesi”düzenlenir. Düzenlenen bu belge ödemeye yetkili Bankaya gönderilir.
 • İl Komisyonu, mevcut bilgi ve belgeler ışığında usulsüzlük olması ve kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi
 • halinde durumu Bakanlık ve Hazine Müsteşarlığına bildirir.

  b) Yağlık Ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola Prim Uygulaması İlçe Komisyonu

  İlçelerde ise kaymakam başkanlığında Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Tarım Satış Kooperatif Birlikleri, Banka, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odaları temsilcilerinden oluşacak bir “Yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/ kanola Prim Uygulaması İlçe Komisyonu” kurulur.

  İlçe Komisyonlarınca;

 • İlçedeki yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola ekim alanları, verim ve üretim miktarları Ek.1/A ile Ek.1/B’deki formlara göre tespit edilir. Ek.1/B İl komisyonuna gönderilir.
 • İlçe sınırları içinde faaliyette bulunan ve doğrudan üreticiden alım yapan yem/yağ/gıda sanayi işletmelerinden (Ek-2) ve tüccarın üreticiden alım yapması halinde de tüccardan (Ek-2) ürününü aldıkları üreticilerin isim listesi istenir.
 • Üreticilerce komisyona ibraz edilen, alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura), ve üretici belgesi fotokopileri üzerine aslına uygundur ibaresi yazılarak alınır; asıl nüshaları üzerine görünür şekilde “2000 yılı yağlık ayçiçeği / soya fasulyesi / kanola prim ödemesinde esas alınmıştır.” ibaresi konularak üreticiye iade edilir. Üretici belgesinin ve alım satım belgesinin(veya faturanın) asıllarının üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.
 • Yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola verimlerinin ve elde edilen ürün miktarının kontrolünde; çiftçinin arazisi, kullandığı tohumluk miktarı, kullandığı sulama suyu ve elektrik miktarı ile ilgili Sulama Birliklerinden ve Elektrik Dağıtım Şirketlerinden (TEDAŞ, ÇEAŞ vb.) alınacak bilgilerden, bu İl/İlçenin önceki yıllardaki verim ortalamasından ve çeşit özelliklerinden de yararlanılır.
 • Üreticilerle ilgili bilgilerin icmali Ek.1/A’da gösterilen şekilde yapılarak, ilçelerde ve köylerde 15 gün süreyle askıda bırakılır. Bu süre zarfında yapılacak itirazların değerlendirilmesi çerçevesinde düzeltilen icmaller, imzalanarak bağlı bulundukları illerdeki “Yağlık Ayçiçeği / soya fasulyesi / kanola Prim Uygulaması İl Komisyonu”na gönderilir.
 • Komisyonun mahallinde tespit ettiği ekim alanları ile üretici bazında sağlanan bilgiler Alıcı Bazında Üretici İcmali (Ek.2) ile karşılaştırılır, Ek.2 İl Komisyonuna gönderilir. Uyumlu olduğu tespit edilen bilgilere istinaden, her üretici bazında bir dosya açılır. Her üretici ve her bir ürün için ayrı ayrı Ek:3’de yer alan formatta “Prim Hakediş Belgesi” düzenlenir. Düzenlenen bu belge ödemeye yetkili Bankaya gönderilir.
 • İlçe Komisyonu, mevcut bilgi ve belgeler ışığında usulsüzlük olması ve kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi halinde durumu İl Komisyonuna bildirir.
 • Prim Ödemesi İçin Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola Üretimi Yapan Gerçek Kişilerden Komisyonlarca Aranacak Belgeler
  Madde 10-
  Bu belgeler

  a) Çiftçi belgesi,
  b) Nüfus Cüzdanının aslı ile fotokopisi (fotokopisi komisyon tarafından onaylanacak),
  c) Alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura),
  d) Borsa alım satım beyannamesi,
  e) Vergi kimlik numarasını gösterir belge,
  f) Primin mevcut veya adlarına açılacak Banka hesabına aktarılmak üzere ödeneceğine ilişkin dilekçe,
  g) Tapu veya yerine geçecek belge;

 • Belediyelere beyan ettiği arazi varlığını gösteren belge,
 • Vergi kayıtları,
 • Köy Senedi,
 • Veraset Belgesi,
 • (Taşınmaz malın maliki ölmüş ancak tapuda mirasçıları adına intikali yaptırılmamış durumlarda;

 • Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmış ise; taşınmaz malı kullanan şahsın mirasçı olduğunun Veraset Belgesi ile belgelenmesi gerekmektedir.
 • Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmamış ise; malın zeminde mevcut olduğuna ve halen tapuya kayıtlı malın mirasçı tarafından kullanıldığına ilişkin muhtar ve ihtiyar heyetince imzalanmış ilmuhaber ile mirasçı olduğunu belirtir Veraset Belgesinin ibrazı şarttır.)
 • h) Kira Sözleşmesi

 • Kiracılık, yarıcılık veya ortakçılıkla yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola ekimi yapan üreticilerden istenir. Kira sözleşmesine ek olarak; Kiraladığı veya yarıcılık yaptığı arazinin sahibine ait tapu kaydı istenir.
 • Üretim yapılan yer;

 • Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise; bu malın zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından, bu yeri defterdarlık veya mal müdürlüklerinden kiraladığına dair kira sözleşmesini ibraz etmesi gerekir.
 • Hazine adına tespit ve tescil edilmemiş ise;bu malın hazine adına tescilinin yaptırılması ve defterdarlık veya mal müdürlüğünden kiralandığına dair kira sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Padişahlık döneminden kalma ise;
 • Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmış ise, 4071 sayılı Kanun uyarınca hazine adına tescil edilmiştir. Bu durumda defterdarlık veya mal müdürlüğü ile kira sözleşmesi imzalanması ve bunun komisyonlara ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmamış ise; bu tip taşınmaz mallar üzerinde üretim yapanların taşınmaz mala ilişkin yoklama kaydı, tapu kaydı veya vergi kayıtlarını ibraz etmeleri ve bu belgelerin muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından onaylanması gerekir.

  Mülkiyeti vakıflara ait bir arazi ise; ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesinin komisyona ibraz edilmesi gerekir.

  i) Davalı taşınmaz mallarda taşınmazın halen kullanıldığını gösteren belge,

 • Kadastro sırasında tapu kaydı uygulanarak tapu maliki veya mirasçıları adına tespit işlemi yapılmış ise, bu malların, kadastro beyannamesi veya tapulama tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs veya mirasçısı tarafından halen kullanıldığının belgelenmesi gerekir.
 • Kadastro sırasında tapu kaydının bulunmaması nedeniyle vergi kaydına göre veya herhangi bir belgeye dayanmadan zilyetliğe istinaden tespit yapılmış ise bu malların, kadastro beyannamesi veya tapulama tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs tarafından halen kullanıldığının belgelenmesi gerekir.
 • j) Tapu sahibinin ve mirasçılarının bulunamaması, üreticinin uzun süreden beri bu araziyi ekmesi ve üretimin yapıldığı mahalde ikamet etmesi durumunda; Komisyonlar ve Köy İhtiyar Heyetinin, yerinde üretim yapıldığını tespit etmesi kaydıyla hazırlanacak keşif raporu, prim ödemesine esas belgelerden sayılır.
  k) Tapunun niteliği bölümünde bağ ve benzeri bir ibare bulunan yerlerde; ilgili Komisyonlar tarafından üretimin yapıldığı mahalde inceleme yapılarak, söz konusu arazide yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola üretiminin yapıldığının tespit edilmesi halinde bu üreticiler primden yararlanabileceklerdir.
  l) Üreticilerin mal sattığı tüccarın iflas etmesi veya bulunamaması halinde; ilgili prim uygulama komisyonları tarafından, tüccarın iflas ettiğinin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca kurulan Ticaret Sicil memurluğundan ve/veya Vergi Dairelerinden tespit edilmesi veya tüccarın bulunamadığının Emniyet Teşkilatının ilgili birimlerince belgelenmesi koşuluyla, üreticilerden Borsa Alım Satım Beyannamesi istenmez.
  m) Farklı yerlerde üretim yapan ancak ürününü tek bir yere satan üreticilerin elinde tek bir müstahsil makbuzu olması durumunda; Üreticiler tarafından müstahsil makbuzunun aslı, aslının bir fotokopisi ile birlikte ilgili komisyona ibraz edilir. Komisyon tarafından fotokopisinin üzerine “aslı görülmüştür” ibaresi konulur. Ayrıca, belge sahibi üreticinin her Komisyona ayrı ayrı beyan etmiş olduğu ürün miktarı, ilgili Komisyonlarca hem belgenin aslına hem de fotokopisi üzerine yazılarak fotokopisi alınır, asıl nüsha üreticiye iade edilir.

  Doğrudan Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Üretilen Ürünler İçin İstenen Belgeler

  Madde 11- Bu belgeler;

  a) Yağlık ayçiçeğinde; Kurum/Kuruluş tarafından düzenlenen ve Tarım İl Müdürlüğünce onaylanan, üzerinde kuruluşun ünvanını ve adresini, yağlık amaçlı ekimi yapılan alanı ve elde edilen yağlık ayçiçeği üretim miktarını gösteren belge, çiftçi belgesi, ürünün yağ sanayi işletmesine satışına dair belge, tüccara satılması halinde bu ürünün tüccar tarafından yağ sanayi işletmesine satıldığına dair belge, borsa alım satım beyannamesi, vergi kimlik numarasını gösterir belge ile tapu veya yerine geçecek belge istenecektir.

  b) Soya fasulyesinde; Kurum/Kuruluş tarafından düzenlenen ve Tarım İl Müdürlüğünce onaylanan, üzerinde kuruluşun ünvanını ve adresini, ekimi yapılan soya fasulyesi alanı ve elde edilen soya fasulyesi üretim miktarını gösteren belge, çiftçi belgesi, ürünün (yağ / yem ve/veya gıda sanayi işletmelerine ve tüccara) satışına dair belge, tüccara satılması halinde bu ürünün tüccar tarafından yağ / yem ve/veya gıda sanayi işletmesine satıldığına dair belge, borsa alım satım beyannamesi, vergi kimlik numarasını gösterir belge ile tapu veya yerine geçecek belge istenecektir.

  c) Kanola’da; Kurum/Kuruluş tarafından düzenlenen ve Tarım İl Müdürlüğünce onaylanan, üzerinde kuruluşun ünvanını ve adresini, ekimi yapılan kanola alanı ve elde edilen kanola üretim miktarını gösteren belge, çiftçi belgesi, ürünün (yağ ve/veya yem sanayi işletmelerine ve tüccara) satışına dair belge, tüccara satılması halinde bu ürünün tüccar tarafından yağ ve/veya yem sanayi işletmesine satıldığına dair belge borsa alım satım beyannamesi, vergi kimlik numarasını gösterir belge ile tapu veya yerine geçecek belge istenecektir.

  Bu kurum/kuruluşlar tarafından üretilen yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanolaya prim ödenebilmesi için aranılan belgeler en geç 30/4/2001 tarihine kadar komisyona ibraz edilir.

  Prim Uygulaması Dışında Kalan Haller
  Madde 12-
  Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan arazilerde; Medeni Kanunun 912 nci maddesi, 3204 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16/B maddesi ve 4342 sayılı Mer’a Kanunu hükümleri uyarınca özel mülkiyet konusu olamayacağından bu taşınmaz mallar üzerinde üretim yapanlar prim ödemesinden yararlandırılmazlar.Bu mallar;

  a)Kadastro çalışmaları sırasında, kamu yararına tahsis edilmiş bulunan kamu orta malı niteliği (mer’a, yaylak ve kışlak gibi) tespit edilen taşınmaz mallar,

  b)Kadastro çalışmaları henüz yapılmamış yerlerde ise, muhtar ve köy ihtiyar heyetince kamu ortak malı niteliğinde olduğu belirtilen taşınmaz mallardır.

  Kamulaştırılan yerlerde yağlık ayçiçeği/soya fasulyesi/kanola üretimi yapan üreticilere bu Tebliğ esaslarına göre prim ödemesi yapılmaz.

  Hukuki ve Cezai Sorumluluk
  Madde 13-
  Haksız yere destekleme primi ödenmesine neden olanlar ile haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ve Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

  Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi 28/7/1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden Kooperatifler, Birlikler, Yağ Fabrikaları, Yem Fabrikaları, Gıda Fabrikaları ve diğer ilgililerden geri alınır.

  Ayrıca; destekleme priminden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar ile borsada gerçek dışı fiyatla alım satım tescili yaptırdığı anlaşılan üreticiler prim uygulamasından yararlandırılmazlar.

  Yürürlük
  Madde 14-
  Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme
  Madde 15-
  Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

  EKLER